Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
              50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärdPDF-versio

Förklaring: I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lotterilagen och sammanslagning av penningspelssammanslutningarna från och med den 1 januari 2017. I fortsättningen kommer det penningsspelsbolag att ha ensamrätt att verkställa penningspel i Finland. Av de medel som inflyter av penningspelsverksamhet används 43 % för främjande av hälsa och social välfärd. Den avkastning som är avsedd för främjande av hälsa och social välfärd används för beviljande av understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga, för utgifter enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och för personal- och andra kostnader på grund av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Understöden beviljas i form av understöd enligt prövning på basis av ansökningar.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral som ska inrättas i samband med social- och hälsovårdsministeriet behandlar ansökningar om understöd, utarbetar understödsförslagen och administrerar utbetalningen av understöd, utöver tillsyn över användningen av understöden och följer upp resultatet av verksamheten. Understödsbesluten fattas av social- och hälsovårdsministeriet, företrädesvis en gång om året.

År 2016 beviljades av Penningautomatföreningens avkastning 315,3 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 30,0 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, 60,0 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 18,0 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 3,5 miljoner euro för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, uppgick användningen av Penningautomatföreningens avkastning till sammanlagt 426,8 miljoner euro. Av avkastningen år 2015 blev 28,2 miljoner euro ofördelade.

Avsikten är att sammanlagt 429,2 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning ska användas år 2017. Av detta belopp delas 317,6 miljoner euro ut i understöd under moment 33.90.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 108,2 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, ersättningar för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner samt 3,4 miljoner euro för omkostnaderna för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral under moment 33.01.01. Motsvarande inkomst på 429 163 000 euro har antecknats under moment 12.33.90.

Kapitlets rubrik har ändrats.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 317 600 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för understödsverksamheten för 2017.

1) Organisationernas verksamhetsförutsättningar och basfinansiering tryggas: Understöden används för att stödja organisationernas verksamhet och projekt för att säkra fortlevnaden och framstegen inom medborgarverksamheten, påverkansverksamheten, bevakningen av rättigheter och intressen, sakkunskapen och utvecklingsverksamheten samt frivillig- och kamratstödsverksamheten.

2) Hälsa och funktionsförmåga främjas: Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att främja hälsan och stödja såväl enskilda som deras närmaste omgivning när det gäller att orka och klara sig självständigt.

3) Samhörighet och delaktighetsmöjligheter främjas: Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt i syfte att främja människors möjligheter till socialt umgänge och till att delta i det civila samhällets olika funktioner på ett mångsidigt sätt.

4) Boendet för grupper med särskilda behov stöds: Syftet med understödet är att främja möjligheterna till och beredskapen för eget boende för grupper med särskilda behov och att minska bostadsbristen. Under understödsperioden prioriteras investeringsunderstöden allt lägre till förmån för verksamhetsunderstöden.

5) Krishjälp och ökad trygghet i vardagen: Understöden används för att stödja verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att hjälpa och stödja människor i olika krissituationer och till att föregripa problem och olyckor som kan hota tryggheten i vardagen.

6) Delaktigheten i arbetslivet ökas: Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att öka människor arbetslivsfärdigheter och möjligheter att delta i arbetslivet.

Enligt riktlinjerna för understödsverksamheten för åren 2016—2019 koncentrerar understöden till fem särskilda temaområden. Dessa temaområden överlappar delvis de målområden som redovisas ovan och förenar flera av verksamheterna inom dem. Temafinansieringen för 2017 fördelas på projekt med syftet att lindra ensamhet.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämställas med näringsverksamhet. Understöden anvisas i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd för organisationsverksamhet som genomförs utanför systemen för köptjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden fördelas beaktas också de utvecklingsprogram som ingår i regeringsprogrammet i den mån de lämpar sig för det understödssystem som faller inom ramen för understödsverksamheten och för medborgarorganisationernas verksamhet.

Användning av understödsanslaget åren 2016—2017

Från och med 2016 görs dispositionsplanen upp enligt den uppdelning i sex målområden som anges av riktlinjerna för understödsverksamheten (2016—2019).

Förslag enligt målområdena i riktlinjerna för understödsverksamheten 2016—2017 (mn euro)

 20162017
   
Organisationernas verksamhetsförutsättningar och tryggas116118
Hälsa och funktionsförmåga främjas7275
Samhörighet och delaktighetsmöjligheter främjas5560
Boendet för grupper med särskilda behov stöds3020
Krishjälp och ökad trygghet i vardagen2425
Delaktigheten i arbetslivet ökas1820
Sammanlagt315318

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2015—2017 (mn euro)

 201520162017
    
Allmänna understöd616465
Riktade verksamhetsunderstöd147156159
Investeringsunderstöd312618
Projektunderstöd706976
Sammanlagt309315318

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av intäktskalkylen för penningspelsverksamhet under moment 12.33.902 300
Sammanlagt2 300

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget317 600 000
2016 budget315 300 000
2015 bokslut309 300 000