Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2017

50. Stöd till veteranernaPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av avkastningen av penningspelsverksamheten. Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Antal förmånstagare åren 2015—2017

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antal krigsinvalider vid årets slut 2 595 2 110 1 680
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut 2 217 1 980 1 780
Antal frontveteraner 18 906 14 680 11 600
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare) 5 866 5 400 5 000
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen 4 086 3 900 3 700
       
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering 3 600 3 200 2 800

Lagen om skada, ådragen i militärtjänst gäller både dem som invalidiserades i striderna 1939—1945 (krigsinvalider) och personer som sårats eller invalidiserats under fullgörandet av värnpliktstjänst före år 1991 (militärinvalider). Det ord som oftast används i olika texter är "krigsinvalid". Begreppet innefattar också militärinvalider, som enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst har rätt till samma förmåner och service som krigsinvalider i enlighet med den invaliditetsgrad som fastställts för dem.

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring:Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2017 vara 18. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.


2017 budget 1 450 000
2016 budget 1 450 000
2015 bokslut 1 084 627

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i indexbundna utgifter -200
Ändring i behovskalkylen -4 260
Sammanlagt -4 460

2017 budget 16 000 000
2016 budget 20 460 000
2015 bokslut 24 891 455

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 104 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 15 procent, från och med den 1 mars 1917 minst 10 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring:Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 8 400 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2017. Av dem får 3 400 personer livränta.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes i Sverige av 34 personer 2015.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Av penningspelsverksamheten redovisas i anknytning till detta ett belopp på 30 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Enligt förslaget ska gränsen för krigsinvalidernas invaliditetsgrad sänkas från 15 till 10 procent från och med den 1 mars 2017. Vid dimensioneringen av anslaget har de kommunala öppenvårdstjänsterna till dem som skadats eller insjuknat till följd av krigen och har rätt till ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunernas tilläggsutgifter för öppenvårdstjänster p.g.a. sänkningen av invaliditetsgraden från 15 till 10 % (regeringsprogr. 2015) 4 700
Ändring i behovskalkylen -18 104
Sammanlagt -13 404

2017 budget 104 500 000
2016 budget 117 904 000
2015 bokslut 110 688 454

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 57 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster.

Förklaring:Det beräknas att det 2017 finns 22 inrättningar på olika håll i landet som erbjuder rehabilitering och vård för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst. Vid sidan av krigsinvalider rehabiliteras och/eller vårdas också andra klientgrupper. Vid dessa inrättningar beräknas det antal rehabiliteringsdagar som fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar och antalet vårddagar för krigsinvalider uppgå till sammanlagt cirka 158 800 under 2017. Till rehabiliterings- och vårdinrättningarna betalas ersättning enligt det faktiska antalet vårddagar eller besök vid inrättningarna. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och besök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och vårdservicen uppnås. Priserna för vårddagarna på rehabiliterings- och vårdinrättningarna bestäms genom upphandlingskontrakt. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Antalet vårddagar/vårdbesök vid inrättningar för krigsinvalider 2015—2017

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antalet vårddagar sammanlagt (inkluderar inte öppenvårdsrehabilitering) 222 230 184 700 158 800
— anstaltsvård 155 000 132 300 115 200
— intervallvård 36 400 28 600 25 000
— vård på dagsjukhus 6 840 5 000 3 800
— rehabilitering på anstalt 23 400 18 400 14 500
— dagsrehabilitering 590 400 300
       
— öppenvårdsrehabilitering, antal gånger 3 180 2 400 2 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat antal krigsinvalider och invalider på grund av militärtjänst -3 000
Sammanlagt -3 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 57 000 000
2016 budget 60 000 000
2015 bokslut 62 500 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Det beräknas att antalet makar till krigsinvalider och krigsänkor som har rätt till rehabilitering uppgår till 2 800 år 2017. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2017 budget 3 100 000
2016 budget 3 100 000
2015 bokslut 3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2015—2017

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antalet mottagare av understöd 100 80 70
Understöd, euro/person 540 540 540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -5
Sammanlagt -5

2017 budget 50 000
2016 budget 55 000
2015 bokslut 55 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliteringsinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringen uppnås. Antalet personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig bedöms uppgå till 3 700 år 2017. Av dem beräknas antalet rehabiliteringsklienter uppgå till 1 500.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 3 500 000
2016 budget 3 500 000
2015 bokslut 3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 37 688 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för öppenvård som ges i hemmet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat antal frontveteraner -300
Utvidgad öppenvård för frontveteraner 20 000
Sammanlagt 19 700

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 37 688 000
2016 budget 17 988 000
2015 bokslut 20 988 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av öppenvård som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt avkastningen av penningspelsverksamheten beaktats under moment 33.50.56.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Antalet frontveteraner beräknas vid utgången av år 2017 vara 11 600.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rehabilitering av veteraner (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -4 000
Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen -3 800
Sammanlagt -7 800

2017 budget 3 608 000
2016 budget 11 408 000
2015 bokslut 9 608 000