Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd
              60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 346 747 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring: Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 42,2 %, ur sjukförsäkringsfonden 42,03 % och ur folkpensionsfonden 15,15 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2017. Statens finansierar cirka en tredjedel av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Vid dimensioneringen av anslaget har de kostnader av engångsnatur som Folkpensionsanstalten orsakas av könsneutraliteten i äktenskapslagen beaktats.

Beredningen av införandet av avgiftsbelagt EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning inleds.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten. Enligt förslaget ska miniminivån på de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens tjänstemäns pensioner sänkas stegvis.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet144 261 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden145 613 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden55 973 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten700 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU200 000
Sammanlagt346 747 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sänkning av miniminivån på tillgångarna för täckning av FPA:s pensionsansvar-6 500
Varaktig omkostnadsbesparing-5 000
Ändring i behovskalkylen12 316
Överföring av FPA:s omkostnader för utkomststödet26 450
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror1
Sammanlagt27 267

2017 budget346 747 000
2016 II tilläggsb.1 000
2016 budget319 480 000
2015 bokslut152 300 000