Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från primärproduktionen, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av produktionsprocesser som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Ministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver förädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt och försörjningsberedskapen för mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt också på ministeriets ansvarsområde. Den nationella anpassningen till klimatförändringen koordineras av ministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelskedjan, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvaltningsområdet producerar fakta, kompetens och innovationer på ett förutseende sätt till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på
  • — Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel
  • — Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas
  • — Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
  • — Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdhet mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av könsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

    2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
30.10.40 Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 66,0 67,51)
30.10.41 Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)    
  — räntestödsfullmakt 250,0 250,01)
30.10.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 127,8 154,31)
30.20.40 Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)    
  — bevillningsfullmakt 30,0 30,0
30.20.43 Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 20,0 20,01)
30.40.44 Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 58,0 59,0

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 (och räntestödsfullmakten under moment 30.10.41) är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2017.

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Förvaltning och forskning 148 124 136 033 125 988 -10 045 -7
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 874 24 557 22 171 -2 386 -10
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 90 992 79 139 70 311 -8 828 -11
(21.) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 2 269 0
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 593 1 343 1 343 0
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 420 420 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 25 652 27 238 27 390 152 1
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 3 744 3 756 4 353 597 16
10. Utveckling av landsbygden 314 424 308 704 330 962 22 258 7
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 22 000 54 800 71 976 17 176 31
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 12 673 17 000 14 000 -3 000 -18
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 76 630 72 630 57 230 -15 400 -21
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 64 933 67 767 67 767 0
(44.) Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 20 000 0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 6 568 5 873 3 466 -2 407 -41
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 764 1 696 1 843 147 9
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år) 912 872 912 40 5
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 4 170 3 913 3 305 -608 -16
(61.) EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 57 108 0
(62.) Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 45 577 0
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 1 698 1 523 1 023 -500 -33
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 391 82 630 109 440 26 810 32
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 762 704 1 865 003 1 840 193 -24 810 -1
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 757 42 212 39 941 -2 271 -5
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 307 23 961 24 202 241 1
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 066 6 028 6 028 0
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 324 750 321 700 335 400 13 700 4
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 457 908 597 000 530 000 -67 000 -11
(42.) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år) 3 630 4 500 -4 500 -100
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 338 334 300 043 300 043 0
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 551 888 546 888 551 888 5 000 1
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 605 3 405 4 605 1 200 35
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 909 2 299 4 169 1 870 81
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 400 350 200 -150 -43
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 250 11 000 38 000 27 000 245
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 900 5 617 5 717 100 2
40. Naturresursekonomi 217 132 192 983 194 231 1 248 1
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 2 900 3 000 3 000 0
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 12 752 13 519 13 520 1 0
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 9 010 14 780 16 880 2 100 14
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 12 679 7 136 7 136 0
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 652 1 245 1 245 0
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 3 400 3 400 3 400 0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 000 8 000 7 900 -100 -1
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 57 711 55 230 56 230 1 000 2
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 6 027 3 027 3 027 0
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 42 720 40 800 40 800 0
(47.) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) 0
(48.) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 100 0
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 213 10 130 10 130 0
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 9 734 10 550 8 700 -1 850 -18
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 443 1 279 1 332 53 4
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 38 984 20 837 20 881 44 0
(77.) Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 0
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 50 50 0
(63.) Forststyrelsen 0
64. Forststyrelsen 6 250 5 754 5 514 -240 -4
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 250 5 754 5 514 -240 -4
70. Lantmäteri och datalager 52 506 51 130 48 352 -2 778 -5
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 506 46 630 45 352 -1 278 -3
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 5 000 4 500 3 000 -1 500 -33
Sammanlagt 2 501 140 2 559 607 2 545 240 -14 367 -1
  Det totala antalet anställda 4 395 4 455 4 200