Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras 2015 på grundval av beslutet om beviljande avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Finland påverkas i hög grad av konjunkturerna i världsekonomin. Säkerställandet av kunnandet, välfärden och konkurrenskraften kräver satsningar på småbarnspedagogik, utbildning, forskning, kreativitet, kultur och innovationsverksamhet. Ungdomsarbetslösheten är en särskild utmaning för utbildnings- och ungdomspolitiken. Ministeriet har utarbetat en verksamhetsstrategi som sträcker sig till 2020 och som för sin del bidrar till att bemöta utmaningarna i verksamhetsmiljön.

Antalet barn i dagvård har ökat fr.o.m. 2004. År 2011 omfattades ca 63 % av 1—6-åringarna av dagvård. Till följd av ändringarna i vårdsystemet kommer föräldrarna sannolikt att förvärvsarbeta mera, varför också efterfrågan på dagvård kan öka.

Den åldersklass som börjar gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning minskar. I fråga om den åldersklass som börjar studera på högskolenivå kommer det inte att ske några väsentliga förändringar. Andelen barn och unga med invandrarbakgrund ökar på alla utbildningsnivåer. Efterfrågan på vuxenutbildning ökar.

Det kreativa arbetet och den kreativa verksamheten och produktionen samt den digitala användningen av kulturinnehåll får ökad betydelse till följd av utvecklingen av informationssamhället. Den kreativa ekonomins sysselsättande effekt ökar. I och med att samhället blir allt mer mångskiftande och differentierat blir det en utmaning att stärka medborgarverksamheten så att den främjar den sociala gemenskapen, välfärden och hälsan. Medborgarverksamhetens roll i produktionen av kultur- och idrottstjänster förväntas växa.

Den regionala differentieringen innebär en utmaning när det gäller att tillhandahålla jämlika tjänster i hela landet. Dessutom accentueras betydelsen av att stärka inlärningen och välbefinnandet bland barn och unga då åldersklasserna blir mindre och den samhällsekonomiska försörjningskvoten blir sämre.

Tryggandet av basservicen förutsätter att reformen av kommunstrukturen och av kommunernas servicestruktur fortsätter.

Förvaltningsområdets samhälleliga verkningar
Utbildnings- och vetenskapspolitiken

Det finländska välfärdssamhället grundar sig på en hög utbildningsnivå, fungerande dagvårdstjänster och en avgiftsfri utbildning av hög kvalitet. Lika möjligheter till en högklassig utbildning såväl inom småbarnspedagogik som inom högskoleutbildning måste säkerställas i hela landet. Målet är att höja befolkningens utbildnings- och kompetensnivå så att finländarna 2020 är världens kunnigaste folk. Serviceförmågan förbättras i fråga om utbildning på andra stadiet. Finländarnas utbildningsnivå ska utvecklas så att 88 % av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder har avlagt examen efter grundstadiet och 30 % högskoleexamen målåret 2020. På motsvarande sätt ska 94 % av 30-åringarna ha avlagt examen efter grundstadiet och 42 % högskoleexamen.

Redan inom en nära framtid kommer det att bli brist på kunnig arbetskraft åtminstone inom vissa branscher. Särskilt stora kommer problemen med tillgången på arbetskraft att vara inom social- och hälsovårdsområdet, men också t.ex. inom vissa områden inom teknik och trafik. Genom åtgärder riktade till utbildningssystemet ska arbetskarriärerna förlängas i början och utbildningsutbudet riktas så att det motsvarar det branschvisa arbetskraftsbehovet. Målet är att de ungas studievägar ska bli kortare än tidigare och att de unga utbildas inom branscher där förutsättningarna för att få arbete är goda. Det branschvisa och regionala utbudet av utbildning riktas i enlighet med befolkningsutvecklingen och behovet av arbetskraft.

Man säkerställer verkställandet av ungdomsgarantin och genomför kompetensprogrammet för unga vuxna. De ungas läroavtalsutbildning samt kombinerandet av de ungas läroavtalsutbildning och utbildning vid läroanstalter främjas.

Målet är att

  • — 95 % av 4-åringarna ska delta i verksamhet inom småbarnspedagogiken senast år 2020
  • — 100 % av 6-åringarna ska ha deltagit i förskoleundervisning
  • — alla som går ut grundstadiet inleder studier efter grundstadiet
  • — hälften av de nya studenterna fortsätter sina studier samma år
  • — den genomsnittliga åldern för dem som utexamineras från högskolor sjunker
  • — genomströmningen i utbildningen förbättras på alla utbildningsstadier.

Tillgången på arbetskraft påverkas förutom genom utbildning för unga också genom utveckling av vuxenutbildningstjänster. Genom vuxenutbildning stöder man arbetsmotivationen och trivseln på arbetsplatsen. Målet är att 60 % av de vuxna årligen ska delta i utbildning och att deltagarunderlaget för vuxenutbildningen breddas.

Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)

 
2011
2012 2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
uppskattning
           
Studerande i yrkesutbildning 44,3 44,6 44,7 45,5 45,5
— utbildning som leder till grundexamen1) 41,2 41,5 41,8 42,5 42,5
— förberedande utbildningar2) 3,1 3,1 2,9 3,0 3,0
Studerande i gymnasieutbildning1) 49,6 50,0 52,0 52,0 52,0
Studerande i påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen3) 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5
— i grundskolor 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0
— i folkhögskolor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Utbildningar som leder till examen sammanlagt 90,8 91,5 93,8 94,5 94,5
Påbyggnadsundervisning och föreberedande utbildningar sammanlagt 5,6 5,5 5,4 5,5 5,5
Sammanlagt 96,4 97,0 99,2 100,0 100,0

1) Källa: Statistikcentralen.

2) Källa: statistik för statsandelssystemet (också siffran för 2013 anger utfallet). Inkluderar även förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

3) De siffror som gäller sådan påbyggnadsutbildning som ordnas i anslutning till grundskolorna är uppskattningar som grundar sig på Statistikcentralens statistik över elevantal. De siffror som gäller påbyggnadsundervisning som ordnas i folkhögskolor är uppskattningar som grundar sig på elevantalet enligt statsandelsstatistiken.

Medelåldern för dem som avlagt högskoleexamen (median)1)

  2010 2011
2012
2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
uppskattning
             
Yrkeshögskoleexamen 25,2 25,2 25,2 25,2 24,9 24,9
Högre högskoleexamen 27,9 27,6 27,7 27,6 27,4 27,4

1) Källa: Statistikcentralen. Gäller i fråga om yrkeshögskolor ungas utbildning.

Andelen (%) studerande som avlagt examen inom målsatt tid av dem som inlett studier1)

  2009 2010
2011
2012 2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
uppskattning
               
Gymnasieutbildning (3 år) 79,4 79,2 80,3 81,0 82,0 83,0 84,0
Yrkesinriktad grundexamen (3 år) 59,7 60,6 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0
Yrkeshögskoleexamen (5 år)   64,0 60,5 61,0 63,0 63,0 63,0
Lägre och högre yrkeshögskoleexamen (7 år)   49,4 46,9 48,4 49,0 52,0 52,0

1) Källa: Statistikcentralen. Inkluderar endast utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen eller läroavtalsutbildning. Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga. I fråga om 2011 är den siffra som anger utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen en uppskattning.

Studerande och examina1)

  2010 2011 2012 2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
uppskattning
             
Dagvård            
— barn 204 750 206 350 208 300 209 700 211 000 214 400
Förskoleundervisning            
— antal elever 58 770 58 910 59 700 60 000 61 000 62 500
Grundläggande utbildning            
— nya elever 57 880 59 100 59 200 60 500 60 500 60 500
— elever som fått avgångsbetyg 64 960 63 440 61 200 61 000 60 000 61 000
— antal elever 530 680 526 930 522 000 522 000 519 000 531 000
Gymnasieutbildning            
— nya studerande 37 870 36 790 38 000 38 000 38 000 38 000
— avlagda studentexamina2) 32 700 32 810 33 000 33 000 33 000 33 000
— antal studerande 107 400 106 320 110 000 110 000 110 000 108 000
Grundläggande yrkesutbildning (vid läroanstalter)            
— nya studerande 60 000 61 000 61 430 63 000 63 500 62 000
— avlagda examina 36 750 40 160 41 810 42 900 44 100 45 000
— antal studerande3) 149 200 150 560 150 300 150 470 150 700 149 200
Grundläggande yrkesutbildning (läroavtalsutbildning)4)            
— nya studerande 6 835 8 438 7 651 8 500 8 900 8 900
— avlagda examina 5 922 5 985 4 084 6 200 6 400 6 400
— antal studerande3) 23 099 23 378 19 776 21 000 24 000 24 000
Yrkesinriktad tilläggsutbildning5)            
— nya studerande 32 634 31 801 31 141 26 000 27 000 27 000
— avlagda examina 16 006 16 153 17 468 15 400 15 600 15 600
— antal studerande i utbildning vid läroanstalter 33 586 35 190 35 402 37 000 38 500 39 500
— antal studerande i läroavtalsutbildning 36 470 33 356 35 670 27 000 28 500 28 500
Grundexamina vid yrkeshögskolor            
— studerande som inlett sina studier6) 31 492 31 038 31 004 29 900 30 600 30 600
— avlagda examina 20 581 21 312 22 121 22 800 22 800 22 800
— antal studerande 131 595 131 838 131 369 129 634 128 600 128 600
Högre yrkeshögskoleexamina            
— studerande som inlett sina studier 2 722 2 739 2 826 2 900 2 900 2 900
— avlagda examina 1 253 1 521 1 708 1 948 2 000 2 018
— antal studerande 6 580 7 321 7 834 8 566 8 600 8 600
Grundexamina vid universitet7)            
— nya studerande 19 988 20 119 19 853 20 233 20 900 20 900
— avlagda lägre högskoleexamina 12 300 13 275 13 014 13 017 14 200 14 200
— avlagda högre högskoleexamina 14 384 12 515 13 829 14 444 15 023 15 023
— antal studerande 144 321 144 441 143 505 141 756 142 400 143 100
Doktorsexamina vid universitet 1 518 1 653 1 649 1 724 1 635 1 635

1) Utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. De siffror som gäller nya barn i dagvården och studerande inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning, studerande som fått avgångsbetyg från grundläggande utbildning, studerande som avlagt examen inom yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning och utländska studerande är i fråga om 2013 uppskattningar. Antalet studerande inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning (exkl. läroavtalsutbildning) är antalet studerande enligt statsandelssystemet.

2) IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungexamina ingår inte.

3) Omfattar även studerande i annan utbildning än sådan som leder till examen.

4) Omfattar sådan utbildning i läroavtalsform som ordnas som läroplansbaserad utbildning och som utbildning som förbereder för fristående examen och som leder till en yrkesinriktad grundexamen.

5) I fråga om nya studerande och avlagda examina ingår sådan utbildning vid läroanstalter och i läroavtalsform som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen.

6) Med studerande som inlett sina studier för YH-examen avses fr.o.m. 2010 studerande som under statistikåret i fråga för första gången har skrivit in sig som närvarande i en utbildning som leder till YH-examen vid en yrkeshögskola.

7) Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen och dessa examina.

Konst- och kulturpolitiken

Konsten och kulturen främjar befolkningens välbefinnande och livskvalitet samt stärker det kulturella kapitalet. Genom att stärka kulturgrunden, verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande samt kulturekonomin främjas bildningen, kreativiteten, kunnandet och innovativiteten, regionernas livskraft samt utvecklingen av sysselsättningen och samhällsekonomin.

Centrala kulturpolitiska områden är konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken liksom även den audiovisuella politiken och den kommunala kulturverksamheten.

I Finland har deltagandet i kulturella aktiviteter ökat och skillnaderna i deltagande mellan befolkningsgrupperna har jämnats ut. Det finns emellertid grupper där deltagandet är mycket lågt. Kulturtjänsterna koncentreras till de större städerna, varvid tillgången till tjänsterna varierar i olika delar av landet. I europeisk jämförelse besöks bibliotek och teatrar särskilt aktivt, men läsaktiviteten håller på att minska. Intresset för kulturarvet är mindre än i Europa i genomsnitt. Andelen som ser inhemska filmer är större i Finland än i många andra länder, även om det sammantagna antalet biobesök är något lägre än i EU i genomsnitt. Medvetenheten om konstens och kulturens positiva effekter på befolkningens välbefinnande samt utnyttjandet av kulturbaserade metoder inom olika områden av samhällelig verksamhet har ökat.

Antalet personer som arbetar i yrken inom konst och kultur har ökat ytterligare under de senaste åren. Andelen sysselsatta inom kulturbranschen (ca 4 %) är större än BNP-andelen (ca 3 %). Arbetslösheten bland personer som avlagt en examen inom kulturbranschen är dock högre än arbetslösheten bland den utbildade arbetskraften i genomsnitt.

En större variation vad gäller kulturella och konstnärliga uttrycks- och deltagandeformer och konsumtionsbehovet inom kultur samt digitaliseringen präglar utvecklingen inom konst och kultur. Digitaliseringen inverkar på ett genomgripande sätt på produktionen, distributionen, bevarandet och konsumtionen av konst och kultur. Kulturekonomin ses som en del av den kreativa ekonomin.

Inom konst- och kulturbranschen riktas besparingar till ämbetsverk och inrättningar och annan budgetfinansierad verksamhet, statsandelar och funktioner som finansieras med tippningsvinstmedel.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom kulturpolitiken är:

1. Kulturgrunden förblir livskraftig

Man strävar efter att stärka kulturgrunden genom att främja infrastrukturen för och tillgången till kultur och information, bevarandet av kulturarvet och kulturmiljöerna, konst-, kulturarvs- och mediefostran liksom även den nationella, regionala och lokala konst- och kulturförvaltningens funktioner och kulturens internationalisering, med beaktande av omvärldens utmaningar globalt och med tanke på den tekniska och hållbara utvecklingen samt de besparingar som gäller branschen.

2. Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete tryggas

Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete tryggas genom att stödformerna för konst och kultur utvecklas, konstnärernas utkomstmöjligheter görs mångsidigare och ett fungerande upphovsrättssystem utvecklas. Dessutom stärks förutsättningarna för företagsamhet inom kulturella och kreativa branscher.

3. Möjligheterna att ta del av kultur tryggas för alla befolkningsgrupper och förbättras för mindre delaktiga befolkningsgrupper

Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolknings- och medborgargrupper tryggas genom att man sörjer för den nationella, regionala och lokala tillgången och tillgängligheten till konst- och kulturtjänster och kulturarvet, vidtar åtgärder för att få mindre delaktiga grupper att delta samt främjar utvecklingen av kulturell mångfald (inkl. kulturtjänster).

4. Kulturekonomin och den kreativa ekonomin stärks

Förutsättningarna för att utveckla kulturekonomin och den kreativa ekonomin och deras effekt på sysselsättningen förbättras genom att den finansiella basen och kunskapsunderlaget för kulturen utvecklas och breddas, upphovsrätten utnyttjas bättre och regeringsprogrammets spetsprojekt som gäller kreativa branscher genomförs.

Nyckeltal för kulturpolitiken

  2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
1. Stärkande av kulturgrunden      
Teatrar med rätt till statsandel      
— kalkylerade årsverken 2 469 2 469 2 469
— antal föreställningar 13 467 13 047 13 000
Orkestrar med rätt till statsandel      
— kalkylerade årsverken 1 033 1 033 1 037
— antal konserter 1 907 2 138 2 100
Finlands Nationalopera      
— antal anställda med månadslön 532 526 523
— antal föreställningar 429 444 327
Suomen Kansallisteatteri      
— antal anställda 326 326 325
— antal föreställningar 698 641 700
Nationalgalleriet      
— antal anställda 228 230 230
— antal samlings- och specialutställningar 19 18 18
Museer med rätt till statsandel, kalkylerade årsverken 1 183 1 183 1 183
2. Personer som utför kreativt arbete      
Antal mottagare/sökande av årsstipendier 303/2 131 288/2 298 300/2 100
Andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som får stipendium från statens konstkommissioner, % 57 53 50
Antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12) 1 044 1 056 1 049
— Antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, % 11,96 12,32 12,32
— Antal personer som arbetar i yrken inom kultur (arbetskraftsundersökningen) 81 725 83 463 85 000
3. Kulturen och medborgarna      
Besökare på teatrar med rätt till statsandel, 1 000 personer 2 393 2 227 2 300
Suomen Kansallisteatteris publikkontakter, 1 000 personer 185 176 175
Åhörare vid orkestrar med rätt till statsandel, 1 000 personer 777 772 775
Finlands Nationaloperas publikkontakter, 1 000 personer 278 267 290
Totalt antal besökare i Nationalgalleriet, 1 000 personer 607 472 450
Besökare i museer med rätt till statsandel och i andra museer som sköts som huvudsyssla, 1 000 personer 5 254 5 482 5 300
Premiärer på inhemska filmer 32 35 28
Antal biobesökare vid inhemska filmer, 1 000 personer 2 362 1 835 1 900
Antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st. 787 778 778
Den totala utlåningen vid allmänna bibliotek, 1 000 st. 94 908 92 779 93 000
Fysiska biblioteksbesök, 1 000 st. 52 838 51 293 52 000
Biblioteksbesök på nätet, 1 000 st. 58 161 53 130 54 000
Deltagare i evenemang som ordnas av biblioteken, 1 000 personer 650 756 760
4. Kulturen och ekonomin      
Internationell finansiering och försäljningsinkomster inom den audiovisuella branschen (1 000 euro) 27 - 38
Musikbranschens ekonomiska värde (1 000 euro) 837 - 862
Verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen 21 577 .. 22 000
Idrottspolitiken

Motion och idrott ger upplevelser och glädje, ökar samhörigheten och främjar hälsa och välbefinnande. En motionsinriktad livsstil utgör en del av bildningsbasen. Elitidrott ger upplevelser och ökar också intresset för att börja utöva idrott som hobby. Målet med idrottspolitiken är att främja idrotten och därigenom öka delaktigheten samt öka befolkningens välbefinnande med hjälp av idrott. Motion och idrott har också ekonomiska effekter samt effekter som ökar arbets- och funktionsförmågan.

Undervisnings- och kulturministeriet styr och utvecklar idrottspolitiken som har som mål att främja motion och idrott. För ordnandet av idrottsverksamheten svarar i huvudsak idrottsorganisationerna och motions- och idrottsföreningarna. Kommunerna tillhandahåller idrottsanläggningar och idrotts- och motionstjänster på lika villkor för medborgarna. Inom ramen för EU:s program Erasmus+ för utbildning, ungdom och idrott ökar det europeiska samarbetet inom idrotten.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom idrottspolitiken är:

1. Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig

Idrott hör till de grundläggande kulturella rättigheterna. Förutsättningarna för att tillhandahålla idrottstjänster påverkas av den stramare offentliga ekonomin, kommunsammanslagningarna och flyttningsrörelserna samt av förändringarna i idrottsförvaltningen och idrottskulturen. Målet är att trygga tillgängligheten till idrotts- och motionstjänster och idrottsanläggningar i hela landet och säkerställa att främjandet av idrott och motion beaktas i kommunernas strategier. Målet är att förbättra kvaliteten på och livskraften hos medborgarverksamheten inom motion och idrott och deltagandet i medborgarverksamheten på ett lokalt plan i synnerhet när det gäller sådana befolkningsgrupper som hindras att delta av sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer.

2. Medborgarverksamhet inom motion och idrott ökar befolkningens deltagande och stärker delaktigheten

Finländare deltar rätt aktivt i motions- och idrottsföreningars verksamhet. Det finns dock skillnader mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i föreningsverksamhet, engagemang och motionsaktivitet. Behovet att förnya idrottsorganisationernas verksamhetskultur och verksamhetssätt ökar när engagemanget i idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet minskar och det i stället uppkommer fria verksamhetsgrupper och andra nya sätt att delta. Dessutom är det allt viktigare att de etiska principerna för idrott och elitidrott iakttas i organisationernas verksamhet. Elitidrotten är en del av den finländska kulturen. Grunden för den skapas inom idrotts- och motionsföreningsverksamhet. Elitidrott är en del av den finländska kulturen och dess värde som upplevelseskapare och källa till positiva förebilder ökar. Dessutom stärker elitidrottsverksamheten, i synnerhet ordnandet av storevenemang, motionens och idrottens betydelse för samhällsekonomin. Ett mål är att förbättra de finländska idrottarnas framgångar inom elitidrotten och integreringen av handikappidrott på elitnivå samt att stärka effekterna av elitidrottsevenemang som ordnas i Finland. Genom en aktiv internationell verksamhet främjas en starkare etisk grund inom idrotten och elitidrotten.

3. Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare

Idrott och motion har positiva effekter för hälsan och välbefinnandet. Ett aktivt utövande av idrott och motion har också samhälleliga och nationalekonomiska effekter när det gäller att främja längre arbetskarriärer och välbefinnande i arbetet. Målet är att öka den fysiska aktiviteten, motionsintresset och motionsintensiteten bland hela befolkningen. Målgruppen utgörs i synnerhet av barn och unga, eftersom deras motionsaktivitet skapar grunden för en motionsinriktad livsstil för resten av livet. Viktiga målgrupper är också andra som inte rör på sig tillräckligt och sådana som löper risk att bli utestängda från motion och idrott.

4. Den kunskapsbaserade ledningen stärks i idrottspolitiken och idrottsförvaltningen

Inom styrningen av idrottsområdet och i det idrottspolitiska beslutsfattandet accentueras styrningen och samordningen på strategisk nivå samt uppföljningen och bedömningen av effekterna av åtgärderna. Utmaningarna inom idrottskulturen förutsätter mera omfattande sakkunskap och kunnande inom idrottsområdet. Målet är att principen om kunskapsbaserad ledning ska följas inom idrottskulturen och att utvecklandet av åtgärderna och åtgärdsreformer ska grunda sig på tillräckligt högklassig och relevant informationsproduktion.

Nyckeltal för idrottspolitiken

  2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Personer som motionerar på fritiden minst 4 ggr/v minst en halv timme per gång1)      
8—9-klassister sammanlagt 59 61 63
— pojkar 61 63 65
— flickor 58 60 62
1—2-klassister i gymnasiet sammanlagt 56 59 62
— pojkar 58 60 62
— flickor 54 57 60
1—2-klassister i yrkesutbildningen sammanlagt 42 44 46
— pojkar 44 45 46
— flickor 41 43 45
       
Personer i åldern 15—64 år som motionerar på fritiden minst 4 ggr/v, %2)      
— män 30 33 34
— kvinnor 33 34 35
       
Genomsnitt i löptestet för män som inleder tjänstgöring (m)3) 2 447 2 440 2 395
       
Motion och idrott i motions- och idrottsföreningar4)      
7—14-åringar 55 63 63
15—18-åringar 35 37 37
19— 15 12 12
       
Elittävlingsmedaljer i olympiska grenar      
— Olympiska spelen, st. 3 - -
— Världsmästerskap, st. 4 7 15
— Europamästerskap, st. 3 1 6

1) Enkäten Hälsa i skolan. Undersökningen gjordes inte 2012. Siffran grundar sig på kombinerat material från 2010 och 2011.

2) Undersökningen om den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, AVTK

3) Santtila et. al. Medicine & Science in Sports & Exercise 2006, omarbetad, PEHENKOS, VM-kuntotestitilastot

4) Grundar sig på medeltalen i rapporten Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja (Lehtonen & Hakonen) från 2013. Siffrorna för 2013 baserar sig på Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 (Myllyniemi & Berg) och Eurobarometern 2013.

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga, att stärka de ungas sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Dessa mål gäller alla som är under 29 år och bor i Finland. Utgångspunkten för målen är gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. Ett centralt programdokument är det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram som godkänns av statsrådet vart fjärde år och som förverkligar de gemensamma målen inom ungdomsområdet i EU.

Det skärpta ekonomiska läget ökar ojämlikheten mellan ungdomar och förutsätter nya lösningar inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. De ungas möjligheter att vara med och påverka i samhället har utvecklats under de senaste åren. De regionala skillnaderna är fortfarande stora, liksom även skillnaderna mellan ungdomsgrupperna. De ungas deltagande sker numera allt oftare utanför den traditionella organisationsverksamheten, särskilt i sociala nätverk.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom ungdomspolitiken är:

1. Aktivare medborgarskap för unga

En målinriktad verksamhet bland unga i samhället främjas. Man skapar förutsättningar för de unga att delta och påverka samt förutsättningar för deras fritidsaktiviteter.

2. De ungas sociala identitet stärks

Man stärker de ungas förmåga att hantera vardagen och förebygger utslagning. Målet är att få varje ung person med i samhälls- och arbetslivet.

3. De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras

Man strävar i samarbete med andra aktörer efter att de ungas levnadsvillkor ska uppnå samma nivå som hos andra befolkningsgrupper.

Nyckeltal för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

  2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Aktivt medborgarskap för unga      
— Initiativkanal för ungdomar, andel av kommunerna 44 % 37 % 65 %
— Ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ, andel av kommunerna 70 % 73 % 75 %
Stärkande av de ungas sociala identitet      
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, andel av kommunerna 77 % 69 1)% 83 %
— Ungdomsverkstäder, andel av kommunerna 82 % 86 % 86 %
— Unga (under 29 år) i verkstäderna 14 400 14 288 14 200
— Arbetslösa under 29 år (ANM:s sysselsättningsöversikt) 32 836 44 229 45 000
— Unga som nåtts genom uppsökande ungdomsarbete/andel som behöver mera långvarigt stöd inom det uppsökande ungdomsarbetet 20 408/14 614 27 117/16 627 30 000/17 000
— Uppsökande ungdomsarbete, andel av kommunerna 87 % 93 % 100 %
Förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsvillkor      
— Nätverk för vägledning av och tjänster för unga, andel av kommunerna 81 % 93 % 100 %
Barn i grundskoleålder som inte har någon nära vän (enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd) 9 % 8 % 7 %
Barn i grundskoleålder som anser att deras hälsotillstånd är mycket eller ganska gott (enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd) 84 % 84 % 85 %

1) effekter av kommunsammanslagningar

Kyrkliga ärenden

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Internationellt samarbete

Genom att utnyttja det rådande internationella intresset och de finländska utbildningsanordnarnas och andra aktörers höga kompetensnivå främjas exporten av finländsk utbildning och finländskt kunnande.

Man påverkar i Europeiska unionen och i internationella organisationer i syfte att främja Finlands mål i ärenden som gäller utbildnings- och forskningspolitik, kulturpolitik, audiovisuell politik samt idrotts- och ungdomspolitik.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

Moment Verksamhetsform 2013 2014 2015 2014/2015
förändring
           
29.10.30 Allmänbildande utbildning1) 851 818 844 023 741 056 -102 967
29.10.34 Byggande av skolor2) 58 000 46 400 0 -46 400
29.20.30 Yrkesutbildning1) 723 774 722 067 492 096 -229 971
29.30.30 Fritt bildningsarbete 164 818 164 818 156 345 -8 473
29.30.31 Yrkesinriktad tilläggsutbildning 142 175 138 075 133 006 -5 069
29.30.32 Läroavtalsutbildning1) 116 494 124 843 110 042 -14 801
29.30.33 Kompetensprogrammet för unga vuxna 27 000 52 000 57 440 5 440
29.30.51 Särskilda yrkesläroanstalter 19 279 15 879 16 055 176
29.80.30 Bibliotek 4 513 4 713 4 750 37
29.80.31 och 52 Teatrar och orkestrar 81 163 80 851 81 271 420
29.80.32 och 52 Museer 36 811 36 811 36 811 0
29.80.33 Kommunernas kulturverksamhet 106 106 106 0
29.80.34 Byggande av bibliotek3) 5 000 4 500 4 500 0
29.90.50 och 52 Idrottsutbildningscenter 18 673 18 673 19 165 492
29.90.50 Kommunernas idrottsväsende 19 147 19 200 19 200 0
29.91.50 Kommunernas ungdomsarbete 8 099 8 099 8 086 -13
Sammanlagt   2 276 870 2 281 058 1 879 929 -401 129
           
Uppskattning av fördelningen av statsandelar och statsunderstöd        
Kommunerna och samkommunerna 917 579 936 782 607 217 -129 565
— Kommuner   -384 465 -449 437 -370 402 79 034
— Samkommuner 1 302 044 1 186 219 977 619 -208 599
Privata 1 359 291 1 544 276 1 272 712 -271 564

1) Vid dimensioneringen av momenten 29.10.30, 29.20.30 och 29.30.32 för 2015 har beaktats den effekt på statsandelen som ökningen av kommunernas finansieringsandel har till följd av reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna, sammanlagt -291 miljoner euro.

2) Understöden för läroanstalternas anläggningsprojekt har överförts till moment 28.90.30 fr.o.m. 2015. Nya projekt finansieras inte.

3) Understöd för anläggningsprojekt som hänför sig till allmänna bibliotek har överförts till moment 28.90.30 fr.o.m. 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), så att kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning utgör 58,11 % ökat med 290 948 000 euro på grund av bortfallet av kommunens finansieringsandel vid finansieringen av yrkeshögskolorna.

Tippnings- och penninglotterivinstmedel

I enlighet med lotterilagen (1047/2001) används avkastningen av penninglotterier och tippnings- och vadhållningsspel för att främja vetenskap, konst, idrott och fysisk fostran samt ungdomsarbete. Tippningsvinstmedlen utgör en viktig finansieringskälla inom vetenskapens, konstens, idrottens och den fysiska fostrans samt ungdomsarbetets område. I enlighet med lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den penningspelsammanslutning som ordnar ovannämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Veikkaus Ab:s egentliga intäkter för 2015 uppskattas till 515,6 miljoner euro. Utöver de beräknade egentliga intäkterna ställs ur Veikkaus Ab:s fond för ofördelade vinstmedel sammanlagt 25,5 miljoner euro till förfogande, varvid det totala beloppet av tippningsvinstmedel som står till förfogande 2015 uppgår till 541,119 miljoner euro, vilket är en ökning på ca 0,3 miljoner euro jämfört med budgeten för 2014. I tillägget har ett extra belopp på 7,0 miljoner euro beaktats som ställts till förmånstagarnas förfogande ur fonden för ofördelade vinstmedel för förbättrande av sysselsättningen, tryggande av tillgången på kulturtjänster, förbättrande av folkhälsan och förebyggande av utslagning bland unga. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna enligt den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel.

Av vinstmedlen föreslås ett belopp på 102,6 miljoner euro bli beviljat under moment 29.40.53 för stöd till vetenskapen, 237,0 miljoner euro under moment 29.80.52 för stöd till konsten, 148,2 miljoner euro under moment 29.90.50 för stöd till idrotten och 53,4 miljoner euro under moment 29.91.50 för stöd till ungdomsarbetet.

Den statliga finansieringen av vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete under kapitlen 29.40, 80, 90 och 91 föreslås 2015 uppgå till 1 030,1 miljoner euro, varav 541,119 miljoner euro, dvs. 52,5 %, beviljas av tippningsvinstmedel.

Tippningsvinstmedel och övriga anslag som beviljats för samma ändamål, mn euro

  2007
bokslut
2008
bokslut
2009
bokslut
2010
bokslut
2011
bokslut
2012
bokslut
2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
                   
Statsandel för bibliotekens driftskostnader 110,6 115,2 119,5 - - - -    
— tippningsvinstmedel 36,5 24,7 13,1 - - - -    
— budgetmedel 74,1 90,5 106,4 1) - - -    
                   
Vetenskap 270,6 283,7 332,1 355,1 388,3 409,9 398,8 308,6 314,7
— tippningsvinstmedel 76,6 77,1 86,9 95,8 100,3 101,2 102,2 103,2 102,6
— budgetmedel2) 194,0 206,6 245,2 259,3 288,0 308,7 296,6 205,4 212,1
                   
Konst 281,6 311,2 363,9 400,6 425,1 432,6 451,8 455,2 452,0
— tippningsvinstmedel 152,3 164,5 191,3 209,3 220,3 222,4 224,6 237,1 237,0
— budgetmedel 129,3 146,7 172,6 191,3 204,8 210,2 227,2 218,1 215,0
                   
Idrott 101,4 106,7 127,6 137,6 142,5 153,6 151,7 147,6 188,8
— tippningsvinstmedel 100,1 104,0 124,3 135,8 141,9 150,9 151,6 147,4 148,2
— budgetmedel 1,3 2,7 3,3 1,8 0,6 2,7 0,1 0,1 40,6
                   
Ungdom 42,7 47,0 55,6 69,3 65,2 71,8 73,9 74,7 74,8
— tippningsvinstmedel 36,0 37,4 44,7 51,3 51,5 51,9 52,4 53,1 53,4
— budgetmedel 6,7 9,6 10,9 18,0 13,7 19,9 21,5 21,6 21,4
                   
Tippningsvinstmedel sammanlagt utan bibliotek 365,0 383,0 447,2 492,2 514,0 526,4 530,8 540,8 541,1
Tippningsvinstmedel sammanlagt 401,5 407,7 460,3 492,2 514,0 526,4 530,8 540,8 541,1

1) Statsandelen för bibliotekens driftskostnader finansieras fr.o.m. 2010 med anslag under finansministeriets huvudtitel.

2) I anslagen ingår inte anslagen under moment 29.40.50 för den statliga finansieringen av universiteten.

Anslag som reserverats för vissa ändamål ur tippningsvinstmedel och ur andra moment i budgeten (euro)

  Tippnings-
vinstmedel
Allmänna
budgetmedel
Sammanlagt
       
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken 3 547 000 1 479 000 5 026 000
Finlands Akademis forskningsanslag 74 673 000 135 096 000 209 769 000
Statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar 42 920 000 38 351 000 81 271 000
Statsandelar för museer 20 400 000 16 411 000 36 811 000
Idrottsutbildningscenter 18 608 000 557 000 19 165 000
Utveckling av verkstadsverksamheten för unga och uppsökande ungdomsarbete 6 000 000 21 000 000 27 000 000
Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Genomförandet av informationsförvaltningsstrategin för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2006—2015 fortsätter. I enlighet med informationsförvaltningsstrategins riktlinjer stärks den gemensamma kunskapsbasen för undervisningen, forskningen och kulturen. Nya tjänster tillhandahålls i elektronisk form. Inom förvaltningsområdet övergår man i verksamheten inom förvaltningen och ämbetsverk emellan till elektronisk kommunikation och elektronisk förvaltning. Informationsförvaltningens kostnadseffektivitet förbättras alltjämt. Centrala metoder är ökad användning av gemensamma tjänster och andra resurser och samarbete vid anskaffningar.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Produktiviteten förbättras bl.a. genom åtgärder enligt effektivitets- och resultatprogrammet. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. För de produktivitetsfrämjande åtgärderna redogörs närmare i samband med de berörda kapitlen.

Bedömning av könskonsekvenserna i samband med budgetpropositionen

Över hälften av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för jämställdheten är beroende av finansieringsmottagarnas beslut.

I de unga åldersgrupperna är skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå till kvinnornas klara fördel. Att inte genomgå den grundläggande utbildningen, inte fortsätta studera efter den grundläggande utbildningen eller att avbryta yrkesutbildning eller högskoleutbildning är typiskt i synnerhet för pojkelever och manliga studerande. Genom att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, ha flexibel grundläggande utbildning som praxis och tillhandahålla utbildning som förbereder för yrkesutbildning bedöms i synnerhet den andel av befolkningen som inte har yrkesutbildning minska och därigenom även skillnaderna i kvinnors och mäns utbildningsnivå.

Flickors och pojkars studieval upprätthåller segregationen i arbetslivet. Man vidtar fortsatta åtgärder för att påverka flickors och pojkars studieval.

Den kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska verksamheten är i regel könsneutral. Främjande av jämställdhet enligt idrottslagen är utgångspunkten i strategin för statsunderstöd för idrottsverksamhet, vilket beaktas i understödskriterierna. Inom ungdomsarbetet riktas finansieringen vid behov särskilt till projekt som gäller flickor eller pojkar. I takt med att den kulturella mångfalden ökar kommer behovet av differentierad verksamhet att öka inom ungdomsarbetet. Kulturbranschen är kvinnodominerad såväl när det gäller kulturaktörer som när det gäller användare av kulturtjänster och kulturutövare, men männens andel som användare av kulturtjänster har ökat på 2000-talet. Däremot tjänar kvinnor som får sin försörjning från konstens område i genomsnitt sämre än män, och avsikten är att uppmärksamma detta när verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras.

Med hjälp av statistik och undersökningar följer undervisnings- och kulturministeriet könskonsekvenserna av förvaltningsområdets verksamhet och beaktar dessa då budgeten görs upp.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

  2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
29.10.34 Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen 15,0 -
29.40 Högskoleundervisning och forskning    
  —fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt 280,0 318,8
29.40.02 Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för hyresavtal 0,25 -
29.40.54 Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)    
  — fullmakt för forskningsprojekt - 55,6
29.80.34 Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för anläggningsprojekt 4,50 4,50
29.80.75 Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för ombyggnad och småprojekt 1,30 1,30

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 123 066 123 763 116 920 -6 843 -6
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 624 27 776 26 488 -1 288 -5
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 656 22 668 20 005 -2 663 -12
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 8 789 8 655 8 422 -233 -3
04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år) 2 539 3 575 3 891 316 9
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 790 3 726 3 526 -200 -5
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 18 088 18 338 18 488 150 1
(23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 994 -1 994 -100
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 33 628 30 803 30 111 -692 -2
50. Vissa understöd (fast anslag) 685 748 648 -100 -13
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 195 3 298 3 143 -155 -5
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 072 2 182 2 198 16 1
10. Allmänbildande utbildning 975 876 957 316 803 491 -153 825 -16
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 49 443 50 924 48 740 -2 184 -4
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 905 1 949 1 870 -79 -4
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) 12 818 12 717 10 697 -2 020 -16
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 817 307 844 023 741 056 -102 967 -12
(34.) Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 58 000 46 400 -46 400 -100
(35.) Understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i allmänbildande läroanstalter och daghem (reservationsanslag 3 år) 35 000 0
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 1 403 1 303 1 128 -175 -13
20. Yrkesutbildning 733 975 734 926 504 675 -230 251 -31
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 553 8 494 6 314 -2 180 -26
(20.) Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) 0
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 4 365 4 365 6 265 1 900 44
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 721 057 722 067 492 096 -229 971 -32
30. Vuxenutbildning 502 982 529 138 508 241 -20 897 -4
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 25 347 23 147 21 647 -1 500 -6
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 4 010 3 010 6 440 3 430 114
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 164 827 164 818 156 345 -8 473 -5
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) 141 853 138 075 133 006 -5 069 -4
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 117 856 124 843 110 042 -14 801 -12
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag) 22 419 52 000 57 440 5 440 10
51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 19 255 15 879 16 055 176 1
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 7 416 7 366 7 266 -100 -1
40. Högskoleundervisning och forskning 2 748 835 2 661 590 3 204 192 542 602 20
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 429 12 332 10 423 -1 909 -15
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 554 19 102 18 683 -419 -2
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 042 1 999 1 464 -535 -27
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 618 1 869 1 863 -6 0
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 35 631 31 964 43 160 11 196 35
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 000 8 500 8 500 0
(30.) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 0
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 862 922 1 887 593 1 904 269 16 676 1
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 238 565 143 809 139 097 -4 712 -3
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 30 159 29 144 30 299 1 155 4
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 102 186 103 213 102 601 -612 -1
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 14 631 14 631 0
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 421 106 404 277 861 787 457 510 113
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 17 435 17 788 17 415 -373 -2
86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (fast anslag) 50 000 50 000 0
(89.) Statlig finansiering av kapitalplaceringar i universitet (reservationsanslag 2 år) 188 0
70. Studiestöd 842 482 899 488 916 291 16 803 2
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 701 705 700 -5 -1
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) 28 831 30 200 30 200 0
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 727 064 781 256 799 962 18 706 2
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) 29 636 30 750 31 329 579 2
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 5 549 5 877 2 100 -3 777 -64
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 50 701 50 700 52 000 1 300 3
80. Konst och kultur 451 774 455 207 451 940 -3 267 -1
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 908 4 511 4 382 -129 -3
(02.) Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 444 0
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 937 2 723 2 344 -379 -14
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 513 19 543 19 416 -127 -1
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 6 377 5 812 5 649 -163 -3
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 7 650 7 451 6 935 -516 -7
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 17 912 18 575 18 848 273 1
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 16 650 16 945 295 2
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag) 4 512 4 713 4 750 37 1
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 40 800 41 040 38 351 -2 689 -7
32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) 17 431 17 431 16 411 -1 020 -6
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) 106 106 106 0
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) 5 000 4 500 4 500 0
35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 1 000 5 000 4 000 400
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 142 252 252 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 14 420 1 160 1 072 -88 -8
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 13 704 14 246 14 470 224 2
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 224 634 237 069 236 962 -107 0
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 19 824 29 156 29 837 681 2
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) 7 336 7 210 8 177 967 13
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 3 100 2 200 2 200 0
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) 14 670 11 245 -3 425 -23
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 2 250 500 150 -350 -70
72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 739 739 0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 4 000 3 800 3 149 -651 -17
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 36 150 50 -100 -67
(96.) Donation till jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 10 000 0
90. Idrottsverksamhet 151 722 147 558 188 751 41 193 28
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 145 313 147 448 148 194 746 1
52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 109 110 557 447 406
(53.) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag) 6 300 0
54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år) 40 000 40 000 0
91. Ungdomsarbete 73 919 74 631 74 762 131 0
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 52 419 53 081 53 362 281 1
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 21 000 21 000 21 000 0
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) 500 550 400 -150 -27
Sammanlagt 6 604 631 6 583 617 6 769 263 185 646 3
  Det totala antalet anställda 3 472 3 430 3 384