Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring: Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Inom statistikproduktionen är målet att så väl som möjligt koppla samman det inhemska informationsbehovet och de internationella förpliktelserna. Det europeiska statistiksystemet ska påverkas så att man när statistiken ses över undviker överlappande statistik och så att kraven i statistikbestämmelserna blir färre och enklare. Inom det internationella statistiksamarbetet främjas spridningen och förankringen av god praxis.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) bedriver till stöd för beslutsfattandet tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de finanspolitiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Finansministeriet ställer upp följande effektmål för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och Befolkningsregistercentralen för 2015:

EffektmålÅtgärder för 2015
  
Man säkerställer att statistiken och informationsmaterialet håller hög kvalitet och är tillförlitliga.

Insamlingen av information på internet utökas såväl när det gäller information om företag som när det gäller information om enskilda. Inom utvecklingsarbetet prioriteras insamlingen av personuppgifter. Genomförandet av ett kvalitetsstyrningssystem för den europeiska statistiken inleds.
Förutsättningarna för det samhälleliga beslutsfattandet, forskningen och medborgarnas och företagens tillgång till information förbättras.Projektet med att utveckla kommunstatistiken fortsätter och utvidgas med beaktande av de nya behoven av makrostyrning inom den kommunala ekonomin. Miljöräkenskaperna och statistikföringen över välfärden utvecklas i takt med den internationella utvecklingen.
Statistiken och informationsmaterialen blir mer aktuella, heltäckande och användbara, och statistikproduktionen kan reagera snabbt på ett förändrat informationsbehov.
Utifrån en relevansutredning 2014 inriktas produktionen enligt kundernas väsentliga informationsbehov. Insamlingen av uppgifter koncentreras systematiskt för att servicen till dem som lämnar uppgifter ska kunna förbättras och verksamheten bli effektivare.
Utnyttjandet av och tillgången till informationsmaterial främjas i enlighet med den nationella informationspolitiken och de överenskomna utvecklingsriktlinjerna. Mängden öppna data utökas fortfarande. Stödtjänster utvecklas till nationella tjänster i samarbete med andra aktörer.
Den forskning som Statens ekonomiska forskningscentral bedriver stöder ett beslutsfattande som svarar mot de viktigaste utmaningarna i Finlands samhällsekonomi.Centralen bedriver vetenskaplig forskning och gör tillämpade analyser om de offentliga tjänsternas produktivitet och effektivitet, om de offentliga samfundens strukturer, om effekten av skatter och inkomstöverföringar på företagens och hushållens beteende och i synnerhet på utbudet av arbete, om arbetsmarknadens, arbetskraftspolitikens och socialpolitikens funktioner, om miljö- och energipolitikens effektivitet och inverkan på samhällsekonomins struktur, om bostadspolitik, inkomstfördelning, utbildning och den offentliga ekonomins hållbarhet och om strukturella förändringar i Finlands samhällsekonomi på lång sikt.
Statens ekonomiska forskningscentral säkerställer kvaliteten på forskningen och den tillämpade analysen med hjälp av akademisk sakkunnigbedömning och intern handledning.Centralen strävar efter att öka den egna produktiviteten, som mäts genom produktivitetsindexet för publicering. Indexet baserar sig på det sammanlagda, kvalitetsjusterade antalet publikationer.
Statens ekonomiska forskningscentral säkerställer att forsknings- och sakkunniginformationen kan utnyttjas i beredningen av den ekonomiska politiken.Centralen informerar om sin forskning och sina analyser på sin webbplats och vid separata presskonferenser samt vid öppna forskningsseminarier. Den publicerar sakkunnigrapporter om aktuella finanspolitiska teman. Dess ledning och forskare ställer upp som föreläsare vid möten som ordnas av statsrådets ministerier. Centralen ordnar i samarbete med finansministeriet gemensamma seminarier om analyser som stöder den ekonomiska politiken.
Befolkningsdatasystemets och certifikattjänsternas tillförlitlighet bevaras samtidigt som både tillgängligheten och utnyttjandet ökar. Befolkningsdatasystemets kvalitet säkerställs genom att det elektroniska informationsutbytet med såväl medborgare som andra myndigheter främjas.
Systemens tillgänglighet tryggas som en del av den kontinuerliga verksamheten.
Särskild vikt fästs vid att rösträttsregistret vid riksdagsvalet är felfritt.
Kunderna kan med hjälp av Befolkningsregistercentralens tjänster effektivisera och få stöd för sin verksamhet.Genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen fortsätter i enlighet med den godkända projektplanen.
Strävan är att öppna byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet inom ramen för befintlig finansiering.
Systemet för certifikatuppgifter och certifieringsprocesserna utvecklas för att motsvara större framtida behov i fråga om såväl teknik som volym.
Man fortsäter att utveckla registreringen av utlänningar inom Migrationsverkets och polisens projekt för att genomföra direktregistrering.
Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.Projektet för utvecklande av befolkningsdatasystemets drifttjänster och datahantering (projektet Käypä) genomförs så att statsförvaltningens gemensamma ramavtalsarrangemang utnyttjas i tillämpliga delar.
Förverkligandet av utvecklingsplanen fortsätter i syfte att nå förhöjd nivå på datasäkerheten inom de centrala datasystemen och anknytande tjänster.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 337 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal offentliggöranden, st.627636620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €)834820820
Andel offentliggöranden i rätt tid, %979898
Andel felfria offentliggöranden, %949697
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st.9080130
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsförändring, %-0,120,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %787676
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €908484
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %111100100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %799095
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken vid centralen sammanlagt842838802
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,810,09,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,413,483,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter60 91562 15459 887
Bruttoinkomster10 05210 7009 550
Nettoutgifter50 86351 45450 337
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 856  
— överförts till följande år4 444  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 5288 8507 000
— övriga intäkter5671505001)
Intäkter sammanlagt8 0959 0007 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten7 2599 0007 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)836--
Kostnadsmotsvarighet, %112100100

1) Övriga intäkter omfattar hyresinkomster från gränsbevakningsväsendet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppfyllande av bindande krav i EU-rättsakter200
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2014-250
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2015150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-72
Indexhöjning av hyresutgifterna63
Löneglidningsinbesparing-107
Lönejusteringar275
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-257
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-653
Ytterligare besparing i omkostnaderna -595
Nivåförändring129
Sammanlagt-1 117

2015 budget50 337 000
2014 I tilläggsb.325 000
2014 budget51 454 000
2013 bokslut50 451 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 044 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelsen ökar 3,5 
Antal publikationer   
— internationella artiklar och artikelsamlingar, st.222223
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.454545
— övriga publikationer, st.383939
    
Funktionell effektivitet   
Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) 11
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) 11
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, %505050
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, årsv.535857
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.4,877
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 3815 4715 324
Bruttoinkomster1 1061 2801 280
Nettoutgifter4 2754 1914 044
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 815  
— överförts till följande år1 762  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgifter för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (överföring från moment 23.01.22)100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-62
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Löneglidningsinbesparing-9
Lönejusteringar21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-21
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-35
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-55
Ytterligare besparing i omkostnaderna -48
Nivåförändring-30
Sammanlagt-147

2015 budget4 044 000
2014 budget4 191 000
2013 bokslut4 222 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 314 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitet inom Informationstjänsten, 1 000 €/årsv.424410410
Produktivitet inom Certifikattjänsten, 1 000 €/årsv.337338338
    
Produktion och kvalitetsledning   
Riktigheten i elektronisk identitet, %100100100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.11,61111
Möjlighet att använda direktåtkomst
i befolkningsdatasystemet, %
99,8699,9599,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %10099,9599,95
Flyttningsanmälan på internet, %646566
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, centralen sammanlagt120,5118115
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,299
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,413,403,45

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter30 80424 01624 414
Bruttoinkomster15 00414 20016 100
Nettoutgifter15 8009 8168 314
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 327  
— överförts till följande år346  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 0591 1001 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 5771 2001 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-517-100-100
Kostnadsmotsvarighet, %679292
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer7 8577 5007 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 5453 9003 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)4 3123 6003 600
Kostnadsmotsvarighet, %222192192

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifikattjänsten)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer6 7216 5806 680
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 9556 5806 680
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-233--
Kostnadsmotsvarighet, %97100100
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 0411 1001 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 1421 1001 100
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-101--
Kostnadsmotsvarighet, %91100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finansiering av Certifikattjänsten under ibruktagningsfasen, finansieringen 2014-2 040
Käypä-projektet (överföring från moment 28.01.21)900
Reformen av lagen om faderskap100
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan från magistraterna (överföring från moment 28.40.02)200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-11
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Löneglidningsinbesparing-4
Lönejusteringar9
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-41
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-91
Ytterligare besparing i omkostnaderna -98
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)250
Nivåförändring-680
Sammanlagt-1 502

2015 budget8 314 000
2014 I tilläggsb.200 000
2014 budget9 816 000
2013 bokslut9 819 000