Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till förändringen för att uppnå de klimat- och energimål som EU godkänt och som sträcker sig fram till 2020—2050 kräver omfattande ändringar i verksamheten och även i tillvägagångssätten. Finland medverkar som en del av EU till att man får till stånd och verkställer en tillräckligt bindande och effektiv internationell klimatkonvention. Genom strama klimatmål skapas en ny typ av efterfrågan och tillväxtmöjligheter för tekniska och andra innovationer och för kompetens.

I de stora tillväxtcentrumen, särskilt i huvudstadsregionen, bidrar det otillräckliga utbudet av bostäder till att höja hyrorna och priserna till en hög nivå. Efterfrågan på bostäder i centrumen kommer även i fortsättningen att öka snabbt när arbetsplatser starkt koncentreras till dessa områden. Rimliga boendekostnader har en central betydelse när det gäller att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och välbefinnandet för områdena och medborgarna. Genom samarbete mellan staten och städerna och kommunerna i tillväxtcentrumen ökar man utbudet av bostadstomter och bostäder. Statens stöd riktas till att minska långtidsbostadslösheten och förbättra bostadssituationen för de svagaste grupperna. De äldres boendeförhållanden förbättras genom åtgärderna i programmet för att förbättra äldres boende.

Inom den nationella klimat- och energipolitiken är målet att bl.a. förtäta samhällsstrukturen, minska den energi som används i byggnader och vid boende och utsläppen från dem samt öka produktionen och användningen av förnybar energi. En tätare struktur i stadsregionerna främjas genom att man samordnar markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken och genom att man samtidigt beaktar livsmiljöns kvalitet, de sociala konsekvenserna och kostnadseffektiviteten.

Målet är att genom att effektivisera byggnaders energiförbrukning, börja använda förnybar energi och tillämpa energieffektivt byggande uppnå omfattande energiinbesparingar i syfte att nå klimatmålen. När energibestämmelserna för byggnader förnyas förutsätter fastställandet av vad nära-nollenergibyggande ska innebära och utvärderingen av konsekvenserna ett omfattande samarbete och en omfattande beredning.

För att skapa en livsmiljö av hög kvalitet behövs det kunniga planerare och ett professionellt utförande av byggnadsarbetet. Den strukturella säkerheten säkerställs genom samarbete mellan myndigheterna, aktörerna inom byggnadsbranschen och användarna. När befolkningen åldras ökar betydelsen av byggnadernas användningssäkerhet och tillgänglighet. I åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel tas nya verksamhetsmodeller i bruk för att minska fuktskador.

Minskningen av spridningen av farliga kemikalier och miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på tillståndet i Östersjön, insjöarna och grundvattnet. Den kraftiga tillväxten av sjöfarten och särskilt oljetransporterna på Finska viken ökar behovet av beredskap för bekämpning av fartygsolje- och kemikalieolyckor.

För att den biologiska mångfalden, vattenvården och en hållbar användning av naturresurserna ska beaktas i beslutsfattandet krävs samarbete mellan förvaltningen och intressentgrupperna samt att olika aktörer deltar. För att uppnå ett gott tillstånd i vattendragen och Östersjön måste de risker som eutrofieringen och skadliga ämnen medför minskas samt mångfalden i vattennaturen skyddas enligt internationella avtal och EU:s mål. Man strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden före 2020 bl.a. genom att skydda ekosystem, arter och den genetiska mångfalden, minska trycket mot den biologiska mångfalden och stödja en hållbar användning av naturresurserna.

Klimatförändringen och de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt och med strävan till ett slutet återvinningskretslopp av material, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. Det behövs strukturella ändringar, styrmedel och försöksverksamhet, genom vilka den gröna ekonomin främjas.

Det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ställer upp målen för en hållbar utveckling på lång sikt (2050) och uppmuntrar olika förvaltningsområden och aktörer utanför förvaltningen att förbinda sig till genomförandet.

Jämställdheten mellan könen främjas inom miljöministeriets förvaltningsområde genom författnings- och informationsstyrning bl.a. vid den styrning och det beslutsfattande som gäller den byggda miljön. Anslagen i budgeten bedöms inte ha någon betydande inverkan på jämställdheten mellan könen. I förvaltningsområdets egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder likställdhet och jämställdhet.

Miljöministeriet uppställer följande mål för ansvarsområdets samhälleliga effektivitet:
Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
  • — Finlands växthusgasutsläpp minskar.
  • — Lösningarna inom byggande och områdesanvändning stöder koldioxidsnålhet och energieffektivitet.
Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
  • — Den gröna tillväxten framskrider.
  • — Återvinningen ökar.
En god miljöstatus
  • — Vattenkvaliteten och luftkvaliteten förbättras.
  • — Utvecklingen av den byggda miljön bidrar till att öka människans välbefinnande.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
  • — Naturens mångfald och ekosystemtjänsternas funktion säkerställs.
Boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften
  • — Bostadsutbudet i tillväxtcentrumen ökar och boendekostnaderna blir skäligare.
  • — Stadsregionernas och särskilt metropolområdets konkurrenskraft stärks.
Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens finanspolitiska strategi. Avsikten är att med stöd av genomförandet av statsförvaltningens effektivitets- och resultatprogram upprätthålla verksamhetens effektivitet och serviceförmåga trots minskade resurser.

Det nya årliga tillväxtmålet för ökningen av produktiviteten inom den offentliga serviceproduktionen är 0,5 procent och det ska förverkligas genom en motsvarande omkostnadsminskning.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

  2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
35.10.20Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)  
 —fullmakt att ingå avtal4-
35.10.61Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)  
 —fullmakt att ingå avtal4,5-
35.10.63Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt1010
35.10.70Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)  
 — fullmakt att ingå avtal-11

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Miljöförvaltningens omkostnader77 09178 91377 020-1 893-2
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 29337 00834 605-2 403-6
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 14230 65529 513-1 142-4
21.Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 8861 4903 8072 317156
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)7 6507 6007 095-505-7
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)2 1202 1602 000-160-7
10.Miljö- och naturvård133 450142 451120 860-21 591-15
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)4 9705 2005 4002004
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 4402 8402 440-400-14
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)14 46017 16012 660-4 500-26
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)32 48429 55534 0984 54315
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)3 0003 0003 0000
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)14 94212 3427 542-4 800-39
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)53 83053 53048 830-4 700-9
64.EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 5003 0003 0000
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)1 0001 0001 0000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 3241 3241 4401169
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)50013 5001 450-12 050-89
20.Samhällen, byggande och boende88 69249 8695 793-44 076-88
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 8425 0194 943-76-2
(37.)Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)2 000500-500-100
(55.)Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)50 50043 000-43 000-100
60.Överföring till statens bostadsfond000
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)1 3501 350850-500-37
(87.)Tillförande av kapital till A-Kruunu Oy (reservationsanslag 3 år)30 0000
Sammanlagt299 233271 233203 673-67 560-25
 Det totala antalet anställda9971 003990