Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 830 938 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring:Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2017 beräknas vara ca 317 300.

Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 485,50 euro i månaden 2016. Lagen om ändring av lagen om utkomststöd (815/2015) träder i kraft den 1 januari 2017. Enligt lagen ska beviljandet och betalningen av det grundläggande utkomststödet i fortsättningen skötas av Folkpensionsanstalten. Kommunernas andel av det grundläggande utkomststödet dras av från statsandelen för basservice. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet ska fortfarande skötas av kommunerna

Könsneutraliteten i äktenskapslagen har endast små konsekvenser för anslaget under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den återtagna sammanslagningen av bostadsbidraget för pensionstagare och det allmänna bostadsbidraget -7 000
Inbesparing i indexbundna utgifter 7 000
Inbesparing i utgifterna för utkomststödet på grund av bortfallet av studerande -7 500
Slopande av barnbidragets indexbindning 1 300
Utbetalning av integrationsstöd enligt utlänningslagen fr.o.m. 1.1.2017 1 000
Återtagen indexjustering 1 423
Ändring i behovskalkylen 19 851
Ökade utgifter för utkomststödet på grund av frysningen och minskningen av de maximala boendeutgifterna 5 400
Överföringen av utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA 478 617
Sammanlagt 500 091

Anslaget står utanför ramen.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 830 938 000
2016 budget 330 847 000
2015 bokslut 326 060 738