Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 410 456 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2014, får avtal om den oanvända delen ingås 2015 till ett belopp av högst 30 101 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Effektivitet   
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, %697070
Andelen kunder som anser att det är fel att anlita svart arbetskraft och göra inköp utan kvitto, %576060
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, %777880
Produktion och kvalitetsledning   
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, %504950
Andelen granskade stora och medelstora företag, %211515
Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, %858585
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, %454550
Andelen elektroniska skattekortsändringar, %444545
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsindex, parvisa år1)103,199,9103,1
Lönsamhetsindex, parvisa år1)98,6104,3101,4
Arbetstid som används för tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser, årsv.394352
Andel av arbetstiden som används för granskningar som gäller grå ekonomi, %343030
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Antal årsverken sammanlagt5 0725 1354 956
Årsverken per uppgift   
— Extra uppgifter när det gäller bekämpning av grå ekonomi (kraven enligt regeringsprogrammet)369290
— Omstruktureringar inom förvaltningen; förflyttning av 87 anställda till Valtori2)-7387
— Nya uppgifter för Skatteförvaltningen-290
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,410,09
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,473,463,46

1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Indexformler: produktivitetsindex = avkastningsindex/arbetsinsatsindex och lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex.

2) På årsverksnivå har 87 anställdas övergång till anställning hos Valtori från och med den 1 mars 2014 beaktats.

Skatteförvaltningen har berett en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Denna reform, där man utnyttjar inbyggd programvara, bedöms bäst trygga en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen. Fullmakten, till ett totalt belopp av 109 000 000 euro, bedöms medföra utgifter på 15 124 000 euro före utgången av 2014.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
    
Förbindelser som ingåtts före år 201531 32932 44678 899
Förbindelser år 2015-30 10130 101
Utgifter sammanlagt31 32962 547109 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter401 152436 403405 956
Bruttoinkomster5 9844 5004 500
Nettoutgifter395 168431 903410 456
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år49 378  
— överförts till följande år85 588  

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2015

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning och ibruktagande av analysverktyg (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)1 250
Anskaffning och ibruktagande av processtyrnings- och processledningsverktyg, bl.a. redskap för processmodeller och processbeskrivningar, redskap för arkitekturmodeller, projektportfölj, projektledningsprogram (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)600
Anskaffning och ibruktagande av program som styr kundernas självbetjäning (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)200
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.), finansieringen 2014-2 200
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.), finansieringen 20152 000
Digitalisering av dokument till elektronisk form 2014–2018 (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)550
Elektronisk hantering av kundkontakter (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)1 050
Flytt- och inventariekostnader i anslutning till lokalerna i Åbo1 500
Företagsinformationsgränssnitt för myndighetsbruk (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20)-500
Företagsinformationsgränssnitt för myndighetsbruk (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20)500
Förändringar i den internationella betalningsrörelsen i samband med debiteringen av skatter 2013–2015, bl.a. ibruktagandet av RF-referens (investeringsprojekt)800
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03)-15
Ibruktagande 2013-2016 av lösningar som ersätter den slopade direktdebiteringen, bl.a. direktbetalning, e-faktura, nätfaktura och nätbetalning (investeringsprojekt)230
Inbyggd programvara och det reformprojekt som gäller programmen (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20)-26 800
Inbyggd programvara och det reformprojekt som gäller programmen (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20)13 900
Nya krav på informationsutbytet om internationella skatteuppgifter, fas 2 år 2015–2016, bl.a. EU-direktivet gällande administrativt samarbete, FATCA, EU-FATCA och CRS (investerings- och IT-underhåll)1 380
Rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRL-format (investeringsutgifter) (överföring från moment 28.01.21)500
Tryggande av den grundläggande verksamheten när VALMIS-programreformen inleds2 500
Tryggande av verksamheten (överföring av engångsnatur från moment 28.20.01)1 000
Underhållsåtgärder i anslutning till informationssystemen, undantaget utgifter för årsverken, (mini one stop shop, fastighetsdatasystemet, källskatt, investeringsverksamhet, skatteskuldsregistret)250
Återtagandet av KAKOLA-projektet i anslutning till lokalarrangemangen i Åbo-800
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-564
Indexhöjning av hyresutgifterna426
Löneglidningsinbesparing-612
Lönejusteringar1 846
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-2 018
Sparbeslut-1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-5 507
Ytterligare besparing i omkostnaderna -4 852
Nivåförändring-7 061
Sammanlagt-21 447

2015 budget410 456 000
2014 II tilläggsb.2 500 000
2014 I tilläggsb.27 900 000
2014 budget431 903 000
2013 bokslut431 378 000