Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLIPDF-versio

Förklaring: Statsrådets kansli svarar i enlighet med vad som hör till dess ansvarsområde för biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet och vid samordning av regeringens och riksdagens arbete, för samordning av beredningen och behandlingen av sådana ärenden som beslutas i Europeiska unionen samt för horisontella och institutionella ärenden som är centrala med tanke på utvecklingen av Europeiska unionen, för statsrådets kommunikation och samordning av statsförvaltningens kommunikation, för tillhandahållande av de allmänna betingelserna och den allmänna servicen för statsrådet och för statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik. Värderingar som statsrådets kansli betonar i sin verksamhet är sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Omvärlden

Statsrådets kansli sköter de uppgifter som hör till dess ansvarsområde i enlighet med gällande regeringsprogram. Den regering som inledde sin verksamhet 2014 fastställer de uppgifter som statsrådets kansli ska prioritera fram till det att den regering som bildas efter riksdagsvalet 2015 inleder sin verksamhet. Den regering som inleder sin verksamhet efter riksdagsvalet i april 2015 bestämmer de nya målen i sitt regeringsprogram och de kommer att synas i statsrådets kanslis samhälleliga mål och resultatmål i slutet av 2015.

Statsrådet antog vid sitt allmänna sammanträde den 5 september 2013 ett principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. I principbeslutet har man fastställt åtgärdshelheter för reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering och preciserat de ansvariga ministerierna. Statsrådets kansli har i uppdrag att se till den totala samordningen av verkställigheten och uppföljning av verkställigheten. Åtgärdshelheter i reformen är strukturella reformer och reformer som gäller forskningsfinansieringen samt genomförande och uppföljning av reformen. Reformen genomförs under åren 2014—2017.

Från ingången av mars 2015 inleds verksamheten vid statsrådets förvaltningsenhet. Statsrådets förvaltningsenhet leder, samordnar och utvecklar gemensamma förvaltnings- och servicefunktioner för statsrådet och dess ministerier, planeringen av den interna verksamheten och ekonomin samt verksamhetsmetoder samt producerar gemensamma tjänster och utvecklar en gemensam verksamhetskultur för statsrådet. För att målen ska uppnås kräver det utöver ändring av strukturer även ändring av processer och verksamhetskultur. Avsikten är att förbättra produktiviteten med 0,5 % per år.

Statsrådets kansli samhälleliga effektmål

Stödjande av statsministerns verksamhet vid ledning av statsrådet: De centrala målen för regeringspolitiken uppnås och regeringen kan fatta beslut om nödvändiga politikåtgärder utifrån god information och vid rätt tidpunkt i alla situationer.

Finlands mål inom Europeiska unionen främjas på ett förutseende, aktivt och resultatrikt sätt.

Statens företagsförmögenhet sköts med gott resultat.

Den offentligt finansierade verksamhet som gäller Finlands externa ekonomiska relationer, finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden ska vara organiserade på ett effektivt och resultatrikt sätt.

Statsrådets principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering verkställs.

Organiseringen av statsrådets gemensamma förvaltnings- och servicefunktioner verkställs.

Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten i statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder, laglighetsövervakningen av domstolar, övriga myndigheter och andra som ålagts ett offentligt uppdrag samt tillsynen över advokaters verksamhet.

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Förvaltning42 49448 24451 4323 1887
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)32 16032 16332 5994361
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)5 1945 7646 74498017
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 0001 0001 0000
20.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)4108678670
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)5 0006 4001 40028
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)3 7303 4503 82237211
10.Ägarstyrningen117 7002 7001 700-1 000-37
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)117 7002 7001 700-1 000-37
20.Understödjande av politisk verksamhet34 00034 00032 000-2 000-6
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)34 00034 00032 000-2 000-6
30.Justitiekanslersämbetet3 7103 7173 699-180
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 7103 7173 699-180
90.Övriga utgifter8031 7401 7400
21.Ordnar (förslagsanslag)6406406400
26.Finland 100 (reservationsanslag 3 år)1001 1001 1000
(58.)Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)630
Sammanlagt198 70790 40190 5711700
 Det totala antalet anställda3013093211)  

1) Det beräknade antalet årsverken vid statsrådets kansli är 237 och vid justitiekanslersämbetet 37. Därtill kommer 35 specialmedarbetare och 12 statssekreterare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.