Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring:Moderskapsunderstödets belopp är 140 euro år 2017. Modersskapsunderstödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn.

Moderskapsunderstöd betalas för uppskattningsvis 56 000 barn år 2017. Av de mödrar som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 65 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Stödbeloppet är 1 900, 3 000, 3 800 eller 4 500 euro enligt barnets utreseland. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd. År 2017 beräknas antalet understödstagare uppgå till 100.

Av anslaget beräknas 9 900 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 600 000 euro till betalning/ersättande av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -800
Sammanlagt -800

2017 budget 10 500 000
2016 budget 11 300 000
2015 bokslut 10 320 000