Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd
              60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 830 938 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring: Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2017 beräknas vara ca 317 300.

Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 485,50 euro i månaden 2016. Lagen om ändring av lagen om utkomststöd (815/2015) träder i kraft den 1 januari 2017. Enligt lagen ska beviljandet och betalningen av det grundläggande utkomststödet i fortsättningen skötas av Folkpensionsanstalten. Kommunernas andel av det grundläggande utkomststödet dras av från statsandelen för basservice. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet ska fortfarande skötas av kommunerna

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den återtagna sammanslagningen av bostadsbidraget för pensionstagare och det allmänna bostadsbidraget-7 000
Inbesparing i indexbundna utgifter7 000
Inbesparing i utgifterna för utkomststödet på grund av bortfallet av studerande-7 500
Slopande av barnbidragets indexbindning1 300
Utbetalning av integrationsstöd enligt utlänningslagen fr.o.m. 1.1.2017 1 000
Återtagen indexjustering1 423
Ändring i behovskalkylen19 851
Ökade utgifter för utkomststödet på grund av frysningen och minskningen av de maximala boendeutgifterna5 400
Överföringen av utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA 478 617
Sammanlagt500 091

Anslaget står utanför ramen.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget830 938 000
2016 budget330 847 000
2015 bokslut326 060 738