Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och ministerierna en tillväxtpolitik som stöder uppnåendet av tillväxt- och sysselsättningsmålen enligt regeringsprogrammet. Tillväxtpolitiken bygger på en framgångsrik företagsverksamhet som bidrar till innovation och sysselsättning samt skapar välfärd i Finland.

Med hjälp av tillväxtpolitiken skapas det inom förvaltningsområdet förutsättningar för förnyelse i företagen och förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar, för tillväxt och internationalisering, sund konkurrens, sänkning av sysselsättningströskeln, sporrande av arbete och förnyande av arbetskraftsförvaltningen så att den stöder sysselsättningen.

Med hjälp av bioekonomi och ren energi skapas en ny och konkurrenskraftig affärsverksamhet och sysselsättning samt främjas hållbar utveckling.

Tillväxtpolitiken utsträcks i samband med landskapsreformen till att gälla också kundtjänsten så att företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna slås samman till offentliga tillväxttjänster som grundar sig på affärsverksamhet.

Arbets- och näringsförvaltningen genomför tillväxtpolitiken i sina olika åtgärder och tjänster med beaktande av ett effektivt och verkningsfullt genomförande. Genom en aktiv dialog på marknaden stärks företagens vilja att växa.

Skapandet av en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö syftar till att avveckla hinder för och begränsningar av konkurrensen samt att lätta upp tillstånds- och myndighetsförfarandena.

Samhälleliga effektmål

Det viktigaste målet för tillväxtpolitiken är att uppnå en hög sysselsättningsgrad på en stabil grund, med sikte på att sysselsättningsgraden ska stiga till 72 procent under regeringsperioden samtidigt som antalet sysselsatta ökar med 110 000 personer.

Arbets- och näringsministeriet ställer för sitt ansvarsområde preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2017:

  • — Den privata sektorns kapacitet förbättras och affärsverksamheten inriktas i högre grad på den internationella marknaden
  • — Företagen utnyttjar i större utsträckning de nya möjligheter till affärsverksamhet som nätverken för värdeskapande erbjuder
  • — Företagen sporras med hjälp av olika metoder att utveckla nya verksamhetsmodeller och produkter, skapa nya kundbehov samt att reagera snabbt på marknaden
  • — Satsningar på forskning och utveckling riktar sig i tillräcklig grad till utvecklande av betydande nya initiativ
  • — Strukturerna för arbetslivet utvecklas så att allas arbetsinsats och kunnande kan utnyttjas fullt ut med tanke på att näringsstrukturen ändras
  • — Infrastrukturen för energibranschen och de övriga branscherna ska stödja tillväxten
  • — Inom regionutvecklingen utnyttjas de möjligheter som tillväxtpolitiken erbjuder. I samband med regionförvaltningsreformen säkerställs ett genomförande som grundar sig på affärsverksamhet och stöder tillväxt och sysselsättning
  • — Konkurrensen inom ekonomin ökas och förutsättningarna för den marknadsmässiga affärsverksamheten förbättras.
Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt i synnerhet vid omstruktureringar.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen var 43 % kvinnor åren 2013—2015. Kvinnornas andel av dem som börjat delta i arbetskraftsservice var följande: inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning 37 % år 2015, 36 % år 2014 och 43 % år 2013, inom integrationsutbildning 60 % år 2015 och 59 % åren 2013—2014, inom lönesubventionerat arbete 48 % år 2015, 47 % år 2014 och 48 % år 2013 samt inom systemet med startpeng 48 % år 2015, 46 % år 2014 och 47 % år 2013. Av dem som inledde frivilliga studier var 60 % kvinnor åren 2013—2015.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

    2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
32.20.40 Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — fullmakt för finansiering 241,015 240,515
32.20.41 Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 5,000 -
32.20.82 Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 500,000 500,000
32.20.83 Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 146,823 146,823
32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för upphandlingskontrakt 140,430 127,800
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet    
  — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag) 8,400 8,400
  — bevillningsfullmakt 0,034 0,034
32.50.42 Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 5,000 -
32.50.43 Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 1,000 -
32.50.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 326,965 378,684
32.60.40 Energistöd (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 35,000 35,000

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Förvaltning 712 648 284 540 271 373 -13 167 -5
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 588 33 645 33 650 5 0
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 214 435 193 120 179 626 -13 494 -7
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 192 4 939 4 939 0
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 538 616 526 -90 -15
(22.) Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år) 100 000 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 92 388 30 622 30 854 232 1
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 13 571 13 251 -320 -2
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 0 20 20 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 9 507 8 007 8 507 500 6
(88.) Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital (förslagsanslag) 42 000 0
(89.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 209 000 0
20. Närings- och innovationspolitik 1 473 137 925 551 860 042 -65 509 -7
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 110 32 890 31 557 -1 333 -4
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) 40 572 38 448 36 557 -1 891 -5
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 500 400 -100 -20
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 367 195 330 370 274 500 -55 870 -17
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 1 102 3 500 2 500 -1 000 -29
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 9 800 7 024 2 300 -4 724 -67
43. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år) 30 000 43 000 13 000 43
(46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 20 000 0
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 90 497 56 735 64 643 7 908 14
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 9 886 20 200 40 300 20 100 100
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 130 188 91 770 87 303 -4 467 -5
(50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 -1 000 -100
51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år) 110 110 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 505 068 106 404 82 462 -23 942 -23
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0 10 10 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 132 219 141 700 139 900 -1 800 -1
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 5 000 0
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 105 000 30 000 29 500 -500 -2
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 20 000 30 000 20 000 -10 000 -33
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 741 785 750 512 595 331 -155 181 -21
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 153 486 165 117 173 131 8 014 5
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 588 299 585 395 422 200 -163 195 -28
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 64 048 85 600 76 331 -9 269 -11
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 820 10 058 10 619 561 6
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) -2 118 4 541 6 055 1 514 33
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 677 19 781 19 482 -299 -2
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 5 731 4 731 4 731 0
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 873 897 822 -75 -8
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 524 2 572 2 572 0
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 27 501 43 000 32 000 -11 000 -26
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 40 20 50 30 150
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 443 259 342 160 437 451 95 291 28
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år) 15 000 11 000 -4 000 -27
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år) 52 095 35 600 33 600 -2 000 -6
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 24 428 30 218 20 078 -10 140 -34
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 11 051 8 018 5 315 -2 703 -34
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 5 000 0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 344 970 242 324 357 458 115 134 48
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 5 716 6 000 5 000 -1 000 -17
60. Energipolitik 212 752 383 379 464 483 81 104 21
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 994 8 857 6 407 -2 450 -28
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 2 500 2 500 0
40. Energistöd (förslagsanslag) 45 932 76 402 70 076 -6 326 -8
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 11 721 41 750 28 465 -13 285 -32
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 1 111 1 310 385 -925 -71
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 597 460 250 -210 -46
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 142 398 234 600 273 400 38 800 17
45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 20 000 40 000 20 000 100
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 43 000 43 000 0
(87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 000 0
70. Integration 98 913 164 471 223 049 58 578 36
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 2 246 2 246 2 091 -155 -7
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 96 667 162 225 220 958 58 733 36
Sammanlagt 3 746 542 2 936 213 2 928 060 -8 153 0
  Det totala antalet anställda 11 428 8 000 8 000