Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

Förklaring:År 2015 är det andra budgetåret i EU:s följande fleråriga budgetram och Europaparlamentets och kommissionens första hela verksamhetsår efter EU-valet 2014. Verkställandet av budgetramen för 2014—2020 kräver ytterligare att det beslut som gäller egna medel godkänns och ratificeras av de nationella parlamenten, vilket beräknas ta ett par år. Av de rabatter som godkänts för vissa andra nettobetalande länder innehåller budgeten för 2015 en fortsatt rabatt för Förenade kungariket. Dessutom fortsätter den rabatt som Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige beviljats för deltagande i betalningen av den ovan nämnda rabatten oförändrad och utan avbrott. Inga mervärdesskattebaserade rabatter och rabatter i form av klumpsummor väntas bli betalda 2015 eftersom de slopades vid utgången av 2013 i enlighet med det gällande beslutet om egna medel. De nya mervärdesskattebaserade rabatter och rabatter i form av klumpsummor som ersätter dessa förfaller till betalning retroaktivt efter det att det beslut som gäller egna medel har godkänts, vilket beräknas ske 2016.

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om myndigheten för finansiell stabilitet. Det är meningen att lagen ska innehålla bestämmelser om myndighetens verksamhetsområde, uppgifter, befogenheter och organisation. Dessutom överlämnas en proposition med förslag till lag om förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet.

Till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag kommer det i Finland att inrättas en ny myndighet, Verket för finansiell stabilitet, för vilket det i direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism närmare anges myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. På grund av EU-rättsakternas ikraftträdande och tillämpningen av dem behöver myndigheten inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.

Det är meningen att täcka kostnaderna för verksamheten vid Verket för finansiell stabilitet med förvaltningsavgifter som tas ut av kreditinstitut och värdepappersföretag och om vilka det föreslås bestämmelser i lagen om förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 11.19.11.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppskattning av de omkostnader som EU-bestämmelser om resolutionsåtgärder förutsätter 2015 3 000
Sammanlagt 3 000

2015 budget 3 000 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte går med på att ersätta, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning för hur de har använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.28.93.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 400
Sammanlagt 400

2015 budget 2 900 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 2 800 000

40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 9 976 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring:Finland anses årligen vinna ca 9 976 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken är belägen i Helsingfors. Detta motsvarar det skattebelopp som banken år 2013 innehöll av de anställdas löner. Avsikten med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggsförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i värdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid de ovannämnda institutionerna betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 836
Sammanlagt 836

2015 budget 9 976 000
2014 budget 9 140 000
2013 bokslut 8 342 387

60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 166 000 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, för vidare överföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om myndigheten för finansiell stabilitet, som också ska förvalta den nya statliga fond som står utanför statsbudgeten, fonden för finansiell stabilitet. Det är meningen att de medel som föreslås bli överförda till fonden vidare ska överföras som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.


2015 budget 166 000 000

67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 givits internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har givits efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av de förbindelser som givits åren 1982—1986 var förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljon euro oinlösta den 31 december 2013.


2015 budget 170 000
2014 budget 170 000
2013 bokslut

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 530 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den femte posten på ca 3 500 000 US-dollar, eller motvärdet ca 2 530 000 euro, av Finlands andel år 2015 av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) grundkapital. Anslaget får dessutom användas till avgifter för eventuell skyldighet att upprätthålla värdebeständigheten.

Förklaring:Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD=1,3855 per den 17 april 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppdaterad uppskattning enligt valutakursen EUR/USD=1,3855 -810
Sammanlagt -810

2015 budget 2 530 000
2014 budget 3 340 000
2013 bokslut 3 141 960

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 015 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring:Bestämmelser om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag finns i rådets beslut 2007/436/EG, som gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG):

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslagsnivån baserar sig på nivån på betalningstaket för budgetramen för 2014—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mervärdesskattebaserade avgifter 284 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomsten 1 595 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket 136 000 000
Sammanlagt 2 015 000 000

2015 budget 2 015 000 000
2014 budget 2 015 000 000
2013 bokslut 2 027 689 677

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-säätiö.

Förklaring:Behovet av anslag föranleds av eventuella prestationer till följd av en borgen på 10 miljoner euro ställd till stiftelsen Pietari-säätiö den 21 augusti 2008 och en borgen på 3,5 miljoner euro ställd den 17 september 2009.

Stiftelsen Pietari-säätiö driver Finlands institut i S:t Petersburg. Stiftelsen har råkat i ekonomiska svårigheter i och med att den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som stiftelsen svarar för, blev dyrare än beräknat.


2015 budget 800 000
2014 I tilläggsb. 4 505 000
2014 budget 800 000
2013 bokslut 743 288