Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det på ett hållbart sätt ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser samt tjänster för att stödja utvecklingen samt möjliggör en användningsmiljö för nya digitala tjänster.

Förvaltningsområdets verksamhet svarar mot utmaningarna i fråga om strukturomvandlingen och ekonomin, beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor samt skapar tillväxt och nya möjligheter till affärsverksamhet.

Verksamhetsmiljön

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö formas i omfattande grad av den snabba tekniska utvecklingen, av nya former för utnyttjande av internet och av automatiken och robottekniken. Den affärsverksamhet som baserar sig på innovations- och serviceplattformer blir allt vanligare. Den globala konkurrensen, förändrade användningsvanor och verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet medför utmaningar för utvecklingen av tjänsterna eftersom det krävs förnyelse och innovationer. Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera.

Förvaltningsområdet måste bemöta de utmaningar som förändringarna på grund av digitaliseringen och trafiknätets försämrade skick har medfört inom ansvarsområdet. Det eftersatta underhållet i trafiknätet har ökat mycket, och vägarnas och banornas skick har försämrats snabbt under de senaste åren. Den digitaliserade ärendehanteringen ersätter och kompletterar den fysiska rörligheten. Utnyttjandet av information, progressiva lösningar inom informations- och kommunikationsteknik samt mobil teknik förbättrar smidigheten, säkerheten och miljömedvetenheten i trafiken och möjliggör uppkomsten av nya affärsmodeller och tjänster. Kunderna deltar i allt högre grad i planerandet och utvecklandet av tjänsterna.

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar och de prioriteringar som förverkligar dem

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar stöder digitaliseringen, bemöter kraven i fråga om strukturomvandlingen och ekonomisk hållbarhet samt beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor inom både kommunikation och trafik.

Kommunikationsministeriet ställer upp följande mål inom förvaltningsområdet för målen och prioriteringarna för de samhälleliga verkningarna:

  • — Innovativa kommunikations- och trafiktjänster upprätthåller välfärden och skapar hållbar tillväxt och en nationell konkurrensfördel. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är bl.a. marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation, energireformen inom trafiksektorn samt livskraftiga medier.
  • — Utnyttjandet av information leder till ny affärsverksamhet samt användardrivna och tillförlitliga tjänster. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också utnyttjandet av information och affärsmöjligheter samt förtroendet för de digitala tjänsterna.
  • — Trafik- och kommunikationsnäten skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse i samhället. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också trafik- och kommunikationsnäten samt finansieringen och den ekonomiska styrningen av trafiksystemet.

Förvaltningsområdet skapar en fungerande marknadsmiljö för efterfrågan och utbudet på olika trafik- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster så att nya affärsverksamhetsmöjligheter och export möjliggörs och att urvalet av tjänster växer. Regleringen görs smidigare och man lättar på den administrativa bördan. Föråldrade normer och normer som utgör hinder för marknadsaktörernas verksamhet slopas. Nya verksamhetssätt främjas också genom försök och innovativa anskaffningar.

Tjänsterna inom transport och kommunikation ordnas i första hand på marknadsvillkor. I situationer där tillräckliga trafiktjänster inte kan förverkligas på marknadsvillkor säkerställs en basnivå av tjänsterna. Nya slags gemensamma rese- och transporttjänster medför potential för färre resor och minskad energianvändning i fråga om trafiken. Målet är att nya drivkrafter ska minska oljeberoendet inom alla trafikformer och att trafiksektorn ska ha en betydande roll som föregångare inom ren teknik.

I fråga om media säkerställer man genom förvaltningsområdets åtgärder att den finländska mediebranschen bibehåller sin livskraft och konkurrenskraft i en allt mer internationell verksamhetsmiljö som formas av internets utveckling och digitaliseringen.

Genom sina åtgärder strävar förvaltningsområdet efter att skapa bättre förutsättningar än i dag för affärsverksamhet som baserar sig på nyttjande och delning av data. Åtgärderna gäller identifiering och avlägsnande av hinder och flaskhalsar, främjande av eget användande av uppgifter samt bättre utnyttjande av trafikens datalager.

Ett mål för förvaltningsområdet är att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och nya digitala affärsmodeller. Förvaltningsområdets åtgärder koncentreras på att säkerställa att lagstiftningen fungerar och skapa förutsättningar för en tillväxt på marknaden för kvalitativa och informationssäkra digtala produkter och tjänster. Dessutom är avsikten att upprätthålla och öka informationssäkerhetskompetensen och riskhanteringen.

Säkerheten i trafiken främjas genom att trafiksystemet utvecklas så det blir förebyggande och baseras på riskanalys och ansvar. Verksamheten är långsiktig och tvärsektoriell. I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjar man också möjligheterna inom digitalisering och automatisering.

När det gäller kommunikationsnäten satsar man på att utbudet av trådlösa och fasta kommunikationsförbindelser som behövs för nya digitala tjänster och tjänster som utnyttjar automatisering utökas samt att den kommersiella tillgången på snabba bredband förbättras. Man ser till att överföringshastigheterna ytterligare ökar och att kvaliteten förbättras utan att glömma kraven på energieffektivitet. Infrastrukturen ska ur såväl nationellt som internationellt perspektiv vara sådan att den tillhandahåller tidsenliga förutsättningar för ett konkurrensutsatt och rimligt prissatt kommersiellt utbud av tjänster samt säkerställer högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster för kunderna.

Inom trafikledshållningen satsar man i synnerhet på trafikledernas skick och kvalitet. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att bli betydligt långsammare. Markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna samordnas så att vårt lands konkurrenskraft stärks. Genom prissättningen av trafiken inverkar man vid sidan av finansieringsaspekten på styrningen av trafiken. Utvecklandet av trafiknätet på ett företagsekonomiskt sätt utreds. Ett mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.

Förvaltningsområdets övriga mål

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande tvärgående mål för hela förvaltningsområdet:

  • — Den kompetens och ledning som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn har förbättrats
  • — Påverkningsmöjligheterna och intressentgruppssamarbetet har utvecklats i ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Regleringen har gjort smidigare och den administrativa bördan har mildrats
  • — Innovativa försök och anskaffningar har främjats.
Statliga bolag

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finrail Oy som har som mål att stödja genomförandet av de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn.

Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könskonsekvenser

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde beaktar man könskonsekvenserna vid lagstiftningsberedningen och resultatstyrningen. Målet är att producera sådana prestationer och offentliga tjänster där man vid användningen beaktar behoven hos olika befolkningsgrupper som exempelvis kvinnor, män, barn, äldre och funktionshindrade. Målet för personalplaneringen inom förvaltningsområdet är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas enligt godkända jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Anslagen fördelas jämställdhetsneutralt.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
31.10.77Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)  
 — jord- och vattenbyggnadsfullmakt60,0619,0
31.30.63Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)  
 — fullmakt att ingå avtal120,7-
31.30.64Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)  
 – fullmakt att bevilja understöd-10,7

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter399 266394 681485 24290 56123
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 50015 64615 188-458-3
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 6601 6601 6600
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)380 128377 375468 39491 01924
(40.)Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)9780
10.Trafiknätet1 678 4051 710 1741 919 510209 33612
01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)81 08078 77774 313-4 464-6
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)940 7021 061 4001 279 000217 60021
35.Statsbidrag för byggande av västmetron (reservationsanslag 3 år)88 71320 85083 00062 150298
41.Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)2 3401 1501 000-150-13
50.Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)5 0008 00013 0005 00063
(70.)Anskaffning av en isbrytare (reservationsanslag 3 år)55 0000
76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)23 62134 99734 9970
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)358 857343 030272 800-70 230-20
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)22 10056 00054 400-1 600-3
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)100 992105 970107 0001 0301
20.Myndighetstjänster för trafiken57 34647 86657 7099 84321
01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)49 34647 86648 6097432
(40.)Försök med premie för skrotning av fordon (reservationsanslag 2 år)8 0000
41.Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)9 1009 1000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster213 032206 038209 2283 1902
42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)8418418410
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)87 304100 420101 4201 0001
(46.)Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)0
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 2004 2004 2000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)103 15982 77484 4741 7002
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)12 22512 50012 9904904
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)5 3035 3035 3030
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.560 125529 332518 997-10 335-2
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 89411 52411 049-475-4
(20.)Främjande av ny teknik och nya affärsmodeller (reservationsanslag 3 år)3000
(42.)Understödjande av tidningspressen (fast anslag)5000
(43.)Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år)9340
(44.)Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)20 0009 860-9 860-100
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)18 54900
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)507 948507 948507 9480
50.Väder-, havs- och klimattjänster48 92844 35245 1848322
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 92844 35245 1848322
Sammanlagt2 957 1032 932 4433 235 870303 42710
 Det totala antalet anställda2 2512 1872 156