Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 och 33.20.51, 52, 56.

Förklaring:

Omvärlden

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället vilar på en balanserad ekonomisk utveckling. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Den europeiska integrationen fördjupas och utvidgas, rörligheten över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar.

Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla, även om omständigheterna förändras. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisera den offentliga ekonomin och stärka en hållbar ekonomisk tillväxt samt förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften. För att minska skillnaderna i inkomster, välfärd och hälsotillstånd stärks och reformeras basservicen, tryggas en människovärdig ålderdom, satsas resurser på förebyggande av sociala och hälsorelaterade problem och på mentalvård och missbrukarvård. Utkomstskyddet förbättras och differentieringen av bostadsområden förhindras.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
 • — För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden
 • — För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla
 • — En livsmiljö som stöder hälsa och välmående

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik samt främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande vid statsrådet. Vid ministeriet genomförs detta i enlighet med den funktionella jämställdhetsplan som utfärdats för åren 2012—2015. Beredningen omfattar bl.a. likalönsprogrammet på trepartsbasis, samarbetet mellan parterna inom arbetslivet för att främja kvinnors karriärutveckling och det förvaltningsövergripande programmet för minskning av våldet mot kvinnor. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter i lagberedningen, vid beredningen av budgeten samt inom andra projekt som är väsentliga med tanke på jämställdheten.

Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna, särskilt inom det tvärsektoriella åtgärdsprogrammet som ska minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem och vid genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste).

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Samhälleliga effektmål strategivis
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden

Inom ramen för socialskyddet ökas människors välfärd genom att deras hälsa och funktionsförmåga stöds, deras föränderliga livssituationer beaktas, den sociala samhörigheten stärks och samhällsförhållandena stabiliseras. Den sociala tryggheten främjas också av en stabil ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft som uppnås genom att arbetsförmågan stärks och sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringsmöjligheter erbjuds.

Beskattning, avgifter, sociala förmåner, inkomstöverföringar och service ska bilda en helhet som uppmuntrar till arbete och säkerställer att arbetstagaren är frisk vid sin pensionering. Ett sporrande och rättvist socialskydd uppmuntrar människor att själva främja sin hälsa. Målet är att

 • — hälsa och välbefinnande beaktas i allt beslutsfattande
 • — arbetskarriärerna förlängs genom god arbetshälsa
 • — livets olika delområden balanseras
 • — finansieringen av socialskyddet är hållbar

Nyckeltal för en stadig grund för välfärden

 2000
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
        
En prognostiseringsmetod i bruk i kommunen, andelen % av kommunerna viktad med befolkningen....39..38..40
Friskvård främjas aktivt i kommunen (% av målvärdet)       
— i kommunledningen....61..72..75
— inom primärvården..54..60..69..
— i idrottsverksamheten..56..62..65..
— inom den grundläggande utbildningen....66..682)..69
Förväntad pensioneringsålder för 25-åringar58,860,460,560,960,960,961,0
— män58,660,360,460,960,960,961,0
— kvinnor58,960,460,560,860,860,860,9
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension1) bland 25—62-åringar (arbetspensioner), sammanlagt8,77,27,26,36,36,26,2
— män9,17,27,16,26,06,06,0
— kvinnor8,37,27,46,56,66,56,5
Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar (löntagare), %4,04,54,64,54,74,74,8
— män3,64,03,93,84,04,04,1
— kvinnor4,54,95,25,25,45,45,5
Andelen arbetstagare som i egenskap av löntagare omfattas av företagshälsovård, %92....91912)9192
Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (löntagare, per miljon arbetstimmar)32,830,231,230,329,53)29,329,0
Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts (löntagare)5 7275 4854 4374 5102)4 5002)4 4004 350
Andelen dagar som betalats till fäder av föräldradagpenningen, %4,27,18,38,78,89,19,4
Socialutgifterna/BNP, %25,130,630,031,232,52)32,932,9
Socialutgifterna, €/invånare (2010 års prisnivå)7 46210 16610 14310 40010 7002)10 80010 900
Finansieringen av socialutgifterna, %       
— av skattemedel43,146,146,046,846,72)46,446,1
— av arbetsgivarna37,635,835,434,835,22)35,535,6
— annan19,318,118,618,318,12)18,118,3
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, %50,954,454,855,348,02)48,048,0

1) Inledda sjuk- eller invalidpensioner avspeglar hur stor del av de icke-pensionerade arbetspensionsförsäkrade som under året har gått i sjukpension (anges oftast i promille). Att indikatorn är åldersstandardiserad anger i fråga om förändringar i inledda sjuk- eller invalidpensioner att befolkningens åldersstruktur inte påverkar den.

2) Uppskattning

3) Förhandsuppgift

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla

Alla har rätt till en tryggad grundläggande försörjning och tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Ett människovärdigt liv i alla förhållanden ska tryggas. Dessa rättigheter och likställighetsprincipen finns inskrivna i grundlagen. Trots samhällets ansvar för de grundläggande fri- och rättigheterna ansvarar individen för de val han eller hon gör. När individens och samhällets rättigheter och skyldigheter befinner sig i jämvikt främjas den sociala hållbarheten.

Den som lever endast på socialskydd löper stor risk att glida in i fattigdom. Det som inger farhågor är utslagningen bland unga, ojämlikheten bland barn och barnfamiljer och utslagningen över generationsgränserna. När befolkningens ålderstruktur ändras finns det fler åldringar, demens och andra kroniska sjukdomar blir allt vanligare och antalet patienter som lider av flera sjukdomar samtidigt ökar. Det innebär att utgifterna för social- och hälsovårdsservice och behovet av personal ökar, om inte servicens produktivitet förbättras. Social- och hälsovården kommer att förbli en arbetskraftsintensiv bransch. Produktiviteten kan förbättras genom att serviceorganisationer och produktionssätt förnyas. Målet är att

 • — att minska välfärds- och hälsoskillnader
 • — kunden sätts i centrum för servicen
 • — att förnya servicestrukturer och arbetssätt
 • — att stärka den sociala samhörigheten.

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

 2000
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
        
Andelen som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller medelmåttligt (25—64 år), %       
— män37,636,835,633,435,03433
  — 0—12 års utbildning42,438,840,238,637,43937
  — 13 eller fler års utbildning29,330,127,625,629,42827
— kvinnor33,732,932,132,833,23433
  — 0—12 års utbildning38,636,538,637,640,43938
  — 13 eller fler års utbildning29,429,427,526,927,82927
Upplevd hälsa hos unga: minst två symptom dagligen (årskurs 8—9), %161717171)17..16
Förväntad livslängd hos nyfödda77,780,080,480,580,81)81,181,3
— män74,176,777,277,577,81)78,078,3
— kvinnor81,083,283,583,483,81)84,084,2
Förväntad livslängd hos 25-åringar       
— män49,752,652,91)53,21)53,51)54,054,4
   — grundskoleutbildning47,449,750,01)50,41)50,81)51,251,6
   — mellanstadieutbildning50,152,452,61)52,81)53,01)53,253,4
   — utbildning på högre nivå54,055,956,11)56,31)56,51)56,756,9
— kvinnor56,159,059,11)59,21)59,31)60,361,2
   — grundskoleutbildning54,656,656,61)56,61)56,61)58,159,5
   — mellanstadieutbildning57,259,159,21)59,31)59,41)59,559,6
   — utbildning på högre nivå58,460,360,41)60,61)60,71)60,961,0
Andel 75—84-åringar som obehindrat kan röra sig ute ensamma, %2)       
— män76841)87861)878687
— kvinnor72781)79801)757679
Andel som röker dagligen, %       
— män (25—64 år)28,324,123,421,020,31918
— kvinnor (25—64 år)19,915,314,914,513,91312
— pojkar (årskurs 8—9)251717151)151413
— flickor (årskurs 8—9)221414131)121110
Den totala alkoholkonsumtionen, l/pers.8,810,010,19,69,79,59,5
Andel överviktiga (BMI 25 eller högre) av 25—64-åringar, %       
— män58,462,765,063,364,66463
— kvinnor41,248,348,347,947,84847
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) på grund av självmord i åldrarna 25—80 (per 100 000 inv.)       
— män1 1689228678028231)802780
— kvinnor3682902552812421)236230
Andel låginkomsttagare3) , %       
— befolkningen som helhet10,513,713,211,912,01)12,012,0
— barn8,811,811,19,49,51)9,59,5
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (hushåll), antal170 352164 154167 364180 665192 274198 570210 480
Mottagare av utkomststöd, antal       
— hushåll271 686240 257239 212238 373240 0001)235 000235 000
— personer454 353375 152371 898370 454374 5001)364 500364 500
— 25—64-åringar som fått stöd under en längre tid i andel av befolkningen, %2,42,22,22,12,11)2,12,1
  — män2,72,52,52,42,41)2,42,4
  — kvinnor2,01,81,81,81,81)1,81,8
Ginikoefficient (disponipla inkomster)4), %24,925,925,925,525,51)25,525,5
Unga som inte har fått någon utbildning efter grundskolan och inte arbetar eller studerar (eller är vårdlediga, pensionerade eller fullgör bevärings- eller civiltjänst), %4,34,84,74,74,71)4,74,7
— 18—24-åriga pojkar5,46,05,85,85,81)5,85,8
— 18—24-åriga flickor3,13,63,63,63,61)3,63,6
Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, %80,682,883,283,182,95)83,283,4
Uppföljningen av befolkningens hälsotillstånd genomförs inom primärvården (% av målvärdet)..33..32..36..
Tillgång till vård       
— antal som köat till specialiserad sjukvård i över 6 mån.66 0001 2457519381 3901 1001 200
— väntetiden till hälsocentralläkares mottagning är längre än 14 dagar (% av befolkningen)..727781797055
— mun- och tandvård: antal som väntat längre än 6 månader..12 10014 0007 2055 1005 5006 000
— psykiatrisk specialiserad sjukvård, antal yngre än 23 år som väntat längre än 3 månader..1367364555045
Antalet patientskador som ersatts av patientförsäkringscentralen..2 2122 2352 1132 3872 4002 500
Infektioner i anslutning till hälso- och sjukvård:6)       
— fall/år av smitta från resistenta mikrober (MRSA blod/likvor)..284230302523
— fall/år av antibiotikaassocierad diarré (Clostridium diff.)..4 8135 3825 2564 8384 5004 300
Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, %       
— regelbunden hemvård2)11,811,812,211,912,11)12,312,4
  — män8,78,99,38,99,11)9,29,4
  — kvinnor13,213,413,913,513,71)14,014,1
— serviceboende med heldygnsomsorg1,75,65,96,16,31)6,56,8
  — män1,13,73,94,14,41)4,54,8
  — kvinnor2,06,77,17,37,61)8,08,4
— ålderdomshem och hälsocentralernas bäddavdelningar8,44,74,43,83,51)3,33,1
  — män5,63,33,12,82,61)2,52,4
  — kvinnor9,65,55,14,33,81)3,53,2
— stöd för närståendevård3,04,24,44,54,65)4,95,1
Serviceboende för gravt handikappade, inv./år1 8944 3104 6304 8445 2745)5 4975 856
Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %..6,06,56,36,16,05,8
Bristen på andra viktiga grupper av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården än läkare, %..3,6..3,23,21)3,23,2
Personal reserverad för förebyggande hälsovårdsservice, % av nationella rekommendationer       
— läkare på mödravårdrådgivningsbyråer....6258661)6666
— läkare på barnrådgivningar....2023281)3032
— skolläkare....610151)1720
— hälsovårdare på mödravårdrådgivningsbyråer....5960621)6264
— hälsovårdare på barnrådgivningar....3442451)4749
— skolhälsovårdare....7584851)8585
Omfattande hälsoundersökningar genomförs (% av hälsocentralerna)       
— inom mödrarådgivningen....8794951)9595
— inom barnrådgivningen....8494951)9595
— inom skolhälsovården....7595951)9595
Arbetslösa längre än ett år, antal86 80054 00057 20061 20073 70088 00090 000
— män47 50032 90034 10036 00043 30052 80054 000
— kvinnor39 30021 10023 10025 10030 40035 20036 000
0—17-åringar placerade utom hemmet, %0,91,31,41,41,41)1,41,4
— pojkar1,01,41,41,41,41)1,41,4
— flickor0,91,31,31,31,31)1,31,3
Bostadslösa, antal10 0007 8807 5707 8507 5007 7007 800
— män8 2506 4905 9905 9505 7005 9006 000
— kvinnor1 7501 3901 5801 8901 8001 8001 800
Antal brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom37 55435 71542 91940 85338 02638 00038 000
Andel personer med invandrarbakgrund av social- och hälsovårdspersonalen, %1,93,63,83,91)4,01)4,04,1

1) Uppskattning

2) Kolumnen för år 2000 innehåller 2001 års uppgifter.

3) Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna ligger under 60 % av medianinkomsten per konsumtionsenhet för samtliga hushåll).

4) Ginikoefficienten beskriver ojämn fördelning av variabeln (i detta fall disponibel inkomst) Ju större ginikoefficienten är, desto ojämnare är inkomsterna fördelade.

5) Förhandsuppgift

6) Indikatorn ersätts senare med en som bättre beskriver patientsäkerheten.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet

Livsmiljöns tillstånd påverkar människors hälsa och välmående. Sämre naturförhållanden, upprepade naturkatastrofer och tillståndet i ekosystemet totalt sett minskar möjligheterna till välmående. Social och ekologisk hållbarhet förutsätter att ett gott liv kan tryggas också när det finns allt mindre resurser att fördela. Varje generation borde lämna efter sig en mera livsduglig miljö.

En rättvis fördelning av välfärden är en utmaning såväl lokalt som globalt. Förändringarna i den globala befolkningsstrukturen, de ekonomiska störningarna, fattigdomen och ojämlikheten utgör prövningar för homogeniteten i samhället. Den ökande ojämlikheten och bostadsområdenas differentiering leder också till säkerhetsrisker.

Klimatförändringen, miljöproblemen och de allt knappare naturresurserna kan ge upphov till många slags hot mot människors hälsa, såsom pandemier och epidemier. De tar ingen hänsyn till gränser, kan sprida sig snabbt och bekämpningen av dem kräver samarbete och beredskap av myndigheterna.

Världsomfattande ekonomiska kriser har visat hur viktigt det är med fungerande skyddsnät och finans- och försäkringsmarknadens betydelse. Samhällets vitala funktioner måste tryggas också i undantagsförhållanden. Målet är att

 • — att stärka miljöns livsduglighet
 • — att garantera samhällets funktion i specialsituationer.

En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal

 2000
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
        
Olyckor i hemmet och på fritiden, antal döda2 2562 5722 4532 3701)2 3462)2 3232 300
— män..1 6491 6101 4971)1 4822)1 4671 453
— kvinnor..9238438731)8642)856847
Epidemier som sprids via vatten       
— antal epidemier725242)54
— antal insjuknade6 42838705302202)200100
Halterna av miljögifter i bröstmjölk (totala mängden toxiska ekvivalenter av PCDD/F- och PCB-föreningar)15,382)82)5,65,02)4,74,5
Arbetspensionsförsäkringsbolags, arbetspensionsförsäkringsstiftelsers och arbetspensionskassors kapitaltäckningsgrad..29,622,426,428,62)....
Arbetspensionsfonder/BNP, %50,277,772,277,883,885,085,6

1) Förhandsuppgift

2) Uppskattning

Vissa förmåners utveckling (euro/mån.)

 2009201020112012201320142015
uppskattning
        
Barnbidrag       
— 1:a barnet10010010010410410495
— 2:a barnet111111111115115115105
— 3:e barnet141141142147147147135
— förhöjning för ensamförsörjare47474749494949
Stöd för hemvård av barn       
— vårdpenning314314316327337341343
— följande barn under 3 år94949498101102103
— övriga barn under skolåldern60606163656666
— vårdtillägg168168169175180183183
Stöd för privat vård av barn       
— vårdpenning160160161167171174174
— vårdtillägg135135135140144146147
Partiell vårdpenning70909094969898
Föräldrapenning       
— minimum551551553574594598601
— i genomsnitt, män1 8581 9361 9972 0352 0992 1721)2 244
— i genomsnitt, kvinnor1 3421 3981 4271 4671 5161 5601)1 600
Sjukdagpenning       
— minimum (efter 55 dagar)551551553574594598601
— i genomsnitt, män1 3681 4291 4211 4611 5151 5561)1 588
— i genomsnitt, kvinnor1 1841 2351 2491 2921 3311 3661)1 395
Arbetsmarknadsstöd551551553674698702705
Grunddagpenning för arbetslösa551551553674698702705
Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa       
— i genomsnitt, män1 3261 4011 4091 5141 565....
— i genomsnitt, kvinnor1 0171 0711 0821 1591 184....
Folkpension, ensamstående554584586609630634637
Garantipension  688714739743747
Ålderspension (genomsnittlig egen pension)       
— män1 6591 6871 7281 8091 8791)1 9281)1 960
— kvinnor1 0711 0971 1331 1951 2521)1 2941)1 325
Sjukpension (genomsnittlig egen pension)       
— män1 1171 1191 1211 1491 1671)1 1721)1 165
— kvinnor9279299349629831)9911)988
Ålderspensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)       
— män1 9221 9741 9472 0252 0831)2 1201)2 151
— kvinnor1 3261 3651 3701 4411 4931)1 5311)1 565
Sjukpensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)       
— män1 0901 1261 1741 1921 2261)1 2481)1 266
— kvinnor8428849079439771)1 0021)1 024
Utkomststöd, grunddel, ensamstående417417419461477480483

1) Uppskattning

Genomförande av det strukturpolitiska programmet

Ansvaret för en betydande del av åtgärderna inom ramen för det strukturpolitiska programmet kommer att ligga hos social- och hälsovårdsministeriet, vilka exempelvis är åtgärder i anslutning till reformer inom den sociala tryggheten, stöd för deltagande i arbetslivet samt åtgärder i anslutning till nedskärning av kommunernas uppgifter. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde utgör beredning och genomförande en omfattande helhet bestående av förändringsprocesser och innehåller många ändringar av lagar och förordningar samt ändringar i fråga om kommunernas styrning och tillsyn. I enlighet med det strukturpolitiska programmet säkerställs inom reformen av social- och hälsovården utfallet av såväl integrationen av social- och hälsovården som en effektiv förvaltning. Jämsides med kommunreformen går man vidare med servicestrukturreformen inom social- och hälsovården så att organiseringsansvaret överförs på fem specialupptagningsområden.

Produktivitet och resultat

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet med hjälp av verkligt produktivitetshöjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. De nämnda åtgärderna för att öka produktivitet och resultat omfattar alla ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet. Inom förvaltningsområdet genomförs i form av effektivitets- och resultatprojekt ett informationssystemsprojekt inom den rättsmedicinska verksamheten och ett projekt som gäller tillsyn, ordnande och finansiering av hälso- och sjukvård för fångar. Förvaltningsområdet har utgående från en kärnfunktionsanalys tillsatt 25 projekt som främjar effektiviteten och produktiviteten. Genomförandet av dessa pågår. Överföringen av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio genomförs stegvis senast 2018.

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Förvaltning83 95591 55888 214-3 344-4
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)41 03040 99038 353-2 637-6
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 3632 2502 245-50
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)4 5244 5484 539-90
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)551600590-10-2
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)5485481 03148388
(21.)Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)11 070-1 070-100
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)11 80016 33017 3301 0006
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)19 10620 90020 094-806-4
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 0324 3224 032-290-7
02.Tillsyn41 54443 85041 964-1 886-4
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 84216 27714 437-1 840-11
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)12 16511 77112 4606896
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)3 5785 5024 167-1 335-24
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)10 45910 30010 9006006
(66.)Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)1 5000
03.Forskning och utveckling117 341114 62699 292-15 334-13
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)70 05167 95360 393-7 560-11
(22.)Inbesparing inom sektorforskningen0
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)37 96436 54333 287-3 256-9
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)9 32610 1305 612-4 518-45
10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster2 561 4132 634 4002 648 80014 4001
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)10 92011 80011 700-100-1
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 484 4001 486 4001 377 800-108 600-7
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)2 7833 3003 3000
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)18 90020 00019 200-800-4
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)670 000726 000847 300121 30017
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)184 384188 200195 6007 4004
56.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)35 96639 00041 5002 5006
60.Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)154 060159 700152 400-7 300-5
20.Utkomstskydd för arbetslösa2 645 0482 773 6262 762 454-11 1720
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)16 27626 48634 0547 56829
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)981 0001 004 5501 007 0002 4500
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)199 850244 480189 000-55 480-23
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)1 340 7801 390 8001 428 00037 2003
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)55 40055 16063 0007 84014
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)51 74252 15041 400-10 750-21
30.Sjukförsäkring1 208 4011 289 4721 246 272-43 200-3
28.Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år)2671 2721 2720
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 208 1341 288 2001 245 000-43 200-3
40.Pensioner4 437 8504 524 7004 546 50021 8000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)56 60362 00061 500-500-1
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)584 000603 000624 20021 2004
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)70 00090 000100 00010 00011
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)1 3503 0003 80080027
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)16 00017 20015 000-2 200-13
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 709 8973 749 5003 742 000-7 5000
50.Stöd till veteranerna288 945275 334248 503-26 831-10
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 4011 4501 4500
50.Fronttillägg (förslagsanslag)36 50831 30025 400-5 900-19
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)139 563135 121122 902-12 219-9
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)68 20766 20762 500-3 707-6
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 1003 1003 1000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)706055-5-8
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 5003 5003 5000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)30 58823 98820 988-3 000-13
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)6 00810 6088 608-2 000-19
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård542 564539 881508 616-31 265-6
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)5005005000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)17 90011 5002 000-9 500-83
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)31 00031 30020 000-11 300-36
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)109 614110 44097 000-13 440-12
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)7 88913 20014 1009007
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)318 654330 350314 165-16 185-5
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)4804804800
(38.)Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)5 7570
(39.)Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 3 år)15 0000
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)25 97032 81129 071-3 740-11
50.Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år)15 00015 0000
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)8 0008 0000
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 5003 0002 000-1 000-33
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 3006 3006 3000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga61 23859 42246 721-12 701-21
01.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)27 60627 84027 439-401-1
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)24 39022 89011 790-11 100-48
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)9309309300
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)6606606600
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)3 7803 1302 930-200-6
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 9002 9001 900-1 000-34
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)9721 0721 0720
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare208 355225 040209 640-15 400-7
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)189 615206 000190 600-15 400-7
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 6001 7002 60090053
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)3003000
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)16 14017 04016 140-900-5
90.Understöd från Penningautomatföreningen301 000308 000309 3001 3000
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)301 000308 000309 3001 3000
Sammanlagt12 497 65312 879 90912 756 276-123 633-1
 Det totala antalet anställda (årsv.)1)3 6463 6343 612  

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsonistitutet. År 2015 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 590 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 369 årsverken.