Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

40. PensionerPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 januari 2015 till sammanlagt 1 540 972, av vilka 1 270 408 lyfte ålderspension, 275 213 familjepension, 221 952 invalidpension, 12 066 deltidspension samt 15 322 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2013—2015 (mn euro)

 201320142015
    
Privata sektorn14 71515 41015 944
Kommunala pensioner4 1424 3754 569
Statens pensioner4 1944 3274 412
Övriga offentliga sektorn sammanlagt312329340
Arbetspensioner sammanlagt23 36324 44125 265
Solita-pensioner528513515
FPA-pensioner2 6152 5602 503
Lagstadgade pensioner sammanlagt26 50627 51428 283
    
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån.1 3941 4361 464

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och den pension som intjänas under tiden för vård av barn och tiden för studier. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna och garantipensionerna finansieras av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2014—2017

Pensionstagare2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Mottagare av sjömanspension8 8348 4808 5478 638
Mottagare av lantbruksföretagarpension159 396154 571148 644142 425
Mottagare av företagarpension229 904229 998237 866244 784
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare4 5393 6774 2134 068
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater11 25110 66210 2059 816
Mottagare av barnpension18 30417 63017 40017 200
Mottagare av efterlevandepension5 6505 5055 4005 400
Mottagare av folkpension629 208620 458615 400611 400
Mottagare av garantipension 101 521100 947102 600102 600

Verksamhetens omfattning 2014—2017

Antal försäkrade2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Försäkrade enligt SjPL8 6458 5538 6308 630
Försäkrade enligt LFöPL67 85964 47462 01259 535
Försäkrade enligt FöPL237 295235 200234 500235 700
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL2 8762 8762 8762 872
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare88 44385 83683 35580 839

Verksamhetens omfattning 2014—2017

Genomsnittliga pensioner2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.)1 3411 3801 4101 440
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.)398423445472
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.)433453456456
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare621630636650
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.)178176175175
Genomsnittlig folkpension (€/mån.)303301296293
Genomsnittlig garantipension (€/mån.)122133145146

Verksamhetens omfattning 2014—2017, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare194 401197 870212 200207 600
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn497,9532,2561,0586,1
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare232 919233 082226 900226 600
Mottagare av handikappbidrag46 21449 91152 50055 100
Mottagare av kostersättning33 51434 520--
Utbetalade handikappförmåner, mn euro612,8619,5591,6588,3

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Staten deltar i finansieringen av dessa. Staten svarar för de pensioner som intjänas för tiden för vård av barn under 3 år och för tiden för studier.

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är litet. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar handikappförmånerna helt och hållet. Syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna utgörs av vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer som fyllt 16 år.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 60 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring: Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 31 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av utgiftsposten för pensioner700
Sammanlagt700

2017 budget60 100 000
2016 budget59 400 000
2015 bokslut60 400 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 660 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 79 % år 2017.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats ändringarna i arbetspensionslagstiftningen inom den privata sektorn och i systemet med avträdelsestöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen15 400
Sammanlagt15 400

2017 budget660 000 000
2016 budget644 600 000
2015 bokslut624 800 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 149 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2017 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 113 600 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 186 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 88 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen26 500
Sammanlagt26 500

2017 budget149 000 000
2016 budget122 500 000
2015 bokslut90 300 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 200 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring: Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Den statliga ersättningen har betalats med ett års fördröjning. År 2017 kommer man att övergå tiil ett förfarande enligt vilket staten betalar sin andel i förskott för det innevarande året. Av denna anledning omfattar det reserverade anslaget i budgeten för 2017 ersättningarna för både 2016 och 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av förfarandet för betalning av statens andel till ett förskottsförfarande4 200
Ändring i behovskalkylen2 500
Sammanlagt6 700

2017 budget12 200 000
2016 budget5 500 000
2015 bokslut2 417 514

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring: Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas helt och hållet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.


2017 budget15 000 000
2016 budget15 000 000
2015 bokslut13 670 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 629 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. Enligt förslaget ska samma maximibelopp för boendeutgifterna som tillämpades 2015 fortfarande tillämpas på bostadsbidragen för pensionstagare för att uppnå samma inbesparing i de indexbundna utgifterna för bostadsbidragen.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2017 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Folkpensionsutgifter2 210
Garantipension194
Handikappförmåner588
Bostadsbidrag för pensionstagare586
Pensionsstöd52
Sammanlagt3 630
  
Inkomster 
Intäkter av egendom1
Statens andelar av förmånerna3 629
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-
Sammanlagt3 630

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing i de indexbundna utgifterna genom en frysning av maximiboendeutgifterna-3 500
Inbesparing i indexbundna utgifter-25 500
Pension för långtidsarbetslösa52 000
Sänkning av maximiboendeutgifterna med 3,3 %-9 000
Ändring i behovskalkylen-16 300
Sammanlagt-2 300

2017 budget3 629 000 000
2016 II tilläggsb.-4 600 000
2016 budget3 631 300 000
2015 bokslut3 702 561 991