Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen
              50. Fronttillägg
              51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst
              52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst
              53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider
              54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
              55. Vissa utgifter för rehabilitering
              56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner
              57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

50. Stöd till veteranernaPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av avkastningen av penningspelsverksamheten. Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Antal förmånstagare åren 2015—2017

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Antal krigsinvalider vid årets slut2 5952 1101 680
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut2 2171 9801 780
Antal frontveteraner18 90614 68011 600
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)5 8665 4005 000
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen4 0863 9003 700
    
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering3 6003 2002 800

Lagen om skada, ådragen i militärtjänst gäller både dem som invalidiserades i striderna 1939—1945 (krigsinvalider) och personer som sårats eller invalidiserats under fullgörandet av värnpliktstjänst före år 1991 (militärinvalider). Det ord som oftast används i olika texter är "krigsinvalid". Begreppet innefattar också militärinvalider, som enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst har rätt till samma förmåner och service som krigsinvalider i enlighet med den invaliditetsgrad som fastställts för dem.

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring: Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2017 vara 18. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.


2017 budget1 450 000
2016 budget1 450 000
2015 bokslut1 084 627

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing i indexbundna utgifter-200
Ändring i behovskalkylen-4 260
Sammanlagt-4 460

2017 budget16 000 000
2016 budget20 460 000
2015 bokslut24 891 455

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 104 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 15 procent, från och med den 1 mars 1917 minst 10 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring: Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 8 400 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2017. Av dem får 3 400 personer livränta.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes i Sverige av 34 personer 2015.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Av penningspelsverksamheten redovisas i anknytning till detta ett belopp på 30 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Enligt förslaget ska gränsen för krigsinvalidernas invaliditetsgrad sänkas från 15 till 10 procent från och med den 1 mars 2017. Vid dimensioneringen av anslaget har de kommunala öppenvårdstjänsterna till dem som skadats eller insjuknat till följd av krigen och har rätt till ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kommunernas tilläggsutgifter för öppenvårdstjänster p.g.a. sänkningen av invaliditetsgraden från 15 till 10 % (regeringsprogr. 2015)4 700
Ändring i behovskalkylen-18 104
Sammanlagt-13 404

2017 budget104 500 000
2016 budget117 904 000
2015 bokslut110 688 454

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 57 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster.

Förklaring: Det beräknas att det 2017 finns 22 inrättningar på olika håll i landet som erbjuder rehabilitering och vård för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst. Vid sidan av krigsinvalider rehabiliteras och/eller vårdas också andra klientgrupper. Vid dessa inrättningar beräknas det antal rehabiliteringsdagar som fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar och antalet vårddagar för krigsinvalider uppgå till sammanlagt cirka 158 800 under 2017. Till rehabiliterings- och vårdinrättningarna betalas ersättning enligt det faktiska antalet vårddagar eller besök vid inrättningarna. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och besök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och vårdservicen uppnås. Priserna för vårddagarna på rehabiliterings- och vårdinrättningarna bestäms genom upphandlingskontrakt. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Antalet vårddagar/vårdbesök vid inrättningar för krigsinvalider 2015—2017

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Antalet vårddagar sammanlagt (inkluderar inte öppenvårdsrehabilitering)222 230184 700158 800
— anstaltsvård155 000132 300115 200
— intervallvård36 40028 60025 000
— vård på dagsjukhus6 8405 0003 800
— rehabilitering på anstalt23 40018 40014 500
— dagsrehabilitering590400300
    
— öppenvårdsrehabilitering, antal gånger3 1802 4002 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskat antal krigsinvalider och invalider på grund av militärtjänst-3 000
Sammanlagt-3 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget57 000 000
2016 budget60 000 000
2015 bokslut62 500 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Det beräknas att antalet makar till krigsinvalider och krigsänkor som har rätt till rehabilitering uppgår till 2 800 år 2017. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2017 budget3 100 000
2016 budget3 100 000
2015 bokslut3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring: Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2015—2017

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Antalet mottagare av understöd 1008070
Understöd, euro/person540540540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-5
Sammanlagt-5

2017 budget50 000
2016 budget55 000
2015 bokslut55 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliteringsinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringen uppnås. Antalet personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig bedöms uppgå till 3 700 år 2017. Av dem beräknas antalet rehabiliteringsklienter uppgå till 1 500.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget3 500 000
2016 budget3 500 000
2015 bokslut3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 37 688 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för öppenvård som ges i hemmet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskat antal frontveteraner-300
Utvidgad öppenvård för frontveteraner20 000
Sammanlagt19 700

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget37 688 000
2016 budget17 988 000
2015 bokslut20 988 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av öppenvård som underlättar boende i hemmet.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt avkastningen av penningspelsverksamheten beaktats under moment 33.50.56.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Antalet frontveteraner beräknas vid utgången av år 2017 vara 11 600.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Rehabilitering av veteraner (bortfall av ett tillägg av engångsnatur)-4 000
Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen-3 800
Sammanlagt-7 800

2017 budget3 608 000
2016 budget11 408 000
2015 bokslut9 608 000