Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2015

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

Förklaring:Miljöförvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö och stöder grön tillväxt. Målet är en bättre miljö för de kommande generationerna. Information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd produceras, alternativa utvecklingstrender bedöms och lösningar som främjar en hållbar utveckling och medborgarnas välbefinnande utvecklas.

Verksamheten och resurserna riktas i enlighet med de strategiska riktlinjerna så att de motsvarar behoven i omvärlden. Bedömningen av konsekvenserna av författningarna och åtgärderna utvecklas.

Personalresurserna inom miljöförvaltningen styrs och kunnandet utvecklas systematiskt i syfte att bevara miljöförvaltningens serviceförmåga och trygga personalens motivation och utvecklingsmöjligheter.

Ministeriets och Finlands miljöcentrals mål och resurser framställs i detta kapitel. Målen för verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och centralens resurser har budgeterats under kapitel 35.20 Samhällen, byggande och boende, och Forststyrelsens naturtjänster under kapitel 35.10 Miljö- och naturvård.

Miljöministeriet deltar i den strategiska styrningen av statens regionförvaltning i samarbete med övriga ministerier som styr dessa samt ansvarar för den funktionella styrningen av ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under moment 28.40.01 under finansministeriets huvudtitel.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — Man deltar i beredningen och genomförandet av de regionala åtgärdsstrategier som krävs enligt statsrådets redogörelse om klimat- och energipolitiken och i de regionala åtgärder som avses i strategin för anpassning till klimatförändringen.
 • — Utbyggnaden av vindkraft styrs till platser som är optimala med tanke på miljö, medborgare och ekonomin som helhet.
Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
 • — Avfallshanteringen i regionerna utvecklas i enlighet med den regionala avfallsplanen. Man effektiviserar åtgärderna vad gäller verkställandet av den reviderade lagstiftningen om avfallsbranschen och förverkligandet av dess målsättningar.
En god miljöstatus
 • — Man sörjer för verkställigheten av den nya miljöskyddslagen och effektiviserar tillsynen över och rapporteringen om verkställigheten av vattenlagen, avfallslagen, kemikalielagen och nitratförordningen. Man stöder regionförvaltningsverken vid behandlingen av tillståndsärenden och deltar i beredningen av de förelägganden om bästa tillgängliga teknik som utgör grund för miljötillståndsbestämmelserna. Utifrån riskanalyser utförs inspektioner, av vilka andelen tidsbundna inspektioner enligt tillsynsplanerna utgör åtminstone hälften.
 • — Med statligt stöd främjas iståndsättning av vattendrag och förorenade områden, pågående överföringsledningsprojekt samt andra miljöskyddsprojekt. Man utarbetar en nationell strategi för iståndsättning av förorenade områden.
 • — Man effektiviserar den regionala och nationella planeringen och samordningen av bekämpningen av miljöskador.
 • — Förslag till förvaltningsplaner fram till 2021 bereds och samordnas med havsförvaltningsplanen och planerna för hantering av översvämningsrisker. Förvaltningsplaner som sträcker sig fram till 2015 fortsätter att verkställas.
 • — Kunskaperna om riskerna för grundvattnet utvidgas och bestämningen och klassificeringen av grundvattenområden inleds. Man verkställer ett övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen, deltar i utarbetandet av ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen och främjar återvinningen av näringsämnen. Terrängkartläggningen som ingår i programmet för inventeringen av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön slutförs för programperioden 2004—2015.
 • — General- och detaljplaner med betydande konsekvenser styrs för att förtäta samhällsstrukturen, minska trafikbehovet och utveckla servicestrukturen. Planeringen av stadsregionhelheterna förbättras och i stadsregioner stävjas spridningen av bebyggelsen i tätorternas perifera områden.
 • — Säkerhet, hälsa och kulturmiljö beaktas i planeringen och genomförandet av livsmiljöer och byggande och i utvecklandet av människors välbefinnande och områdets dragningskraft.
 • — Kvaliteten på grönstrukturer och grönmiljöer förbättras liksom också trivseln i livsmiljön vid markanvändningsplaneringen och styrningen av kompletteringsbyggandet.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Man agerar för att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden genom ett mångsidigt utbud av förfaringssätt för att skydda främst naturtyper och hotade arter och genom att genomföra det kompletterande programmet för skydd av myrar och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).
 • — Man deltar i uppdateringen av den allmänna planen för nätverket Natura 2000.
 • — Ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurserna främjas. Uppdateringen av inventeringen av landskapsområden som är nationellt värdefulla slutförs.

Nyckeltal

Indikator 2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
         
Skydd av METSO-områdena, ha 7 504 7 611 7 500 5 800
Jordbrukets kvävebalans, kg/ha 49 46 46 46
Jordbrukets fosforbalans, kg/ha 4 4 4 4
Miljöskyddsinspektioner, st. 2 150 2 500 2 200 1 800
Iståndsättning av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st. 15 15 12 8
Andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av hela stadsregionens befolkning, % 63,9 63,9 64,1 64,1

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 605 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) för konstaterande och registrering av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) CE-märkta byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke samt till betalning av statsunderstöd för forskning till universitet, högskolor och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008). Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, och registrerar dem i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktsförs under moment 12.35.99. Marknadskontrollen utvidgades den 1 juni 2014 till att också omfatta tillsyn över sådana produktkrav som gäller förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar och som anges i Europeiska unionens direktiv.

Tukes utför med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) den marknadskontroll av byggprodukter som grundar sig på EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011. I byggproduktförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2013 föreskrivs om skyldigheterna vid marknadskontrollen av CE-märkta byggprodukter. Då CE-märkningen av byggprodukter blev obligatorisk den 1 juli 2013 och antalet harmoniserade produktstandarder ökar har behovet av såväl rådgivning som tillsyn ökat märkbart. Marknadskontrollen för att säkerställa en behörig tillämpning av verkställighetsförfattningarna för direktivet om effektivitetskrav för värmepannor (92/42/EEG), energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) baserar sig på lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008).

Vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke har man i lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) till nationellt behörigt organ utsett Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

De viktigaste målen för miljöministeriet 2015:

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — En tillräckligt omfattande och bindande internationell konvention skapas 2015 med avsikt att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den och i EU avtalas om ett tillräckligt ambitiöst mål för minskade utsläpp för 2030. Verkställandet av den nationella klimatpolitiken fortsätter för att uppnå de klimat- och energimål som uppställts för 2020—2050.
 • —  Kvaliteten, inomhusklimatet och energiprestandan hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras genom olika styrningsinstrument.
 • —  Utbyggnaden av vindkraft främjas genom utvecklande av styrmedel och god planering.
Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
 • — Den gröna ekonomin utvecklas bl.a. genom att man påverkar EU:s initiativ om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och genomförandet av dem samt genom att man utvärderar olika politikåtgärders möjligheter och deras effekt.
 • — Man bereder de förordningar som utfärdas med stöd av avfallslagen (646/2011) samt fortsätter utvärderingen av hur väl avfallslagens producentansvarsförfattningar fungerar och revideringen av den riksomfattande avfallsplanen.
En god miljöstatus
 • — Man styr verkställandet av den nya miljöskyddslagen och säkerställer att EU:s industriutsläppsdirektiv genomförs som en del av beslutsfattandet om miljötillstånd.
 • — Man genomför övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen, programmet för inventering av den marina undervattensmiljön, EU:s omarbetade strategi för Östersjöområdet och åtgärdsprogrammet för hur strategin genomförs samt programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets och Bottenhavets tillstånd. Ett statsrådsbeslut om ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen för 2016—2021 bereds.
 • —  Ett statsrådsbeslut om förvaltningsplaner för 2021 bereds. Tillsynen över skadliga och farliga ämnen effektiviseras på det sätt som EU-lagstiftningen förutsätter.
 • — Man bereder införlivandet av ändringen av EU:s MKB-direktiv i den nationella lagstiftningen.
 • — Man utvärderar behoven av att uppdatera och omarbeta de riksomfattande målen för områdesanvändningen, behoven av att utveckla planläggningssystemet samt förutsättningarna för att förbättra kompletteringsbyggandet.
 • — I syfte att effektivisera myndigheternas styrning bereds ett lagförslag som gäller de kommunala byggnadstillsynsenheternas antal och storlek. Elektroniska tjänster för tillståndsförfarandet för byggande tas i allmänt bruk.
 • — Man omarbetar byggbestämmelsesamlingen och främjar en förutseende och enhetlig tolkning av byggbestämmelserna. Man genomför de åtgärder som riksdagen förutsätter för att undanröja fukt- och mögelproblemen i byggnader.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Man påverkar genomförandet av FN:s konvention om biologisk mångfald och i EU påverkar man genomförandet av den strategiska planen om konventionen, och man genomför Finlands nationella strategi och åtgärdsprogram för 2020.
 • — Utifrån en utvärdering av hur naturvårdslagen fungerar bereder man en ändring av lagen samt författningar om de naturskyddsområden som ska inrättas. Nagoyaprotokollet i fråga om tillgången till och fördelningen av nyttan av de genetiska resurserna ratificeras.
 • — Nivån på skyddet av arter och naturtyper förbättras och skyddsåtgärderna riktas till de mest hotade arterna och naturtyperna. Genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar inleds för tryggande av nationellt värdefull myrnatur.
 • — Man strävar efter att hålla förorten levande och förhindrar segregation.
Boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften
 • — Man främjar byggande av hyresbostäder i de stora stadscentrumen, särskilt i Helsingforsregionen.
 • — Man främjar möjligheterna för äldre och andra grupper som behöver särskilt stöd att bo hemma och förebygger bostadslöshet.
 • —  Genom styrningen av landskapsplaner samt genom planeringssamarbete när det gäller markanvändning, boende, trafik, tjänster och näringar i stadsregioner blir stadsregionernas samhällsstruktur enhetligare samtidigt som trafikbehoven minskar och livsmiljöns kvalitet förbättras.
 • — Man samordnar genomförandet av metropolpolitiken och ser till att nyckelprojekt inom den skrider framåt samt förbereder ett ibruktagande av metropolplanläggning.
Forskning, prognostisering, utvärdering och planering

Information som betjänar prognostiseringen av verksamheten, beredningen, utvecklingen och verkställandet av miljöpolitiken och miljölagstiftningen, det internationella samarbetet samt beslutsfattandet och bedömningen av konsekvenserna av besluten produceras. Substansstyrningen av miljöförvaltningen stärks.

Finansieringsobjekt för utvecklingsverksamheten 2015 är verkställighet av den reviderade miljöskyddslagen och avfallslagstiftningen, främjande av hållbart nyttjande av naturresurser och materialeffektivitet, verkställighet av förvaltnings- och havsförvaltningsplanerna, handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och METSO-programmet, fortsatta åtgärder enligt utvärderingen av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar, den byggda miljöns kvalitet, hållbarhet och energiprestanda, samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna inkl. metropolpolitiken, bostadspolitiken, kulturmiljön samt systematisk fastighetsförvaltning och ombyggnad.

Arbetstidens fördelning på uppgiftsområdena (årsv.)

Uppgiftsområde 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Miljövård 53 56 53
Naturmiljö 49 51 48
Byggd miljö 83 90 90
Internationella frågor och EU-ärenden 19 19 19
Kommunikation 13 13 13
Ledning och förvaltning 57 57 57
Sammanlagt 274 286 280

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 34 443 37 808 35 405
Bruttoinkomster 794 800 800
Nettoutgifter 33 649 37 008 34 605
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 578    
— överförts till följande år 10 222    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
MM Alexandersgatan 7, bortfall av ett tillägg av engångsnatur -500
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.) -45
Totalrenovering av MM:s lokaler vid Alexandersgatan 7 (återföring av en överföring av engångsnatur) 350
Åtgärder mot fukt och mögel -1 400
Överföring från moment 35.01.21 100
Överföring till moment 23.01.02 -75
Överföring till moment 35.10.66 -116
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -49
Indexhöjning av hyresutgifterna 37
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -130
Löneglidningsinbesparing -42
Lönejusteringar 104
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -177
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -48
Ytterligare besparing i omkostnaderna -408
Sammanlagt -2 403

2015 budget 34 605 000
2014 budget 37 008 000
2013 bokslut 34 293 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 513 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Finlands miljöcentral (SYKE) producerar information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd, bedömer alternativa utvecklingstrender samt utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling främst för att användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Utöver experttjänsterna samt forsknings- och utvecklingsuppgifterna sköter miljöcentralen också flera av de rapporteringar som krävs i EG:s regelverk och internationella överenskommelser samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Miljöcentralen sköter också de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. För dessa uppgifter beräknas den personal som avlönats med verksamhetsanslaget använda ca 25 årsverken och den personal som avlönats genom annan finansiering ca 16 årsverken. Anpassningen till reformen av forskningsinstituten påverkar de disponibla resurserna 2015—2017.

Samhälleliga verkningar

Finlands miljöcentrals verksamhet påverkar uppdateringen av kunskapen om hållbar utveckling och förmedlingen av ny information. De viktigaste användarna av informationen är statsrådet, regionförvaltningen, kommunerna, landskapsförbunden, affärslivet, massmedierna, frivilligorganisationerna och enskilda medborgare.

De centrala effektmålen är följande:

 • — Att stödja beredningen och verkställandet av miljöpolitisk lagstiftning.
 • — Att påverka beredningen av EU:s miljöpolitiska linjedragningar tillsammans med miljöministeriet.
 • — Att förbättra förmedlingen och utnyttjandet av kunskap för att stödja det offentliga och privata beslutsfattandet i anslutning till miljön.
 • — Att producera aktuell miljöinformation för att främja hållbara konsumtionsvanor.
 • — Att främja affärsverksamhet som på ett hållbart sätt beaktar miljön, bl.a. resurseffektiva affärsmodeller och lösningar för hållbar byggnadsverksamhet och lösningar inom olika verksamhetsområden.
 • — Att främja affärsverksamhet som baserar sig på information om miljön, bl.a. lösningar för automatisk förmedling av mätningar av och information om miljöns tillstånd samt skräddarsydda geoinformationstjänster.
Verksamhetens resultat
Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Klimatförändringen
  • —  styrsystem och styrmedel i anknytning till dämpandet av klimatförändringen och anpassningen till den samt utvärdering och uppföljning av hur effektiva åtgärderna är
 • — Östersjön, vattendrag och vattenresurser
  • — främjande av ett hållbart nyttjande av vattendrag, grundvatten och Östersjön, konsekvenserna av trycket mot Östersjön och vattendragen och uppföljning av läget
  • — utvecklande av styrsystem och styrmedel i anknytning till Östersjön och vattendragen samt bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs  
  • — en högklassig beredning av, rapportering om och tillämpning av besluten om förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammet för havsförvaltningsplanen som sträcker sig till 2021
 • — Konsumtion, produktion och naturresurser
  • — främjande av effektiv användning av material och energi, användning av bästa tillgängliga teknik och hållbar användning av naturresurserna samt av konsekvensbedömningar samt identifiering av nya risker (konsumentkemikalier och industriella nanomaterial) och lösningar i fråga om dessa 
 • — Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden
  • — uppföljning av den biologiska mångfaldens tillstånd, främjande av hållbart nyttjande av naturen och underhåll av tjänster som baserar sig på ekosystemens verksamhet samt lösningar i fråga om dessa
 • — Den byggda miljön och områdesanvändningen
  • — insamling av uppgifter om markanvändningen, den byggda miljön och trafiksystemen samt utvecklande av styrmedel som stöder samordningen av olika användningsbehov 
 • — Finlands miljöcentral beaktar i sin forskningsverksamhet även miljöfrågor vars betydelse blir allt viktigare
  • — klimatmanipuleringens miljökonsekvenser, grön ekonomi, miljöfrågor som gäller det arktiska området samt konsekvenserna för servicestrukturerna, boendet och rörligheten till följd av den stigande medelåldern och ändringen i befolkningsstrukturen
 • — effektiviserad miljöövervakning genom att man förenar information som producerats av olika instanser med information som producerats bl.a. med hjälp av fjärranalys och modeller
 • —  miljöcentralens centrala informationslager och informationssystem som innehåller information om naturresurser, miljöns tillstånd, utsläpp och andra belastningar och risker samt dess geoinformationstjänster utvecklas och deras användbarhet förbättras
 • — miljöcentralen deltar aktivt i utvecklandet av Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) och Sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården (SOTERKO) i enlighet med riktlinjerna för reformen av forskningsinstituten
 • — miljöcentralen förbereder sig för och deltar i ansökningen till EU-programmet Horisont 2020, LIFE och EU:s andra finansiella instrument
 • — Vattenlägestjänsten utvecklas så att den mångsidigt stöder såväl nyttjandet av vattentillgångarna som vattenvården och anpassningen till klimatförändringen. Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets gemensamma tjänst Översvämningscentret etableras för att säkerställa att informationen och varningarna om vädret och vattenläget är uppdaterade och tillgängliga för både myndigheter och medborgare.
 • — Forskningsfartygen Aranda och Muikku utnyttjas kostnadseffektivt och omfattande tillsammans med Meteorologiska institutet och andra instanser som bedriver forskning om och följer upp läget i Östersjön.
 • — Miljömätningarnas kvalitet och tillförlitlighet vid Finlands miljöcentrals laboratorier utvecklas och centralen deltar aktivt i den internationella metrologiforskningen och det internationella utvecklingsarbetet, och bedriver ett intensifierat laboratoriesamarbete med de övriga LYNET-institutionerna samt andra institutioner som deltar i samarbetet.
 • — Finlands miljöcentrals verksamhet anpassas till riktlinjerna för reformen av forskningsinstituten.
Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4 miljoner euro. Exportverksamheten uppskattas stå för nästan hälften av detta belopp. Den övriga finansieringen av statsförvaltningen beräknas uppgå till 13 miljoner euro, varav de inkomster som riktas till närings-, trafik- och miljöcentralernas serviceverksamhet beräknas uppgå till ca 1 miljon euro. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 9 miljoner euro, varav EU:s andel är ca 5 miljoner euro. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrensförmåga på den internationella marknaden.

Produktivitet

Produktiviteten förbättras genom man utvecklar samarbetet i nätverk, verksamhetsprocesser, informationssystem och stödfunktioner och genom att man utvidgar de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Inom havsforskningen fortsätter samarbetet särskilt med Meteorologiska institutet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) för att nå synergieffekter och produktivitetsvinster. Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen i enlighet med de nationella riktlinjerna.

Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man effektiviserar miljöövervakningen och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till dataarkiv och information.

Inom ramen för Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) förbättras produktiviteten bl.a. genom gemensamma forskningsprogram, gemensamma lokaler och genom att man fortsätter sammanslutningens gemensamma uppföljningar.

Den beräknade fördelningen av antalet årsverken och kostnaderna vid Finlands miljöcentral enligt uppgiftsområde 2013—2015

Uppgiftsområde 2013
utfall
kostnader
mn €
årsv. 2014
uppskattning
kostnader
mn €
årsv. 2015
mål
kostnader
mn €
årsv.
             
Forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet 25,1 297 24,4 285 25,0 295
Experttjänster och myndighetsverksamhet 18,4 141 18,2 137 18,1 133
Miljöuppföljning och datalager 12,2 92 13,7 87 13,5 84
Förvaltningsområdets tjänster1) 2,0 24 2,0 21 1,9 19
Förvaltning och stöduppgifter 4,7 72 4,7 72 4,8 72
Ledning, utvecklande av verksamheten 4,3 46 4,4 48 4,2 45
Sammanlagt 66,7 672 67,4 650 67,5 648
Antalet årsverken som baserar sig på omkostnadsfinansieringen   381   375   367

1) Förvaltningsområdets serviceuppgifter innefattar underhåll av informationssystemsinfrastrukturen, gemensam kommunikation och utbildningstjänster.

Det totala antalet anställda vid Finlands miljöcentral beräknas motsvara 648 årsverken. Vid dimensioneringen av anslaget har en minskning med 8 årsverken på grund av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 367 årsverken. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen med beaktande av effekterna av produktivitetsprojekten. Utlokaliseringen av forsknings- och sakkunniguppgifter till Finlands miljöcentrals regionala verksamhetsställen fortsätter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 329 56 655 55 513
Bruttoinkomster 23 528 26 000 26 000
Nettoutgifter 32 801 30 655 29 513
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 498    
— överförts till följande år 3 839    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 12 782 13 000 13 000
— finansiering från EU 5 260 5 000 5 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 813 4 000 4 000
Intäkter sammanlagt 20 854 22 000 22 000
       
Totala kostnader för projekten 38 009 39 000 39 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -17 155 -17 000 -17 000
Självfinansieringsandel, % 45 44 44

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Avsikten är att 2 660 000 euro av anslaget ska användas för de IKT-tjänster som sköts centraliserat vid miljöförvaltningen. Dessa är gemensamma verktygsprogram, datakommunikationsnät, gemensamma informationssystem- och geoinformationstjänster samt användartjänster i anslutning till dem. Under 2014 överförs en del av överenskommelserna och tjänsterna till Statens informations- och kommunikationstekniska center, vilket innebär att man kan bli tvungen att justera finansieringen och dess fördelning till de olika organisationerna som använder de tjänster som sköts centraliserat vid miljöförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-8 årsv.) -405
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -42
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -210
Indexhöjning av hyresutgifterna 36
Löneglidningsinbesparing -60
Lönejusteringar 224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -151
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -117
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -23
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -45
Ytterligare besparing i omkostnaderna -349
Sammanlagt -1 142

2015 budget 29 513 000
2014 budget 30 655 000
2013 bokslut 31 142 000

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 807 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till anskaffning av utbildningstjänster och annan service, liksom till annan beredning av produktivitetsfrämjande projekt och genomförande av dem.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 1 186 000 euro.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ombudgetering av anslaget för 2013 1 186
Projektet för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation Envibase (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20) 2 610
Överföring till moment 35.01.01 -100
Nivåförändring -1 379
Sammanlagt 2 317

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2015 budget 3 807 000
2014 budget 1 490 000
2013 bokslut 1 886 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 095 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -505
Sammanlagt -505

2015 budget 7 095 000
2014 budget 7 600 000
2013 bokslut 7 649 756

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för

1) understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer

2) understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet

3) understöd enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården

4) stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring:Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -160
Sammanlagt -160

2015 budget 2 000 000
2014 budget 2 160 000
2013 bokslut 2 120 000