Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
              03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet och för statens sinnessjukhus, barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har som uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 399 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av penningspelbolagets verksamhet samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2017:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Tikesos)
  • — den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsservice bereds
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs
  • — arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,6 (på en skala från 1—5) (målet för 2016 var 3,6 och utfallet för 2015 var 3,6)
  • — sjukfrånvaron är högst 7,5 dagar/årsverke (målet för 2016 var 7,5 och utfallet för 2015 var 8,6).

Inkomster som inflyter av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas uppgå till 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Ledningen och de särskilda enheterna4 9074 5624 554
Stödet för ledningen   
Förvaltnings- och planeringsavdelningen8 2897 70711 704
Försäkringsavdelningen2 7582 5652 473
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa5 2224 8554 682
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster5 9155 5005 303
Arbetarskyddsavdelningen4 1083 8193 683
Sammanlagt31 19929 00831 399

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter36 48634 20839 874
Bruttoinkomster5 2875 2008 475
Nettoutgifter31 19929 00831 399
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 578  
— överförts till följande år7 949  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Administration av understödsverksamheten3 375
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment 24.01.01)294
Frågor som gäller dispens från begränsningen av kommunernas investeringar (2 årsv.)160
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)255
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-10
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-254
Löneglidningsbesparing-170
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-38
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-384
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-180
Temporär sänkning av StPL-avgiften-244
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-21
Nivåförändring-44
Sammanlagt2 391

2017 budget31 399 000
2016 II tilläggsb.-244 000
2016 budget29 008 000
2015 bokslut30 569 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 536 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Funktionell effektivitet   
Beslutspris (euro/avgörande)261232192
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)310362395
    
Produktion och kvalitetsledning   
Anhängiggjorda besvärsärenden13 21114 00014 000
Avgjorda ärenden10 09112 50015 000
Behandlingstid för besvären (mån.)7,587

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 15 000 beslut och 38 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 15 000 beslut och ett anslag på 2 536 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur)-350
Ökningen i antalet ärenden476
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-22
Löneglidningsbesparing-8
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-11
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-29
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Temporär sänkning av StPL-avgiften-17
Nivåförändring-76
Sammanlagt-56

2017 budget2 536 000
2016 II tilläggsb.93 000
2016 budget2 592 000
2015 bokslut2 730 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 102 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effekt

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Produktivitet och lönsamhet   
Beslutspris (euro/avgörande)191201190
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)433400419
    
Produktion och kvalitetsledning   
Anhängiggjorda besvärsärenden 22 00022 00027 000
Avgjorda ärenden28 52328 00028 000
Behandlingstid för besvären (mån.)7 98,5

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån uppskattningsvis 31 000 avgöranden och 74 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 31 000 avgöranden och ett anslag på 5 102 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur)-550
Ökningen i antalet ärenden699
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-41
Löneglidningsbesparing-27
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-22
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-53
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-29
Temporär sänkning av StPL-avgiften-33
Nivåförändring101
Sammanlagt39

2017 budget5 102 000
2016 II tilläggsb.167 000
2016 budget5 063 000
2015 bokslut5 510 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 563 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2017 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

 2015
utfall
årsv.2016
uppskattning
årsv.2017
uppskattning
årsv.
       
Omkostnadsanslag650957665638
Företagsekonomiska prestationer55 61380157 32880956 871804
Utomstående finansiering sammanlagt5602----
Sammanlagt56 82381257 90481557 434812

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 76357 90457 434
Bruttoinkomster56 11357 32856 871
Nettoutgifter650576563
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år502  
— överförts till följande år442  

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus196,73196,14196,14
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus95,5992,3292,32
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus194,84181,94181,94

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus352,20359,93359,93
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus805,33849,27849,27
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus391,18398,28398,28

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer55 85656 98356 592
— övriga intäkter257345279
Intäkter sammanlagt56 11357 32856 871
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader55 84856 91756 595
— andel av samkostnader915987839
Kostnader sammanlagt56 76357 90457 434
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-650-576-563
Kostnadsmotsvarighet, %999999

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vårddygn för vårdpatienter140 868139 943139 943
Sinnesundersökningsvårddygn3 7514 5324 532
Sinnesundersökningar617878
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga4 4614 6584 682
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga269110110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga522
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3
Sammanlagt-13

2017 budget563 000
2016 budget576 000
2015 bokslut590 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring: Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2017 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effekt

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt fästs vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bland annat genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

 2015
utfall
årsv.2016
ordinarie
budget
årsv.2017
budgetprop.
årsv.
       
Omkostnadsanslag1 0275,51 0165,51 0115,5
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel)19 430292,520 820264,520 820264,5
Sammanlagt20 457298,021 836270,021 831270,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter20 45721 83621 831
Bruttoinkomster19 43020 82020 820
Nettoutgifter1 0271 0161 011
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1  
— överförts till följande år4  

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer17 75618 55618 556
— övriga intäkter3 0913 6743 674
Intäkter sammanlagt20 84722 23022 230
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 4171 4101 410
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader21 07321 80821 808
— andel av samkostnader375422422
Kostnader sammanlagt21 44822 23022 230
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-601--
Kostnadsmotsvarighet, %97100100

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Vårddygn 38 32632 68832 688
Vårddygn inom den särskilda omsorgen5 9735 6455 645
Skoldagar27 92921 87921 879
Eftervårdsdygn8 1128 4198 419
Fängelsets familjeavdelning1 9331 9331 933
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-5
Sammanlagt-5

2017 budget1 011 000
2016 budget1 016 000
2015 bokslut1 031 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 085 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring: Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari 2016 överförts till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten svarar också i fortsättningen för hyrorna för de lokaler som används för hälso- och sjukvården för fångar och de kostnader de ger upphov till.

Effektivitet

Programmet för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar har inletts. Syftet med programmet är bland annat att förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter att fångarna frigetts.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01)-7
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01)-34
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-107
Löneglidningsbesparing-40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-17
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-153
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-79
Temporär sänkning av StPL-avgiften-137
Sammanlagt-574

2017 budget16 085 000
2016 II tilläggsb.-137 000
2016 budget16 659 000
2015 bokslut421 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kana-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, institutet för hälsa och välfärd)

6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och för den strategiska planeringen och styrningen av den informationsförvaltning och de IKT-tjänster som sammanhänger med den inklusive nationella elektroniska klientdatasystem och elektroniska tjänster. Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

Den operativa enheten vid Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, den operativa styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå. Tyngdpunkten i fråga om finansieringen är förlagd till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och till byggandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården och elektroniska tjänster för medborgarna i enlighet med den kommande lagstiftningen. Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finansieringen av det riksomfattande programmet SoteDigi3 000
Sparbeslut-2 000
Sammanlagt1 000

2017 budget16 330 000
2016 budget15 330 000
2015 bokslut17 330 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 671 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring från moment 28.01.29)62
Sammanlagt62

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget18 671 000
2016 budget18 609 000
2015 bokslut17 351 886

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 707 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av kalkylen för internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag-123
Sammanlagt-123

2017 budget3 707 000
2016 budget3 830 000
2015 bokslut4 032 000