Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring:Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och renskötarna samt pälsdjursuppfödarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis. Kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 dagars semester. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga dagliga uppgifter som hör till ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Pälsdjursuppfödare kan 2017 få avbytarservice för semester för högst 18 dagar och för extraledighet för högst 120 timmar mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Lagen om vikariehjälp för renskötare innehåller bestämmelser om renskötarnas möjlighet att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga högst 170 timmar årligen.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen.

Verksamhetens omfattning

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Lantbruksföretagare      
1. Semesterverksamhet      
Antal serviceanvändare 19 800 18 200 16 900
Antal avbytardagar 506 664 464 100 430 950
Antal avbytardagar/användare 25,59 25,50 25,50
Antal avbytartimmar 3 289 709 3 013 300 2 798 100
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,49 6,49 6,49
       
2. Vikarieverksamhet      
Antal serviceanvändare 7 833 7 100 6 700
Antal avbytardagar 330 580 297 760 281 000
Antal avbytardagar/användare 42,20 41,94 41,94
Antal avbytartimmar 2 268 759 2 000 000 1 887 300
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,86 6,72 6,72
       
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp      
Antal serviceanvändare 10 291 9 450 8 980
Antal avbytardagar 95 313 71 240 67 340
Antal avbytardagar/användare 9,26 7,54 7,50
Antal avbytartimmar 628 094 471 000 445 080
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,59 6,61 6,61
       
Pälsdjursuppfödare      
1. Semester      
Antal serviceanvändare 640 640 640
Antal avbytardagar 11 700 11 200 11 200
Antal avbytardagar/användare 17,45 17,50 17,50
Antal avbytartimmar 77 645 77 700 77 700
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,95 6,94 6,94
       
2. Extraledighet      
Antal serviceanvändare 425 425 425
Antal avbytartimmar 46 489 46 500 46 500
Antal avbytartimmar/användare 109 109 109
       
Vikariehjälp för renskötare      
Beslut om beviljande av vikariehjälp 122 150 150
Antal avbytartimmar 10 124 13 750 13 750
Avbytartimmar/beslut 83 92 92
Antal användare 92 110 110
Antal avbytartimmar/användare 110 170 170

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 159 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 §

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2015 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2016 och 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd (Regeringsprogr. 2015) (omfördelning till moment 33.80.41) 50
Sänkning av serviceavgifterna för avbytarservice 10 000
Ändring i behovskalkylen -19 350
Sammanlagt -9 300

2017 budget 159 300 000
2016 budget 168 600 000
2015 bokslut 166 040 341

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring:Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd (Regeringsprogr. 2015) (omfördelning från moment 33.80.40) -50
Sammanlagt -50

2017 budget 2 550 000
2016 budget 2 600 000
2015 bokslut 2 600 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna.

Förklaring:En renskötare kan få vikariehjälp mot avgift på grund av arbetsoförmåga för högst 170 timmar och under högst 90 dagar under kalenderåret. Maximibeloppet för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


2017 budget 300 000
2016 budget 300 000
2015 bokslut 300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)

Under momentet beviljas 16 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare.

Förklaring:Av anslaget kommer uppskattningsvis 13 521 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 619 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tidigt ingripande i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts regi 1 000
Sammanlagt 1 000

2017 budget 16 140 000
2016 budget 15 140 000
2015 bokslut 16 139 973