Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. TillsynPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, omkostnaderna för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak samt av genomförandet av spetsprojekten och reformerna inom ramen för det strategiska målet välfärd och hälsa i regeringsprogrammet. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Av de strategiska målen för regeringsperioden omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat.
 • — individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation
 • — barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (Förebyggande tjänster för barnfamiljer)
 • — de äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården förbättras
 • — social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen.

Med hjälp av ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling har man dessutom för avsikt att förbättra den integrerade vården av patienter, förbättra människors funktionsförmåga och skapa förutsättningar för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling ur såväl patientens som samhällets synvinkel.

Effektivitet
 • — garanterande av rättssäkerheten och av att lagstiftningen följs
 • — behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed
 • — säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter.

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 438 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning; arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — Strålsäkerhetscentralen är oavbrutet informerad om strålningsnivån i miljön
 • — beredskapsverksamheten inleds 15 minuter efter den första informationen om en avvikande incident
 • — kommunikationen om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerhet sker på eget initiativ och är objektiv, öppen och omedelbar
 • — de offentligrättsliga prestationerna uppfyller villkoren för kostnadsmotsvarighet Den avgiftsbelagda serviceverksamheten är lönsam
 • — personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass och den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden. Antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 7,5 per årsverke.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

 2015
utfall
årsv.2016
ordinarie budget
årsv.2017
budgetprop.
årsv.
       
Budgetfinansiering13 3448213 3037612 43876
Avgiftsbelagd verksamhet24 81423432 63825534 762261
Samfinansierad verksamhet1 3141430061604
Sammanlagt39 47233046 24133747 360341

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis

 2015
utfall
årsv.2016
uppskattning
årsv.2017
uppskattning
årsv.1)
       
Kärnenergi22 00712626 54114528 160151
Strålningsverksamhet5 170306 000315 50031
Beredskapsverksamhet1 60791 70091 7009
Forskning och utveckling3 689174 00094 0007
Sakkunnigtjänster3 204174 000184 00018
Kommunikation83751 00051 0005
Miljöskydd2 958123 000123 00012
Gemensamma tjänster2)-47-44-44
Sammanlagt39 47226346 24127347 360277

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2017 uppskattas dessa motsvara 64 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter39 47246 24147 360
Bruttoinkomster26 12832 93834 922
Nettoutgifter13 34413 30312 438
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 325  
— överförts till följande år10 422  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer19 40325 28327 407
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten19 47125 28327 407
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-68--
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer3 2922 8552 855
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 4112 8552 855
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-119--
Kostnadsmotsvarighet, %97100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk2705060
— finansiering från EU757200100
— annan finansiering utanför statsförvaltningen12250-
Intäkter sammanlagt1 149300160
    
Totala kostnader för projekten1 918600320
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-769-300-160
Självfinansieringsandel, %405050

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen har avsatts för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing som gäller sektorsforskningen-200
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-5
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-234
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-84
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror43
Löneglidningsbesparing-56
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-67
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-12
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-126
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-57
Temporär sänkning av StPL-avgiften-75
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-11
Nivåförändring99
Sammanlagt-865

2017 budget12 438 000
2016 II tilläggsb.-32 000
2016 budget13 303 000
2015 bokslut14 441 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 762 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet

 • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: i den kundorienterade servicen ingår bl.a. ett offentligt servicelöfte, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling och digitalisering av hemvården för äldre
 • — genomförandet av reformerna stöds: social- och hälsovårdsreformen, gallringen bland kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformen av region- och centralförvaltningen
 • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
 • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
 • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, avgifter i anslutning till alkoholnäring och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 00215 25815 512
Bruttoinkomster4 0213 5004 750
Nettoutgifter11 98111 75810 762
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 214  
— överförts till följande år2 846  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
4 3474 4005 450
— övriga intäkter717-400
Intäkter sammanlagt5 0644 4005 850
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 1781 100-
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader, sammanlagt2 0553 2504 125
— andel av samkostnader, sammanlagt1 8721 1501 725
Totalkostnader, sammanlagt3 9274 4005 850
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 137--
Kostnadsmotsvarighet, %129100100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2015
utfall
2016
prognos
2017
prognos
2016/2017
förändrings-%
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 20 97018 40018 000-2,2
Tillsynsärenden1 3211 4181 360-4,1
Tillstånd för avbrytande av havandeskap9289709700
Serviceförmåga och kvalitet2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Behandlingstid, mån.   
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvårdenmediantid för behandling 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.mediantid 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.mediantid 5,5 mån. och 90 % av ärendena behandlades inom 20,5 mån.
Tillsynsärenden inom socialvårdenmediantid 54 dgr, mål 4 mån., 96,8 % behandlades inom mindre än 14 mån.mediantid 54 dgr, 97 % av ärendena behandlades inom mindre än 14 mån.mediantid 54 dgr, 97 % av ärendena behandlades inom mindre än 14 mån.
Alkoholtillstånd (nya tillstånd och tillståndsändringar)   
 Behandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 111 dgr, partihandel 114 dgr, användning 201 dgrBehandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 90 dgr, partihandel 90 dgr, användning 20 dgrBehandlingstider (nya + ändringar tot.); tillverkning 90 dgr, partihandel 90 dgr, användning 20 dgr
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön och tillsynsverksamhetens inriktning mot en allt mer proaktiv och riskbaserad tillsyn kräver en omdisponering av resurserna. Målet för det anpassningsprogram som gäller fram till 2018 är att verkets funktionsförmåga ska säkerställas och att dess beredskap att svara på kraven i en föränderlig omvärld ska förbättras.

Personalens kompetens intar en nyckelposition i den verksamhet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bedriver. Kompetensen utvecklas mera planmässigt med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Pensionering och utveckling av verksamhetssätt och arbetsmetoder med hjälp av bl.a. digitala arbetsredskap gör det möjligt att utveckla personalstrukturen och kompetensen och att omdisponera resurserna.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Svaret på denna utmaning är satsningar på allt från kommunikationen mellan arbetstagare och närmaste chef till ledandet av verket. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av anslaget för revidering av alkoholregistret-200
Produktivitetsbesparing på grund av Sampo-systemet-260
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-97
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror99
Löneglidningsbesparing-65
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-56
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-144
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-66
Temporär sänkning av StPL-avgiften-87
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Sammanlagt-996

2017 budget10 762 000
2016 II tilläggsb.12 000
2016 budget11 758 000
2015 bokslut12 613 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 879 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktivitetsindex för arbete105,0> 100> 100
Totalproduktivitetsindex104,3> 100> 100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet186210195
Avgiftsfri verksamhet363036
Sammanlagt222240231

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter26 11626 08824 729
Bruttoinkomster20 94522 00020 850
Nettoutgifter5 1714 0883 879
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 630  
— överförts till följande år2 726  

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Budgetfinansiering4 2674 0883 879
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt21 84922 00020 850
— offentligrättsliga prestationer19 79919 90018 800
— prestationer enligt speciallagar1 8951 9501 950
Andra intäkter155150100
    
Post som överförts från föregående år3 630--
Sammanlagt29 74626 08824 729

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 19 79919 90018 800
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader12 10012 85212 220
— andel av samkostnader7 2907 0486 580
Kostnader sammanlagt19 39019 90018 800
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)409--
Kostnadsmotsvarighet, %102100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer1 8951 9501 950
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 0361 5481 322
— andel av samkostnader492402628
Kostnader sammanlagt1 5281 9501 950
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)367--
Kostnadsmotsvarighet, %124100100
Produktion och kvalitetsledning
 • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer.
 • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
 • — myndigheternas rådgivning utvecklas i syfte att främja utvecklandet av läkemedel så, att den ännu bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen.
 • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
 • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
 • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
 • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,53,5över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar7,0< 9under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-28
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror1
Löneglidningsbesparing-10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-20
Temporär sänkning av StPL-avgiften-27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Sammanlagt-209

2017 budget3 879 000
2016 II tilläggsb.-26 000
2016 budget4 088 000
2015 bokslut4 267 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 308 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2017. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) frekvensen i fråga om uppkomsten av yrkessjukdomar sjunker med 10 %, 2) frekvensen i fråga om olycksfall i arbetet minskar med 25 % och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 % före år 2020.

Målet för ansvarsområdena för arbetarskyddet är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar, att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen påverkar arbetsplatsens eget arbete för att förbättra säkerheten på ett så resultatrikt sätt som möjligt. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 har följande fyra riksomfattande tillsynsprojekt fastställts: gemensamma byggarbetsplatser, inhyrd arbetskraft, reparationsbyggande och social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i olika problem som har framkommit, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2015 utfördes 28 655 inspektioner, år 2016 uppskattas antalet vara 28 000 och år 2017 minst 28 000.

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde2015
utfall
%-andelårsv.2016
mål
%-andelårsv.2017
mål
%-andelårsv.
          
Verksamhet på initiativ av myndigheterna21 6907735016 6286527915 78365265
Verksamhet på initiativ av kunderna3 38012544 60518774 3841874
Förvaltnings- och stödåtgärder3 09911504 34917734 1411770
Sammanlagt28 16910045425 58210042924 308100409
Produktion och kvalitetsledning

Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt soch tillsynsmetoder. Genom samarbete på ansvarsområdena och planering, informationsutbyte och spridning av god praxis säkerställs det att tillsynen är av jämn kvalitet och utvecklas.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett verkningsfullt och effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Man använder ett utbildningssystem som stöder tillsynen och vidareutvecklar den webbaserade utbildningen. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Regeringens lämnar en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 32325 71224 438
Bruttoinkomster154130130
Nettoutgifter28 16925 58224 308
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 477  
— överförts till följande år4 757  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av den tidsbundna tilläggsfinansieringen av datasystemet Vera-100
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-275
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-41
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-415
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-194
Temporär sänkning av StPL-avgiften-249
Sammanlagt-1 274

2017 budget24 308 000
2016 II tilläggsb.-249 000
2016 budget25 582 000
2015 bokslut27 449 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 564 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.

Förklaring: Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Beredningen av en total översyn av lagstiftningen om utredande av dödsorsak pågår, och i samband med den görs också en översyn av kostnadsstrukturen inom rättsmedicinen. Målet är fortsatt ökat samarbete mellan servicesystemet, Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak.

Verksamhetens omfattning 2015—2017

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Utgifter, 1 000 euro11 0628 5648 564
Antal rättsmedicinska obduktioner, st.8 8358 7008 600

2017 budget8 564 000
2016 budget8 564 000
2015 bokslut11 061 819

(87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget1 000 000