Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

 • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
 • — en god skötsel av statsfinanserna
 • — verksamhetsförutsättningar som möjliggör en hållbar kommunalekonomi
 • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriets strategiska mål är att

 • — stabilisera den offentliga ekonomin och trygga en hållbar ekonomisk tillväxt
 • — säkerställa att den offentliga servicen och förvaltningen är effektiva och resultatrika
 • — genom att utveckla personalens välmående och ledningssystemen trygga ett effektivt och resultatrikt arbete så att finansministeriet är en bra arbetsplats.

De strategiska målen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller, och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla, interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 37 488 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras

2) Revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) inkomster.

Förklaring:Finansministeriet ställer upp följande effektmål för verksamheten 2015 och åtgärder för att nå dessa mål:

Effektmål Åtgärder1)
   
Vi tryggar en hållbar finansiering för den offentliga ekonomin De besparingsmål som ingår i regeringsprogrammet ska nås. Basserviceprogrammets styrande effekt stärks. Kommunernas lagstadgade uppgifter kartläggs. Kommunallagen omarbetas så att den uppmuntrar till att sköta ekonomin på ett hållbart sätt och möjliggör effektivare uppföljning.
Vi skapar gynnsamma förhållanden för ekonomisk tillväxt Det utvecklas redskap för att bedöma effekterna av åtgärder avsedda att främja sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft. Kapitalmarknaden styrs i en tillväxtfrämjande riktning. Stabiliteten i euroområdet stärks. Statens effektivitets- och resultatprogram verkställs.
Vi stärker de finanspolitiska styrmekanismerna Det införs förfaranden som styr förvaltningen av den offentliga ekonomin och som krävs enligt EU-förordningar och EU-avtal. De finanspolitiska mål som gäller hela den offentliga ekonomin utökas och man följer hur målen nås och vidtar eventuella korrigerande åtgärder. Kommunstrukturlagen bereds och statsandelslagstiftningen och kommunallagen reformeras (kommunreformen). Det skapas förfaranden för insamling och utnyttjande av bokslutsinformation om kommunkoncerner.
Statsförvaltningen utgör ett flexibelt nätverk En reform av centralförvaltningen bereds. De gemensamma tjänsterna inom statsförvaltningen utvecklas.
Förvaltningens styrsystem fungerar smidigt ihop Vi gör finansministeriets roll tydligare och stärker samarbetet med övriga aktörer. Vi reviderar resultatstyrningen och etablerar ett resultatinriktat tänkesätt.
Vi tryggar de offentliga tjänsterna och deras kundorientering samt ser över förvaltningsstrukturerna Vi genomför kommunreformen. Vi skapar gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen.
IKT är en strategisk resurs för de offentliga tjänsterna och stöder tjänsterna och förvaltningen Vi sammanför icke-branschspecifika IKT-tjänster. Vi utvecklar gemensamma elektroniska tjänster.
Ledningssystemet är tydligt och ledarskapet professionellt Verkställandet av strategin ingår i resultatmålshandlingarna och i ledningsprocesserna. Vi gör ledningsgruppernas struktur tydligare.
Vår kompetens är både djup och bred Personalplaneringen är framtidsorienterad och stöder ministeriets kärnverksamhet. Vi stärker kompetensen i alla personalgrupper.
Kommunikationen är en strategisk resurs som stärker effektiviteten och förtroendet Vi utökar kundorienteringen tillsammans med våra samarbetspartner. Vi använder aktivt nätkommunikation som stöd för arbetet och för informationsutbyte. Genom systematisk projektkommunikation främjar vi effektivitet och begriplighet.
Vår beredning är systematisk och kunskapsunderlaget stöder beslutsfattandet Vi utnyttjar forskningsdata bättre i beredningen. Organisering av kunskap är en del av helhetsutvecklingen. Vi utvecklar lagberedningen.
Högklassig IKT och tillförlitlig information stöder flexibiliteten i arbetet De elektroniska förfarandena är flexibla och används gemensamt. De gemensamma datasystemen innehåller korrekt och uppdaterad information och vi främjar användningen av dem.

1) I tabellen ges några exempel på åtgärder.

Främjande av jämställdhet och likabehandling utgör en del av finansministeriets personalpolitik samt av utvecklandet av verksamhetsprinciperna och välbefinnandet i arbetet. Finansministeriet genomför och följer upp sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Områden för främjande av jämställdhet och likabehandling i planen är

 • — rekrytering och introduktion
 • — utveckling i arbetet och avancemang
 • — möjlighet att förena arbetsliv och privatliv
 • — ledning och verksamhet i enlighet med värderingarna
 • — pluralism och förebyggande av trakasserier
 • — samma lön för samma och likvärdigt arbete.

Finansministeriets jämställdhetsarbetsgrupp bedömer årligen hur planen genomförs och uppdaterar den vid behov.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Antal anställda, årsv. 364 354 353
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,2 8,0 7,8
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,48 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 488 40 987 39 338
Bruttoinkomster 2 236 1 016 1 850
Nettoutgifter 38 252 39 971 37 488
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 882    
— överförts till följande år 2 453    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Internationellt tjänstemannautbyte (överföring till moment 29.01.03) -120
Överföring till moment 23.01.02 -150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -54
Indexhöjning av hyresutgifterna 55
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -4
Löneglidningsinbesparing -63
Lönejusteringar 151
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -192
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -514
Ytterligare besparing i omkostnaderna -443
Nivåförändring -1 149
Sammanlagt -2 483

2015 budget 37 488 000
2014 budget 39 971 000
2013 bokslut 38 823 000

13. Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 844 000 euro.

Anslaget får användas för införandet av gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen och för sänkandet av initialkostnaderna för dessa samt för avlägsnandet av sådana lösningar där dessa system och tjänster överlappar de gemensamma system som används av kundämbetsverken och kundinrättningarna.

Förklaring:Anslaget får bl.a. användas för följande system och tjänster:

— en gemensam säker datakommunikationslösning för staten (VY-nätet)

— en gemensam kommunikationslösning för staten (VyVi)

— identifiering av tjänsteman (Virtu)

— statens gemensamma terminaltjänst och tjänst för användarstöd

— statens gemensamma integrationstjänst (VIA)

— den offentliga förvaltningens identifierings- och betalningstjänst (VETUMA)

— medborgarkontot.

Finansministeriet beslutar om användningen av anslaget också för andra gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen eller statsförvaltningen.

Effektivitets- och resultatmål Åtgärder
   
En utvidgning av de nya tjänsterna fullföljs på ett kostnadseffektivt och högklassigt sätt enligt den tidtabell som planerats för de olika förvaltningsområdena. I och med att tjänsterna tas i bruk minskar de överlappande funktionerna inom produktionen av IT-tjänster och samtidigt minskar de totala kostnaderna inom statsförvaltningen. — Planerna för genomförande av tjänsterna uppdateras på riksnivå och särskilt för olika kunder med beaktande av OffICT-strategin.
— Man kommer överens om införandet av statens gemensamma strategiska system i ämbetsverk och inrättningar. Ibruktagandet genomförs på ett effektivt sätt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -22
Nivåförändring -1 165
Sammanlagt -1 187

2015 budget 1 844 000
2014 budget 3 031 000
2013 bokslut 5 584 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 315 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med fastighetsstrategin samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar för närvarande Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab och Tietokarhu Oy.

Beräknad användning av anslaget (euro)

     
Genomförande av fastighetsstrategin 215 000
Utgifter för ägarstyrningen 100 000
Sammanlagt 315 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rådgivningstjänster inom finansbranschen -100
Sammanlagt -100

2015 budget 315 000
2014 budget 415 000
2013 bokslut 415 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -2 000
Anskaffning och ibruktagande av analysverktyg (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -1 250
Anskaffning och ibruktagande av processtyrnings- och processledningsverktyg, bl.a. redskap för processmodeller och processbeskrivningar, redskap för arkitekturmodeller, projektportfölj, projektledningsprogram (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -600
Anskaffning och ibruktagande av program som styr kundernas självbetjäning (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -200
Digitalisering av dokument till elektronisk form 2014–2018 (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -550
Elektronisk hantering av kundkontakter (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -1 050
Konkurrensutsättning och ibruktagande av drifttjänster för befolkningsdatasystemets operativsystem och datahantering (Käypä-projektet 2014–2015) (överföring till moment 28.30.03) -900
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring till moment 28.40.02) -140
Rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRL-format (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -500
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring till moment 28.40.02) -150
Tryggande av Statskontorets verksamhet (överföring till moment 28.20.01) -1 000
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring till moment 28.40.02) -100
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -32
Nivåförändring 8 842
Sammanlagt 370

2015 budget 400 000
2014 budget 30 000
2013 bokslut 616 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 104 124 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 och 35.01.29) 25 990
Nivåförändring -1 010
Sammanlagt 24 980

2015 budget 104 124 000
2014 budget 79 144 000
2013 bokslut 78 633 699

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring:I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen den 27 november 2012 som ett led i fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför ett belopp som motsvarar intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Eurosystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 27 miljoner euro år 2015.

Motsvarande inkomst har antecknats under moment 13.04.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -8 000
Sammanlagt -8 000

2015 budget 27 000 000
2014 budget 35 000 000
2013 bokslut 40 400 000

(89.) Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2014 budget 5 000 000
2013 bokslut 8 000 000