Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 och 33.20.51, 52, 56.

Förklaring:

Omvärlden

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället vilar på en balanserad ekonomisk utveckling. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Den europeiska integrationen fördjupas och utvidgas, rörligheten över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar.

Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla, även om omständigheterna förändras. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisera den offentliga ekonomin och stärka en hållbar ekonomisk tillväxt samt förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften. För att minska skillnaderna i inkomster, välfärd och hälsotillstånd stärks och reformeras basservicen, tryggas en människovärdig ålderdom, satsas resurser på förebyggande av sociala och hälsorelaterade problem och på mentalvård och missbrukarvård. Utkomstskyddet förbättras och differentieringen av bostadsområden förhindras.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
 • — För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden
 • — För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla
 • — En livsmiljö som stöder hälsa och välmående

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik samt främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande vid statsrådet. Vid ministeriet genomförs detta i enlighet med den funktionella jämställdhetsplan som utfärdats för åren 2012—2015. Beredningen omfattar bl.a. likalönsprogrammet på trepartsbasis, samarbetet mellan parterna inom arbetslivet för att främja kvinnors karriärutveckling och det förvaltningsövergripande programmet för minskning av våldet mot kvinnor. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter i lagberedningen, vid beredningen av budgeten samt inom andra projekt som är väsentliga med tanke på jämställdheten.

Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna, särskilt inom det tvärsektoriella åtgärdsprogrammet som ska minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem och vid genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste).

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Samhälleliga effektmål strategivis
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden

Inom ramen för socialskyddet ökas människors välfärd genom att deras hälsa och funktionsförmåga stöds, deras föränderliga livssituationer beaktas, den sociala samhörigheten stärks och samhällsförhållandena stabiliseras. Den sociala tryggheten främjas också av en stabil ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft som uppnås genom att arbetsförmågan stärks och sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringsmöjligheter erbjuds.

Beskattning, avgifter, sociala förmåner, inkomstöverföringar och service ska bilda en helhet som uppmuntrar till arbete och säkerställer att arbetstagaren är frisk vid sin pensionering. Ett sporrande och rättvist socialskydd uppmuntrar människor att själva främja sin hälsa. Målet är att

 • — hälsa och välbefinnande beaktas i allt beslutsfattande
 • — arbetskarriärerna förlängs genom god arbetshälsa
 • — livets olika delområden balanseras
 • — finansieringen av socialskyddet är hållbar

Nyckeltal för en stadig grund för välfärden

  2000
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
               
En prognostiseringsmetod i bruk i kommunen, andelen % av kommunerna viktad med befolkningen .. .. 39 .. 38 .. 40
Friskvård främjas aktivt i kommunen (% av målvärdet)              
— i kommunledningen .. .. 61 .. 72 .. 75
— inom primärvården .. 54 .. 60 .. 69 ..
— i idrottsverksamheten .. 56 .. 62 .. 65 ..
— inom den grundläggande utbildningen .. .. 66 .. 682) .. 69
Förväntad pensioneringsålder för 25-åringar 58,8 60,4 60,5 60,9 60,9 60,9 61,0
— män 58,6 60,3 60,4 60,9 60,9 60,9 61,0
— kvinnor 58,9 60,4 60,5 60,8 60,8 60,8 60,9
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension1) bland 25—62-åringar (arbetspensioner), sammanlagt 8,7 7,2 7,2 6,3 6,3 6,2 6,2
— män 9,1 7,2 7,1 6,2 6,0 6,0 6,0
— kvinnor 8,3 7,2 7,4 6,5 6,6 6,5 6,5
Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar (löntagare), % 4,0 4,5 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8
— män 3,6 4,0 3,9 3,8 4,0 4,0 4,1
— kvinnor 4,5 4,9 5,2 5,2 5,4 5,4 5,5
Andelen arbetstagare som i egenskap av löntagare omfattas av företagshälsovård, % 92 .. .. 91 912) 91 92
Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (löntagare, per miljon arbetstimmar) 32,8 30,2 31,2 30,3 29,53) 29,3 29,0
Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts (löntagare) 5 727 5 485 4 437 4 5102) 4 5002) 4 400 4 350
Andelen dagar som betalats till fäder av föräldradagpenningen, % 4,2 7,1 8,3 8,7 8,8 9,1 9,4
Socialutgifterna/BNP, % 25,1 30,6 30,0 31,2 32,52) 32,9 32,9
Socialutgifterna, €/invånare (2010 års prisnivå) 7 462 10 166 10 143 10 400 10 7002) 10 800 10 900
Finansieringen av socialutgifterna, %              
— av skattemedel 43,1 46,1 46,0 46,8 46,72) 46,4 46,1
— av arbetsgivarna 37,6 35,8 35,4 34,8 35,22) 35,5 35,6
— annan 19,3 18,1 18,6 18,3 18,12) 18,1 18,3
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, % 50,9 54,4 54,8 55,3 48,02) 48,0 48,0

1) Inledda sjuk- eller invalidpensioner avspeglar hur stor del av de icke-pensionerade arbetspensionsförsäkrade som under året har gått i sjukpension (anges oftast i promille). Att indikatorn är åldersstandardiserad anger i fråga om förändringar i inledda sjuk- eller invalidpensioner att befolkningens åldersstruktur inte påverkar den.

2) Uppskattning

3) Förhandsuppgift

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla

Alla har rätt till en tryggad grundläggande försörjning och tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Ett människovärdigt liv i alla förhållanden ska tryggas. Dessa rättigheter och likställighetsprincipen finns inskrivna i grundlagen. Trots samhällets ansvar för de grundläggande fri- och rättigheterna ansvarar individen för de val han eller hon gör. När individens och samhällets rättigheter och skyldigheter befinner sig i jämvikt främjas den sociala hållbarheten.

Den som lever endast på socialskydd löper stor risk att glida in i fattigdom. Det som inger farhågor är utslagningen bland unga, ojämlikheten bland barn och barnfamiljer och utslagningen över generationsgränserna. När befolkningens ålderstruktur ändras finns det fler åldringar, demens och andra kroniska sjukdomar blir allt vanligare och antalet patienter som lider av flera sjukdomar samtidigt ökar. Det innebär att utgifterna för social- och hälsovårdsservice och behovet av personal ökar, om inte servicens produktivitet förbättras. Social- och hälsovården kommer att förbli en arbetskraftsintensiv bransch. Produktiviteten kan förbättras genom att serviceorganisationer och produktionssätt förnyas. Målet är att

 • — att minska välfärds- och hälsoskillnader
 • — kunden sätts i centrum för servicen
 • — att förnya servicestrukturer och arbetssätt
 • — att stärka den sociala samhörigheten.

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

  2000
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
               
Andelen som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller medelmåttligt (25—64 år), %              
— män 37,6 36,8 35,6 33,4 35,0 34 33
  — 0—12 års utbildning 42,4 38,8 40,2 38,6 37,4 39 37
  — 13 eller fler års utbildning 29,3 30,1 27,6 25,6 29,4 28 27
— kvinnor 33,7 32,9 32,1 32,8 33,2 34 33
  — 0—12 års utbildning 38,6 36,5 38,6 37,6 40,4 39 38
  — 13 eller fler års utbildning 29,4 29,4 27,5 26,9 27,8 29 27
Upplevd hälsa hos unga: minst två symptom dagligen (årskurs 8—9), % 16 17 17 171) 17 .. 16
Förväntad livslängd hos nyfödda 77,7 80,0 80,4 80,5 80,81) 81,1 81,3
— män 74,1 76,7 77,2 77,5 77,81) 78,0 78,3
— kvinnor 81,0 83,2 83,5 83,4 83,81) 84,0 84,2
Förväntad livslängd hos 25-åringar              
— män 49,7 52,6 52,91) 53,21) 53,51) 54,0 54,4
   — grundskoleutbildning 47,4 49,7 50,01) 50,41) 50,81) 51,2 51,6
   — mellanstadieutbildning 50,1 52,4 52,61) 52,81) 53,01) 53,2 53,4
   — utbildning på högre nivå 54,0 55,9 56,11) 56,31) 56,51) 56,7 56,9
— kvinnor 56,1 59,0 59,11) 59,21) 59,31) 60,3 61,2
   — grundskoleutbildning 54,6 56,6 56,61) 56,61) 56,61) 58,1 59,5
   — mellanstadieutbildning 57,2 59,1 59,21) 59,31) 59,41) 59,5 59,6
   — utbildning på högre nivå 58,4 60,3 60,41) 60,61) 60,71) 60,9 61,0
Andel 75—84-åringar som obehindrat kan röra sig ute ensamma, %2)              
— män 76 841) 87 861) 87 86 87
— kvinnor 72 781) 79 801) 75 76 79
Andel som röker dagligen, %              
— män (25—64 år) 28,3 24,1 23,4 21,0 20,3 19 18
— kvinnor (25—64 år) 19,9 15,3 14,9 14,5 13,9 13 12
— pojkar (årskurs 8—9) 25 17 17 151) 15 14 13
— flickor (årskurs 8—9) 22 14 14 131) 12 11 10
Den totala alkoholkonsumtionen, l/pers. 8,8 10,0 10,1 9,6 9,7 9,5 9,5
Andel överviktiga (BMI 25 eller högre) av 25—64-åringar, %              
— män 58,4 62,7 65,0 63,3 64,6 64 63
— kvinnor 41,2 48,3 48,3 47,9 47,8 48 47
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) på grund av självmord i åldrarna 25—80 (per 100 000 inv.)              
— män 1 168 922 867 802 8231) 802 780
— kvinnor 368 290 255 281 2421) 236 230
Andel låginkomsttagare3) , %              
— befolkningen som helhet 10,5 13,7 13,2 11,9 12,01) 12,0 12,0
— barn 8,8 11,8 11,1 9,4 9,51) 9,5 9,5
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (hushåll), antal 170 352 164 154 167 364 180 665 192 274 198 570 210 480
Mottagare av utkomststöd, antal              
— hushåll 271 686 240 257 239 212 238 373 240 0001) 235 000 235 000
— personer 454 353 375 152 371 898 370 454 374 5001) 364 500 364 500
— 25—64-åringar som fått stöd under en längre tid i andel av befolkningen, % 2,4 2,2 2,2 2,1 2,11) 2,1 2,1
  — män 2,7 2,5 2,5 2,4 2,41) 2,4 2,4
  — kvinnor 2,0 1,8 1,8 1,8 1,81) 1,8 1,8
Ginikoefficient (disponipla inkomster)4), % 24,9 25,9 25,9 25,5 25,51) 25,5 25,5
Unga som inte har fått någon utbildning efter grundskolan och inte arbetar eller studerar (eller är vårdlediga, pensionerade eller fullgör bevärings- eller civiltjänst), % 4,3 4,8 4,7 4,7 4,71) 4,7 4,7
— 18—24-åriga pojkar 5,4 6,0 5,8 5,8 5,81) 5,8 5,8
— 18—24-åriga flickor 3,1 3,6 3,6 3,6 3,61) 3,6 3,6
Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, % 80,6 82,8 83,2 83,1 82,95) 83,2 83,4
Uppföljningen av befolkningens hälsotillstånd genomförs inom primärvården (% av målvärdet) .. 33 .. 32 .. 36 ..
Tillgång till vård              
— antal som köat till specialiserad sjukvård i över 6 mån. 66 000 1 245 751 938 1 390 1 100 1 200
— väntetiden till hälsocentralläkares mottagning är längre än 14 dagar (% av befolkningen) .. 72 77 81 79 70 55
— mun- och tandvård: antal som väntat längre än 6 månader .. 12 100 14 000 7 205 5 100 5 500 6 000
— psykiatrisk specialiserad sjukvård, antal yngre än 23 år som väntat längre än 3 månader .. 136 73 64 55 50 45
Antalet patientskador som ersatts av patientförsäkringscentralen .. 2 212 2 235 2 113 2 387 2 400 2 500
Infektioner i anslutning till hälso- och sjukvård:6)              
— fall/år av smitta från resistenta mikrober (MRSA blod/likvor) .. 28 42 30 30 25 23
— fall/år av antibiotikaassocierad diarré (Clostridium diff.) .. 4 813 5 382 5 256 4 838 4 500 4 300
Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, %              
— regelbunden hemvård2) 11,8 11,8 12,2 11,9 12,11) 12,3 12,4
  — män 8,7 8,9 9,3 8,9 9,11) 9,2 9,4
  — kvinnor 13,2 13,4 13,9 13,5 13,71) 14,0 14,1
— serviceboende med heldygnsomsorg 1,7 5,6 5,9 6,1 6,31) 6,5 6,8
  — män 1,1 3,7 3,9 4,1 4,41) 4,5 4,8
  — kvinnor 2,0 6,7 7,1 7,3 7,61) 8,0 8,4
— ålderdomshem och hälsocentralernas bäddavdelningar 8,4 4,7 4,4 3,8 3,51) 3,3 3,1
  — män 5,6 3,3 3,1 2,8 2,61) 2,5 2,4
  — kvinnor 9,6 5,5 5,1 4,3 3,81) 3,5 3,2
— stöd för närståendevård 3,0 4,2 4,4 4,5 4,65) 4,9 5,1
Serviceboende för gravt handikappade, inv./år 1 894 4 310 4 630 4 844 5 2745) 5 497 5 856
Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, % .. 6,0 6,5 6,3 6,1 6,0 5,8
Bristen på andra viktiga grupper av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården än läkare, % .. 3,6 .. 3,2 3,21) 3,2 3,2
Personal reserverad för förebyggande hälsovårdsservice, % av nationella rekommendationer              
— läkare på mödravårdrådgivningsbyråer .. .. 62 58 661) 66 66
— läkare på barnrådgivningar .. .. 20 23 281) 30 32
— skolläkare .. .. 6 10 151) 17 20
— hälsovårdare på mödravårdrådgivningsbyråer .. .. 59 60 621) 62 64
— hälsovårdare på barnrådgivningar .. .. 34 42 451) 47 49
— skolhälsovårdare .. .. 75 84 851) 85 85
Omfattande hälsoundersökningar genomförs (% av hälsocentralerna)              
— inom mödrarådgivningen .. .. 87 94 951) 95 95
— inom barnrådgivningen .. .. 84 94 951) 95 95
— inom skolhälsovården .. .. 75 95 951) 95 95
Arbetslösa längre än ett år, antal 86 800 54 000 57 200 61 200 73 700 88 000 90 000
— män 47 500 32 900 34 100 36 000 43 300 52 800 54 000
— kvinnor 39 300 21 100 23 100 25 100 30 400 35 200 36 000
0—17-åringar placerade utom hemmet, % 0,9 1,3 1,4 1,4 1,41) 1,4 1,4
— pojkar 1,0 1,4 1,4 1,4 1,41) 1,4 1,4
— flickor 0,9 1,3 1,3 1,3 1,31) 1,3 1,3
Bostadslösa, antal 10 000 7 880 7 570 7 850 7 500 7 700 7 800
— män 8 250 6 490 5 990 5 950 5 700 5 900 6 000
— kvinnor 1 750 1 390 1 580 1 890 1 800 1 800 1 800
Antal brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom 37 554 35 715 42 919 40 853 38 026 38 000 38 000
Andel personer med invandrarbakgrund av social- och hälsovårdspersonalen, % 1,9 3,6 3,8 3,91) 4,01) 4,0 4,1

1) Uppskattning

2) Kolumnen för år 2000 innehåller 2001 års uppgifter.

3) Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna ligger under 60 % av medianinkomsten per konsumtionsenhet för samtliga hushåll).

4) Ginikoefficienten beskriver ojämn fördelning av variabeln (i detta fall disponibel inkomst) Ju större ginikoefficienten är, desto ojämnare är inkomsterna fördelade.

5) Förhandsuppgift

6) Indikatorn ersätts senare med en som bättre beskriver patientsäkerheten.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet

Livsmiljöns tillstånd påverkar människors hälsa och välmående. Sämre naturförhållanden, upprepade naturkatastrofer och tillståndet i ekosystemet totalt sett minskar möjligheterna till välmående. Social och ekologisk hållbarhet förutsätter att ett gott liv kan tryggas också när det finns allt mindre resurser att fördela. Varje generation borde lämna efter sig en mera livsduglig miljö.

En rättvis fördelning av välfärden är en utmaning såväl lokalt som globalt. Förändringarna i den globala befolkningsstrukturen, de ekonomiska störningarna, fattigdomen och ojämlikheten utgör prövningar för homogeniteten i samhället. Den ökande ojämlikheten och bostadsområdenas differentiering leder också till säkerhetsrisker.

Klimatförändringen, miljöproblemen och de allt knappare naturresurserna kan ge upphov till många slags hot mot människors hälsa, såsom pandemier och epidemier. De tar ingen hänsyn till gränser, kan sprida sig snabbt och bekämpningen av dem kräver samarbete och beredskap av myndigheterna.

Världsomfattande ekonomiska kriser har visat hur viktigt det är med fungerande skyddsnät och finans- och försäkringsmarknadens betydelse. Samhällets vitala funktioner måste tryggas också i undantagsförhållanden. Målet är att

 • — att stärka miljöns livsduglighet
 • — att garantera samhällets funktion i specialsituationer.

En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal

  2000
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
               
Olyckor i hemmet och på fritiden, antal döda 2 256 2 572 2 453 2 3701) 2 3462) 2 323 2 300
— män .. 1 649 1 610 1 4971) 1 4822) 1 467 1 453
— kvinnor .. 923 843 8731) 8642) 856 847
Epidemier som sprids via vatten              
— antal epidemier 7 2 5 2 42) 5 4
— antal insjuknade 6 428 38 70 530 2202) 200 100
Halterna av miljögifter i bröstmjölk (totala mängden toxiska ekvivalenter av PCDD/F- och PCB-föreningar) 15,3 82) 82) 5,6 5,02) 4,7 4,5
Arbetspensionsförsäkringsbolags, arbetspensionsförsäkringsstiftelsers och arbetspensionskassors kapitaltäckningsgrad .. 29,6 22,4 26,4 28,62) .. ..
Arbetspensionsfonder/BNP, % 50,2 77,7 72,2 77,8 83,8 85,0 85,6

1) Förhandsuppgift

2) Uppskattning

Vissa förmåners utveckling (euro/mån.)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
uppskattning
               
Barnbidrag              
— 1:a barnet 100 100 100 104 104 104 95
— 2:a barnet 111 111 111 115 115 115 105
— 3:e barnet 141 141 142 147 147 147 135
— förhöjning för ensamförsörjare 47 47 47 49 49 49 49
Stöd för hemvård av barn              
— vårdpenning 314 314 316 327 337 341 343
— följande barn under 3 år 94 94 94 98 101 102 103
— övriga barn under skolåldern 60 60 61 63 65 66 66
— vårdtillägg 168 168 169 175 180 183 183
Stöd för privat vård av barn              
— vårdpenning 160 160 161 167 171 174 174
— vårdtillägg 135 135 135 140 144 146 147
Partiell vårdpenning 70 90 90 94 96 98 98
Föräldrapenning              
— minimum 551 551 553 574 594 598 601
— i genomsnitt, män 1 858 1 936 1 997 2 035 2 099 2 1721) 2 244
— i genomsnitt, kvinnor 1 342 1 398 1 427 1 467 1 516 1 5601) 1 600
Sjukdagpenning              
— minimum (efter 55 dagar) 551 551 553 574 594 598 601
— i genomsnitt, män 1 368 1 429 1 421 1 461 1 515 1 5561) 1 588
— i genomsnitt, kvinnor 1 184 1 235 1 249 1 292 1 331 1 3661) 1 395
Arbetsmarknadsstöd 551 551 553 674 698 702 705
Grunddagpenning för arbetslösa 551 551 553 674 698 702 705
Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa              
— i genomsnitt, män 1 326 1 401 1 409 1 514 1 565 .. ..
— i genomsnitt, kvinnor 1 017 1 071 1 082 1 159 1 184 .. ..
Folkpension, ensamstående 554 584 586 609 630 634 637
Garantipension     688 714 739 743 747
Ålderspension (genomsnittlig egen pension)              
— män 1 659 1 687 1 728 1 809 1 8791) 1 9281) 1 960
— kvinnor 1 071 1 097 1 133 1 195 1 2521) 1 2941) 1 325
Sjukpension (genomsnittlig egen pension)              
— män 1 117 1 119 1 121 1 149 1 1671) 1 1721) 1 165
— kvinnor 927 929 934 962 9831) 9911) 988
Ålderspensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)              
— män 1 922 1 974 1 947 2 025 2 0831) 2 1201) 2 151
— kvinnor 1 326 1 365 1 370 1 441 1 4931) 1 5311) 1 565
Sjukpensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)              
— män 1 090 1 126 1 174 1 192 1 2261) 1 2481) 1 266
— kvinnor 842 884 907 943 9771) 1 0021) 1 024
Utkomststöd, grunddel, ensamstående 417 417 419 461 477 480 483

1) Uppskattning

Genomförande av det strukturpolitiska programmet

Ansvaret för en betydande del av åtgärderna inom ramen för det strukturpolitiska programmet kommer att ligga hos social- och hälsovårdsministeriet, vilka exempelvis är åtgärder i anslutning till reformer inom den sociala tryggheten, stöd för deltagande i arbetslivet samt åtgärder i anslutning till nedskärning av kommunernas uppgifter. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde utgör beredning och genomförande en omfattande helhet bestående av förändringsprocesser och innehåller många ändringar av lagar och förordningar samt ändringar i fråga om kommunernas styrning och tillsyn. I enlighet med det strukturpolitiska programmet säkerställs inom reformen av social- och hälsovården utfallet av såväl integrationen av social- och hälsovården som en effektiv förvaltning. Jämsides med kommunreformen går man vidare med servicestrukturreformen inom social- och hälsovården så att organiseringsansvaret överförs på fem specialupptagningsområden.

Produktivitet och resultat

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet med hjälp av verkligt produktivitetshöjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. De nämnda åtgärderna för att öka produktivitet och resultat omfattar alla ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet. Inom förvaltningsområdet genomförs i form av effektivitets- och resultatprojekt ett informationssystemsprojekt inom den rättsmedicinska verksamheten och ett projekt som gäller tillsyn, ordnande och finansiering av hälso- och sjukvård för fångar. Förvaltningsområdet har utgående från en kärnfunktionsanalys tillsatt 25 projekt som främjar effektiviteten och produktiviteten. Genomförandet av dessa pågår. Överföringen av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio genomförs stegvis senast 2018.

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Förvaltning 83 955 91 558 88 214 -3 344 -4
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 030 40 990 38 353 -2 637 -6
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 363 2 250 2 245 -5 0
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 4 524 4 548 4 539 -9 0
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 551 600 590 -10 -2
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 548 548 1 031 483 88
(21.) Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 1 070 -1 070 -100
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 11 800 16 330 17 330 1 000 6
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 19 106 20 900 20 094 -806 -4
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 032 4 322 4 032 -290 -7
02. Tillsyn 41 544 43 850 41 964 -1 886 -4
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 842 16 277 14 437 -1 840 -11
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 12 165 11 771 12 460 689 6
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 3 578 5 502 4 167 -1 335 -24
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 10 459 10 300 10 900 600 6
(66.) Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år) 1 500 0
03. Forskning och utveckling 117 341 114 626 99 292 -15 334 -13
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 70 051 67 953 60 393 -7 560 -11
(22.) Inbesparing inom sektorforskningen 0
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 37 964 36 543 33 287 -3 256 -9
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 9 326 10 130 5 612 -4 518 -45
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 2 561 413 2 634 400 2 648 800 14 400 1
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 10 920 11 800 11 700 -100 -1
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 484 400 1 486 400 1 377 800 -108 600 -7
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 2 783 3 300 3 300 0
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 18 900 20 000 19 200 -800 -4
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 670 000 726 000 847 300 121 300 17
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 184 384 188 200 195 600 7 400 4
56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 35 966 39 000 41 500 2 500 6
60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) 154 060 159 700 152 400 -7 300 -5
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 645 048 2 773 626 2 762 454 -11 172 0
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 16 276 26 486 34 054 7 568 29
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 981 000 1 004 550 1 007 000 2 450 0
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 199 850 244 480 189 000 -55 480 -23
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 340 780 1 390 800 1 428 000 37 200 3
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 55 400 55 160 63 000 7 840 14
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 51 742 52 150 41 400 -10 750 -21
30. Sjukförsäkring 1 208 401 1 289 472 1 246 272 -43 200 -3
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år) 267 1 272 1 272 0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 208 134 1 288 200 1 245 000 -43 200 -3
40. Pensioner 4 437 850 4 524 700 4 546 500 21 800 0
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 56 603 62 000 61 500 -500 -1
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 584 000 603 000 624 200 21 200 4
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 70 000 90 000 100 000 10 000 11
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 1 350 3 000 3 800 800 27
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 16 000 17 200 15 000 -2 200 -13
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 709 897 3 749 500 3 742 000 -7 500 0
50. Stöd till veteranerna 288 945 275 334 248 503 -26 831 -10
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 401 1 450 1 450 0
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 36 508 31 300 25 400 -5 900 -19
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 139 563 135 121 122 902 -12 219 -9
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 68 207 66 207 62 500 -3 707 -6
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 3 100 3 100 0
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 70 60 55 -5 -8
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 3 500 3 500 0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 30 588 23 988 20 988 -3 000 -13
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 6 008 10 608 8 608 -2 000 -19
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 542 564 539 881 508 616 -31 265 -6
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 500 500 0
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 17 900 11 500 2 000 -9 500 -83
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 31 000 31 300 20 000 -11 300 -36
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 109 614 110 440 97 000 -13 440 -12
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 7 889 13 200 14 100 900 7
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag) 318 654 330 350 314 165 -16 185 -5
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 480 480 0
(38.) Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år) 5 757 0
(39.) Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 3 år) 15 000 0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 25 970 32 811 29 071 -3 740 -11
50. Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år) 15 000 15 000 0
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 8 000 8 000 0
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 500 3 000 2 000 -1 000 -33
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 6 300 6 300 0
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 61 238 59 422 46 721 -12 701 -21
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 27 606 27 840 27 439 -401 -1
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 24 390 22 890 11 790 -11 100 -48
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 930 930 930 0
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 660 660 660 0
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 3 780 3 130 2 930 -200 -6
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 2 900 1 900 -1 000 -34
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 972 1 072 1 072 0
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 208 355 225 040 209 640 -15 400 -7
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 189 615 206 000 190 600 -15 400 -7
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 1 700 2 600 900 53
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 300 0
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 17 040 16 140 -900 -5
90. Understöd från Penningautomatföreningen 301 000 308 000 309 300 1 300 0
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 301 000 308 000 309 300 1 300 0
Sammanlagt 12 497 653 12 879 909 12 756 276 -123 633 -1
  Det totala antalet anställda (årsv.)1) 3 646 3 634 3 612    

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsonistitutet. År 2015 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 590 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 369 årsverken.