Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLIPDF-versio

Förklaring:Statsrådets kansli svarar i enlighet med vad som hör till dess ansvarsområde för biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet och vid samordning av regeringens och riksdagens arbete, för samordning av beredningen och behandlingen av sådana ärenden som beslutas i Europeiska unionen samt för horisontella och institutionella ärenden som är centrala med tanke på utvecklingen av Europeiska unionen, för statsrådets kommunikation och samordning av statsförvaltningens kommunikation, för tillhandahållande av de allmänna betingelserna och den allmänna servicen för statsrådet och för statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik. Värderingar som statsrådets kansli betonar i sin verksamhet är sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Omvärlden

Statsrådets kansli sköter de uppgifter som hör till dess ansvarsområde i enlighet med gällande regeringsprogram. Den regering som inledde sin verksamhet 2014 fastställer de uppgifter som statsrådets kansli ska prioritera fram till det att den regering som bildas efter riksdagsvalet 2015 inleder sin verksamhet. Den regering som inleder sin verksamhet efter riksdagsvalet i april 2015 bestämmer de nya målen i sitt regeringsprogram och de kommer att synas i statsrådets kanslis samhälleliga mål och resultatmål i slutet av 2015.

Statsrådet antog vid sitt allmänna sammanträde den 5 september 2013 ett principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. I principbeslutet har man fastställt åtgärdshelheter för reformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering och preciserat de ansvariga ministerierna. Statsrådets kansli har i uppdrag att se till den totala samordningen av verkställigheten och uppföljning av verkställigheten. Åtgärdshelheter i reformen är strukturella reformer och reformer som gäller forskningsfinansieringen samt genomförande och uppföljning av reformen. Reformen genomförs under åren 2014—2017.

Från ingången av mars 2015 inleds verksamheten vid statsrådets förvaltningsenhet. Statsrådets förvaltningsenhet leder, samordnar och utvecklar gemensamma förvaltnings- och servicefunktioner för statsrådet och dess ministerier, planeringen av den interna verksamheten och ekonomin samt verksamhetsmetoder samt producerar gemensamma tjänster och utvecklar en gemensam verksamhetskultur för statsrådet. För att målen ska uppnås kräver det utöver ändring av strukturer även ändring av processer och verksamhetskultur. Avsikten är att förbättra produktiviteten med 0,5 % per år.

Statsrådets kansli samhälleliga effektmål

Stödjande av statsministerns verksamhet vid ledning av statsrådet: De centrala målen för regeringspolitiken uppnås och regeringen kan fatta beslut om nödvändiga politikåtgärder utifrån god information och vid rätt tidpunkt i alla situationer.

Finlands mål inom Europeiska unionen främjas på ett förutseende, aktivt och resultatrikt sätt.

Statens företagsförmögenhet sköts med gott resultat.

Den offentligt finansierade verksamhet som gäller Finlands externa ekonomiska relationer, finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden ska vara organiserade på ett effektivt och resultatrikt sätt.

Statsrådets principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering verkställs.

Organiseringen av statsrådets gemensamma förvaltnings- och servicefunktioner verkställs.

Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten i statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder, laglighetsövervakningen av domstolar, övriga myndigheter och andra som ålagts ett offentligt uppdrag samt tillsynen över advokaters verksamhet.

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Förvaltning 42 494 48 244 51 432 3 188 7
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 32 160 32 163 32 599 436 1
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 194 5 764 6 744 980 17
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 1 000 1 000 0
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 410 867 867 0
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 5 000 6 400 1 400 28
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 730 3 450 3 822 372 11
10. Ägarstyrningen 117 700 2 700 1 700 -1 000 -37
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 117 700 2 700 1 700 -1 000 -37
20. Understödjande av politisk verksamhet 34 000 34 000 32 000 -2 000 -6
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 34 000 34 000 32 000 -2 000 -6
30. Justitiekanslersämbetet 3 710 3 717 3 699 -18 0
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 710 3 717 3 699 -18 0
90. Övriga utgifter 803 1 740 1 740 0
21. Ordnar (förslagsanslag) 640 640 640 0
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 100 1 100 1 100 0
(58.) Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 63 0
Sammanlagt 198 707 90 401 90 571 170 0
  Det totala antalet anställda 301 309 3211)    

1) Det beräknade antalet årsverken vid statsrådets kansli är 237 och vid justitiekanslersämbetet 37. Därtill kommer 35 specialmedarbetare och 12 statssekreterare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.