Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 354 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Behandlingstid för elektroniska import- och exportdeklarationer: andel som behandlats på under en timme, % 95 90 95
Väntetiden till rådgivningstjänster-kundservice, minuter, högst > 3 3 3
Mediantid för behandling av kontantkunders bilskattedeklarationer, dagar 8 7 7
Tullövervakningens centrala prestationer, antal 1 192 000 1 200 000 1 200 000
Tullbrott som avslöjats, antal 10 725 11 000 11 000
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsindex 100 102 104
Andelen skatterester av de skatter som påförts, % 0,25 0,1 0,1
Andelen livsmedelskontroller och kontroller av konsumtionsvaror, % 20,7 23 23
Andelen utredda tullbrott, % 80,6 82 84
Återtagen vinning av brott, mn € 24,9 22 24
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, sammanlagt 2 282 2 240 2 140
Årsverken, programmet för bekämpning av grå ekonomi 22 21 21
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,9 11,5 11
Arbetstillfredsställelseindex, 1—20 Arbetshälsoinstitutets undersökning     13,1

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 168 653 166 869 163 864
Bruttoinkomster 1 477 510 510
Nettoutgifter 167 176 166 359 163 354
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 500    
— överförts till följande år 10 799    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bevarande av nivån på bil- och punktbeskattningen och tryggande av brottsbekämpningen 2 500
Kostnader för flytten till Böle (strykning av engångstillägget för 2014) -1 800
Stävjande av den illegala införseln av alkoholdrycker 300
Säkerställande av verksamheten/övervakningen vid gränsstationerna vid östgränsen 750
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -226
Indexhöjning av hyresutgifterna 188
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Löneglidningsinbesparing -273
Lönejusteringar 891
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -810
Sparbeslut -1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -2 068
Nivåförändring -1 455
Sammanlagt -3 005

2015 budget 163 354 000
2014 budget 166 359 000
2013 bokslut 167 475 000