Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              (50.) Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård
              52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds framför allt av statlig finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, statlig ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen för de kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen, statlig finansiering av utgifterna för skydshemsverksamheten och statlig ersättning för ordnande av medling vid brott.

Statsandelarna för social- och hälsovården ingår i finansministeriets huvudtitel under moment 28.90.30, Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen.

Centrala reformer

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Allt detta försöker man uppnå bl.a. genom att ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala förhållanden och behov i kommunerna, med jämna mellanrum utarbeta en välfärdsberättelse, utveckla kunskapsunderlaget, strukturerna och ledningen för den verksamhet som främjar välfärd och hälsa, förbättra de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödjandet samt etablera främjandet av välfärd och hälsa som en del av samarbetet mellan olika förvaltningar och allt beslutsfattande. Vid planeringen och beslutsfattandet utnyttjas bedömningen av de sociala och hälsorelaterade effekterna.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. För att säkerställa lika tillgång på tjänster för alla revideras servicestrukturen för social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett följande utvecklings- och lagstiftningsprojekt som ska sporra kommunerna att vidta preventiva åtgärder inom social- och hälsovården och tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i enlighet med de uppställda målen:

  • — en lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
  • — utvecklande av basservicen inom social- och hälsovården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Syftet med reformen är att befästa den ställning de allmänna lagarna om social- och hälsovård har, flytta tyngdpunkten från specialiserade tjänster till allmänna tjänster, öka jämlikheten mellan klienterna och deras tillgång till tidigt stöd samt intensifiera samarbetet mellan myndigheterna
  • — genom den fullständiga omarbetningen av lagstiftningen inom socialvården ses också speciallagstiftningen över stegvis så snart de allmänna lagarna har reviderats. Servicesystemet utvecklas så att det främjar och upprätthåller befolkningens välfärd och hälsa och tryggar tillgången till tillräcklig, högklassig och behövlig social service i hela landet
  • — det riksomfattande projektet för elektroniska informationssystem för patient- och klientuppgifter inom social- och hälsovården, som stöder en högklassig och kostnadseffektiv serviceproduktion samt medborgarnas verksamhetsmöjligheter
  • — främjande av flexibilitet i fråga om hemvårdsstöd och systemet med barnomsorg
  • — reformen av äldreomsorgen genom ändringar i de lagar som gäller närståendevård och familjevård och genom regeringens spetsprojekt. Målet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade och dessutom bromsar kostnadsökningar
  • — fortsatt verkställighet av hälso- och sjukvårdslagen och utvärdering av lagen
  • — alkoholprogrammet fullföljs.
Systembeskrivningar

Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningspenning och reseersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet blir från och med den 1 januari 2017 Folkpensionsanstaltens uppgift. Det föreslås att moment 33.60.35 blir moment 33.10.57, och att utgifterna under momentet helt och hållet ersätts av staten. Kommunernas andel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet är 50 %, och den beaktas som avdrag från statsandelen. Statsandelen för annat utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

Till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården betalas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen statlig ersättning för de kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (moment 33.60.32) och för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (moment 33.60.33). Finansieringen av den hälsovetenskapliga forskningen grundar sig på hur de insatsområden och målsättningar för forskningsverksamheten som social- och hälsovårdsministeriet fastslagit prioriteras och uppfylls samt på forskningens kvalitet, omfattning och resultat. Ersättningen för utbildningsverksamheten baserar sig i fråga om universitetssjukhusen på antalet examina och antalet nya studerande samt en ersättning som fastställts för en examen och i fråga om andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården på en månadsersättning. Bestämmelser om beloppet av ersättningen för läkar- och tandläkarutbildningen utfärdas varje år genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Insatsområdena och målsättningarna för hälsovetenskaplig forskning fastställs vart fjärde år genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Insatsområden och målsättningar har fastställts genom förordning (1434/2015) i december 2015.

Med hjälp av anslaget under momentet för statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (moment 33.60.31) understöds beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och slutförandet av projekten inom ramen för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Kommunalt utkomstskydd    
Kompletterande utkomststöd, antal hushåll under året99 00099 00099 000114 000
Kompletterande utkomststöd, antal mottagare under året176 000176 000176 000180 000
Förebyggande utkomststöd, antal hushåll under året27 00027 00027 00030 000
     
Socialservice    
Hemvårdshjälp, antal hushåll under året140 641147 000153 000159 000
Stödtjänster, antal mottagare under året127 862133 000138 000143 000
Ålderdomshem, antal boende 31.12.1)11 15910 5009 8009 000
Stöd för närståendevård, antal mottagare under året43 23544 00045 00046 000
Serviceboende för åldringar, antal boende 31.12.42 41345 00048 00050 000
Serviceboende för handikappade, antal klienter i genomsnitt2)14 00014 50015 00015 500
Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal boende 31.12.1 3501 100900700
Transportservice för svårt handikappade, antal klienter under året101 900102 000103 000104 000
     
Folkhälsoarbete    
Antal vårddagar (mn)4,804,604,504,80
Antal besök inom öppenvården (mn)     
— Hos läkare6,506,806,806,90
— Hos annan yrkesutbildad person16,8019,4020,0022,00
— Tandvård, antal besök5,005,205,305,40
— Hemsjukvård, antal besök5,802,803,103,50
     
Specialiserad somatisk sjukvård    
Antal vårddagar (mn)3,153,052,952,95
Avslutade vårdperioder (mn)0,960,950,940,94
Genomsnittlig vårdtid (dagar)3,293,223,143,09
Antal besök inom öppenvården (mn)6,817,017,207,30
     
Specialiserad psykiatrisk sjukvård    
Antal vårddagar (mn)1,261,261,261,26
Avslutade vårdperioder0,040,030,030,03
Genomsnittlig vårdtid (dagar)36,0036,0036,0036,00
Antal besök inom öppenvården (mn)1,901,902,002,00

1) Klienter som inte fyllt 65 år är också medräknade.

2) I antalet har räknats med boendeservice i form av gruppboende för handikappade samt service- och stödbostäder för handikappade.

Läkar- och tandläkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande (genomsnitt för 3 år)1 196,21 283,51 346,91 422,3
Ersättning för examina, euro62 70051 20046 40044 000
Månadsersättning för utbildning, euro1 3801 070810900

Sinnesundersökningar

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Sammanlagt antal sinnesundersökningar110100120120
— statliga enheter85699090
— kommunala sjukhus21212020
— sjukhus inom fångvårdsväsendet4101010

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet

2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar

3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskap för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Vid större olyckor och exceptionella situationer räcker enskilda kommuners eller områdens resurser och kunnande inte till för vare sig hantering eller ledning av situationen. Under de senaste åren har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vanda social- och krisjour deltagit med betydande resurser i sådan verksamhet i samband med allvarliga olyckor och händelser som sträcker sig över de egna verksamhetsområdenas gränser. Avsikten är att anslaget under momentet ska ersätta sådana kostnader som inte har beaktats vid dimensioneringen av basfinansieringen till aktörerna.


2017 budget500 000
2016 budget500 000
2015 bokslut500 000

31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

2) till finansiering av undersökningar och utredningar som stöder beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

4) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt

6) till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: I överensstämmelse med regeringsprogrammet reformeras social- och hälsovården genom att överföra ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna till 18 landskap. Regeringens proposition med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården lämnas till riksdagen under slutet av år 2016. Enligt samma tidtabell realiseras regionförvaltningsreformen genom vilken de regionala uppgifterna överförs på landskapen.

Det är fråga om en genomgripande reform, och i samband med den görs omfattande omorganiseringar när det gäller uppgifter och funktioner, personal, fastigheter och annan egendom. Reformen genomförs under en tvåårig övergångsperiod. För genomförandet av reformen krävs det resurser för styrning och förändringsstöd på riksnivå och för temporär förvaltning av landskapen.

Det rikstäckande förändringsstödet genomförs gemensamt av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Institutet för hälsa och välfärds och Kommunförbundet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändringsakademin för social- och hälsovårdsreformen och förändringsledarskapsstöd1 000
Inrättande av offentligrättsliga inrättningar för social- och hälsovård på landskapsnivå 500
Koordinatorer för social- och hälsovårdsreformen i landskapen500
Nationell styrning och samordning av social- och hälsovårdsreformen samt förstärkning av kunskapsbasen1 000
Slutförande av gamla Kaste-projekt400
Sammanlagt3 400

2017 budget5 600 000
2016 budget2 200 000
2015 bokslut2 300 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Förklaring: Anslaget får användas till finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar beslut om hur medlen ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena på basis av ansökan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-3 000
Sammanlagt-3 000

2017 budget15 000 000
2016 budget18 000 000
2015 bokslut21 700 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 94 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59 och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 700 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare.

Förklaring: Avsikten är att 63 940 000 euro av anslaget ska användas till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning till samkommuner som är huvudmän för ett universitetssjukhus, 29 350 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, högst 75 000 euro till Pirkanmaa sjukvårdsdistrikt och högst 775 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av antalet kurser1 570
Sammanlagt1 570

2017 budget94 140 000
2016 budget92 570 000
2015 bokslut101 168 677

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 32 § i kommunstrukturlagen (1116/1990)

2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen

3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn

4) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1— 3

5) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

6) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 5 560 000 euro i ersättningar för kostnaderna för sinnesundersökningar och för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts, 9 500 000 euro i ersättningar för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga och 140 000 euro i ersättningar för kostnaderna för patientöverföringar, varav 25 000 euro består av ersättningar av engångsnatur för stödjande av patientöverföringar.


2017 budget15 200 000
2016 budget15 200 000
2015 bokslut9 587 934

36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)

Under momentet beviljas 480 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Förklaring: Målet för verksamheten är att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster på samiska.


2017 budget480 000
2016 budget480 000
2015 bokslut480 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 28 990 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns flygbesättning, flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för.

Förklaring: För administrationen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten svarar enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy, som universitetssjukhusen grundat gemensamt. FinnHEMS Oy är till sin skatterättsliga ställning ett allmännyttigt, icke-vinstsyftande aktiebolag som ägs av de samkommuner som står bakom universitetssjukhusen och som svarar för produktionen av den finländska läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för sjukvårdsverksamheten i läkar- eller sjukvårdshelikoptern på distriktets område.

Den största utgiftsposten för verksamheten är den egentliga flygdriften som bedrivs utgående från köpta tjänster efter konkurrensutsatt upphandling av flygdrift och med stöd av avtal om den. Flygdriften omfattar helikoptern och den flygbesättning som krävs. Den service som tillhandahålls omfattar dessutom de markenheter, dvs. ambulanser, som används vid uppdrag i närområden och som tillfälligt ersätter flygdriften på grund av väderleksförhållanden eller tekniska orsaker, de baser helikoptrarna behöver, underhållet av baserna och kostnaderna för administreringen av verksamheten.


2017 budget28 990 000
2016 budget28 990 000
2015 bokslut29 071 000

(50.) Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget25 000 000
2015 bokslut15 000 000

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 13 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014)

2) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd i handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd sörjer för tillgången på skyddshemstjänster på riksnivå så att tjänster erbjuds och står till förfogande i hela landet och i tillräcklig utsträckning i förhållande till behoven. Institutet svarar för den övergripande samordningen av skyddshemstjänster på riksnivå i samarbete med de skyddshem som ingått avtal med institutet. Till producenter av skyddshemstjänster väljer institutet aktörer som har ett gällande tillstånd enligt lagen om privat socialservice (922/2011).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen2 000
Sammanlagt2 000

2017 budget13 550 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget11 550 000
2015 bokslut11 550 000

63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001).

Förklaring: Kompetenscentrumen inom det sociala området täcker hela landet och de är följande: Södra Finlands kompetenscentrum, kompetenscentrumet i Tavastland och Satakunta, Östra Finlands kompetenscentrum, Sydöstra Finlands kompetenscentrum, Mellersta Finlands kompetenscentrum, de österbottniska landskapens kompetenscentrum, Norra Finlands kompetenscentrum och Egentliga Finlands kompetenscentrum. Utgående från de svenskspråkiga kommunernas behov har dessutom inrättats Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Grunderna för bestämmande av statsunderstödet för varje enskilt kompetenscentrum anges i statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1411/2001).

Målet för verksamheten är att trygga en högklassig social service på regional nivå i samarbete med kommunerna samt en organiserad forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-1 000
Sammanlagt-1 000

2017 budget2 000 000
2016 budget3 000 000
2015 bokslut2 400 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005)

2) till ett belopp av högst 63 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling.

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd svarar för ordnandet av medling. Den statliga ersättningen bedöms täcka utgifterna för att avlöna personal som deltar i medlingsverksamhet samt övriga utgifter som verksamheten kräver. Ersättningen betalas till de kommuner eller andra serviceproducenter som ingått avtal med Institutet för hälsa och välfärd och utbetalningen och den faktiska tillsynen sköts av institutet. Grunderna för ersättningen har fastställts i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister.

Verksamheten syftar till att i synnerhet unga personers brottskedja ska kunna brytas i ett tidigt skede.


2017 budget6 300 000
2016 budget6 300 000
2015 bokslut6 300 000