Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              96. Oförutsedda utgifter

Statsbudgeten 2015

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Kapitlet innehåller utgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen. Med en del av anslagen under kapitlet bereder man sig på utgifter som är beroende av prövning eller på lagstadgade oförutsedda utgifter.

87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

De treåriga reservationsanslag på totalt 266 000 000 euro som har beviljats i budgetarna för 2013 och 2014 återtas.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om tillfällig bankskatt.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04. Av det återtagna anslaget ombudgeteras 166 000 000 euro under moment 28.92.60.


2015 budget
2014 budget 133 000 000
2013 bokslut 133 000 000

95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.


2015 budget 300 000
2014 budget 300 000
2013 bokslut

96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.


2015 budget 5 000 000
2014 budget 5 000 000
2013 bokslut 5 000 000

97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar

2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom

3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats ut utan grund och för utövandet av statens regressrätt

4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare

5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten.


2015 budget 150 000
2014 budget 150 000
2013 bokslut 107 613

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till att betala utgifter för att hantera risken i samband med statens kassaplaceringar.

Förklaring:Anslaget är avsett för utgifter för att hantera risken i samband med statens kassaplaceringar vid exceptionella förhållanden på finansmarknaden, när placering enligt lag har varit möjligt på sådana villkor som minskar risken och medför kostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalning av negativa ränteintäkter i samband med kassaplaceringar 10 000
Sammanlagt 10 000

2015 budget 10 000 000