Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet och för statens sinnessjukhus, barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har som uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 399 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av penningspelbolagets verksamhet samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2017:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Tikesos)
  • — den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsservice bereds
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs
  • — arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,6 (på en skala från 1—5) (målet för 2016 var 3,6 och utfallet för 2015 var 3,6)
  • — sjukfrånvaron är högst 7,5 dagar/årsverke (målet för 2016 var 7,5 och utfallet för 2015 var 8,6).

Inkomster som inflyter av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas uppgå till 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Ledningen och de särskilda enheterna 4 907 4 562 4 554
Stödet för ledningen      
Förvaltnings- och planeringsavdelningen 8 289 7 707 11 704
Försäkringsavdelningen 2 758 2 565 2 473
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa 5 222 4 855 4 682
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster 5 915 5 500 5 303
Arbetarskyddsavdelningen 4 108 3 819 3 683
Sammanlagt 31 199 29 008 31 399

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 36 486 34 208 39 874
Bruttoinkomster 5 287 5 200 8 475
Nettoutgifter 31 199 29 008 31 399
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 578    
— överförts till följande år 7 949    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Administration av understödsverksamheten 3 375
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment 24.01.01) 294
Frågor som gäller dispens från begränsningen av kommunernas investeringar (2 årsv.) 160
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 255
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -254
Löneglidningsbesparing -170
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -38
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -384
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -180
Temporär sänkning av StPL-avgiften -244
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -21
Nivåförändring -44
Sammanlagt 2 391

2017 budget 31 399 000
2016 II tilläggsb. -244 000
2016 budget 29 008 000
2015 bokslut 30 569 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 536 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Funktionell effektivitet      
Beslutspris (euro/avgörande) 261 232 192
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 310 362 395
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden 13 211 14 000 14 000
Avgjorda ärenden 10 091 12 500 15 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 7,5 8 7

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 15 000 beslut och 38 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 15 000 beslut och ett anslag på 2 536 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -350
Ökningen i antalet ärenden 476
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -22
Löneglidningsbesparing -8
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -11
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -29
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Temporär sänkning av StPL-avgiften -17
Nivåförändring -76
Sammanlagt -56

2017 budget 2 536 000
2016 II tilläggsb. 93 000
2016 budget 2 592 000
2015 bokslut 2 730 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 102 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Produktivitet och lönsamhet      
Beslutspris (euro/avgörande) 191 201 190
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) 433 400 419
       
Produktion och kvalitetsledning      
Anhängiggjorda besvärsärenden 22 000 22 000 27 000
Avgjorda ärenden 28 523 28 000 28 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 7 9 8,5

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån uppskattningsvis 31 000 avgöranden och 74 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 31 000 avgöranden och ett anslag på 5 102 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -550
Ökningen i antalet ärenden 699
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -41
Löneglidningsbesparing -27
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -22
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -53
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29
Temporär sänkning av StPL-avgiften -33
Nivåförändring 101
Sammanlagt 39

2017 budget 5 102 000
2016 II tilläggsb. 167 000
2016 budget 5 063 000
2015 bokslut 5 510 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 563 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2017 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2015
utfall
årsv. 2016
uppskattning
årsv. 2017
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 650 9 576 6 563 8
Företagsekonomiska prestationer 55 613 801 57 328 809 56 871 804
Utomstående finansiering sammanlagt 560 2 - - - -
Sammanlagt 56 823 812 57 904 815 57 434 812

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 763 57 904 57 434
Bruttoinkomster 56 113 57 328 56 871
Nettoutgifter 650 576 563
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 502    
— överförts till följande år 442    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 196,73 196,14 196,14
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 95,59 92,32 92,32
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 194,84 181,94 181,94

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 352,20 359,93 359,93
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 805,33 849,27 849,27
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 391,18 398,28 398,28

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 856 56 983 56 592
— övriga intäkter 257 345 279
Intäkter sammanlagt 56 113 57 328 56 871
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 55 848 56 917 56 595
— andel av samkostnader 915 987 839
Kostnader sammanlagt 56 763 57 904 57 434
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -650 -576 -563
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter 140 868 139 943 139 943
Sinnesundersökningsvårddygn 3 751 4 532 4 532
Sinnesundersökningar 61 78 78
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 461 4 658 4 682
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 269 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 5 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sammanlagt -13

2017 budget 563 000
2016 budget 576 000
2015 bokslut 590 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2017 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effekt

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt fästs vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bland annat genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

  2015
utfall
årsv. 2016
ordinarie
budget
årsv. 2017
budgetprop.
årsv.
             
Omkostnadsanslag 1 027 5,5 1 016 5,5 1 011 5,5
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 19 430 292,5 20 820 264,5 20 820 264,5
Sammanlagt 20 457 298,0 21 836 270,0 21 831 270,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 457 21 836 21 831
Bruttoinkomster 19 430 20 820 20 820
Nettoutgifter 1 027 1 016 1 011
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1    
— överförts till följande år 4    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 17 756 18 556 18 556
— övriga intäkter 3 091 3 674 3 674
Intäkter sammanlagt 20 847 22 230 22 230
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 417 1 410 1 410
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 21 073 21 808 21 808
— andel av samkostnader 375 422 422
Kostnader sammanlagt 21 448 22 230 22 230
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -601 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 97 100 100

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Vårddygn 38 326 32 688 32 688
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 5 973 5 645 5 645
Skoldagar 27 929 21 879 21 879
Eftervårdsdygn 8 112 8 419 8 419
Fängelsets familjeavdelning 1 933 1 933 1 933
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -5
Sammanlagt -5

2017 budget 1 011 000
2016 budget 1 016 000
2015 bokslut 1 031 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 085 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring:Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari 2016 överförts till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten svarar också i fortsättningen för hyrorna för de lokaler som används för hälso- och sjukvården för fångar och de kostnader de ger upphov till.

Effektivitet

Programmet för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar har inletts. Syftet med programmet är bland annat att förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter att fångarna frigetts.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -7
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -34
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -107
Löneglidningsbesparing -40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -153
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -79
Temporär sänkning av StPL-avgiften -137
Sammanlagt -574

2017 budget 16 085 000
2016 II tilläggsb. -137 000
2016 budget 16 659 000
2015 bokslut 421 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kana-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, institutet för hälsa och välfärd)

6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och för den strategiska planeringen och styrningen av den informationsförvaltning och de IKT-tjänster som sammanhänger med den inklusive nationella elektroniska klientdatasystem och elektroniska tjänster. Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

Den operativa enheten vid Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, den operativa styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå. Tyngdpunkten i fråga om finansieringen är förlagd till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och till byggandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården och elektroniska tjänster för medborgarna i enlighet med den kommande lagstiftningen. Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansieringen av det riksomfattande programmet SoteDigi 3 000
Sparbeslut -2 000
Sammanlagt 1 000

2017 budget 16 330 000
2016 budget 15 330 000
2015 bokslut 17 330 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 671 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 62
Sammanlagt 62

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 18 671 000
2016 budget 18 609 000
2015 bokslut 17 351 886

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 707 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av kalkylen för internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag -123
Sammanlagt -123

2017 budget 3 707 000
2016 budget 3 830 000
2015 bokslut 4 032 000