Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

Förklaring:Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionförvaltningen som sköter miljöuppgifter.

Miljövård

Syftet är att i synnerhet förbättra Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska de miljörisker som uppstår till följd av förorenad mark och förebygga miljöskador till följd av olje- och kemikalieolyckor. Åtgärder för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd och för att förebygga och bekämpa miljöhot mot Östersjön och insjöarna vidtas som ett omfattande samarbete inom olika förvaltningsområden.

När det gäller att effektivisera skyddsåtgärderna vad gäller Östersjön är effektiviseringen av återvinningen av näringsämnen, utarbetandet av ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen för 2016—2021 och genomförandet av övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen 2014—2020 av största vikt. Samarbetet med de övriga Östersjöstaterna fortsätter för genomförandet av EU:s strategi för Östersjöområdet liksom också samarbetet med S:t Petersburg och det övriga nordvästra Ryssland för att minska belastningen på Östersjön. Uppgifter från inventeringarna av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön används till att både främja skyddet av Östersjöns biotoper, arter och havsområden och att stödja en hållbar användning av havet och dess naturresurser.

Hanteringen av avloppsvatten koncentreras till större, effektivare och driftsäkrare enheter genom att man stöder slutförandet av pågående projekt med överföringsledningar som främjar vattenvården i samhällena och glesbygden. Med understöden stöds även rådgivningen om avloppsrening och planeringen av skyddet av grundvatten i glesbygden.

Iståndsättandet av vattendrag främjas i syfte att uppnå ett gott tillstånd för vattnen och för att förbättra den biologiska mångfalden och vattnens värde för användning för rekreation och fiskerinäring. Skyddet och iståndsättandet av småvatten främjas. Behovet av sanering av förorenade markområden utreds systematiskt och de mest brådskande objekten saneras som statligt avfallshanteringsarbete.

En grön ekonomi främjas genom utvecklings- och försöksprojekt, de utredningar och konsekvensanalyser som internationella klimatförhandlingar och minskade utsläpp kräver samt genom verksamhet inom klimatpanelen.

Olje- och kemikalieolyckor förebyggs genom tillräcklig beredskap för bekämpning av sådana. Genom oljeavfallsavgifterna stöds upprätthållandet av ett nationellt heltäckande system för oljeavfallshantering och sanering av oljeförorenade områden.

Naturvård

Genomförandet av strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i Finland fortsätter. Nätverket av naturskyddsområden kompletteras genom att förvärven av och ersättningsförfarandet för sådana områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd fortsätter. Man avser inleda genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar, och genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetsparter. På naturskyddsområdena fortsätter återställandet av skogar och myrar, iståndsättningen och skötseln av vårdbiotoper, lundar och fågelrika vatten samt inventeringen av biotoper och arter. Databasen för nätverket Natura 2000 och nätverkets utredningsplaner uppdateras och nätverket kompletteras. Man bereder EU:s s.k. integrerade projekt Life som fokuserar på biologisk mångfald och skydd av vatten samt på samordning av skyddet av vatten i insjöar. Man inleder en helhetsbedömning av hur nätverket av skyddsområden fungerar och av nätverkets representativitet. Man inleder en andra kartläggning av utrotningshotade biotoper. Uppdateringen av inventeringen av landskapsområden som är nationellt värdefulla slutförs och beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen fortsätter. En nationell inventering av vårdbiotoper inleds.

Beredningen av åtgärdsprogrammet för skydd av utrotningshotade arter slutförs och viktiga artförekomster kartläggs för att skyddsåtgärderna ska kunna riktas kostnadseffektivt. Förekomsterna av arter som kräver skyndsamt skydd säkerställs och organismarbetsgruppernas arbete fortsätter.

Målen för verksamheten när det gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har uppställts i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av olje- och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel och vidtagande av bekämpningsåtgärder samt utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten av att olagliga internationella avfallstransporter måste sändas tillbaka och av att alla kostnader inte alltid genast kan tas ut av den som orsakat skadan.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Förklaring:De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99.

Ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från skadevållarna intäktsförs under moment 12.35.10. Uttaget av en höjd oljeskyddsavgift har förlängts till 2013—2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 200
Sammanlagt 200

2015 budget 5 400 000
2014 budget 5 200 000
2013 bokslut 4 969 809

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden

2) till åtgärder som ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete och uppföljning

3) till uppföljning, skydd och vård av hotade arter, förebyggande av skador orsakade av fredade arter och till ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES -förordning förutsätter

4) till naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt till planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Med anslaget inventeras och sköts privata naturskyddsområden särskilt till den del skötseln inte hör till handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Inventeringen av naturtyper enligt naturvårdslagen fortsätter. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen bereds och genomförs, platser där utrotningshotade arter förekommer vårdas och förändringar i graden av utrotning följs. Planer och åtgärder för skötsel som främjar den biologiska mångfalden genomförs i fråga om värdefulla vårdbiotoper. En nationell inventering av vårdbiotoper inleds för att stödja riktandet av dessa planer och åtgärder. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till skyddet av grundvatten fortsätter. Marktäktsområden som kommit till innan marktäktslagen trädde i kraft ska återställas i den mån det är möjligt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av myrskyddsprogrammet (återföring till moment 35.10.63 av en överföring av engångsnatur) -300
Nivåförändring -100
Sammanlagt -400

2015 budget 2 440 000
2014 budget 2 840 000
2013 bokslut 2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av iståndsättning av miljön, vattenvård samt skydd för grundvattnet och som gäller utveckling av verksamheten och beredning av projekt och till kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt

2) till skötsel och utvecklande av det hydrologiska nätet för observation

3) till anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön

6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

7) till samordning av planeringen av havsvården

8) till utredningar i anslutning till målen för minskade utsläpp och internationella klimatförhandlingar, till utvecklande av klimatpolitiken samt till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

9) för avlönande av personal motsvarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utgifter för miljövården 5 700 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Skydd av Östersjön 3 840 000
Utveckling av en grön ekonomi och försöksprojekt 1 120 000
Sammanlagt 12 660 000

Avsikten är att använda 2 700 000 euro av anslaget för miljö- och vattenvård, skydd för grundvattnet och för beredning av projekt för iståndsättning och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelserna samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation, och 3 000 000 euro för anskaffning av köptjänster för närings-, trafik- och miljöcentralernas laboratorieuppgifter och andra miljöuppgifter.

För att minska belastningen på Östersjön och förbättra Skärgårdshavets tillstånd riktas anslaget särskilt till utvecklingsprojekt och skyddsåtgärder i anslutning till programmet för återvinning av näringsämnen inom Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden. Anslaget för skydd av Östersjön används även till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön, vilkas syfte är att före utgången av 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Finlands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras enligt en ekosystembaserad metod. Genom planering av havsvården genomförs för sin del Finlands program för skydd av Östersjön samt uppnås HELCOM:s mål för minskning av näringsbelastningen och andra mål för skyddet av Östersjön.

Anslaget används även till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi, till utredningar som krävs för internationella klimatförhandlingar och minskade utsläpp samt utvecklandet av klimatpolitiken samt till verksamhet inom klimatpanelen.

Avsikten är att anslaget ska användas även för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -2 000
Nivåförändring -2 500
Sammanlagt -4 500

2015 budget 12 660 000
2014 budget 17 160 000
2013 bokslut 14 460 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 34 098 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt värdefulla kulturobjekt som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Forststyrelsen deltar i förverkligandet av skyddsmålen för de områden som ingår i nätverket Natura 2000 och i den regelbundna bedömningen av områdenas tillstånd samt svarar för bedömningen av effekterna av skötseln och underhållet av hela nätverket av skyddsområden
 • — Forststyrelsen förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — Forststyrelsen främjar ekosystemens sammanlänkning, återställer försvagade ekosystem samt underhåller och förbättrar ekosystemtjänsternas verksamhet i de skyddsområden som Forststyrelsen besitter
 • — Forststyrelsen skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att förbättra serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen samt utvecklar servicen på Örö och Skanslandet-Kungsholmen och i de nya nationalparkerna Teijo och Etelä-Konnevesi
 • — Forststyrelsen informerar effektivt om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
         
Antal Natura-områden vars tillstånd har bedömts 21 37 25 40
Återställande och vård (ha) 5 617 6 647 6 300 6 350
Inventering av förekomsten av arter som kräver skyndsamt skydd, arter som kräver särskilt skydd och arter enligt direktiven (st.) - - 200 250
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum 3 337 800 3 642 600 3 645 000 3 745 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder 4,04 4,08 4,05 4,05

Forststyrelsen

 • — svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata naturskyddsområden och deltar i kompletteringen av uppgifter om områdena i datasystemet för skyddsområden
 • —  deltar i beredningen av författningar som gäller inrättande av skyddsområden
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården, deltar i skyddet av den biologiska mångfalden i Östersjön och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — deltar i genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar och i genomförandet av åtgärderna för att trygga vattenhushållningen i skyddade myrar
 • — deltar tillsammans med NTM-centralerna i uppdateringen av de allmänna planerna för nätverket Natura 2000 när det gäller områdenas skötsel och användning
 • — svarar för utvecklandet och upprätthållandet av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — säkerställer att kundtillfredsställelsen förblir god
 • — iståndsätter och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 3 230 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 150 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 37 37 39 39
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 515 536 665 735
Skötsel av nationalparker (ha) 980 000 981 000 986 000 986 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 702 000 703 000 763 000 993 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 040 000 1 050 000 993 000 772 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 4 371 4 211 4 200 4 250
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 27 012 - 28 500 30 000
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 380 2 380 2 450 2 550
Skyddade byggnader (st.) 267 312 312 312
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 30 30 30 30

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg av engångsnatur beaktats 5 000 000 euro till förbättring av byggnader, konstruktioner och tjänster i nationalparker och natur- och kulturobjekt. Dessutom har från moment 30.63.50 överförts 151 000 euro till betalning av kostnader motsvarande drivandet av Teijo strövområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -800
Inrättande av Teijo nationalpark (överföring från moment 30.63.50) 151
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.) -45
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -400
Tillväxtåtgärd: infrastrukturen vid Forststyrelsens natur- och kulturobjekt (tillägg av engångsnatur) 5 000
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.) 500
Lönejusteringar 137
Sammanlagt 4 543

2015 budget 34 098 000
2014 I tilläggsb. 5 067 000
2014 budget 29 555 000
2013 bokslut 32 484 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av överföringen till oljeskyddsfonden med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

Förklaring:En del av de influtna oljeavfallsavgifterna kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för att användas till ersättning av kostnaderna för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2015 budget 3 000 000
2014 budget 3 000 000
2013 bokslut 3 000 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för genomförandet av åtgärder i förvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) för att uppnå eller upprätthålla en god status i vattnen

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller sådana miljöarbeten enligt förvaltningsplanerna som utförs som statens arbete eller som understöd, och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011)

3) till stöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för vattenvården i samhällen och på glesbygden i enlighet med förvaltningsplanerna

4) för rådgivning som främjar verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring:Av anslaget används 6 390 000 euro till att genomföra förvaltningsplanerna för att förbättra yt- och grundvattnens tillstånd och säkerställa deras goda tillstånd. I synnerhet ska de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd förbättras. Den offentliga sektorns partnerskap med den privata sektorn och frivilligorganisationer stärks. Samtidigt stöds möjligheterna att exportera vattenteknologi och företagens konkurrenskraft genom att man ökar den finländska vattenexpertisen, ibruktagandet av nya teknologier och god praxis. Av anslaget används 4 400 000 euro för slutförande av de vatten- och avloppsprojekt som ingått i förvaltningsplanerna och som tidigare beviljats stödfinansiering. Staten beviljar inte längre stöd för kommunernas nya vatten- och avloppsprojekt och projekt för iståndsättande av miljön.

För stödjande av sådan rådgivning om avloppsvatten i glesbygden som avses i förvaltningsplanerna används 700 000 euro. Genom den rådgivning om avloppsvatten som inleddes 2011 stöds genomförandet av sådana ändamålsenliga lösningar för fastigheternas avloppsvattenbehandling som krävs för att uppfylla de gällande kraven.

Av anslaget används 650 000 euro för iståndsättning av förorenade områden antingen som understöd eller som statligt avfallshanteringsarbete vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat.

Av anslagen under momentet har 502 000 euro reserverats till betalning av mervärdesskatt. Användningen av mervärdesskatt följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Vatten- och avloppsprojekten samt projekten för iståndsättning av miljön finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget

    Totalkostnadsförslag
1 000 €
Statens andel
för vidstående
1 000 €
Beviljat
tidigare
1 000 €
Beviljas
           
           
1. Påbörjade miljöprojekt 31 600 9 670 5 270 4 400 000
2. Förbättring av yt- och grundvattnens tillstånd       1 290 000
3. Rådgivning om avloppsvatten i glesbygden       700 000
4. Sanering av förorenade områden       650 000
5. Mervärdesskatt       502 000
  Sammanlagt 31 600 9 670   7 542 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av åtgärder i förvaltningsplanerna 500
Sparbeslut -3 000
Nivåförändring -2 300
Sammanlagt -4 800

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 7 542 000
2014 budget 12 342 000
2013 bokslut 14 942 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 48 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden samt byggnader för naturskyddsändamål och till köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 160 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO)

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalat ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2015 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2015 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande genomförs i huvudsak de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen METSO. Anslaget används också till genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar som inleds 2015. Vid sidan av närings, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2013 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 400 300 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 173 000 hektar.

Till förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland används 26 830 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Vid behov kan 2 000 000 euro av anslaget anvisas för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Förbindelser år 2015 - 5 000 3 000 2 000 10 000
Utgifter sammanlagt - 5 000 3 000 2 000 10 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av myrskyddsprogrammet (återföring från moment 35.10.21 av en överföring av engångsnatur) 300
Sparbeslut -5 000
Sammanlagt -4 700

2015 budget 48 830 000
2014 budget 53 530 000
2013 bokslut 53 830 000

64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt som EU-kommissionen godkänt och som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioden 2007—2013 och den nya perioden 2014—2020 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande ca 60 årsverken. Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:Anslaget används för EU-delfinansiering av projekt som organisationerna inom statsförvaltningen genomför inom programmet LIFE+ 2007—2013 och den nya programperioden 2014—2020.

EU-delfinansieringen av LIFE-projekten och pilotprojekten intäktsförs under moment 12.35.99.


2015 budget 3 000 000
2014 budget 3 000 000
2013 bokslut 4 500 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare bestäms i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring:Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 1 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 440 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 280 000
Kemikalier och avfall 100 000
Skydd av flora, fauna och deras livsmiljö 480 000
Havs- och annan vattenmiljö 490 000
Andra betalningar till utlandet 90 000
Sammanlagt 1 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 35.01.01 116
Sammanlagt 116

2015 budget 1 440 000
2014 budget 1 324 000
2013 bokslut 1 324 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av grundläggande iståndsättning, underhåll och service av havsforskningsfartygen Aranda och Muikku vid de obligatoriska tillfälliga dockningarna och av anskaffning av forskningsapparatur samt till planering av en grundläggande renovering av Aranda.

Fullmakt

För den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda får det 2015 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2015 föranleder kostnader på sammanlagt högst 11 000 000 euro.

Förklaring:De tillfälliga dockningarna av havsforskningsfartygen Aranda och Muikku bör genomföras 2015 för att fartygens sjöduglighet och funktionssäkerhet ska kunna garanteras. Eftersom antalet driftsdagar för Aranda har ökat betydligt (200–250 dagar/år) behöver fartygets propulsionssystem, skrov, forskningsvinschar och viss laboratorieutrustning genomgå grundliga reparationer och förbättringar för att fartyget ska vara helt funktionssäkert åtminstone fram till den planerade grundläggande renoveringen 2016. På fartyget Muikku görs endast små reparationer som hänför sig till säkerställandet av arbetarskyddet och provtagningsutrustningen.

Planeringen av en grundläggande renovering av havsforskningsfartyget Aranda inleds 2015. Avsikten är att den grundläggande renoveringen ska göras 2016—2018 och totalkostnadsförslaget är 11 600 000 euro. När fartyget dockas för den grundläggande renoveringen tillgodoses även dess behov av årlig dockning. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna bl.a. genom effektivare energiproduktion och mindre förbrukning. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och själva forskningsarbetets kvalitet. Det beräknas att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för de utgifter som föranletts av den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje får 4 000 000 euro. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal in anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt fr.o.m 2015
           
Förbindelser år 2015 - 4 000 4 000 3 000 11 000
Utgifter sammanlagt - 4 000 4 000 3 000 11 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Planeringen av den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda 600
Nivåförändring -12 650
Sammanlagt -12 050

2015 budget 1 450 000
2014 budget 13 500 000
2013 bokslut 500 000