Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

Förklaring:Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning, vilket förutsätter en arbetshistoria på 26 veckor. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster.

Utkomstskyddet för arbetslösa har utvecklats så att det stöder aktiva alternativ och en förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete ska förbättras. Förhöjd förtjänstdel betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning. För att främja sysselsättningen omfattar utkomstskyddet för arbetslösa ett skyddat belopp på 300 euro.

Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att främja sysselsättningen.

För att möta förändringarna i arbetslivet ska yrkesskickligheten bevaras och vid behov kunna kompletteras så att den passar för nya uppgifter. Syftet med vuxenutbildningsstöd som betalas till personer i arbetslivet är att främja sådant kunnande som personer i arbetslivet behöver inom arbetslivet samt ett livslångt lärande, vilket samtidigt förebygger arbetslöshet.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 61 år för personer födda 1957 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig under motsvarande tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2014—2017

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
         
Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8
         
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte        
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år 19 000 21 000 35 000 35 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare 120 125 90 70
         
Förändring av utgifter för        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 153 938 169 714 167 000 161 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 39,8 42,8 43,1 41,6
— under arbetslöshetstiden 35,8 38,9 39,4 38,0
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service, sammanlagt 4,0 3,9 3,8 3,7
Genomsnittlig dagpenning (€/dag) 68,1 66,9 66,6 66,6
         
Grunddagpenning        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 34 444 39 170 39 000 37 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 8,8 10,2 10,3 9,3
— under arbetslöshetstiden 7,6 9,0 8,9 8,1
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 1,2 1,3 1,4 1,2
Genomsnittlig dagpenning (€/dag) 33,8 33,5 33,1 32,9
         
Arbetsmarknadsstöd        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 175 382 187 821 196 000 188 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 40,6 49,0 51,1 48,9
— under arbetslöshetstiden 29,7 35,9 36,9 35,8
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 10,9 13,1 14,2 13,1
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd (€/dag) 35,8 35,7 35,5 35,2
         
Vuxenutbildningsstöd        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 7 860 8 877 10 742 10 800
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.) 1 482 1 495 1 495 1 495
         
Alterneringsersättning        
Genomsnittligt antal mottagare/mån 8 203 6 672 6 429 3 788
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st. 2,1 1,9 1,7 1,1
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st. 0,02 0,01 0,01 0,01
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag) 58,0 58,7 59,8 59,8
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag) 23,5 23,9 24,3 24,1

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 840 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Verksamheten omfattar personer som länge varit arbetslösa och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och för vilka kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för främjande av sysselsättningen. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 35 000 personer 2017 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 70 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fyra dagar i veckan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -4 944
Sammanlagt -4 944

2017 budget 26 840 000
2016 budget 31 784 000
2015 bokslut 22 893 407

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 086 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring:Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med den 1 januari 2017. Enligt förslaget ska den maximala utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning kortas ner till 400 dagar för personer som inte fyllt 58 år, självrisktiden förlängas med två dagar till sju dagar, förhöjningsdelarna under den yrkesaktiva tiden minskas och förhöjningsdelarna för en lång arbetshistoria slopas.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 864 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 116 000 000
Lönesubventioner och startpeng (högst) 56 200 000
Kostnadsersättningar 39 500 000
Statsandel av förvaltningskostnader 10 000 000
Sammanlagt 1 086 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av karenstiden med två dagar -14 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017 210
Inbesparing i indexbundna utgifter -9 000
Minskning av arbetslöshetsdagpenningen -23 100
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier -10 500
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51) 33 200
Ändring i behovskalkylen -810
Ökning av lönesubventioner och startbidrag 23 000
Sammanlagt -1 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 086 000 000
2016 budget 1 087 000 000
2015 bokslut 1 083 356 791

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 112 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen

3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 259 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 38 700 000
Lönesubventioner och startpeng (högst) 23 100 000
Kostnadsersättningar 9 900 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier -219 000 000
Sammanlagt 112 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av karenstiden med två dagar -2 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017 50
Inbesparing i indexbundna utgifter -2 000
Minskning av arbetslöshetsdagpenningen -9 500
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier -2 350
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51) 13 600
Verkningen på redovisningsbeloppet av höjningen av arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,45 % (Konkurrenskraftsavtalet) -48 000
Ändring i behovskalkylen -61 300
Ökning av lönesubventioner och startbidrag 9 500
Sammanlagt -102 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 112 000 000
2016 budget 214 000 000
2015 bokslut 234 065 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 503 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Förklaring:Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av 19 § i lagen om främjande av integration samt om upphävande av 3 a § 2 mom. 2 punkten i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet. Enligt förslaget ska det från och med den 1 januari 2017 betalas integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd till arbetslösa arbetssökande som med stöd av utlänningslagen har fått uppehållstillstånd i Finland. Integrationsstödet ska uppgå till 90 procent av beloppet av grunddagpenningen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag om pensionering av 60 år fyllda arbetstagare som varit arbetslösa längre än 5 år.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 365 000 000
— kommunernas finansieringsandel -445 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 480 500 000
— kostnadsersättningar 73 000 000
– förhöjningsdel 29 500 000
Sammanlagt 1 503 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängning av karenstiden med två dagar -4 000
Ikraftträdandet av könsneutrala bestämmelser i äktenskapslagen 1.3.2017 240
Inbesparing i indexbundna utgifter -11 800
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd 71 300
Kostnadsersättning för unga under arbetsprövningsperioden 7 000
Minskning av dagpenningen beroende på ökningen på 30 mn euro för lönesubventioner och startpeng -73 100
Pension för långtidsarbetslösa -14 000
Slopande av kostnadsersättningen för frivilliga studier -16 200
Utbetalning av integrationsstöd enligt utlänningslagen fr.o.m. 1.1.2017 -3 400
Utvidgad användning av arbetslöshetsförmåner till aktiveringsåtgärder (överföring från moment 32.30.51) 104 300
Ändring i behovskalkylen -24 440
Ökning av lönesubventioner och startpeng 73 100
Sammanlagt 109 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 503 000 000
2016 II tilläggsb. 61 000 000
2016 budget 1 394 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Förklaring:Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen. Om vuxenutbildningsstödet utbetalas som jämkat, finansierar staten ett belopp som motsvarar grunddelens relativa andel av fullt vuxenutbildningsstöd. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar förtjänstdelen och Utbildningsfonden förvaltningskostnaderna.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, av lagen om Utbildningsfonden och av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner för genomförande av ändringarna i anslutning till konkurrenskraftsavtalet. Enligt förslaget ska vuxenutbildningsstödet betalas ut under 15 månader i stället för 19 och av nivån på stödet minskas så att grunddelen blir 15 % mindre. Statens finansieringsandel av vuxenutbildningsstödet för löntagare ska slopas och stödet i sin helhet finansieras med medel ur arbetslöshetsförsäkringsfonden. Staten fortsätter att finansiera vuxenutbildningsstödet för företagare. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i indexbundna utgifter -700
Slopandet av statens finansieringsandel av vuxenutbildningsstödet för löntagare fr.o.m. 1.8.2017 (Konkurrenskraftsavtalet) -44 100
Ändring i behovskalkylen -6 000
Ändring i behovskalkylen (Konkurrenskraftsavtalet) 13 800
Sammanlagt -37 000

2017 budget 53 000 000
2016 budget 90 000 000
2015 bokslut 73 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel.

Förklaring:Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Kravet på arbetshistoria för alterneringsledighet är 20 år, användningen har bundits vid den lagstadgade åldern för ålderspension så att den övre åldersgränsen är den undre åldersgränsen för ålderspension minskat med tre år och alterneringsledighetens längd är högst 180 kalenderdagar och alterneringsersättningens maximibelopp 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenningen. Som alterneringsvikarie kan anställas en arbetslös person som har varit inskriven som arbetssökande utan avbrott eller i perioder minst 90 kalenderdagar under 14 månader före alterneringsledighetens början.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i indexbundna utgifter -200
Ändring i behovskalkylen -16 800
Sammanlagt -17 000

2017 budget 26 000 000
2016 budget 43 000 000
2015 bokslut 49 008 833