Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd
              60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, underhållsstödet, ordnandet av tolktjänster och det grundläggande utkomststödet samt av Folkpensionsanstaltens omkostnader.

Avsikten med moderskapsunderstödet, adoptionsbidraget och barnbidraget är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra familjer på grund av barnens födelse och underhåll och internationella adoptioner. Förmånerna betalas till barnfamiljerna för varje barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Moderskapsunderstödet är en ersättning som familjen kan få i form av antingen pengar eller moderskapsförpackning och det betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Moderskapsunderstödets storlek fastställs av statsrådet.

Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek bestäms i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och hans familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd. Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för kostnader för den bostad som är i den värnpliktiges bruk.

Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. Genom bostadsbidraget främjas möjligheten för barnfamiljer och andra hushåll som är i behov av stöd att uppnå och bevara en rimlig boendenivå genom att man sänker deras boendeutgifter.

Avsikten med underhållsstödet är att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer då barnets privaträttsliga underhåll inte tryggas. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd (580/2008).

Avsikten med ordnandet av tolkningstjänster är att erbjuda svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver. Till tolktjänsterna hör tolkning p.g.a. arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet, rekreation eller någon annan motsvarande orsak.

Beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet blir från och med ingången av 2017 Folkpensionsanstaltens uppgift. Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Ett förskott för utbetalning av förmånen betalas ut till Folkpensionsanstalten av anslaget under moment 33.10.57. Kommunernas andel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet är 50 %, och den beaktas som avdrag under momentet för statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen. Statsandelen för kompletterande och förebyggande utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

De ovan nämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet med statens medel.

Verksamhetens omfattning 2015—2017

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Moderskapsunderstöd   
Antal moderskapsunderstöd (barn)55 82057 40057 600
Moderskapsunderstödens belopp, euro140140140
    
Internationell adoption   
Antal adoptionsunderstöd (barn)85100130
    
Barnbidrag   
Antal barn vid utgången av året1 012 7521 011 7001 012 700
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt157 740157 600157 600
Antal familjer som lyfter barnbidrag i genomsnitt 554 760554 600555 100
Barnbidragens belopp euro/mån.   
1:a barnet104,1995,7594,88
2:a barnet115,13105,80104,84
3:e barnet146,91135,01133,79
4:e barnet168,27154,64153,24
5:e barnet osv.189,63174,27172,69
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån.48,5548,5548,55
    
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands   
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån.408450450
    
Militärunderstöd   
Antal personer som omfattas av understödet9 2969 2009 200
Understödets genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll)310347359
    
Allmänt bostadsbidrag   
Antal hushåll som får bostadsbidrag245 904273 100272 400
Barnfamiljer som får bidraget, varav83 55388 41671 000
— ensamförsörjare54 84857 88359 000
Arbetslösa hushåll1)151 651157 512160 000
Genomsnittligt bidrag, euro/mån.330332338
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder   
— genomsnittlig hyra euro/m2/mån10,811,6111,70
— genomsnittlig bostadsyta m255,253,553,5
Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)   
— utan bostadsbidrag57,057,758,0
— när bostadsbidrag lyfts25,426,326,8
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%)55,454,554,5
    
Underhållsstöd   
Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats107 407110 600113 100
— till fullt belopp84 32788 50091 600
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt24 09523 50022 600
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån.151,85155,17156,09
    
Tolktjänster   
Berättigade till tolktjänster5 6905 9006 000
    
Grundläggande utkomststöd   
Antal mottagare under året350 000350 000489 300
Antal hushåll under året235 000235 000317 300

1) Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

Kapitlets rubrik har ändrats.

50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring: Moderskapsunderstödets belopp är 140 euro år 2017. Modersskapsunderstödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn.

Moderskapsunderstöd betalas för uppskattningsvis 56 000 barn år 2017. Av de mödrar som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 65 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Stödbeloppet är 1 900, 3 000, 3 800 eller 4 500 euro enligt barnets utreseland. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd. År 2017 beräknas antalet understödstagare uppgå till 100.

Av anslaget beräknas 9 900 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 600 000 euro till betalning/ersättande av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-800
Sammanlagt-800

2017 budget10 500 000
2016 budget11 300 000
2015 bokslut10 320 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 360 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas enligt uppskattning barnbidrag för 1 012 700 barn år 2017. Av dem är ca 157 600 barn till ensamförsörjare. Antalet familjer som får barnbidrag år 2017 beräknas vara ca 555 100. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen ett förslag till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 8 § i lagen om underhållsstöd samt vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen. Konsekvenserna för anslaget under momentet är små. Ändringen av äktenskapslagen berör momenten 33.10.51, 33.10.52, 33.20.53, 33.10.54, 33.10.55, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.30.60 och 33.40.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing i indexbundna utgifter-11 700
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd2 400
Ändring i behovskalkylen-13 200
Sammanlagt-22 500

2017 budget1 360 500 000
2016 II tilläggsb.1 610 000
2016 budget1 383 000 000
2015 bokslut1 377 800 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring: Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2017 betalas till i medeltal 450 familjer i utlandet per månad.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
ICT-direktivet1 300
Sammanlagt1 300

2017 budget4 600 000
2016 budget3 300 000
2015 bokslut2 903 745

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring: Det beräknas att 9 200 personer omfattas av militärunderstödet år 2017. Ca 5,5 % av understödstagarna är anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare årligen. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionerna och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd. Enligt propositionen ska folkpensionsindex frysas åren 2017—2019 och folkpensionsindexets poängtal dessutom sänkas med 0,85 procent. Konsekvenserna för anslaget under momentet är små.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-1 900
Sammanlagt-1 900

2017 budget16 500 000
2016 budget18 400 000
2015 bokslut17 100 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 268 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring: Grunden för dimensioneringen av anslaget är behovet av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster.

Antalet bidragstagare som får allmänt bostadsbidrag beräknas vara 273 100 vid utgången av 2016 och 417 400 vid utgången av 2017. Det allmänna bostadsbidraget beräknas i genomsnitt uppgå till 332 euro 2016 och 338 euro 2017.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag och lagen om studiestöd.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Frysning av de maximala boendeutgifterna och sänkning av de maximala utgifterna i kommungrupp 3 och 4 med 4 %-24 200
Inbesparing i indexbundna utgifter-9 500
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd31 000
Preciserad spareffekt på grund av justering av grunderna för bostadsbidrag-4 000
Ändring i behovskalkylen94 800
Överföring av studerande till det allmänna bostadsbidraget138 300
Sammanlagt226 400

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget1 268 500 000
2016 II tilläggsb.26 210 000
2016 budget1 042 100 000
2015 bokslut924 300 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 213 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat det underhållsstöd som sammanlagt betalats ut under året. Under moment 12.33.98 intäktsförs regressfordringarna och återkravsfordringarna på underhållsstödet. Dessa beräknas uppgå till ca 66 300 000 euro. Antalet mottagare av underhållsstöd beräknas vara ca 113 100 vid utgången av 2017. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalningen av underhållsstöd.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-600
Sammanlagt-600

2017 budget213 500 000
2016 budget214 100 000
2015 bokslut202 277 532

56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 46 900 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

Förklaring: Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Antalet personer som är berättigade till tolktjänster beräknas uppgå till ca 6 000 år 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen2 100
Sammanlagt2 100

2017 budget46 900 000
2016 budget44 800 000
2015 bokslut41 499 900

57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 830 938 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring: Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2017 beräknas vara ca 317 300.

Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 485,50 euro i månaden 2016. Lagen om ändring av lagen om utkomststöd (815/2015) träder i kraft den 1 januari 2017. Enligt lagen ska beviljandet och betalningen av det grundläggande utkomststödet i fortsättningen skötas av Folkpensionsanstalten. Kommunernas andel av det grundläggande utkomststödet dras av från statsandelen för basservice. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet ska fortfarande skötas av kommunerna

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den återtagna sammanslagningen av bostadsbidraget för pensionstagare och det allmänna bostadsbidraget-7 000
Inbesparing i indexbundna utgifter7 000
Inbesparing i utgifterna för utkomststödet på grund av bortfallet av studerande-7 500
Slopande av barnbidragets indexbindning1 300
Utbetalning av integrationsstöd enligt utlänningslagen fr.o.m. 1.1.2017 1 000
Återtagen indexjustering1 423
Ändring i behovskalkylen19 851
Ökade utgifter för utkomststödet på grund av frysningen och minskningen av de maximala boendeutgifterna5 400
Överföringen av utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA 478 617
Sammanlagt500 091

Anslaget står utanför ramen.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget830 938 000
2016 budget330 847 000
2015 bokslut326 060 738

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 346 747 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring: Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 42,2 %, ur sjukförsäkringsfonden 42,03 % och ur folkpensionsfonden 15,15 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2017. Statens finansierar cirka en tredjedel av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Vid dimensioneringen av anslaget har de kostnader av engångsnatur som Folkpensionsanstalten orsakas av könsneutraliteten i äktenskapslagen beaktats.

Beredningen av införandet av avgiftsbelagt EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning inleds.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten. Enligt förslaget ska miniminivån på de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens tjänstemäns pensioner sänkas stegvis.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet144 261 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden145 613 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden55 973 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten700 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU200 000
Sammanlagt346 747 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sänkning av miniminivån på tillgångarna för täckning av FPA:s pensionsansvar-6 500
Varaktig omkostnadsbesparing-5 000
Ändring i behovskalkylen12 316
Överföring av FPA:s omkostnader för utkomststödet26 450
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror1
Sammanlagt27 267

2017 budget346 747 000
2016 II tilläggsb.1 000
2016 budget319 480 000
2015 bokslut152 300 000