Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (ANM-koncernen) har som huvudsaklig uppgift att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamheten och företagen i Finland, arbets-, varu- och energimarknadens funktionsduglighet, arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och en balanserad regional utveckling i den globala ekonomin.

Enligt ANM-koncernens vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling, stabil produktivitetstillväxt och hög sysselsättning. Också i internationella konkurrenskrafts- och välfärdsjämförelser placerar sig Finland i världstoppen. Denna framgång grundar sig på spetskompetens, innovationer, företagsamhet, kreativitet, en aktiv arbetskraftspolitik, utveckling av arbetslivet, en fungerande varumarknad, en målmedveten energi- och klimatpolitik, regional livskraft och internationalism.

Omvärlden

De internationella ekonomiska utsikterna är något ljusare och efterfrågan har börjat återhämta sig i många av Finlands viktigaste exportländer. I Finland kommer dock den ekonomiska tillväxten igång med en viss fördröjning och kommer fortfarande att vara blygsam åren 2014 och 2015. Sysselsättningen fortsätter att försvagas. Arbetslöshetsgraden förväntas stiga till 8,7 procent år 2014, varefter arbetslösheten förväntas sluta öka. Näringspolitiken och andra politikområden som stöder målen för den ska utvecklas så att den ekonomiska tillväxten i Finland kan tryggas också när den ekonomiska volatiliteten ökar. Det är viktigt att vi positionerar oss i de globala värdekedjorna så att värde kanaliseras till vår egen samhällsekonomi och skapar så goda förutsättningar som möjligt även för inhemskt arbete. Viljan är att delta i den internationella arbetsfördelningen genom arbetsplatser och uppgifter med hög produktivitet hellre än låg produktivitet. Dessutom är det viktigt att det via ägande flyter in allt mer kapitalinkomster till samhällsekonomin. Åtgärder som ökar konkurrensen på marknaderna stärker för sin del tillväxtförutsättningarna och tryggar också konsumenternas intressen.

Avregleringen av världshandeln och världsekonomin tillsammans med den tekniska utvecklingen formar kraftigt den allmänna verksamhetsmiljön. Digitaliseringens betydelse som sektorsgenomgripande teknik ökar. Också miljö- och energifrågorna och andra globala utmaningar formar verksamhetsmiljön. Efterfrågan på energi och råvaror växer.

En central förändringstendens är att de globala värdenätverken splittras upp. Företagen decentraliserar och flyttar ut sina funktioner till de orter som befinns vara bäst och fördelaktigast. Samtidigt innebär nya produktionssätt att produktion delvis också börjar förläggas mer lokalt. Tjänstesektorn fortsätter att dominera ekonomin, och trenden ökar i takt med att produktion och tjänster sammanflätas. För att företagen ska ha framgång inom den globala ekonomin krävs allt större innovationsförmåga, specialisering och produktivitetsökning bl.a. genom digitalisering och införandet av nya arbetssätt. Dessutom krävs förmåga att snabbt och flexibelt övergå till nya uppgifter. Också individerna måste snabbt kunna ta till sig nya saker och arbetssätt. När utvecklingen mot immateriellt värdeskapande ökar accentueras förskjutningen mot alltmer högproduktiva uppgifter på arbetsmarknaden.

Den globala bekämpningen av klimatuppvärmningen kräver allt större miljöhänsyn i all ekonomisk verksamhet. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och biobränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineralekonomin och vattenhushållningen.

Samhälleliga effektmål

Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste mål är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta mål främjar koncernen tillväxt, produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna. Genom koncernens åtgärder är det viktigt att öka antalet privatfinansierade arbetsplatser.

Arbets- och näringsministeriet har för sitt ansvarsområde ställt upp följande mål för samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål för 2015:

  • — Företagsverksamhet med högt mervärde ökar.
  • — Ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskar och arbetslivets kvalitet förbättras.
  • — De strukturella hindren för konkurrens minskar.
  • — Finlands energisjälvförsörjning ökar.
Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt i synnerhet vid omstruktureringar.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen var 43 % kvinnor åren 2011—2013. Kvinnornas andel av dem som börjat delta i arbetskraftsservice var följande: inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning 40 % åren 2012—2013 och 38 % år 2011, inom integrationsutbildning 60 % åren 2012—2013 och 58 % 2011, inom lönesubventionerat arbete 48 % år 2013 och 50 % åren 2011—2012 samt inom systemet med startpeng 47 % år 2013 och 45 % åren 2011—2012. Av dem som inledde frivilliga studier var 63 % kvinnor åren 2011—2013.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med ett effektivitets- och resultatprogram, där de mål som tidigare uppställts för ökad effektivitet i funktionerna förblir oförändrade i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna. Målet är att samtliga ämbetsverks produktivitet ska öka med 0,5 % år 2015.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

    2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
32.20.40 Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — fullmakt för finansiering 399,640 359,015
32.20.43 Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 14,786 9,786
32.20.82 Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 200,000 200,000
32.20.83 Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 106,823 166,823
32.30.45 Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 25,678 21,678
32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för upphandlingskontrakt 91,500 90,000
32.30.64 Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 4,000 -
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet    
  — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag) 8,400 8,400
  — bevillningsfullmakt 0,034 0,034
32.50.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 291,194 328,549
32.60.40 Energistöd (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 60,000 35,000
32.60.41 Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 90,000 -
32.60.42 Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 4,800 -

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Förvaltning 382 219 372 828 335 441 -37 387 -10
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 60 816 54 110 53 109 -1 001 -2
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 215 204 215 897 209 207 -6 690 -3
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 5 505 5 083 4 939 -144 -3
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 4 777 6 019 663 -5 356 -89
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 85 910 81 692 57 996 -23 696 -29
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 0 20 20 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 10 007 10 007 9 507 -500 -5
(87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 0
20. Närings- och innovationspolitik 1 871 903 1 279 572 1 393 644 114 072 9
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 314 37 974 36 098 -1 876 -5
(02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) 89 187 91 039 -91 039 -100
(05.) Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 965 5 934 -5 934 -100
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) 40 639 41 284 40 362 -922 -2
(07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 11 091 10 037 -10 037 -100
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 430 661 405 320 366 871 -38 449 -9
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år) 36 122 26 637 49 342 22 705 85
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 7 600 10 600 9 800 -800 -8
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 15 977 20 515 14 518 -5 997 -29
(44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år) 700 1 400 -1 400 -100
(45.) Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 2 000 -2 000 -100
(46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 26 100 3 200 -3 200 -100
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 60 310 52 722 54 338 1 616 3
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 10 469 10 000 11 800 1 800 18
49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) 105 710 105 710 0
(50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 -1 000 -100
(63.) Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 803 256 414 500 459 295 44 795 11
(81.) Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag) 179 000 0
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0 10 10 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 101 512 90 400 140 500 50 100 55
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 10 000 5 000 5 000 0
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 30 000 80 000 50 000 167
89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag) 20 000 20 000 0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 822 859 739 398 798 717 59 319 8
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 160 975 156 961 153 838 -3 123 -2
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 039 5 067 5 000 -67 -1
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 24 176 29 239 24 980 -4 259 -15
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 39 111 37 000 43 000 6 000 16
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 579 254 503 975 563 899 59 924 12
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 14 303 7 156 8 000 844 12
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 40 793 41 700 39 442 -2 258 -5
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 937 11 362 10 816 -546 -5
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 434 2 133 2 016 -117 -5
(04.) Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 206 1 864 -1 864 -100
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 230 18 557 18 607 50 0
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 5 211 5 011 4 731 -280 -6
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 773 673 673 0
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 002 2 080 2 579 499 24
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 0 20 20 0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 480 446 573 929 446 613 -127 316 -22
(43.) Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 11 866 6 066 -6 066 -100
62. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 273 2 273 1 623 -650 -29
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 466 307 565 590 444 990 -120 600 -21
60. Energipolitik 97 570 271 177 327 702 56 525 21
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 169 8 872 8 994 122 1
(20.) Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 0
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 500 500 0
40. Energistöd (förslagsanslag) 29 282 72 905 80 908 8 003 11
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 0 42 000 30 750 -11 250 -27
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 135 1 500 1 950 450 30
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 1 551 1 000 600 -400 -40
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 57 532 144 400 204 000 59 600 41
70. Integration 102 928 96 971 97 073 102 0
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 661 2 291 2 246 -45 -2
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) 102 267 94 680 94 827 147 0
Sammanlagt 3 798 718 3 375 575 3 438 632 63 057 2
  Det totala antalet anställda 12 204 12 100 9 360