Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              (12.) Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

02. (28.60.02 ja 03) Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 418 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när den ordinarie budgetpropositionen bereddes

2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande

3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931)

4) till ett belopp av högst 3 328 000 euro för särskilda kostnader för harmoniseringen av lönesystemen i anslutning till fusioneringen av ämbetsverk och inrättandet av nya ämbetsverk.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Anställning av extra personal och utgifter till följd av beslut om villkor i tjänsteförhållande 50 000
Löner på indragningsstat 40 000
Harmonisering av lönesystemen i anslutning till fusioneringen av ämbetsverk och inrättandet av nya ämbetsverk (av engångsnatur) 3 328 000
Sammanlagt 3 418 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring av engångsnatur från moment 28.60.12 3 328
Sammanlagt 3 328

2015 budget 3 418 000
2014 budget 90 000
2013 bokslut 45 053

(03.) Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 28.60.02. Anslaget under momentet om lön på indragningsstat kommer att krympa under de närmaste åren, och därför finns det inte längre något behov av ett separat moment.10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 920 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen

2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda

3) för utbildning och information om det som anges ovan.

Förklaring:Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.28.60.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppdatering av uppskattningen för 2015 20
Sammanlagt 20

2015 budget 920 000
2014 budget 900 000
2013 bokslut 900 000

(12.) Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Avsikten är att 2015 betala sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen som avses i lagen om ersättning för utbildning från en post av anslaget under moment 28.60.12 i budgeten för 2014 som överförs till 2015.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Slopande av momentet i budgeten -9 000
Överföring av engångsnatur till moment 28.60.02 -3 328
Sammanlagt -12 328

2014 budget 12 328 000

60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas till statens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

Förklaring:I fråga om personer i statens tjänst betalar staten till Utbildningsfonden de i fondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppskattning som preciserats enligt utfallet -30
Sammanlagt -30

2015 budget 200 000
2014 budget 230 000
2013 bokslut 135 234