Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 346 747 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 42,2 %, ur sjukförsäkringsfonden 42,03 % och ur folkpensionsfonden 15,15 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2017. Statens finansierar cirka en tredjedel av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Vid dimensioneringen av anslaget har de kostnader av engångsnatur som Folkpensionsanstalten orsakas av könsneutraliteten i äktenskapslagen beaktats.

Beredningen av införandet av avgiftsbelagt EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning inleds.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten. Enligt förslaget ska miniminivån på de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens tjänstemäns pensioner sänkas stegvis.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet 144 261 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden 145 613 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden 55 973 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten 700 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU 200 000
Sammanlagt 346 747 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkning av miniminivån på tillgångarna för täckning av FPA:s pensionsansvar -6 500
Varaktig omkostnadsbesparing -5 000
Ändring i behovskalkylen 12 316
Överföring av FPA:s omkostnader för utkomststödet 26 450
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1
Sammanlagt 27 267

2017 budget 346 747 000
2016 II tilläggsb. 1 000
2016 budget 319 480 000
2015 bokslut 152 300 000