Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring:Regionförvaltningsverket tillämpar regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättssäkerheten, välfärden och säkerheten.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utvecklande av magistraterna.

Magistraterna tillhandahåller högklassiga rättsskyddstjänster och informationsförsörjningstjänster för samhället. Magistraterna har till uppgift att säkerställa att det organiserade samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt att säkerställa att kundernas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata, förmyndarärenden, handels- och föreningsregistret samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar och registreringar av partnerskap, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Finansministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för statens regional- och lokalförvaltning för 2015:

Effektmål Åtgärder för 2015
   
Tillgången till basservice tryggas och invånarnas välbefinnande ökar i regionen.
Deltagande i genomförandet av kommunernas styr- och tillsynsprogram med målet att minska välfärds- och hälsoskillnader samt informationsstyrning och stödjande av kommunerna för ett jämlikt främjande av utbildnings- och bildningstjänster.
Genomförande av riksomfattande tillsynsprogram och informationsstyrning för att förebygga utslagning.
De grundläggande fri- och rättigheterna och rättssäkerheten tillgodoses. Effektivare behandling av klagomål och överföring av tyngdpunkten för tillsynen till förebyggande verksamhet.
Utvecklande och införande av enhetliga förfaranden för tillstånd, tillsyn och klagomål, effektivisering av behandlingsprocesser samt förbättrande av enhetligheten i avgörandepraxis.
Verkställande av tillsynsprogram.
Tillsyn över hur marknaden fungerar.
Boende-, arbets- och livsmiljön görs sundare
och säkrare.
Styrning av och tillsyn över kommunerna i fråga om miljö- och hälsoskydd.
Styrning av och tillsyn över veterinärvårdstjänster och djurens hälsa och välbefinnande.
Förhindrande av miljöförstöring samt främjande av en hållbar användning av vattenresurser och vattenmiljö.
Samordning av beredskapen och beredskapsplaneringen och ordnande av samarbete.
Genomförande av programmet för intern säkerhet.
Tillsyn över räddningsväsendet och främjande av samarbete.
Myndighetssamarbete i bekämpningen av grå ekonomi.
Magistraten är en pålitlig aktör
när det gäller att förmedla uppgifter i realtid som
en del av den offentliga sektorns servicehelhet.


Magistraterna förvaltar ett så högklassigt datainnehåll som möjligt
i befolkningsdatasystemet,
så att riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter i fråga om permanent adress är 99 %.
De elektroniska informationstjänsterna utökas vid magistraterna och
elektroniska informationstjänster tillhandahålls centraliserat
som en nationell tjänst.
Enhetliga serviceprocesser i hela landet.
Processen för registrering av utlänningar
förenhetligas i magistraterna.
Registreringen av uppgifter om bostadsaktiebolag
görs enhetligare
i magistraterna.
Kunderna får högklassiga och rätt riktade tjänster i tillräcklig utsträckning i hela landet.


Magistraten sörjer för att intressebevakningen
riktas rätt och för att dess kvalitet förbättras.
Magistraterna utvecklar och förenhetligar
serviceprocessen för vittnestjänster så att kunderna får tillförlitliga tjänster i hela landet.
Magistraterna säkerställer att konsumentrådgivningen
är enhetlig och högklassig i hela landet och
att resurserna är rätt fördelade.
Magistraterna arbetar effektivt och ekonomiskt.


Magistraterna förbättrar verksamhetens produktivitet,
effektivitet och resultat genom att utveckla
organiseringen av kunskap, styrningen och verksamhetskulturen.
Magistraternas servicenätverk anpassas så att tillgången till tjänster tryggas genom gemensamma kundserviceställen.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 805 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
Klagomål 9,7 8 8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten 2,5 3 3
Alkoholtillstånd 0,8 1 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 2,2 2 2
Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen 14,1 10 10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5      
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan 41) 4 4
Kvaliteten på försvarskurserna 4,2 4 4
       
Funktionell effektivitet      
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %      
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata och offentliga social- och hälsovården, tillsynsbesök vid verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt 5,8 10 10
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner utvärderas (under tillsynsprogramperioden) och genomförs (årligen) 81 100 100
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor 80 100 100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter 88 100 100
Kostnadsmotsvarighet, %      
Alkoholtillstånd samt tillstånd inom social- och hälsovården 73 100 100
Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen 40 50 50
       
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, sammanlagt 1 204 1 293 1 261
varav regionförvaltningsverkets omkostnader 744 809 782
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.70.01 446 457 459
Övriga moment 14 26 20
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,0 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,5 3,4 3,4

1) Utfall år 2012

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 66 398 67 878 69 845
Bruttoinkomster 11 150 10 000 12 040
Nettoutgifter 55 248 57 878 57 805
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 656    
— överförts till följande år 4 334    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 10 598 10 000 12 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 220 19 500 20 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -10 622 -9 500 -8 100
Kostnadsmotsvarighet, % 50 51 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 54 20 40
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 20 20 30
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 34 - 10
Kostnadsmotsvarighet, % 270 100 133

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag i fråga om UKM-uppgifter som har överförts från NTM-centralerna -39
Resursering för uppgifter i samband med djurskydd och livsmedelssäkerhet 400
Valtori (överföring från moment 32.01.02) 865
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -81
Indexhöjning av hyresutgifterna 109
Löneglidningsinbesparing -106
Lönejusteringar 381
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -291
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -706
Nivåförändring -605
Sammanlagt -73

2015 budget 57 805 000
2014 I tilläggsb. 716 000
2014 budget 57 878 000
2013 bokslut 55 926 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 082 000 euro.

Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,6 mån. 4 mån. 4 mån.
Intressebevakning-revision      
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 3,6 mån. 6 mån. 6 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,3 mån. 2 mån. 2 mån.
Notarius publicus tjänster      
— erhållande av service, tid högst 2 dagar 2 dagar 2 dagar
Konsumentrådgivning      
— den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst 80 % 80 % 80 %
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 505 7 200 7 200
— resurshushållning: euro/prestation 14,20    
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 939 8 375 8 375
— resurshushållning: euro/prestation 13,31    
Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 462 1 570 1 570
— resurshushållning: euro/prestation 63,19    
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
11 754 12 450 12 450
— resurshushållning: euro/prestation 7,86    
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
2 292 2 320 2 320
— resurshushållning: euro/prestation 39,51    
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid ämbetsverket, sammanlagt 742,3 717 696
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,3 3,3 3,3

Inom antalet årsverken har en minskning på 4 årsverken inom bostadsaktiebolagsuppgifterna beaktats som en överföring till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment 32.40.03 från och med den 1 september 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 49 162 47 781 45 763
Bruttoinkomster 16 812 15 600 14 681
Nettoutgifter 32 350 32 181 31 082
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 069    
— överförts till följande år 5 468    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 807 11 650 11 650
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 796 16 400 16 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 988 -4 750 -4 750
Kostnadsmotsvarighet, % 73 71 71
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 571 380 380
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 213 342 342
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 357 38 38
Kostnadsmotsvarighet, % 268 111 111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03) -9
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) 140
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) 150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21) 100
Valtori (överföring från moment 32.01.02) 546
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan till Befolkningsregistercentralen (överföring till moment 28.30.03) -200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -44
Indexhöjning av hyresutgifterna 50
Löneglidningsinbesparing -56
Lönejusteringar 177
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -159
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -424
Ytterligare besparing i omkostnaderna -367
Nivåförändring -1 003
Sammanlagt -1 099

2015 budget 31 082 000
2014 I tilläggsb. 236 000
2014 budget 32 181 000
2013 bokslut 32 749 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 782 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken

5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

Förklaring:Ett pilotprojekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice kommer att inledas under 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 26.10.01) 13
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 28.10.01) 15
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 28.40.02) 9
Gemensam kundservice, basdelen (överföring från moment 32.30.01) 21
Gemensam kundservice, informationssystem 1 500
Sammanlagt 1 558

2015 budget 1 782 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 224 000
2013 bokslut 774 000