Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
              41. Energiskattestöd
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivetPDF-versio

Förklaring: Sysselsättningen och näringslivet stöds med energiskattestöd.

Med allmänna energiskattestöd främjas konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor. Med energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen stöds jordbrukets inkomstbildning.

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 251 000 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:

1) stöd till jordbruket

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 8  a § (ändrad i 1168/2002)).

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag ökades med 120 miljoner euro från ingången av 2012.

Stöd som betalas till jordbruket ändras 2014 i riktning mot ökad miljöstyrning så att koldioxidskatteandelen inte längre återbetalas till jordbruket. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Enligt förslaget ska skatteåterbäringen till energiintensiva företag i fortsättningen inte betalas för gruvdrift. Däremot leder skattehöjningen för uppvärmnings-, arbetsmaskin- och kraftverksbränslen till ökade återbäringar. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2016.

Återbäringen för skattefri användning och stöden till fartygstrafiken har strukits bland de poster som betalas med medel av anslaget. I fortsättningen beaktas de som inkomstavdrag under moment 11.08.07. Dessa återbäringar beräknades uppgå till 42 miljoner euro år 2014.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1. Stöd till jordbruket31 000 000
2. Skatteåterbäring till energiintensiva företag220 000 000
Sammanlagt251 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Strykning av återbäringen för skattefri användning och stöden till fartygstrafiken och beaktande av dem som avdrag under moment 11.08.07 -42 000
Nivåförändring-9 020
Sammanlagt-51 020

2015 budget251 000 000
2014 budget302 020 000
2013 bokslut229 222 593