Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              15. Pensioner
              16. Extra pensioner
              17. Övriga pensionsutgifter
              50. Skadestånd
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

50. Pensioner och ersättningarPDF-versio

Förklaring:Utvecklingen mot en allt äldre befolkning skapar ett betydande tryck på en ökning av statens pensionsutgifter under de två följande årtiondena. Målet är att förbättra hållbarheten i fråga om finansieringen av pensionerna och att på lång sikt höja den genomsnittliga pensioneringsåldern med 2—3 år. Genom Statskontorets Kaiku-projekt, som finansieras med en arbetarskyddspremie som tas ut hos ämbetsverken, strävar man efter att avvärja risken för nedsatt arbetsförmåga och på så sätt dämpa ökningen av statens pensionsutgifter.

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 448 533 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av

1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa

2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar

3) dröjsmålsförhöjningar

4) eventuella rättegångskostnader

5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt

6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt.

Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen i fråga om Vilma-pensioner.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2015 (2519). Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner som beviljats på grund av anställning hos staten, kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner, affärsverk eller statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar 4 422 350 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter 13 905 000
Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionsskydd 2 610 000
Ersättning till den kommunala pensionsanstalten 9 668 000
Sammanlagt 4 448 533 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 17 308
Ändring till följd av pensionernas ökade volym 88 605
Sammanlagt 105 913

2015 budget 4 448 533 000
2014 budget 4 342 620 000
2013 bokslut 4 206 277 168

16. Extra pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 205 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare.

Av anslaget får högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2015 (2519).

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Extra pensioner 2 196 000
Av riksdagens kanslikommission beviljade extra pensioner (högst) 9 000
Sammanlagt 2 205 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 9
Ändringar som inte beror på indexhöjningar -4
Sammanlagt 5

2015 budget 2 205 000
2014 budget 2 200 000
2013 bokslut 2 394 892

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 720 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

2) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ersättningarna betalas i huvudsak som sådana engångsbelopp uträknade på försäkringsmatematiska grunder som Keva kan avtala om. Ersättningarna kan också betalas som kontinuerliga prestationer.

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av eller ersättning för de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Anslaget kommer inte att användas för pensionsersättningar till bolag som bildats efter 1992.

Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2015 (2519).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning till Nokia Abp 50 000
Ersättning till Vapo Oy 400 000
Ersättning till Vammas Oy 300 000
Ersättning till Lapua Oy 300 000
Övriga ersättningar 20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem 1 650 000
Sammanlagt 2 720 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 11
Ändringar som inte beror på indexhöjningar -89
Sammanlagt -78

2015 budget 2 720 000
2014 budget 2 798 000
2013 bokslut 2 604 977

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 025 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift

7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet

9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

10) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) olycksfallsersättningar: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

2) trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

3) periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (750/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

4) ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

5) lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898)

6) lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om statens skadeståndsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den.

Den inverkan som arvodena till experter i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador har på utgifterna är ca 10 000 euro per år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Olycksfallsersättningar 35 000 000
Trafikskadeersättningar 2 350 000
Ersättningar för förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 1 600 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän 130 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 100 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift 140 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik 75 000
Gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 200 000
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet 430 000
Sammanlagt 40 025 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalning av ersättningar enligt lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (överföring från moment 25.01.20) 200
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring från moment 25.01.20, 26.10.01, 26.20.01, 27.10.01, 28.10.02, 29.80.03, 29.80.75, 30.01.01, 31.10.20, 31.20.01, 32.01.02, 32.30.01, 33.01.01, 33.03.04, 35.01.01) 430
Minskat antal periodiska ersättningar med stöd av statstjänstemannalagen -190
Ökade utgifter för ersättningar för olycksfall i arbetet och olycksfall i militärtjänst 500
Nivåförändring -100
Sammanlagt 840

2015 budget 40 025 000
2014 budget 39 185 000
2013 bokslut 41 934 255

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 300 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget får även användas till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2015 (2519).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 607
Ändring till följd av Vilma-pensionernas ökade volym 17 275
Sammanlagt 17 882

2015 budget 170 300 000
2014 budget 152 418 000
2013 bokslut 129 733 124

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 29 200 000 euro.

Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Staten betalar ränta till kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen på sådana pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalats av andra pensionsanstalter samt på sådana förskott som betalats vid kostnadsfördelningen. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteutgift som avses i 1 § 3 mom. i SrF 784/2010.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 99
Ändringar i prognosen för beräkningsräntan 1 451
Ändring till följd av Vilma-pensionernas ökade volym 2 850
Sammanlagt 4 400

2015 budget 29 200 000
2014 budget 24 800 000
2013 bokslut 19 139 952