Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
              40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare
              41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare
              42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare
              50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring: Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och renskötarna samt pälsdjursuppfödarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis. Kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 dagars semester. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga dagliga uppgifter som hör till ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Pälsdjursuppfödare kan 2017 få avbytarservice för semester för högst 18 dagar och för extraledighet för högst 120 timmar mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Lagen om vikariehjälp för renskötare innehåller bestämmelser om renskötarnas möjlighet att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga högst 170 timmar årligen.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen.

Verksamhetens omfattning

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Lantbruksföretagare   
1. Semesterverksamhet   
Antal serviceanvändare19 80018 20016 900
Antal avbytardagar506 664464 100430 950
Antal avbytardagar/användare25,5925,5025,50
Antal avbytartimmar3 289 7093 013 3002 798 100
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,496,496,49
    
2. Vikarieverksamhet   
Antal serviceanvändare7 8337 1006 700
Antal avbytardagar330 580297 760281 000
Antal avbytardagar/användare42,2041,9441,94
Antal avbytartimmar2 268 7592 000 0001 887 300
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,866,726,72
    
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp   
Antal serviceanvändare10 2919 4508 980
Antal avbytardagar95 31371 24067 340
Antal avbytardagar/användare9,267,547,50
Antal avbytartimmar628 094471 000445 080
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,596,616,61
    
Pälsdjursuppfödare   
1. Semester   
Antal serviceanvändare640640640
Antal avbytardagar11 70011 20011 200
Antal avbytardagar/användare17,4517,5017,50
Antal avbytartimmar77 64577 70077 700
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,956,946,94
    
2. Extraledighet   
Antal serviceanvändare425425425
Antal avbytartimmar46 48946 50046 500
Antal avbytartimmar/användare109109109
    
Vikariehjälp för renskötare   
Beslut om beviljande av vikariehjälp122150150
Antal avbytartimmar10 12413 75013 750
Avbytartimmar/beslut839292
Antal användare92110110
Antal avbytartimmar/användare110170170

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 159 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 §

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2015 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2016 och 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassningsåtgärd (Regeringsprogr. 2015) (omfördelning till moment 33.80.41)50
Sänkning av serviceavgifterna för avbytarservice10 000
Ändring i behovskalkylen-19 350
Sammanlagt-9 300

2017 budget159 300 000
2016 budget168 600 000
2015 bokslut166 040 341

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring: Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassningsåtgärd (Regeringsprogr. 2015) (omfördelning från moment 33.80.40)-50
Sammanlagt-50

2017 budget2 550 000
2016 budget2 600 000
2015 bokslut2 600 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna.

Förklaring: En renskötare kan få vikariehjälp mot avgift på grund av arbetsoförmåga för högst 170 timmar och under högst 90 dagar under kalenderåret. Maximibeloppet för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


2017 budget300 000
2016 budget300 000
2015 bokslut300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)

Under momentet beviljas 16 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare.

Förklaring: Av anslaget kommer uppskattningsvis 13 521 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 619 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidigt ingripande i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts regi1 000
Sammanlagt1 000

2017 budget16 140 000
2016 budget15 140 000
2015 bokslut16 139 973