Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Inom statistikproduktionen är målet att så väl som möjligt koppla samman det inhemska informationsbehovet och de internationella förpliktelserna. Det europeiska statistiksystemet ska påverkas så att man när statistiken ses över undviker överlappande statistik och så att kraven i statistikbestämmelserna blir färre och enklare. Inom det internationella statistiksamarbetet främjas spridningen och förankringen av god praxis.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) bedriver till stöd för beslutsfattandet tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de finanspolitiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Finansministeriet ställer upp följande effektmål för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och Befolkningsregistercentralen för 2015:

Effektmål Åtgärder för 2015
   
Man säkerställer att statistiken och informationsmaterialet håller hög kvalitet och är tillförlitliga.

Insamlingen av information på internet utökas såväl när det gäller information om företag som när det gäller information om enskilda. Inom utvecklingsarbetet prioriteras insamlingen av personuppgifter. Genomförandet av ett kvalitetsstyrningssystem för den europeiska statistiken inleds.
Förutsättningarna för det samhälleliga beslutsfattandet, forskningen och medborgarnas och företagens tillgång till information förbättras. Projektet med att utveckla kommunstatistiken fortsätter och utvidgas med beaktande av de nya behoven av makrostyrning inom den kommunala ekonomin. Miljöräkenskaperna och statistikföringen över välfärden utvecklas i takt med den internationella utvecklingen.
Statistiken och informationsmaterialen blir mer aktuella, heltäckande och användbara, och statistikproduktionen kan reagera snabbt på ett förändrat informationsbehov.
Utifrån en relevansutredning 2014 inriktas produktionen enligt kundernas väsentliga informationsbehov. Insamlingen av uppgifter koncentreras systematiskt för att servicen till dem som lämnar uppgifter ska kunna förbättras och verksamheten bli effektivare.
Utnyttjandet av och tillgången till informationsmaterial främjas i enlighet med den nationella informationspolitiken och de överenskomna utvecklingsriktlinjerna. Mängden öppna data utökas fortfarande. Stödtjänster utvecklas till nationella tjänster i samarbete med andra aktörer.
Den forskning som Statens ekonomiska forskningscentral bedriver stöder ett beslutsfattande som svarar mot de viktigaste utmaningarna i Finlands samhällsekonomi.Centralen bedriver vetenskaplig forskning och gör tillämpade analyser om de offentliga tjänsternas produktivitet och effektivitet, om de offentliga samfundens strukturer, om effekten av skatter och inkomstöverföringar på företagens och hushållens beteende och i synnerhet på utbudet av arbete, om arbetsmarknadens, arbetskraftspolitikens och socialpolitikens funktioner, om miljö- och energipolitikens effektivitet och inverkan på samhällsekonomins struktur, om bostadspolitik, inkomstfördelning, utbildning och den offentliga ekonomins hållbarhet och om strukturella förändringar i Finlands samhällsekonomi på lång sikt.
Statens ekonomiska forskningscentral säkerställer kvaliteten på forskningen och den tillämpade analysen med hjälp av akademisk sakkunnigbedömning och intern handledning. Centralen strävar efter att öka den egna produktiviteten, som mäts genom produktivitetsindexet för publicering. Indexet baserar sig på det sammanlagda, kvalitetsjusterade antalet publikationer.
Statens ekonomiska forskningscentral säkerställer att forsknings- och sakkunniginformationen kan utnyttjas i beredningen av den ekonomiska politiken. Centralen informerar om sin forskning och sina analyser på sin webbplats och vid separata presskonferenser samt vid öppna forskningsseminarier. Den publicerar sakkunnigrapporter om aktuella finanspolitiska teman. Dess ledning och forskare ställer upp som föreläsare vid möten som ordnas av statsrådets ministerier. Centralen ordnar i samarbete med finansministeriet gemensamma seminarier om analyser som stöder den ekonomiska politiken.
Befolkningsdatasystemets och certifikattjänsternas tillförlitlighet bevaras samtidigt som både tillgängligheten och utnyttjandet ökar. Befolkningsdatasystemets kvalitet säkerställs genom att det elektroniska informationsutbytet med såväl medborgare som andra myndigheter främjas.
Systemens tillgänglighet tryggas som en del av den kontinuerliga verksamheten.
Särskild vikt fästs vid att rösträttsregistret vid riksdagsvalet är felfritt.
Kunderna kan med hjälp av Befolkningsregistercentralens tjänster effektivisera och få stöd för sin verksamhet. Genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen fortsätter i enlighet med den godkända projektplanen.
Strävan är att öppna byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet inom ramen för befintlig finansiering.
Systemet för certifikatuppgifter och certifieringsprocesserna utvecklas för att motsvara större framtida behov i fråga om såväl teknik som volym.
Man fortsäter att utveckla registreringen av utlänningar inom Migrationsverkets och polisens projekt för att genomföra direktregistrering.
Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna. Projektet för utvecklande av befolkningsdatasystemets drifttjänster och datahantering (projektet Käypä) genomförs så att statsförvaltningens gemensamma ramavtalsarrangemang utnyttjas i tillämpliga delar.
Förverkligandet av utvecklingsplanen fortsätter i syfte att nå förhöjd nivå på datasäkerheten inom de centrala datasystemen och anknytande tjänster.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 337 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 627 636 620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €) 834 820 820
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 97 98 98
Andel felfria offentliggöranden, % 94 96 97
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st. 90 80 130
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % -0,1 2 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 78 76 76
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 90 84 84
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 111 100 100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, % 79 90 95
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid centralen sammanlagt 842 838 802
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,8 10,0 9,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,41 3,48 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 60 915 62 154 59 887
Bruttoinkomster 10 052 10 700 9 550
Nettoutgifter 50 863 51 454 50 337
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 856    
— överförts till följande år 4 444    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 528 8 850 7 000
— övriga intäkter 567 150 5001)
Intäkter sammanlagt 8 095 9 000 7 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 259 9 000 7 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 836 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 112 100 100

1) Övriga intäkter omfattar hyresinkomster från gränsbevakningsväsendet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppfyllande av bindande krav i EU-rättsakter 200
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2014 -250
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2015 150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -72
Indexhöjning av hyresutgifterna 63
Löneglidningsinbesparing -107
Lönejusteringar 275
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -257
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -653
Ytterligare besparing i omkostnaderna -595
Nivåförändring 129
Sammanlagt -1 117

2015 budget 50 337 000
2014 I tilläggsb. 325 000
2014 budget 51 454 000
2013 bokslut 50 451 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 044 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelsen ökar   3,5  
Antal publikationer      
— internationella artiklar och artikelsamlingar, st. 22 22 23
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st. 45 45 45
— övriga publikationer, st. 38 39 39
       
Funktionell effektivitet      
Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)   1 1
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)   1 1
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, % 50 50 50
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, årsv. 53 58 57
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,8 7 7
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro   3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 381 5 471 5 324
Bruttoinkomster 1 106 1 280 1 280
Nettoutgifter 4 275 4 191 4 044
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 815    
— överförts till följande år 1 762    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (överföring från moment 23.01.22) 100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -62
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Löneglidningsinbesparing -9
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -21
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -35
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -55
Ytterligare besparing i omkostnaderna -48
Nivåförändring -30
Sammanlagt -147

2015 budget 4 044 000
2014 budget 4 191 000
2013 bokslut 4 222 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 314 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitet inom Informationstjänsten, 1 000 €/årsv. 424 410 410
Produktivitet inom Certifikattjänsten, 1 000 €/årsv. 337 338 338
       
Produktion och kvalitetsledning      
Riktigheten i elektronisk identitet, % 100 100 100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. 11,6 11 11
Möjlighet att använda direktåtkomst
i befolkningsdatasystemet, %
99,86 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 100 99,95 99,95
Flyttningsanmälan på internet, % 64 65 66
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, centralen sammanlagt 120,5 118 115
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,2 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,41 3,40 3,45

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 30 804 24 016 24 414
Bruttoinkomster 15 004 14 200 16 100
Nettoutgifter 15 800 9 816 8 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 327    
— överförts till följande år 346    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 059 1 100 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 577 1 200 1 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -517 -100 -100
Kostnadsmotsvarighet, % 67 92 92
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 857 7 500 7 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 545 3 900 3 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 4 312 3 600 3 600
Kostnadsmotsvarighet, % 222 192 192

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifikattjänsten)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 6 721 6 580 6 680
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 955 6 580 6 680
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -233 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 97 100 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 041 1 100 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 142 1 100 1 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -101 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 91 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av Certifikattjänsten under ibruktagningsfasen, finansieringen 2014 -2 040
Käypä-projektet (överföring från moment 28.01.21) 900
Reformen av lagen om faderskap 100
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan från magistraterna (överföring från moment 28.40.02) 200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -11
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -4
Lönejusteringar 9
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -41
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -91
Ytterligare besparing i omkostnaderna -98
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 250
Nivåförändring -680
Sammanlagt -1 502

2015 budget 8 314 000
2014 I tilläggsb. 200 000
2014 budget 9 816 000
2013 bokslut 9 819 000