Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLIPDF-versio

Förklaring: Statsrådets kansli svarar i enlighet med vad som hör till dess ansvarsområde för biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete. Till dess uppgifter hör samordningen och utvecklandet av Finlands EU-politik, statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation samt statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli. Statsrådets kansli har till uppgift att leda, samordna och utveckla statsrådets och dess ministeriers gemensamma förvaltning samt deras interna planering av verksamheten, ekonomin och tillvägagångssätten och att producera gemensamma tjänster och utveckla statsrådets gemensamma verksamhetskultur. Dessutom svarar statsrådets kansli för samordningen dels i fråga om målen för statens sektorsforskning, dels i fråga om beredningen av de externa ekonomiska relationerna och centrala tvärsektoriella ärenden som gäller dem. Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla förhållanden.

Statsrådets kansli sköter de uppgifter som hör till dess ansvarsområde i enlighet med regeringsprogrammet. Visionen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram är att Finland 2025 ska vara ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en av oss kan känna sig viktig. Ett samhälle där det råder ömsesidigt förtroende. Statsrådets kansli följer genomförandet av regeringsprogrammet och bidrar till att genomföra de mål som nämns i programmet, framför allt när det gäller smidigare författningar, digitalisering och nya tillvägagångssätt.

Av spetsprojekten i regeringsprogrammet hör "Införande av en försökskultur" till statsrådets kanslis ansvar. Dessutom ska regeringens grundläggande projekt för hållbar utveckling och regeringens framtidsarbete genomföras av statsrådets kansli.

Verksamhetsmiljö

I statsrådets arbete framhävs samordning och skapandet av en helhetssyn. De centrala problem som behandlas i statsrådet spänner över flera samhällsområden. För att regeringen ska fungera effektivt krävs en bättre helhetssyn och starkare samordning i ledningen. Det behövs analys som utgår från hela samhällets perspektiv och systematisk kommunikation i en föränderlig mediemiljö.

För att säkerställa kvaliteten på besluten och en god förvaltning är det viktigt att sträva efter att det politiska beslutsfattandet och beredningen i statsrådet grundar sig på tillräckligt arbete av god kvalitet. Som stöd för detta behövs aktuell, tillgänglig och omfattande forsknings-, framsyns- och utvärderingsinformation samt en lägesbild.

Finland är en del av den europeiska och nordiska värdegemenskapen. Vi påverkar aktivt den europeiska och globala verksamhetsmiljön. Statsrådets kansli har en central ställning i beredningen och samordningen av EU-ärenden. Ett övergripande berednings- och samordningssystem gör det möjligt att utarbeta en gemensam ståndpunkt och påverka i ett tidigt skede när det gäller Finlands EU-politik.

Hållbar utveckling har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Kansliet ansvarar under ledning av statsministern för den nationella samordningen och verkställigheten av hållbar utveckling och verkställigheten av den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Statens tillgångar i bolagsform utgör en viktig del av nationalförmögenheten. Utgångspunkt för ägarpolitiken är ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. I ägarstyrningen av statens tillgångar i bolagsform eftersträvas aktivare än hittills tillväxt i ägarvärdet, som används till att skapa ny, samhällsviktig företagsverksamhet.

Utvecklandet av statsrådets gemensamma förvaltnings- och sakkunnigfunktioner fortsätter i nära samarbete med de andra ministerierna. Tillvägagångssätten ses över och förutsättningar för en gemensam verksamhetsmiljö och verksamhetskultur skapas.

Finlands 100-årsjubileum firas 2017. Jubileumsårets program skapas tillsammans med olika aktörer under temat Tillsammans. I beredningen deltar samhällets olika delområden på olika håll i Finland. Målet är att skapa ett medryckande och intressant jubileumsår som ökar den allmänna kännedomen om hur Finland blev en självständig stat och om nationens utveckling. Statsrådets kansli har tillsatt en styrelse för projektet som ansvarar för verkställigheten av jubileumsårets program och för styrningen av genomförandet.

Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål
  • — Statsministern leder statsrådets verksamhet och statsrådets högsta regerings- och förvaltningsmakt baserar sig på aktuell, omfattande och välunderbyggd information
  • — Finlands mål inom Europeiska unionen främjas på ett förutseende och aktivt sätt
  • — I ägarstyrningen av statens tillgångar i bolagsform eftersträvas aktivt tillväxt i ägarvärdet, som används till att skapa ny, samhällsviktig företagsverksamhet
  • — Statsrådet agerar enhetligt, öppet, ekonomiskt och med fokus på kvalitet.
Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten i statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder, laglighetsövervakningen av domstolar, övriga myndigheter och andra som ålagts ett offentligt uppdrag samt tillsynen över advokaters verksamhet.

Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

I statsrådets kanslis egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder likställdhet och jämställdhet. Vid valet av styrelseledamöter till statligt helägda bolag beaktas jämställdhetsaspekter så att bägge könens andel av antalet styrelseledamöter är minst 40 procent. Anslagen under huvudtiteln bedöms dock inte ha någon betydande inverkan på jämställdheten mellan könen.

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Förvaltning143 207163 363160 789-2 574-2
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)114 567125 086122 501-2 585-2
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)5 3945 5755 5750
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 0001 0001 0000
04.Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)2798678670
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)6 40011 40011 4000
(23.)Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)0
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)15 56819 43519 446110
10.Ägarstyrningen1 7005 7005 7000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)1 7005 7005 7000
20.Understödjande av politisk verksamhet32 00029 63529 6350
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)32 00029 63529 6350
30.Justitiekanslersämbetet3 6993 6603 467-193-5
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 6993 6603 467-193-5
90.Övriga utgifter2 6915 20010 8005 600108
21.Ordnar (förslagsanslag)6917007000
26.Finland 100 (reservationsanslag 3 år)2 0004 50010 1005 600124
Sammanlagt183 297207 558210 3912 8331
 Det totala antalet anställda6006206221)  

1) Det beräknade antalet årsverken vid statsrådets kansli är 546 och vid justitiekanslersämbetet 36. Därtill kommer 34 specialmedarbetare och 4 statssekreterare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.