Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.51, 52 och 56.

Förklaring:

Verksamhetsmiljö

De senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet legat på en fortsatt hög nivå. De socioekonomiska skillnaderna i fråga om hälsa och välfärd är emellertid relativt stora i en internationell jämförelse. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten innebär en utmaning för såväl den sociala hållbarheten som för stabiliteten i samhället. Sysselsättning, hälsa och välfärd och de tjänster som stöder dem stärker medborgarnas delaktighet och förhindrar marginalisering. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Invånarnas rörlighet över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar.

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer. Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för välbefinnandet på arbetsplatserna och arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Den arbetspensionsreform som träder i kraft vid ingången av 2017 uppmuntrar till längre arbetskarriärer och minskar hållbarhetsunderskottet. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster, vilket i sin tur dämpar ökningen i de sociala utgifterna. Målet för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården är att förbättra hållbarheten inom de offentliga finanserna och att tjänsterna ska bli mer klientorienterade, ha bättre effekt och bli mer kostnadseffektiva och integrerade än vad de är i nuläget

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. För att finansieringen av välfärdstjänsterna och inkomstöverföringarna ska kunna tryggas genomförs reformer som förbättrar arbetets produktivitet och gör det mera attraktivt att anställa människor. Tyngdpunkten inom social- och hälsovården är förlagd till förebyggande arbete, smidiga vårdkedjor, en välmående personal och fungerande informationssystem. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna och ha kontroll över kostnaderna. Reformen genomförs som en fullständig horisontal och vertikal integration av tjänsterna samt genom att tillhandahållarnas bärkraft stärks.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

De strategiska målen för regeringsperioden

Enligt regeringens mål för de närmaste tio åren inom prioriteringssområdet hälsa och välfärd ska finländarna må bättre och uppleva att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till mera hälsa och välfärd.

Målen för 2016—2019 (hänvisning till uppföljningsindikatorer inom parentes)

  • — Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat (Utveckling av levnadsvanorna)
  • — Individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation (Utveckling av levnadsvanorna)
  • — Barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (Förebyggande tjänster för barnfamiljer)
  • — De äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården förbättras (Utformningen av tjänster för äldre)
  • — Social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen (Kostnader för social- och hälsotjänster, Väntetider för social- och hälsotjänster)
  • — Den sociala tryggheten läggs om så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete (Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden)
  • — Färre normer har gjort det lättare att delta i organisationsarbete och frivilligarbete och samhörigheten har ökat (Organisations- och frivilligarbete).

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik, främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet och integrerar jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet underlättas genom stöd som anpassats för de enskilda ministerierna. Genusperspektivet integreras i alla mera omfattande projekt, såsom social- och hälsovårdsreformen. Regeringen och arbetsmarknadens parter genomför beredningen av likalönsprogrammet på trepartsbasis och statsrådets beredning av den jämställdhetsredogörelse som riksdagen krävt fortsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Resurserna fördelar i enlighet med strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och det säkerställs i dispositionsplanen att de används på ett ändamålsenligt sätt.

Uppföljningsindikatorer 2012—2017

  2012 2013 2014 2015 2016
uppskattning
2017
uppskattning
             
Utveckling av levnadsvanorna            
% av åldersgruppen            
— Övervikt hos vuxna 54 55 54 54 54 53
— Berusningsinriktat alkoholbruk hos vuxna 14 12 12 11 11 10
— Vuxna som inte motionerar 25 25 23 26 25 24
— Vuxna som upplever betydande psykisk belastning 14 14 13 13 12 12
— Unga med övervikt .. 16,4 .. 15,5 .. 14,4
— Unga som är ordentligt berusade minst en gång i månaden .. 12,1 .. 9,9 .. 9,0
— Unga som sällan motionerar .. 32,1 .. 22,4 .. 20
Förebyggande tjänster för barnfamiljer            
Familjer/besök under året            
— Intensifierat familjearbete inom barnskyddet (familjer) .. .. .. 9 0001) 9 000 8 000
— Familjearbete enligt socialvårdslagen .. .. .. 10 0001) 11 000 12 000
— Hemvård och vård av barn som ingår i barnskyddet (familjer) .. .. .. 3 0001) 3 000 2 000
— Hemvård och vård av barn enligt socialvårdslagen (familjer) .. .. .. 9 0001) 10 000 11 000
— Besök vid mödra- eller barnrådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården på grund av behov av särskilt stöd .. .. .. 14 0691) 25 455 35 000
Utformningen av tjänster för äldre            
I % av personer som fyllt 80 år            
— 80 år fyllda personer som under året vårdats tack vare stödet för närståendevård 5,4 5,5 5,5 5,61) 5,7 5,8
— 80 år fyllda klienter som den 30 november omfattades av regelbunden hemvård 16,3 16,6 16,5 17,01) 18,0 19,0
— 80 år fyllda klienter som den 31 december omfattades av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre 8,7 9,3 9,8 10,01) 10,2 10,4
— 80 år fyllda personer som den 31 december befann sig på ålderdomshem eller i långvarig anstaltsvård på hälsocentral 5,3 4,5 3,9 3,51) 3,0 2,5
Kostnader för social- och hälsotjänster            
€/invånare            
— Driftskostnader (defl.) 3 528 3 579 3 621 3 7661) 3 916 4 073
Väntetider för social- och hälsotjänster            
I % av klienterna            
— Klienter som väntat längre än 3 mån. på en barnskyddsutredning .. .. 10,0 5,71) 5 4
— Klienter som väntat längre än 7 dagar på att få komma till läkare inom primärvården .. 53 56 521) 48 45
— Klienter som väntat längre än 3 dagar på att få komma till hälsovårdare inom primärvården .. 44 48 321) 30 28
— Klienter som väntat längre än 90 dygn inom den specialiserade sjukvården .. 15,2 13,6 14,51) 14,0 13,5
Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden            
Antal            
— Mottagare av rehabiliteringspenning som betalas ut av Fpa 53 127 55 521 56 731 57 292 47 100 48 800
— Mottagare av rehabiliteringspenning under arbetspensionsrehabiliteringsperioden 6 911 8 440 8 674 8 647 8 907 9 177
— Personer som gått i delinvalidpension 4 149 5 157 4 842 4 837 4 900 5 000
— Personer som gått i invalidpension 18 429 17 803 16 405 16 063 16 300 16 200
Organisations- och frivilligarbete            
— Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, mn euro 282,2 301,0 308,0 309,3 315,3 317,6

1) Uppskattning

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Förvaltning 79 565 92 683 95 404 2 721 3
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 569 29 008 31 399 2 391 8
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 730 2 592 2 536 -56 -2
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 5 510 5 063 5 102 39 1
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 590 576 563 -13 -2
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 1 031 1 016 1 011 -5 0
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 421 16 659 16 085 -574 -3
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 17 330 15 330 16 330 1 000 7
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 17 352 18 609 18 671 62 0
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 032 3 830 3 707 -123 -3
02. Tillsyn 69 832 64 295 59 951 -4 344 -7
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 441 13 303 12 438 -865 -7
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 12 613 11 758 10 762 -996 -8
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 267 4 088 3 879 -209 -5
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 27 449 25 582 24 308 -1 274 -5
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 11 062 8 564 8 564 0
(87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 000 -1 000 -100
03. Forskning och utveckling 101 261 110 570 137 247 26 677 24
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 60 412 56 228 49 153 -7 075 -13
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år) 5 800 5 800 0
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 23 500 56 000 32 500 138
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 33 287 25 280 23 222 -2 058 -8
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 562 5 562 3 072 -2 490 -45
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 3 054 562 3 367 327 4 098 685 731 358 22
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 10 320 11 300 10 500 -800 -7
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 377 800 1 383 000 1 360 500 -22 500 -2
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 2 904 3 300 4 600 1 300 39
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 17 100 18 400 16 500 -1 900 -10
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 924 300 1 042 100 1 268 500 226 400 22
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 202 278 214 100 213 500 -600 0
56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 41 500 44 800 46 900 2 100 5
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 326 061 330 847 830 938 500 091 151
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 152 300 319 480 346 747 27 267 9
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 830 324 2 859 784 2 806 840 -52 944 -2
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 22 893 31 784 26 840 -4 944 -16
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 1 083 357 1 087 000 1 086 000 -1 000 0
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 234 065 214 000 112 000 -102 000 -48
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 368 000 1 394 000 1 503 000 109 000 8
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 73 000 90 000 53 000 -37 000 -41
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 49 009 43 000 26 000 -17 000 -40
30. Sjukförsäkring 1 201 298 1 174 650 1 918 000 743 350 63
(28.) Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år) 1 272 0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 200 026 1 174 650 1 918 000 743 350 63
40. Pensioner 4 494 150 4 478 300 4 525 300 47 000 1
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 60 400 59 400 60 100 700 1
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 624 800 644 600 660 000 15 400 2
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 90 300 122 500 149 000 26 500 22
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 2 418 5 500 12 200 6 700 122
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 670 15 000 15 000 0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 702 562 3 631 300 3 629 000 -2 300 0
50. Stöd till veteranerna 236 416 235 865 226 896 -8 969 -4
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 085 1 450 1 450 0
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 24 891 20 460 16 000 -4 460 -22
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 110 688 117 904 104 500 -13 404 -11
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 62 500 60 000 57 000 -3 000 -5
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 3 100 3 100 0
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 55 55 50 -5 -9
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 3 500 3 500 0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 20 988 17 988 37 688 19 700 110
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 9 608 11 408 3 608 -7 800 -68
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 200 058 203 790 181 760 -22 030 -11
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 500 500 0
31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 2 300 2 200 5 600 3 400 155
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 21 700 18 000 15 000 -3 000 -17
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 101 169 92 570 94 140 1 570 2
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 9 588 15 200 15 200 0
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 480 480 0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 29 071 28 990 28 990 0
(50.) Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år) 15 000 25 000 -25 000 -100
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 11 550 11 550 13 550 2 000 17
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 2 400 3 000 2 000 -1 000 -33
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 6 300 6 300 0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 19 202 25 420 34 478 9 058 36
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 11 790 18 790 27 990 9 200 49
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 850 780 750 -30 -4
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 660 590 580 -10 -2
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 930 2 430 2 330 -100 -4
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 1 900 1 900 1 900 0
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 1 072 930 928 -2 0
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 185 080 186 640 178 290 -8 350 -4
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 166 040 168 600 159 300 -9 300 -6
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 2 600 2 550 -50 -2
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 300 300 0
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 15 140 16 140 1 000 7
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 309 300 315 300 317 600 2 300 1
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 309 300 315 300 317 600 2 300 1
Sammanlagt 12 781 047 13 114 624 14 580 451 1 465 827 11
  Det totala antalet anställda (årsv.)1) 3 355 3 437 3 285    

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2016 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 128 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 174 årsverken.