Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (ANM-koncernen) har som huvudsaklig uppgift att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamheten och företagen i Finland, arbets-, varu- och energimarknadens funktionsduglighet, arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och en balanserad regional utveckling i den globala ekonomin.

Enligt ANM-koncernens vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling, stabil produktivitetstillväxt och hög sysselsättning. Också i internationella konkurrenskrafts- och välfärdsjämförelser placerar sig Finland i världstoppen. Denna framgång grundar sig på spetskompetens, innovationer, företagsamhet, kreativitet, en aktiv arbetskraftspolitik, utveckling av arbetslivet, en fungerande varumarknad, en målmedveten energi- och klimatpolitik, regional livskraft och internationalism.

Omvärlden

De internationella ekonomiska utsikterna är något ljusare och efterfrågan har börjat återhämta sig i många av Finlands viktigaste exportländer. I Finland kommer dock den ekonomiska tillväxten igång med en viss fördröjning och kommer fortfarande att vara blygsam åren 2014 och 2015. Sysselsättningen fortsätter att försvagas. Arbetslöshetsgraden förväntas stiga till 8,7 procent år 2014, varefter arbetslösheten förväntas sluta öka. Näringspolitiken och andra politikområden som stöder målen för den ska utvecklas så att den ekonomiska tillväxten i Finland kan tryggas också när den ekonomiska volatiliteten ökar. Det är viktigt att vi positionerar oss i de globala värdekedjorna så att värde kanaliseras till vår egen samhällsekonomi och skapar så goda förutsättningar som möjligt även för inhemskt arbete. Viljan är att delta i den internationella arbetsfördelningen genom arbetsplatser och uppgifter med hög produktivitet hellre än låg produktivitet. Dessutom är det viktigt att det via ägande flyter in allt mer kapitalinkomster till samhällsekonomin. Åtgärder som ökar konkurrensen på marknaderna stärker för sin del tillväxtförutsättningarna och tryggar också konsumenternas intressen.

Avregleringen av världshandeln och världsekonomin tillsammans med den tekniska utvecklingen formar kraftigt den allmänna verksamhetsmiljön. Digitaliseringens betydelse som sektorsgenomgripande teknik ökar. Också miljö- och energifrågorna och andra globala utmaningar formar verksamhetsmiljön. Efterfrågan på energi och råvaror växer.

En central förändringstendens är att de globala värdenätverken splittras upp. Företagen decentraliserar och flyttar ut sina funktioner till de orter som befinns vara bäst och fördelaktigast. Samtidigt innebär nya produktionssätt att produktion delvis också börjar förläggas mer lokalt. Tjänstesektorn fortsätter att dominera ekonomin, och trenden ökar i takt med att produktion och tjänster sammanflätas. För att företagen ska ha framgång inom den globala ekonomin krävs allt större innovationsförmåga, specialisering och produktivitetsökning bl.a. genom digitalisering och införandet av nya arbetssätt. Dessutom krävs förmåga att snabbt och flexibelt övergå till nya uppgifter. Också individerna måste snabbt kunna ta till sig nya saker och arbetssätt. När utvecklingen mot immateriellt värdeskapande ökar accentueras förskjutningen mot alltmer högproduktiva uppgifter på arbetsmarknaden.

Den globala bekämpningen av klimatuppvärmningen kräver allt större miljöhänsyn i all ekonomisk verksamhet. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och biobränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineralekonomin och vattenhushållningen.

Samhälleliga effektmål

Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste mål är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta mål främjar koncernen tillväxt, produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna. Genom koncernens åtgärder är det viktigt att öka antalet privatfinansierade arbetsplatser.

Arbets- och näringsministeriet har för sitt ansvarsområde ställt upp följande mål för samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål för 2015:

  • — Företagsverksamhet med högt mervärde ökar.
  • — Ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskar och arbetslivets kvalitet förbättras.
  • — De strukturella hindren för konkurrens minskar.
  • — Finlands energisjälvförsörjning ökar.
Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt i synnerhet vid omstruktureringar.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen var 43 % kvinnor åren 2011—2013. Kvinnornas andel av dem som börjat delta i arbetskraftsservice var följande: inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning 40 % åren 2012—2013 och 38 % år 2011, inom integrationsutbildning 60 % åren 2012—2013 och 58 % 2011, inom lönesubventionerat arbete 48 % år 2013 och 50 % åren 2011—2012 samt inom systemet med startpeng 47 % år 2013 och 45 % åren 2011—2012. Av dem som inledde frivilliga studier var 63 % kvinnor åren 2011—2013.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med ett effektivitets- och resultatprogram, där de mål som tidigare uppställts för ökad effektivitet i funktionerna förblir oförändrade i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna. Målet är att samtliga ämbetsverks produktivitet ska öka med 0,5 % år 2015.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

  2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
32.20.40Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — fullmakt för finansiering399,640359,015
32.20.43Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt14,7869,786
32.20.82Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt200,000200,000
32.20.83Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt106,823166,823
32.30.45Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt25,67821,678
32.30.51Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)  
 — fullmakt för upphandlingskontrakt91,50090,000
32.30.64Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt4,000-
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet  
 — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag)8,4008,400
 — bevillningsfullmakt0,0340,034
32.50.64EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt291,194328,549
32.60.40Energistöd (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt60,00035,000
32.60.41Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt90,000-
32.60.42Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt4,800-

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Förvaltning382 219372 828335 441-37 387-10
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)60 81654 11053 109-1 001-2
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)215 204215 897209 207-6 690-3
20.Civiltjänst (förslagsanslag)5 5055 0834 939-144-3
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)4 7776 019663-5 356-89
29.Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)85 91081 69257 996-23 696-29
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)020200
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)10 00710 0079 507-500-5
(87.)Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)0
20.Närings- och innovationspolitik1 871 9031 279 5721 393 644114 0729
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 31437 97436 098-1 876-5
(02.)Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)89 18791 039-91 039-100
(05.)Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 9655 934-5 934-100
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)40 63941 28440 362-922-2
(07.)Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)11 09110 037-10 037-100
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)430 661405 320366 871-38 449-9
41.Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år)36 12226 63749 34222 70585
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)7 60010 6009 800-800-8
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)15 97720 51514 518-5 997-29
(44.)Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år)7001 400-1 400-100
(45.)Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 0002 000-2 000-100
(46.)Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)26 1003 200-3 200-100
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)60 31052 72254 3381 6163
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)10 46910 00011 8001 80018
49.Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)105 710105 7100
(50.)Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000-1 000-100
(63.)Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)0
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)803 256414 500459 29544 79511
(81.)Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)179 0000
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)010100
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)101 51290 400140 50050 10055
87.Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)10 0005 0005 0000
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)30 00080 00050 000167
89.Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag)20 00020 0000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik822 859739 398798 71759 3198
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)160 975156 961153 838-3 123-2
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 0395 0675 000-67-1
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)24 17629 23924 980-4 259-15
50.Lönegaranti (förslagsanslag)39 11137 00043 0006 00016
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)579 254503 975563 89959 92412
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)14 3037 1568 00084412
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet40 79341 70039 442-2 258-5
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 93711 36210 816-546-5
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)1 4342 1332 016-117-5
(04.)Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 2061 864-1 864-100
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 23018 55718 607500
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)5 2115 0114 731-280-6
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)7736736730
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 0022 0802 57949924
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)020200
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik480 446573 929446 613-127 316-22
(43.)Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)11 8666 066-6 066-100
62.Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)2 2732 2731 623-650-29
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)466 307565 590444 990-120 600-21
60.Energipolitik97 570271 177327 70256 52521
01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 1698 8728 9941221
(20.)Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)3 4000
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)5005005000
40.Energistöd (förslagsanslag)29 28272 90580 9088 00311
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)042 00030 750-11 250-27
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)1351 5001 95045030
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)1 5511 000600-400-40
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)57 532144 400204 00059 60041
70.Integration102 92896 97197 0731020
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)6612 2912 246-45-2
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)102 26794 68094 8271470
Sammanlagt3 798 7183 375 5753 438 63263 0572
 Det totala antalet anställda12 20412 1009 360