Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning
              22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
              50. Hälsofrämjande verksamhet
              51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård
              52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt hälsoövervakning genomförs delvis också med anslag under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Människors eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och välfärd stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor.

Hälsoövervakningen (moment 33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt genomföra EU:s kemikalie-, kosmetika- och strålningslagstiftning och utveckla utredningen av fukt- och mögelskador i byggnader.

Mål:

 • — att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar
 • — att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen
 • — att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten
 • — att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller anskaffning av vaccin och övervakning av smittsamma sjukdomar (moment 33.70.20 och 33.70.22) koncentreras insatserna till utveckling av vaccinationsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobläkemedelsresistens, förebyggande av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Mål:

 • — att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, att förbättra influensavaccinationernas täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en allmän vaccinationstäckning (t.ex. incidensen av kikhosta, influensavaccinationstäckningen bland personer över 65 år)
 • — att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. frekvensen av påträffade campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi)
 • — att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. förekomsten av tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner)
 • — att förhindra en ökning i behovet av hälso- och sjukvårdstjänster som föranleds av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (t.ex. förekomsten av HIV-fall och klamydiafall, uppdatering av nationella strategier)
 • — att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten (t.ex. uppdatering av den nationella beredskapsplanen för pandemier)
 • — att främja Finlands aktiva deltagande i forum för avvärjande av hot i form av smittsamma sjukdomar som ordnas närområdet, i Europa och globalt, utveckla uppföljningssystemen och främja hälsosäkerheten.

De teman som särskilt lyfts fram för Hälsofrämjande verksamhet (moment 33.70.50) 2017:

 • — att förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter
 • — att förebygga och minska befolkningens övervikt med hjälp av kost och fysisk aktivitet
 • — öka användningen av metoder som främjar den psykiska hälsan och stödja förebyggandet av självmord.

Anslaget för Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (moment 33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Mål:

 • — att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med förordningen (1484/2001)
 • — att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder
 • — att höja utbildningsnivån för företagsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2014—2017

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Hälsoövervakning    
Epidemier som sprids via vatten    
— antal epidemier6344
— antal insjuknade288763100100
     
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin    
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, %40404548
Kikhosta, antal fall300165250225
Campylobakterier, antal fynd4 2004 5894 5004 500
Anmälningar om misstänkt epidemi80808080
Tuberkulos, antal fall270272280275
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd1 3001 2751 3001 300
HIV, antal rapporterade fall160173170170
Hepatit C-virusinfektion, antal fall1 2001 1651 2001 200
Hepatit B-virusinfektion, antal fall2062020
Gonorrésmitta, antal fall280281280280
Syfilissmitta, antal fall160249220220
Klamydiasmitta, antal fall13 20013 57113 50013 500
     
Utbildning av specialister i företagshälsovård    
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård46454529

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Prioriteringsområden    
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol och narkotika360 000250 000140 000 
Främja funktionsförmågan och öka mängden motion300 000457 000292 000 
Främja hälsosamma kostvanor340 000270 000400 000 
Främja den mentala hälsan och förebygga våld400 000379 000941 000 
Främja den sexuella hälsan 502 000338 400 
Stödja säkerhet och tillgänglighet i miljön samt förebygga olyckor i hemmet och på fritiden420 000465 00044 400 
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet1 310 000588 000208 200 
Administration av finansierade projekt 19 00066 000 
Nya prioriteringsområden 2017    
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter   560 000
Förebygga och minska övervikt hos befolkningen genom diet och fysisk aktivitet   1 170 000
Öka användningen av metoder som främjar psykisk hälsa och stödja förebyggandet av självmord   580 000
Administration av finansierade projekt   20 000
Sammanlagt3 130 0002 930 0002 430 0002 330 000

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin

5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning.

Förklaring: Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 27 990 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 2 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för vaccindistribution samt övrig anskaffning, service och distribution i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för vaccindistribution har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och vaccindistribution har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inkludering av vattkoppsvaccinering i det nationella vaccineringsprogrammet4 200
Utökning av TbE-programmet120
Återföring av en besparing av engångsnatur5 000
Ändring i behovskalkylen-120
Sammanlagt9 200

2017 budget27 990 000
2016 budget18 790 000
2015 bokslut11 790 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-30
Sammanlagt-30

2017 budget750 000
2016 budget780 000
2015 bokslut850 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 580 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Sammanlagt-10

2017 budget580 000
2016 budget590 000
2015 bokslut660 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 330 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Sammanlagt-100

2017 budget2 330 000
2016 budget2 430 000
2015 bokslut2 930 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring: Till arbetshälsoinstitutet betalas ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildningen av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdscentraler) som avses i lagen om företagshälsovård. Därutöver kan arbetshälsoinstitutet använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet är att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård. De resurser som riktats till kostnaderna för utbildningen av specialister i företagshälsovård har lett till en tydlig ökning av antalet examina sedan 2005. Det har varit möjligt att utveckla innehållet i utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på att ersättningen för en examen uppgår till 64 700 euro och att 45 examina avläggs 2017. År 2015 avlades 40 examina och det beräknas att 44 examina avläggs år 2016.


2017 budget1 900 000
2016 budget1 900 000
2015 bokslut1 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 928 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010).

Förklaring: Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-2

2017 budget928 000
2016 budget930 000
2015 bokslut1 072 000