Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring:I den statsandelsreform som genomfördes vid ingången av 2010 koncentrerades de sektorvisa statsandelarna enligt den tidigare statsandelslagstiftningen (FM, UKM och SHM) till finansministeriet. I de sammanslagna statsandelarna har man beaktat den allmänna statsandelen, statsandelarna för social- och hälsovården i sin helhet samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning, allmänna bibliotek (exklusive landskapsbiblioteks- och centralbiblioteksförhöjningarna), den allmänna kulturverksamheten och den grundläggande konstundervisningen per invånare.

Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Centrala reformer

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Inom reformen föreslås det att man i statsandelssystemet slopar de nuvarande, separata statsandelsgrunder som omfattar grunderna för bestämmande av den allmänna delen, de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek liksom även bestämningsgrunderna för grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet. De kalkylerade kostnaderna för statsandelen för basservice ska i det nya systemet grunda sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Indelningen enligt ålder baserar sig i huvudsak på de gällande åldersklasserna. Det föreslås ändå att en ny åldersklass för 16—18-åringar tas i bruk i det nya systemet. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Som övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna föreslås det att man inför en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient. Den andra delen av kriterierna består av tilläggsdelar. De utgörs av tilläggsdelar för fjärrorter, tilläggsdelar på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser och tilläggsdelar för kommuner inom samernas hembygdsområde. I ändringspropositionen föreslås det vidare att utjämningsgränsen för utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna ska höjas till 100 procent. Det föreslås att utjämningstillägget ska vara 80 procent av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare. Utjämningsavdraget sänks så att det är 30 procent av det belopp som överskrider utjämningsgränsen adderat med den överskjutande delens naturliga logaritm omräknad i procentenheter. De förändringar som reformen innebär med tanke på statsandelarna till de enskilda kommunerna jämnas ut med hjälp av en övergångsutjämning under fem års tid. Avsikten är att reformen ska träda i kraft vid ingången av 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (710/1982). Ändringarna gäller hemservice för barn och barnfamiljer, familjearbete och social rehabilitering för unga.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård (36/1973). Den subjektiva rätten till dagvård föreslås bli begränsad när en förälder är hemma på grund av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet eller med hjälp av stöd för hemvård.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Genom ändringen ses minimigruppstorleken inom undervisning i andra ämnen än evangelisk-luthersk religion och ortodox religion samt livsåskådningskunskap över inom den grundläggande utbildningen.

I enlighet med regeringens rambeslut föreslås det att den behovsprövade höjningen av kommunernas statsandel ska slopas.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i avsnitt 33.60, som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen garanteras en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Utgångspunkten för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt de allmänna biblioteken och kulturverksamheten är att grundtryggheten i utbildningen samt biblioteks- och kulturtjänsterna ska garanteras och stärkas för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen för finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informations- och kulturtjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Syftet med grundläggande konstundervisning är att ge kommuninvånarna en möjlighet att delta i grundläggande konstundervisning och i sådan undervisning på konstens olika områden som stöder hobbyverksamhet.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna

  2014
uppskattning1)
2015
uppskattning
     
Kalkylerade kostnader    
0—5-åringar, euro/inv. 8 483,08 8 484,92
6-åringar, euro/inv. 8 789,01 8 940,00
7—12-åringar, euro/inv. 7 198,70 7 266,05
13—15-åringar, euro/inv. 12 349,40 12 471,90
16—18-åringar, euro/inv. 3 904,34 3 975,89
19—64-åringar, euro/inv. 1 029,36 1 035,28
65—74-åringar, euro/inv. 2 103,65 2 129,17
75—84-åringar, euro/inv. 5 622,65 5 717,11
85-åringar och äldre, euro/inv. 18 841,70 19 112,65
Enligt sjukfrekvens 1 118,58 1 125,29
Enligt arbetslöshetsgrad, euro/inv. 86,92 87,44
Enligt tvåspråkighet, euro/inv. 268,00 269,61
Enligt inslag av främmande modersmål, euro/inv. 1 882,50 1 893,80
Enligt befolkningstäthet, euro/inv. 37,87 38,10
Enligt karaktären av skärgård, euro/inv. 368,87 371,08
Enligt utbildningsbakgrund, euro/inv. 407,38 409,82
     
Tilläggsdelar    
Fjärrort, euro/inv. 205,88 207,12
Kommuner inom samernas hembygdsområde, euro/inv. 2 615,00 2 630,69
Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, euro/inv. 62,49 62,86

1) Uppgifterna för 2014 har ändrats i enlighet med den föreslagna reformen av statsandelssystemet.

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 465 000 euro.

Anslaget får användas

1) till planering och anskaffning av statens och kommunernas gemensamma elektroniska ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar samt till de kostnader som föranleds av stödet till kunderna i samband med det centraliserade ibruktagandet av dessa

2) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

3) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

4) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

5) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för planeringen och genomförandet av servicehelheterna och de särskilda projekten inom ramen för SADe-programmet samt för projektstyrningen av programmet högst till utgången av programperioden

6) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrningsuppgifter inom IKT-förändringsstödet i anslutning till kommunreformen och för uppgifter som hänför sig till ett utvecklingsprogram för kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning.

Förklaring:Med anslaget genomförs, i syfte att öka produktiviteten inom den offentliga förvaltningen, statens och kommunernas gemensamma projekt i överensstämmelse med riktlinjerna i det program som är avsett att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

Målet för SADe-programmet är att tillhandahålla medborgare och företag nyttiga, smidiga och enkla elektroniska kommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen. Programmet tillhandahåller kundorienterade och interoperabla elektroniska servicehelheter som stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. Genomförandet av programmet hänför sig till de pågående stora utvecklingsåtgärderna inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivitets- och resultatprogrammet, projektet för utvecklande av kundbetjäningen och kommun- och servicestrukturreformen. Programmets mandattid löper ut vid utgången av 2015. De personer som anställs med medel av anslaget arbetar som projektchefer och annan projektpersonal inom servicehelheterna i SADe-programmet och i särskilda projekt samt vid finansministeriet som projektpersonal i anslutning till styrningen av programmet under den tid programmet pågår.

Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationstekniken och införande av elektroniska verksamhetssätt. Med anslaget stöds det IKT-förändringsarbete inom kommunsektorn som hänför sig till kommun- och servicestrukturreformen.

Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen och standarder som grundar sig på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, såsom stöd för det centraliserade ibruktagandet av statens och kommunernas gemensamma IKT-lösningar och genomförandet av den offentliga förvaltningens IKT-strategi.

Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och den nytta som eftersträvas med det.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Projekt inom ramen för SADe-programmet 5 455 000
Projekt för utvecklande av kommunernas informationsteknik 3 960 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning 50 000
Sammanlagt 9 465 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 28.90.30 -2 765
Omfördelning -2 000
Nivåförändring -2 765
Sammanlagt -7 530

2015 budget 9 465 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 16 995 000
2013 bokslut 16 995 000

22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning och genomförande av projekt i samband med genomförandet av förändringar i kommun- och servicestrukturen

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget genomförs regeringens program för förändringsstöd i samband med kommunreformen. Med hjälp av programmet inleds och uppföljs utvecklingsprojekt som stöder kommunorganisationerna vid genomförandet av reformen och vid utvecklandet av kommunernas verksamhet och servicesystem.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Projekt för förändringsstöd 400
Kommunikation och fältarbete i kommunerna 200
Sammanlagt 600

2015 budget 600 000
2014 budget 600 000
2013 bokslut 600 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 441 261 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2015 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 25 600 814
— åldersstruktur 18 053 725
— sjukfrekvens 6 090 740
— arbetslöshet 477 732
— tvåspråkighet 91 680
— inslag av främmande modersmål 522 868
— boendetäthet 188 135
— skärgårdsområde 14 324
— utbildningsbakgrund 161 610
   
Kommunernas finansieringsandel -19 093 193
Statsandel 6 507 621
   
Tilläggsdelar 310 891
   
På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna 674 874
   
Utjämning av systemförändringar 2015 27 022
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 1 628
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 2 302
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 246
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 911 677
Sammanlagt 8 441 261

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,42. En justering av kostnadsnivån med 0,6 % har gjorts i statsandelarna. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 422 604 vid årsskiftet 2013/2014.

Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om en sådan ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice att bestämningsgrunderna för statsandelen ses över på så sätt att de nuvarande, separata statsandelsgrunder som omfattar bestämningsgrunderna för den allmänna delen, social- och hälsovården, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek liksom även bestämningsgrunderna för grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet slopas. Samtidigt minskar man antalet bestämningsgrunder, avlägsnar överlappningar och slopar graderingar av bestämningsgrunderna. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget under momentet. Avsikten är att reformen ska träda i kraft vid ingången av 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 29,57 % till 25,42 % år 2015. I ändringen har som avdrag beaktats 2,88 procentenheter i anslutning till reformen av statsandelssystemet. I ändringen har som avdrag beaktats 0,73 procentenheter i anslutning till sänkningen av statsandelen med 188 000 000 euro. I ändringen har som avdrag beaktats 0,64 procentenheter i anslutning till överföringen av 163 658 000 euro till moment 29.40.55. Överföringen hänför sig till reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna. I ändringen har som avdrag beaktats 0,16 procentenheter i anslutning till en besparing på 40 000 000 euro som motsvarar höjningen av klientavgifterna. I ändringen har som avdrag beaktats 0,02 procentenheter i anslutning till överföringen av skyddshemsverksamheten till staten. I ändringen har dessutom som avdrag beaktats 0,08 procentenheter i anslutning till slopandet av den behovsprövade höjningen av statsandelen. I ändringen har som tillägg beaktats 0,27 procentenheter i anslutning till en ökning av statsandelen med 70 000 000 euro vilket motsvarar intäkterna från avfallsskatten. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till genomförandet av den s.k. äldreomsorgslagen på så sätt att statsandelen är 54,3 %. I ändringen har som tillägg beaktats 0,04 procentenheter i anslutning till genomförandet av till övriga delar nya och utvidgade uppgifter så att statsandelen är 50 %. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 322 158 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (710/1982). Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 9 400 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård (36/1973). Den subjektiva rätten till dagvård begränsas i enlighet med regeringens strukturpolitiska program till halvdagsvård på ett sätt som beaktar sociala skäl, när en förälder är hemma på grund av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet eller med hjälp av stöd för hemvård. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 012 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Genom ändringen ses minimigruppstorleken inom undervisning i andra ämnen än evangelisk-luthersk religion och ortodox religion samt livsåskådningskunskap över inom den grundläggande utbildningen. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 127 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till läropliktslag och ändring av vissa lagar som har samband med den. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 175 000 euro på grund av lagändringen.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 484,92 euro/inv.) 3 073 399
— 6-åringar (8 940,00 euro/inv.) 536 820
— 7—12-åringar (7 266,05 euro/inv.) 2 550 936
— 13—15-åringar (12 471,90 euro/inv.) 2 185 014
— 16—18-åringar (3 975,89 euro/inv.) 743 528
— 19—64-åringar (1 035,28 euro/inv.) 3 350 390
— 65—74-åringar (2 129,17 euro/inv.) 1 253 828
— 75—84-åringar (5 717,11 euro/inv.) 1 907 542
— 85-åringar och äldre (19 112,65 euro/inv.) 2 452 268
Enligt sjukfrekvens (1 125,29 euro/inv.) 6 090 740
Enligt arbetslöshet (87,44 euro/inv.) 477 732
Enligt tvåspråkighet (269,61 euro/inv.) 91 680
Enligt inslag av främmande modersmål (1 893,80 euro/inv.) 522 868
Enligt boendetäthet (38,10 euro/inv.) 188 135
Enligt karaktären av skärgård (371,08 euro/inv.) 14 324
Enligt utbildningsbakgrund (409,82 euro/inv.) 161 610
Sammanlagt 25 600 814

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 422 604
Finansieringsandel, euro/inv. 3 521,07
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 093 193

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (207,12 euro/inv.) 113 232
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (62,86 euro/inv.) 194 071
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 630,69 euro/inv.) 3 588
Sammanlagt 310 891

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
1 253 275 -578 401 674 874

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
125 096 -98 074 27 022
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   1 628

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskning av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 301
— finansiering av sjukvårds- och läkarhelikopterverksamhet -22 233
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt -4 748
— överföring till moment 29.01.02 -2 006
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -27 022
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -1 628
Minskningar, sammanlagt -58 938
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— ändringar i beskattningsgrunderna 2015 83 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 488
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 30 000
— utjämningens neutralitet 3 081
Ökningar, sammanlagt 970 615

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning för 6—15-åringar som saknar hemkommun 2 302
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 246

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02) 822
Avdrag i anslutning till höjningen av klientavgifterna inom social- och hälsovården -40 000
Barnskyddslagen 5 350
Begränsning av den subjektiva rätten till dagvård -6 012
Finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -1 628
Förändringar i invånarantal och bestämningsfaktorer 59 886
Genomförande av ändringarna i socialvårdslagen 9 400
Indexhöjning 42 524
Lagen om elev- och studerandevård 4 650
Minskning av statsandelen -188 000
Pengar för renovering av skolbyggnader -12 100
Reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55) -163 658
Skyddshemsverksamhet (överföring till moment 33.60.52) -4 000
Skärpta grunder för undervisningen i religion och livsåskådningskunskap -127
Slopandet av den behovsprövade höjningen av kommunernas statsandel -20 000
Sparåtgärder inom tandvården för vuxna -859
Statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter (överföring från moment 29.10.34) 42 100
Återbetalning av underhållsstöd som återkrävts -6 964
Ändringar i beskattningsgrunderna 73 500
Överföring från moment 28.90.20 3 765
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 1 628
Övriga ändringar 819
Äldreomsorgslagen 27 500
Sammanlagt -171 404

2015 budget 8 441 261 000
2014 I tilläggsb. 8 816 000
2014 budget 8 612 665 000
2013 bokslut 8 676 001 810

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 135 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till ett belopp av högst 1 600 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § och utredningsunderstöd enligt 41 § i kommunstrukturlagen

4) till ett belopp av högst 200 000 euro för kostnader för utredningar enligt lagen om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner (1408/2010)

5) till utredningar i anslutning till metropolförvaltningen.

Förklaring:Bestämmelserna om formen och nivån på sammanslagningsunderstöden reviderades vid ingången av 2008 och gäller de ändringar i kommunindelningen som genomförs efter det. Samtidigt har stödet för investerings- och utvecklingsprojekt som betalas separat i samband med ändringar av kommunindelningen slopats.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd  
— kommunsammanslagningar 2015, 3 st. 5 114
— kommunsammanslagningar 2014, 0 st. -
— kommunsammanslagningar 2013, 10 st. 10 410
Sammanlagt, 13 st. 15 524
Kompensation för förlorade statsandelar  
— sammanslagningarna 2015 556
— sammanslagningarna 2014 -
— sammanslagningarna 2013 15 361
— sammanslagningarna 2012 -
— sammanslagningarna 2011 2 894
Sammanlagt 18 811
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst) 1 600
Kostnader för stadsregionutredningar (högst) 200
Alla sammanlagt 36 135
  2013
utfall
2014
utfall
2015
uppskattning
       
Kommunsammanslagningar 10 0 3
Minskning av antalet kommuner 17 0 3
Anslag, mn € 44,2 35,1 36,1
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn € 29,2 0,0 5,7

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompensation för förlorade statsandelar -1 607
Sammanslagningsunderstöd 5 114
Utredningar enligt kommunindelningslagen -2 400
Sammanlagt 1 107

2015 budget 36 135 000
2014 budget 35 028 000
2013 bokslut 64 356 284

34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 520 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning, styrning, uppföljning och utvärdering av lokala försök i kommunerna som inleds till stöd för ett åtgärdsprogram för att minska de skyldigheter som kommunerna har på grundval av sina lagstadgade uppgifter

2) till bidrag till de kommuner som deltar i lokala försök i kommunerna för avlönande av projektchefer

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till lokala försök i kommunerna. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget genomförs sådana lokala försök som hänför sig till kommunreformen och utredningen av kommunernas uppgifter och som inleds till stöd för åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas skyldigheter. Syftet med försöken är att minska kommunernas skyldigheter. I de lokala försöken i kommunerna kan ministerierna och kommunerna tillsammans komma överens om målen för servicen.

Resultaten av försöken utnyttjas av den arbetsgrupp som gör en utredning av kommunernas uppgifter.


2015 budget 520 000
2014 budget 520 000