Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd
              60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

51. Barnbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 360 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas enligt uppskattning barnbidrag för 1 012 700 barn år 2017. Av dem är ca 157 600 barn till ensamförsörjare. Antalet familjer som får barnbidrag år 2017 beräknas vara ca 555 100. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen ett förslag till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 8 § i lagen om underhållsstöd samt vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen. Konsekvenserna för anslaget under momentet är små. Ändringen av äktenskapslagen berör momenten 33.10.51, 33.10.52, 33.20.53, 33.10.54, 33.10.55, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.30.60 och 33.40.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing i indexbundna utgifter-11 700
Kostnader på grund av att asylsökande beviljats uppehållstillstånd2 400
Ändring i behovskalkylen-13 200
Sammanlagt-22 500

2017 budget1 360 500 000
2016 II tilläggsb.1 610 000
2016 budget1 383 000 000
2015 bokslut1 377 800 000