Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. SjukförsäkringPDF-versio

Förklaring: Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga möjligheterna att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanterar sjukförsäkringen medborgarna en tillräcklig utkomst genom att utjämna det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Från sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av den öppna vårdens läkemedelskostnader, resekostnaderna, studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av läkar- och tandläkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och särskild moderskapspenning. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2014—2017

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Dagpenningar    
Mottagare av sjukdagpenningar304 573292 706286 600291 300
Mottagare av föräldradagpenningar158 434162 921157 600160 600
Genomsnittlig sjukdagpenning (€/dag)57,4257,5056,8057,20
Genomsnittlig föräldrapenning (€/dag)63,6264,4564,9065,50
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag)23,9224,0223,9223,73
     
Läkemedel    
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.)30 00031 30028 00028 500
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%)34,734,840,040,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€)610,00616,62610,37605,13
Antal personer som fått tilläggsersättning176 400197 484191 000193 000
Sjukvårdsersättningar    
År 2015 ersatte sjukförsäkringen 20,4 % av kostnaderna för läkararvoden, 24,1 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 22,6 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 87,1 % av resekostnaderna.    

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 918 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013)

4) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst.

Folkpensionsanstalten får använda högst 52 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 7 700 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen.

Förklaring: Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt deltar de försäkrade och staten i finansieringen av sjukvårdsförsäkringens utgifter med lika stora delar.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna samt staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 0,1 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen. Enligt förslaget ska arbetsgivares sjukförsäkringsavgift sänkas från och med ingången av 2017. Dessutom lindras beskattningen med 30 miljoner euro för småinkomsttagare genom en minskning av dagpenningspremien för sjukförsäkringen.

De kostnader som familjeledigheter för kvinnliga arbetstagare orsakar arbetsgivaren jämnas ut med hjälp av en engångsersättning på 2 500 euro från och med den 1 april 2017. Förslaget ökar utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen med 75 000 000 euro per år och med 45 000 000 euro 2017. Ökningen finansieras med en höjning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2017 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie på 0,06 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,45 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 1,54 % för löntagare och 1,61 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 1,06 % tas ut hos arbetsgivare. Som kompensation för avgiftshöjningar på grund av konkurrenskraftsavtalet minskas låginkomsttagarnas andel av finansieringen av sjukförsäkringen.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Enligt förslaget ska inkomstgränserna för sjukdagpenningen och sjukdagpenningens ersättningsgrad ändras, betalningen av sjukförsäkringsersättningar för privat vård i offentliga sjukvårdens utrymmen fortsätta till utgången av 2018 och minimibeloppet av den rehabiliteringspenning för unga och den rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering som betalas till unga höjs till samma nivå som garantipensionen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen fr.o.m. 1.1.2017 så att läkemedelsersättningarna minskas med 134 000 000 euro.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro i årsgenomsnitt.

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2017 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Arbetsinkomstförsäkring 
Sjukdagpenningar810
Föräldradagpenningar1 097
Engångsersättning45
Dagtraktamenten för OFLA6
Rehabiliteringspenningar117
Företagshälsovården346
Företagarnas tilläggsdagar6
Fondens andel på 8 %-
Sammanlagt 2 427
  
Sjukvårdsförsäkring 
Läkemedelsersättningar1 282
Resor288
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder63
Läkararvoden59
Tandläkararvoden64
Övriga ersättningar för sjukvård76
Rehabiliteringsservice376
Fondens andel på 8 %-3
Sammanlagt2 205
Utgifter sammanlagt4 632
  
Inkomster 
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen 
De försäkrades premier1 203
Arbetsgivarnas avgifter910
Företagarnas tilläggsdagar4
Statens finansieringsandel182
Överskott/underskott år 2015120
Sammanlagt2 419
  
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen 
Löntagarnas och företagarnas avgifter89
Förmånstagarnas premier351
Statens finansieringsandel1 736
EU-ersättningar från utlandet9
Överskott/underskott år 20150
Sammanlagt2 185
Inkomster sammanlagt4 604
  
Statens andelar sammanlagt1 918
Arbetsinkomstförsäkring 
Föräldradagpenningar31
Minimidagpenningar148
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård3
Sjukvårdsförsäkring 
Andel av sjukvården1 682
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder54

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Direktivet om säsongsanställning4 200
Förenhetligande av helikoptertaxan (överföring till moment 26.20.01)-700
Höjning av rehabiliteringspenningen för unga14 200
ICT-direktivet3 300
Inbesparing i indexbundna utgifter (minimidagpenning)-1 200
Inbesparing i indexbundna utgifter (taket för läkemedelsersättningar)1 000
Inbesparing i läkemedelsersättningarna-60 000
Kompensation enligt konkurrenskraftsavtalet (konkurrenskraftsavt.)30 000
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd750
Slopande av kopplingen mellan medicinsk rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning och handikappbidraget6 300
Sparbeslut år 2015-2 000
Sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift706 000
Ändring i behovskalkylen41 500
Sammanlagt743 350

2017 budget1 918 000 000
2016 II tilläggsb.442 000
2016 budget1 174 650 000
2015 bokslut1 200 026 347