Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.51, 52 och 56.

Förklaring:

Verksamhetsmiljö

De senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet legat på en fortsatt hög nivå. De socioekonomiska skillnaderna i fråga om hälsa och välfärd är emellertid relativt stora i en internationell jämförelse. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten innebär en utmaning för såväl den sociala hållbarheten som för stabiliteten i samhället. Sysselsättning, hälsa och välfärd och de tjänster som stöder dem stärker medborgarnas delaktighet och förhindrar marginalisering. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Invånarnas rörlighet över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar.

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer. Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för välbefinnandet på arbetsplatserna och arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Den arbetspensionsreform som träder i kraft vid ingången av 2017 uppmuntrar till längre arbetskarriärer och minskar hållbarhetsunderskottet. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster, vilket i sin tur dämpar ökningen i de sociala utgifterna. Målet för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården är att förbättra hållbarheten inom de offentliga finanserna och att tjänsterna ska bli mer klientorienterade, ha bättre effekt och bli mer kostnadseffektiva och integrerade än vad de är i nuläget

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. För att finansieringen av välfärdstjänsterna och inkomstöverföringarna ska kunna tryggas genomförs reformer som förbättrar arbetets produktivitet och gör det mera attraktivt att anställa människor. Tyngdpunkten inom social- och hälsovården är förlagd till förebyggande arbete, smidiga vårdkedjor, en välmående personal och fungerande informationssystem. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna och ha kontroll över kostnaderna. Reformen genomförs som en fullständig horisontal och vertikal integration av tjänsterna samt genom att tillhandahållarnas bärkraft stärks.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

De strategiska målen för regeringsperioden

Enligt regeringens mål för de närmaste tio åren inom prioriteringssområdet hälsa och välfärd ska finländarna må bättre och uppleva att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till mera hälsa och välfärd.

Målen för 2016—2019 (hänvisning till uppföljningsindikatorer inom parentes)

  • — Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat (Utveckling av levnadsvanorna)
  • — Individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation (Utveckling av levnadsvanorna)
  • — Barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (Förebyggande tjänster för barnfamiljer)
  • — De äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården förbättras (Utformningen av tjänster för äldre)
  • — Social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen (Kostnader för social- och hälsotjänster, Väntetider för social- och hälsotjänster)
  • — Den sociala tryggheten läggs om så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete (Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden)
  • — Färre normer har gjort det lättare att delta i organisationsarbete och frivilligarbete och samhörigheten har ökat (Organisations- och frivilligarbete).

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik, främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet och integrerar jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet underlättas genom stöd som anpassats för de enskilda ministerierna. Genusperspektivet integreras i alla mera omfattande projekt, såsom social- och hälsovårdsreformen. Regeringen och arbetsmarknadens parter genomför beredningen av likalönsprogrammet på trepartsbasis och statsrådets beredning av den jämställdhetsredogörelse som riksdagen krävt fortsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Resurserna fördelar i enlighet med strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och det säkerställs i dispositionsplanen att de används på ett ändamålsenligt sätt.

Uppföljningsindikatorer 2012—2017

 20122013201420152016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Utveckling av levnadsvanorna       
% av åldersgruppen      
— Övervikt hos vuxna545554545453
— Berusningsinriktat alkoholbruk hos vuxna141212111110
— Vuxna som inte motionerar252523262524
— Vuxna som upplever betydande psykisk belastning141413131212
— Unga med övervikt..16,4..15,5..14,4
— Unga som är ordentligt berusade minst en gång i månaden..12,1..9,9..9,0
— Unga som sällan motionerar..32,1..22,4..20
Förebyggande tjänster för barnfamiljer      
Familjer/besök under året      
— Intensifierat familjearbete inom barnskyddet (familjer)......9 0001)9 0008 000
— Familjearbete enligt socialvårdslagen......10 0001)11 00012 000
— Hemvård och vård av barn som ingår i barnskyddet (familjer)......3 0001)3 0002 000
— Hemvård och vård av barn enligt socialvårdslagen (familjer)......9 0001)10 00011 000
— Besök vid mödra- eller barnrådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården på grund av behov av särskilt stöd......14 0691)25 45535 000
Utformningen av tjänster för äldre      
I % av personer som fyllt 80 år      
— 80 år fyllda personer som under året vårdats tack vare stödet för närståendevård5,45,55,55,61)5,75,8
— 80 år fyllda klienter som den 30 november omfattades av regelbunden hemvård16,316,616,517,01)18,019,0
— 80 år fyllda klienter som den 31 december omfattades av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre8,79,39,810,01)10,210,4
— 80 år fyllda personer som den 31 december befann sig på ålderdomshem eller i långvarig anstaltsvård på hälsocentral5,34,53,93,51)3,02,5
Kostnader för social- och hälsotjänster      
€/invånare      
— Driftskostnader (defl.)3 5283 5793 6213 7661)3 9164 073
Väntetider för social- och hälsotjänster      
I % av klienterna      
— Klienter som väntat längre än 3 mån. på en barnskyddsutredning....10,05,71)54
— Klienter som väntat längre än 7 dagar på att få komma till läkare inom primärvården..5356521)4845
— Klienter som väntat längre än 3 dagar på att få komma till hälsovårdare inom primärvården..4448321)3028
— Klienter som väntat längre än 90 dygn inom den specialiserade sjukvården..15,213,614,51)14,013,5
Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden      
Antal      
— Mottagare av rehabiliteringspenning som betalas ut av Fpa53 12755 52156 73157 29247 10048 800
— Mottagare av rehabiliteringspenning under arbetspensionsrehabiliteringsperioden6 9118 4408 6748 6478 9079 177
— Personer som gått i delinvalidpension4 1495 1574 8424 8374 9005 000
— Personer som gått i invalidpension18 42917 80316 40516 06316 30016 200
Organisations- och frivilligarbete      
— Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, mn euro282,2301,0308,0309,3315,3317,6

1) Uppskattning

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Förvaltning79 56592 68395 4042 7213
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 56929 00831 3992 3918
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 7302 5922 536-56-2
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)5 5105 0635 102391
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)590576563-13-2
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)1 0311 0161 011-50
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)42116 65916 085-574-3
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)17 33015 33016 3301 0007
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)17 35218 60918 671620
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 0323 8303 707-123-3
02.Tillsyn69 83264 29559 951-4 344-7
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 44113 30312 438-865-7
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)12 61311 75810 762-996-8
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)4 2674 0883 879-209-5
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)27 44925 58224 308-1 274-5
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)11 0628 5648 5640
(87.)Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)1 000-1 000-100
03.Forskning och utveckling101 261110 570137 24726 67724
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)60 41256 22849 153-7 075-13
25.Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år)5 8005 8000
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)23 50056 00032 500138
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)33 28725 28023 222-2 058-8
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)7 5625 5623 072-2 490-45
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster3 054 5623 367 3274 098 685731 35822
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)10 32011 30010 500-800-7
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 377 8001 383 0001 360 500-22 500-2
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)2 9043 3004 6001 30039
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)17 10018 40016 500-1 900-10
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)924 3001 042 1001 268 500226 40022
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)202 278214 100213 500-6000
56.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)41 50044 80046 9002 1005
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)326 061330 847830 938500 091151
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)152 300319 480346 74727 2679
20.Utkomstskydd för arbetslösa2 830 3242 859 7842 806 840-52 944-2
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)22 89331 78426 840-4 944-16
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)1 083 3571 087 0001 086 000-1 0000
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)234 065214 000112 000-102 000-48
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)1 368 0001 394 0001 503 000109 0008
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)73 00090 00053 000-37 000-41
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)49 00943 00026 000-17 000-40
30.Sjukförsäkring1 201 2981 174 6501 918 000743 35063
(28.)Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år)1 2720
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 200 0261 174 6501 918 000743 35063
40.Pensioner4 494 1504 478 3004 525 30047 0001
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)60 40059 40060 1007001
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)624 800644 600660 00015 4002
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)90 300122 500149 00026 50022
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)2 4185 50012 2006 700122
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)13 67015 00015 0000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 702 5623 631 3003 629 000-2 3000
50.Stöd till veteranerna236 416235 865226 896-8 969-4
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 0851 4501 4500
50.Fronttillägg (förslagsanslag)24 89120 46016 000-4 460-22
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)110 688117 904104 500-13 404-11
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)62 50060 00057 000-3 000-5
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 1003 1003 1000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)555550-5-9
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 5003 5003 5000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)20 98817 98837 68819 700110
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)9 60811 4083 608-7 800-68
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård200 058203 790181 760-22 030-11
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)5005005000
31.Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)2 3002 2005 6003 400155
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)21 70018 00015 000-3 000-17
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)101 16992 57094 1401 5702
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)9 58815 20015 2000
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)4804804800
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)29 07128 99028 9900
(50.)Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år)15 00025 000-25 000-100
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)11 55011 55013 5502 00017
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)2 4003 0002 000-1 000-33
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 3006 3006 3000
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas19 20225 42034 4789 05836
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)11 79018 79027 9909 20049
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)850780750-30-4
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)660590580-10-2
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 9302 4302 330-100-4
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)1 9001 9001 9000
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)1 072930928-20
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare185 080186 640178 290-8 350-4
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)166 040168 600159 300-9 300-6
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 6002 6002 550-50-2
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)3003003000
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)16 14015 14016 1401 0007
90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd309 300315 300317 6002 3001
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)309 300315 300317 6002 3001
Sammanlagt12 781 04713 114 62414 580 4511 465 82711
 Det totala antalet anställda (årsv.)1)3 3553 4373 285  

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2016 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 128 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 174 årsverken.