Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring: Regionförvaltningsverket tillämpar regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättssäkerheten, välfärden och säkerheten.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utvecklande av magistraterna.

Magistraterna tillhandahåller högklassiga rättsskyddstjänster och informationsförsörjningstjänster för samhället. Magistraterna har till uppgift att säkerställa att det organiserade samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt att säkerställa att kundernas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata, förmyndarärenden, handels- och föreningsregistret samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar och registreringar av partnerskap, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Finansministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för statens regional- och lokalförvaltning för 2015:

EffektmålÅtgärder för 2015
  
Tillgången till basservice tryggas och invånarnas välbefinnande ökar i regionen.
Deltagande i genomförandet av kommunernas styr- och tillsynsprogram med målet att minska välfärds- och hälsoskillnader samt informationsstyrning och stödjande av kommunerna för ett jämlikt främjande av utbildnings- och bildningstjänster.
Genomförande av riksomfattande tillsynsprogram och informationsstyrning för att förebygga utslagning.
De grundläggande fri- och rättigheterna och rättssäkerheten tillgodoses.Effektivare behandling av klagomål och överföring av tyngdpunkten för tillsynen till förebyggande verksamhet.
Utvecklande och införande av enhetliga förfaranden för tillstånd, tillsyn och klagomål, effektivisering av behandlingsprocesser samt förbättrande av enhetligheten i avgörandepraxis.
Verkställande av tillsynsprogram.
Tillsyn över hur marknaden fungerar.
Boende-, arbets- och livsmiljön görs sundare
och säkrare.
Styrning av och tillsyn över kommunerna i fråga om miljö- och hälsoskydd.
Styrning av och tillsyn över veterinärvårdstjänster och djurens hälsa och välbefinnande.
Förhindrande av miljöförstöring samt främjande av en hållbar användning av vattenresurser och vattenmiljö.
Samordning av beredskapen och beredskapsplaneringen och ordnande av samarbete.
Genomförande av programmet för intern säkerhet.
Tillsyn över räddningsväsendet och främjande av samarbete.
Myndighetssamarbete i bekämpningen av grå ekonomi.
Magistraten är en pålitlig aktör
när det gäller att förmedla uppgifter i realtid som
en del av den offentliga sektorns servicehelhet.


Magistraterna förvaltar ett så högklassigt datainnehåll som möjligt
i befolkningsdatasystemet,
så att riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter i fråga om permanent adress är 99 %.
De elektroniska informationstjänsterna utökas vid magistraterna och
elektroniska informationstjänster tillhandahålls centraliserat
som en nationell tjänst.
Enhetliga serviceprocesser i hela landet.
Processen för registrering av utlänningar
förenhetligas i magistraterna.
Registreringen av uppgifter om bostadsaktiebolag
görs enhetligare
i magistraterna.
Kunderna får högklassiga och rätt riktade tjänster i tillräcklig utsträckning i hela landet.


Magistraten sörjer för att intressebevakningen
riktas rätt och för att dess kvalitet förbättras.
Magistraterna utvecklar och förenhetligar
serviceprocessen för vittnestjänster så att kunderna får tillförlitliga tjänster i hela landet.
Magistraterna säkerställer att konsumentrådgivningen
är enhetlig och högklassig i hela landet och
att resurserna är rätt fördelade.
Magistraterna arbetar effektivt och ekonomiskt.


Magistraterna förbättrar verksamhetens produktivitet,
effektivitet och resultat genom att utveckla
organiseringen av kunskap, styrningen och verksamhetskulturen.
Magistraternas servicenätverk anpassas så att tillgången till tjänster tryggas genom gemensamma kundserviceställen.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 805 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring: För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Genomsnittlig behandlingstid, mån.   
Klagomål9,788
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten2,533
Alkoholtillstånd0,811
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården2,222
Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen14,11010
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5   
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan41)44
Kvaliteten på försvarskurserna4,244
    
Funktionell effektivitet   
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %   
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata och offentliga social- och hälsovården, tillsynsbesök vid verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt5,81010
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner utvärderas (under tillsynsprogramperioden) och genomförs (årligen)81100100
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor 80100100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter88100100
Kostnadsmotsvarighet, %   
Alkoholtillstånd samt tillstånd inom social- och hälsovården73100100
Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen405050
    
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, sammanlagt1 2041 2931 261
varav regionförvaltningsverkets omkostnader744809782
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.70.01446457459
Övriga moment142620
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,09,09,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,53,43,4

1) Utfall år 2012

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter66 39867 87869 845
Bruttoinkomster11 15010 00012 040
Nettoutgifter55 24857 87857 805
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 656  
— överförts till följande år4 334  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten10 59810 00012 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten21 22019 50020 100
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-10 622-9 500-8 100
Kostnadsmotsvarighet, %505160
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten542040
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten202030
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)34-10
Kostnadsmotsvarighet, %270100133

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag i fråga om UKM-uppgifter som har överförts från NTM-centralerna-39
Resursering för uppgifter i samband med djurskydd och livsmedelssäkerhet400
Valtori (överföring från moment 32.01.02)865
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-81
Indexhöjning av hyresutgifterna109
Löneglidningsinbesparing-106
Lönejusteringar381
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-291
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-706
Nivåförändring-605
Sammanlagt-73

2015 budget57 805 000
2014 I tilläggsb.716 000
2014 budget57 878 000
2013 bokslut55 926 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 082 000 euro.

Förklaring: För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Förordnande av intressebevakning   
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt3,6 mån.4 mån.4 mån.
Intressebevakning-revision   
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt3,6 mån.6 mån.6 mån.
Tillståndsärenden   
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt1,3 mån.2 mån.2 mån.
Notarius publicus tjänster   
— erhållande av service, tid högst 2 dagar2 dagar2 dagar
Konsumentrådgivning   
— den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst80 %80 %80 %
    
Funktionell effektivitet   
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 5057 2007 200
— resurshushållning: euro/prestation14,20  
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 9398 3758 375
— resurshushållning: euro/prestation13,31  
Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 4621 5701 570
— resurshushållning: euro/prestation63,19  
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
11 75412 45012 450
— resurshushållning: euro/prestation7,86  
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
2 2922 3202 320
— resurshushållning: euro/prestation39,51  
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken vid ämbetsverket, sammanlagt742,3717696
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,999
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,33,33,3

Inom antalet årsverken har en minskning på 4 årsverken inom bostadsaktiebolagsuppgifterna beaktats som en överföring till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment 32.40.03 från och med den 1 september 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter49 16247 78145 763
Bruttoinkomster16 81215 60014 681
Nettoutgifter32 35032 18131 082
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 069  
— överförts till följande år5 468  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten15 80711 65011 650
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten21 79616 40016 400
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-5 988-4 750-4 750
Kostnadsmotsvarighet, %737171
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten571380380
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten213342342
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3573838
Kostnadsmotsvarighet, %268111111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03)-9
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21)140
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21)150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21)100
Valtori (överföring från moment 32.01.02)546
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan till Befolkningsregistercentralen (överföring till moment 28.30.03)-200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-44
Indexhöjning av hyresutgifterna50
Löneglidningsinbesparing-56
Lönejusteringar177
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-159
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-424
Ytterligare besparing i omkostnaderna -367
Nivåförändring-1 003
Sammanlagt-1 099

2015 budget31 082 000
2014 I tilläggsb.236 000
2014 budget32 181 000
2013 bokslut32 749 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 782 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken

5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

Förklaring: Ett pilotprojekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice kommer att inledas under 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 26.10.01)13
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 28.10.01)15
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 28.40.02)9
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 32.30.01)21
Gemensam kundservice, informationssystem1 500
Sammanlagt1 558

2015 budget1 782 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget224 000
2013 bokslut774 000