Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd
              60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 268 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring: Grunden för dimensioneringen av anslaget är behovet av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster.

Antalet bidragstagare som får allmänt bostadsbidrag beräknas vara 273 100 vid utgången av 2016 och 417 400 vid utgången av 2017. Det allmänna bostadsbidraget beräknas i genomsnitt uppgå till 332 euro 2016 och 338 euro 2017.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag och lagen om studiestöd.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Frysning av de maximala boendeutgifterna och sänkning av de maximala utgifterna i kommungrupp 3 och 4 med 4 %-24 200
Inbesparing i indexbundna utgifter-9 500
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd31 000
Preciserad spareffekt på grund av justering av grunderna för bostadsbidrag-4 000
Ändring i behovskalkylen94 800
Överföring av studerande till det allmänna bostadsbidraget138 300
Sammanlagt226 400

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget1 268 500 000
2016 II tilläggsb.26 210 000
2016 budget1 042 100 000
2015 bokslut924 300 000