Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

Förklaring:

Skatteförvaltningen är samhällets största aktör som samlar in skatter och avgifter, och den är därmed viktig med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.

Tullen ska sköta tullklareringen, tull-, punkt- och bilbeskattningen, mervärdesbeskattningen vid import, tullövervakningen av varor som importeras och exporteras och av utlandstrafiken, förhindra och avslöja tullbrott samt sköta andra tullåtgärder och enligt vad som föreskrivs särskilt verkställa annan beskattning och utföra förundersökning av tullbrott. Dessutom sköter Tullen statistikföringen av utrikeshandeln, annan statistikföring inom sitt verksamhetsområde och laboratorieundersökningar som behövs i Tullens uppgifter. Tullen kan även ha andra särskilt fastställda uppgifter. Finansministeriet kan ge Tullen utrednings-, försöks-, kontroll- och planeringsuppgifter samt andra motsvarande uppgifter.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för Skatteförvaltningen och Tullen för 2015:

EffektmålÅtgärder
  
Inflödet av skatteinkomster säkras genom att man främjar en positiv inställning till skattebetalning, ger rådgivning i förväg och sköter skattekontrollen på ett trovärdigt sätt. Vidare ska inflödet av skatteinkomster säkras genom att man gör det lättare att uträtta ärenden, ger rådgivning i förväg och övervakar att skatterna blir betalda. Skatteförvaltningens beskattningsåtgärder riktas på det sätt som krävs med tanke på respektive skattebetalares situation och verksamhet. Genom segmentering identifieras olika kundkategoriers behov av rådgivning, handledning och tillsyn. Den rådgivning som gäller beskattningen riktas särskilt till varje kundgrupp. Metoder för detta är t.ex. elektroniska nyhetsbrev, rådgivnings- och tillsynskampanjer, telefonhandledning på Skatteförvaltningens initiativ samt utvecklande av samarbetet mellan skatteförmedlingen och revisionsbyråerna. Skatteförvaltningen satsar på skattegenererande tillsyn, såsom tillsyn över stora och internationella bolag samt tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser. Det internationella informationsutbytet vidareutvecklas. Utredningen av det totala skattemässiga underskottet och olika delfaktorer fortsätter.
Tullen utvecklar förfaranden och system som säkerställer beskattningen. Kundstyrningen riktas i enlighet med behoven, och skatter tas ut med små skatterester.
Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras genom att beskattningsfunktionerna utvecklas, tillsynen effektiviseras och samarbetet mellan myndigheter förbättras.Förutsättningarna för den grå ekonomin förhindras genom effektiv tillsyn och information som påverkar den allmänna opinionen och genom att förfarandena i anslutning till deklarering och betalning av skatt utvecklas. Konkreta åtgärder är bl.a. förvaltningen av det offentliga skattenummerregister som förs av Skatteförvaltningen, den månatliga underrättelseskyldighet gällande arbetstagar- och entreprenaduppgifter som tas i bruk inom byggbranschen och publiceringen av uppgifter om skatteskulder med hjälp av ett skatteskuldsregister. Myndighetsuppgifterna görs mer användbara genom projektet för utveckling av ett gränssnitt för myndighetsinformationstjänster som hänför sig till fullgöranderapporterna. Man fortsätter även att utveckla myndighetssamarbetet.
Tullen genomför handlingsplanen för programmet för bekämpning av grå ekonomi.
Tjänsterna för kunderna förbättras och webbtjänsterna främjas. Behovet att uträtta skatteärenden hos Skatteförvaltningen minskas ytterligare bl.a. genom att smidiga elektroniska tjänster och förfaringssätt utvecklas. Behovet för enskilda kunder att uträtta skatteärenden minskas genom att man skaffar en så stor del som möjligt av de uppgifter som behövs för beskattningen för kundernas räkning. Kostnaderna och den administrativa bördan för dem som förmedlar information lättas genom att det utvecklas sådana enhetliga elektroniska tjänster och lösningar genom vilka uppgifterna förmedlas automatiskt till Skatteförvaltningen och, så långt det är möjligt, i realtid. Insamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en nationellt sett jämlik arbetsfördelning.
Ibruktagandet av elektroniska tulltjänster i hela EU säkerställs inom den tidtabell som förutsätts enligt den moderniserade tullkodexen.Tullen deltar i beredningen på EU-nivå och utvecklar datasystemen i enlighet med EU:s tidtabeller.
Tullen genomför de verksamhetsstrategier och principbeslut på nationell nivå och EU-nivå som har samband med den inre säkerheten och gäller Tullen.Tullen deltar i genomförandet av strategier för bekämpning av organiserad brottslighet, bekämpning av terrorism och cybersäkerhet.
Bekämpningen av internationell brottslighet effektiviseras.Tullens förutsättningar att bekämpa gränsöverskridande tullbrottslighet förbättras. Vid brottsbekämpning betonas det nationella och internationella myndighetssamarbetet.
I fråga om den ökande trafiken vid östgränsen säkerställs smidigheten och tullsäkerheten.Kapaciteten vid gränsövergångsställena vid östgränsen utvecklas, liksom även verksamhetsprocesserna i myndighetssamarbetet.

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 410 456 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2014, får avtal om den oanvända delen ingås 2015 till ett belopp av högst 30 101 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Effektivitet   
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, %697070
Andelen kunder som anser att det är fel att anlita svart arbetskraft och göra inköp utan kvitto, %576060
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, %777880
Produktion och kvalitetsledning   
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, %504950
Andelen granskade stora och medelstora företag, %211515
Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, %858585
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, %454550
Andelen elektroniska skattekortsändringar, %444545
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsindex, parvisa år1)103,199,9103,1
Lönsamhetsindex, parvisa år1)98,6104,3101,4
Arbetstid som används för tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser, årsv.394352
Andel av arbetstiden som används för granskningar som gäller grå ekonomi, %343030
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Antal årsverken sammanlagt5 0725 1354 956
Årsverken per uppgift   
— Extra uppgifter när det gäller bekämpning av grå ekonomi (kraven enligt regeringsprogrammet)369290
— Omstruktureringar inom förvaltningen; förflyttning av 87 anställda till Valtori2)-7387
— Nya uppgifter för Skatteförvaltningen-290
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,410,09
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,473,463,46

1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Indexformler: produktivitetsindex = avkastningsindex/arbetsinsatsindex och lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex.

2) På årsverksnivå har 87 anställdas övergång till anställning hos Valtori från och med den 1 mars 2014 beaktats.

Skatteförvaltningen har berett en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Denna reform, där man utnyttjar inbyggd programvara, bedöms bäst trygga en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen. Fullmakten, till ett totalt belopp av 109 000 000 euro, bedöms medföra utgifter på 15 124 000 euro före utgången av 2014.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
    
Förbindelser som ingåtts före år 201531 32932 44678 899
Förbindelser år 2015-30 10130 101
Utgifter sammanlagt31 32962 547109 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter401 152436 403405 956
Bruttoinkomster5 9844 5004 500
Nettoutgifter395 168431 903410 456
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år49 378  
— överförts till följande år85 588  

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2015

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning och ibruktagande av analysverktyg (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)1 250
Anskaffning och ibruktagande av processtyrnings- och processledningsverktyg, bl.a. redskap för processmodeller och processbeskrivningar, redskap för arkitekturmodeller, projektportfölj, projektledningsprogram (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)600
Anskaffning och ibruktagande av program som styr kundernas självbetjäning (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)200
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.), finansieringen 2014-2 200
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.), finansieringen 20152 000
Digitalisering av dokument till elektronisk form 2014–2018 (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)550
Elektronisk hantering av kundkontakter (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)1 050
Flytt- och inventariekostnader i anslutning till lokalerna i Åbo1 500
Företagsinformationsgränssnitt för myndighetsbruk (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20)-500
Företagsinformationsgränssnitt för myndighetsbruk (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20)500
Förändringar i den internationella betalningsrörelsen i samband med debiteringen av skatter 2013–2015, bl.a. ibruktagandet av RF-referens (investeringsprojekt)800
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03)-15
Ibruktagande 2013-2016 av lösningar som ersätter den slopade direktdebiteringen, bl.a. direktbetalning, e-faktura, nätfaktura och nätbetalning (investeringsprojekt)230
Inbyggd programvara och det reformprojekt som gäller programmen (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20)-26 800
Inbyggd programvara och det reformprojekt som gäller programmen (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20)13 900
Nya krav på informationsutbytet om internationella skatteuppgifter, fas 2 år 2015–2016, bl.a. EU-direktivet gällande administrativt samarbete, FATCA, EU-FATCA och CRS (investerings- och IT-underhåll)1 380
Rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRL-format (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)500
Tryggande av den grundläggande verksamheten när VALMIS-programreformen inleds2 500
Tryggande av verksamheten (överföring av engångsnatur från moment 28.20.01)1 000
Underhållsåtgärder i anslutning till informationssystemen, undantaget utgifter för årsverken, (mini one stop shop, fastighetsdatasystemet, källskatt, investeringsverksamhet, skatteskuldsregistret)250
Återtagandet av KAKOLA-projektet i anslutning till lokalarrangemangen i Åbo-800
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-564
Indexhöjning av hyresutgifterna426
Löneglidningsinbesparing-612
Lönejusteringar1 846
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-2 018
Sparbeslut-1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-5 507
Ytterligare besparing i omkostnaderna -4 852
Nivåförändring-7 061
Sammanlagt-21 447

2015 budget410 456 000
2014 II tilläggsb.2 500 000
2014 I tilläggsb.27 900 000
2014 budget431 903 000
2013 bokslut431 378 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 354 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Behandlingstid för elektroniska import- och exportdeklarationer: andel som behandlats på under en timme, %959095
Väntetiden till rådgivningstjänster-kundservice, minuter, högst> 333
Mediantid för behandling av kontantkunders bilskattedeklarationer, dagar877
Tullövervakningens centrala prestationer, antal1 192 0001 200 0001 200 000
Tullbrott som avslöjats, antal10 72511 00011 000
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsindex100102104
Andelen skatterester av de skatter som påförts, %0,250,10,1
Andelen livsmedelskontroller och kontroller av konsumtionsvaror, %20,72323
Andelen utredda tullbrott, %80,68284
Återtagen vinning av brott, mn €24,92224
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, sammanlagt2 2822 2402 140
Årsverken, programmet för bekämpning av grå ekonomi222121
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,911,511
Arbetstillfredsställelseindex, 1—20 Arbetshälsoinstitutets undersökning  13,1

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter168 653166 869163 864
Bruttoinkomster1 477510510
Nettoutgifter167 176166 359163 354
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 500  
— överförts till följande år10 799  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bevarande av nivån på bil- och punktbeskattningen och tryggande av brottsbekämpningen2 500
Kostnader för flytten till Böle (strykning av engångstillägget för 2014)-1 800
Stävjande av den illegala införseln av alkoholdrycker300
Säkerställande av verksamheten/övervakningen vid gränsstationerna vid östgränsen750
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-226
Indexhöjning av hyresutgifterna188
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-2
Löneglidningsinbesparing-273
Lönejusteringar891
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-810
Sparbeslut-1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-2 068
Nivåförändring-1 455
Sammanlagt-3 005

2015 budget163 354 000
2014 budget166 359 000
2013 bokslut167 475 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande

3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem, och som ersätts till EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.


2015 budget3 200 000
2014 I tilläggsb.3 700 000
2014 budget3 200 000
2013 bokslut4 169 592

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

1) lagen om skatteredovisning (532/1998)

2) 27 b § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (568/2004) som hänför sig till nämnda paragraf

3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)

4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.


2015 budget22 700 000
2014 budget22 700 000
2013 bokslut13 587 751

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår av fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.


2015 budget3 000 000
2014 budget3 000 000
2013 bokslut985 907