Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

40. PensionerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 januari 2015 till sammanlagt 1 540 972, av vilka 1 270 408 lyfte ålderspension, 275 213 familjepension, 221 952 invalidpension, 12 066 deltidspension samt 15 322 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2013—2015 (mn euro)

  2013 2014 2015
       
Privata sektorn 14 715 15 410 15 944
Kommunala pensioner 4 142 4 375 4 569
Statens pensioner 4 194 4 327 4 412
Övriga offentliga sektorn sammanlagt 312 329 340
Arbetspensioner sammanlagt 23 363 24 441 25 265
Solita-pensioner 528 513 515
FPA-pensioner 2 615 2 560 2 503
Lagstadgade pensioner sammanlagt 26 506 27 514 28 283
       
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån. 1 394 1 436 1 464

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och den pension som intjänas under tiden för vård av barn och tiden för studier. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna och garantipensionerna finansieras av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2014—2017

Pensionstagare 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
         
Mottagare av sjömanspension 8 834 8 480 8 547 8 638
Mottagare av lantbruksföretagarpension 159 396 154 571 148 644 142 425
Mottagare av företagarpension 229 904 229 998 237 866 244 784
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare 4 539 3 677 4 213 4 068
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater 11 251 10 662 10 205 9 816
Mottagare av barnpension 18 304 17 630 17 400 17 200
Mottagare av efterlevandepension 5 650 5 505 5 400 5 400
Mottagare av folkpension 629 208 620 458 615 400 611 400
Mottagare av garantipension 101 521 100 947 102 600 102 600

Verksamhetens omfattning 2014—2017

Antal försäkrade 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
         
Försäkrade enligt SjPL 8 645 8 553 8 630 8 630
Försäkrade enligt LFöPL 67 859 64 474 62 012 59 535
Försäkrade enligt FöPL 237 295 235 200 234 500 235 700
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL 2 876 2 876 2 876 2 872
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare 88 443 85 836 83 355 80 839

Verksamhetens omfattning 2014—2017

Genomsnittliga pensioner 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
         
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.) 1 341 1 380 1 410 1 440
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.) 398 423 445 472
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.) 433 453 456 456
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare 621 630 636 650
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.) 178 176 175 175
Genomsnittlig folkpension (€/mån.) 303 301 296 293
Genomsnittlig garantipension (€/mån.) 122 133 145 146

Verksamhetens omfattning 2014—2017, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
         
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare 194 401 197 870 212 200 207 600
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn 497,9 532,2 561,0 586,1
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare 232 919 233 082 226 900 226 600
Mottagare av handikappbidrag 46 214 49 911 52 500 55 100
Mottagare av kostersättning 33 514 34 520 - -
Utbetalade handikappförmåner, mn euro 612,8 619,5 591,6 588,3

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Staten deltar i finansieringen av dessa. Staten svarar för de pensioner som intjänas för tiden för vård av barn under 3 år och för tiden för studier.

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är litet. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar handikappförmånerna helt och hållet. Syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna utgörs av vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer som fyllt 16 år.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 60 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring:Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 31 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av utgiftsposten för pensioner 700
Sammanlagt 700

2017 budget 60 100 000
2016 budget 59 400 000
2015 bokslut 60 400 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 660 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 79 % år 2017.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats ändringarna i arbetspensionslagstiftningen inom den privata sektorn och i systemet med avträdelsestöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 15 400
Sammanlagt 15 400

2017 budget 660 000 000
2016 budget 644 600 000
2015 bokslut 624 800 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 149 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2017 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 113 600 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 186 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 88 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 26 500
Sammanlagt 26 500

2017 budget 149 000 000
2016 budget 122 500 000
2015 bokslut 90 300 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 200 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Den statliga ersättningen har betalats med ett års fördröjning. År 2017 kommer man att övergå tiil ett förfarande enligt vilket staten betalar sin andel i förskott för det innevarande året. Av denna anledning omfattar det reserverade anslaget i budgeten för 2017 ersättningarna för både 2016 och 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av förfarandet för betalning av statens andel till ett förskottsförfarande 4 200
Ändring i behovskalkylen 2 500
Sammanlagt 6 700

2017 budget 12 200 000
2016 budget 5 500 000
2015 bokslut 2 417 514

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring:Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas helt och hållet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.


2017 budget 15 000 000
2016 budget 15 000 000
2015 bokslut 13 670 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 629 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. Enligt förslaget ska samma maximibelopp för boendeutgifterna som tillämpades 2015 fortfarande tillämpas på bostadsbidragen för pensionstagare för att uppnå samma inbesparing i de indexbundna utgifterna för bostadsbidragen.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2017 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 210
Garantipension 194
Handikappförmåner 588
Bostadsbidrag för pensionstagare 586
Pensionsstöd 52
Sammanlagt 3 630
   
Inkomster  
Intäkter av egendom 1
Statens andelar av förmånerna 3 629
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) -
Sammanlagt 3 630

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i de indexbundna utgifterna genom en frysning av maximiboendeutgifterna -3 500
Inbesparing i indexbundna utgifter -25 500
Pension för långtidsarbetslösa 52 000
Sänkning av maximiboendeutgifterna med 3,3 % -9 000
Ändring i behovskalkylen -16 300
Sammanlagt -2 300

2017 budget 3 629 000 000
2016 II tilläggsb. -4 600 000
2016 budget 3 631 300 000
2015 bokslut 3 702 561 991