Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

Förklaring:I enlighet med sin verksamhetsidé drar justitieministeriet som en del av statsrådet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningspolitiken och styr sitt verksamhetsområde. Justitieministeriets mål är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där alla kan lita på att deras rättigheter fullföljs. Justitieministeriet ställer upp följande preliminära mål för sin verksamhet 2015.

Statssystemet och författningspolitiken

Justitieministeriet främjar användandet av gemensamma förfaringssätt och arbetsredskap vid planeringen, styrningen och uppföljningen av lagberedningsarbetet inom statsrådet. Kunnandet inom lagberedningsarbetet förbättras genom utbildning och anvisningar. De lagförslag som görs upp i statsrådet granskas vid justitieministeriet ur lagteknisk synvinkel.

Justitieministeriet sörjer för skötseln av de ärenden som gäller Åland och som hör till ministeriets förvaltningsområde samtidigt som man inom statsrådet samordnar de ärenden inom ministeriernas förvaltningsområden som gäller Åland. Arbetet för att modernisera Ålands självstyrelse fortsätter.

Inom EU medverkar man särskilt inom tillämpningen av lagstiftningen om handlingars offentlighet samt i beredningen av den lagstiftning som gäller skydd av personuppgifter och EU:s styresformer.

Demokrati och grundläggande fri- och rättigheter

Verkställandet av riktlinjerna i den demokratipolitiska redogörelsen fortsätts 2015 och på basis av den bereds ett handlingsprogram. Man deltar i handlingsplanen för öppen förvaltning och i utvecklandet av förfarandena vid hörande. Man bedömer hur demokratitjänsterna fungerar och tjänsterna utvecklas vidare. Man deltar i utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna för medborgarsamhället och frivilligarbetet.

En central del av den långsiktiga och systematiska uppföljningen av demokratin och dess utveckling är den valforskning som genomförs fjärde gången i samband med riksdagsvalet. Valforskningen möjliggör en mera djupgående granskning av valdeltagandet och det politiska deltagandet ur olika synvinklar, och det internationellt jämförbara valforskningsmaterialet utgör en grund för annan forskning om val, politiskt deltagande och demokratins utveckling.

Riktlinjerna i redogörelsen om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna förverkligas och beredningen av Finlands andra nationella handlingsplan för de grundläggande och mänskliga rättigheterna inleds. Man fortsätter utveckla indikatorer för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och etablera en systematisk uppföljning såsom ett verktyg inom politiken för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Arbetet med att stärka EU:s dimension i fråga om de grundläggande rättigheterna fortsätts i den praktiska verksamheten och samarbetet med EU:s byrå för grundläggande rättigheter intensifieras.

Lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar ändras så att kommunerna kan använda röstning på nätet vid folkomröstningar och att folkomröstningar kan ordnas i samband med val. Samtidigt främjas ibruktagandet av röstning på nätet på basis av halvtidsrapporten från den arbetsgrupp som bereder frågan och på basis av de riktlinjer som beslutas utgående från rapporten.

Tillgången till rättsskydd

Rättssäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna enligt reformprogrammet för rättsvården för åren 2013—2025 som blev färdig 2013 och responsen i yttrandena om programmet. Arbetet med att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning fortsätter med ett IT-projekt (AIPA), som går ut på att skapa en databank och därmed ett bättre arbetsredskap för åklagarväsendet och domstolarna. Även en revidering av förvaltningsdomstolarnas ärendehanteringssystem bereds.

Man fortsätter enhetligandet av bestämmelserna om domstolarnas förvaltning på basis av den proposition som lämnats av arbetsgruppen för domstolslagen (betänkanden och utlåtanden 26/2014) och på basis av de riktlinjer som utarbetas utgående från responsen i remissyttrandena.

En proposition om ikraftträdandet av lagstiftningen om föreläggande av böter och ordningsbot överlämnas så att lagstiftningen kan träda i kraft 2015.

Man fortsätter beredningen av reformen av lagstiftningen om rättegångsförfarandet i förvaltningsärenden så att den ska bli exaktare och mera informativ. Målet är att ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen med en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden. Dessutom fortsätts arbetet med att utveckla ändringssökandet i förvaltningen genom att man utvidgar systemen med begäran om omprövning och besvär till nya kategorier av ärenden.

Lagstiftningen om bevisning reformeras.

Man fortsätter vidta de åtgärder för effektivisering av rättegångar som nämns i reformprogrammet för rättsvården, såsom utvidgning av systemet med tillstånd till fortsatt handläggning vid hovrätten och ändring av instansordningen i ärenden som gäller utlämning av en person som är misstänkt för brott och ärenden som gäller internationell familjerätt.

Det nuvarande rättshjälpssystemets funktionalitet utvecklas i en föränderlig omvärld i enlighet med Rättspolitiska forskningsinstitutets utredningar som blir klara åren 2013—2014. Målet är att rättshjälpstjänsterna ska fördelas på ett rättvisare sätt än för närvarande.

Man deltar i genomförandet av utsökningsväsendets strukturreform i dess ledningsgrupp och olika arbetsgrupper samt genom behövliga lagstiftningsåtgärder.

Kriminalpolitiken

Inom det brottsförebyggande arbetet koncentrerar man sig på minskandet av våldsbrott och på utvecklandet av lokalt brottsförebyggande. Tyngdpunkterna ligger på förebyggandet av grova våldsbrott, minskandet av våld som unga utsätts för och utövar samt deltagandet i sådana uppgifter som anknyter till samordnande, uppföljning och bedömning som förutsätts i Europarådets konvention om bekämpande av våld mot kvinnor.

Brottsoffrens ställning förbättras. Man säkerställer att brottsoffren behandlas sakligt, att de får tillräcklig information om sin ställning och sina rättigheter och att de får behövliga stödtjänster i enlighet med EU:s brottsofferdirektiv och Europarådets konvention om bekämpande av våld mot kvinnor.

För att säkerställa en stabil och tillräcklig finansiering av stödtjänsterna för brottsoffren bereder man regeringens proposition med förslag till lag om brottsofferavgift.

Justitieministeriet verkar som koordinerande myndighet i arbetet för att motverka korruption. Målet är att ytterligare öka samarbetet och kunskapen om korruption mellan de centrala myndigheterna och den privata sektorn. De åtgärder som krävs för ett system för skydd för personer som anger korruption bedöms.

Lagstiftningen om samhällspåföljder reformeras 2015. Tyngdpunkten flyttas från slutna till öppna anstalter och till övervakad frihet på prov. Målet är att fångar inte ska placeras i ett mera slutet fängelse eller en mera sluten avdelning än vad som krävs med tanke på ordningen i fängelset och säkerheten samt säkerställandet av att fången hålls kvar i fängelset.

Under 2015 bereds lagstiftning som möjliggör elektronisk övervakning av reseförbud och andra alternativ till användning av häktning. Helhetsprocessen för förvandlingsstraff för böter reformeras. Målet är att förtydliga och effektivisera förfarandet med förvandlingsstraff, som i sin nuvarande form är komplicerat och sysselsätter flera myndigheter.

Justitieministeriet deltar i verkställandet av regeringens sjätte åtgärdsprogram för minskande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. I syfte att effektivisera och påskynda straffprocessen förbättras samarbetet mellan polis, åklagare och domstolar.

Lagstiftningen om förverkande av vinning av brott effektiviseras.

Medborgarnas rättsförhållanden

Inom familjerättens område träder faderskapslagen i kraft.

Inom konsumenträttens område lämnas en regeringsproposition om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister vars avsikt är att underlätta lösning av konsumenttvister i gränsöverskridande fall, samt en proposition om konsumentkrediter som anknyter till bostadskrediter genom vilken man genomför ett direktiv om dessa krediter.

Inom bolagsrättens område träder lagen om stiftelser i kraft.

Revidering av strukturerna och stöd vid personalomställningar

Utvecklandet av rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten och anpassningen av deras verksamhet till den allt stramare anslagssituationen genomförs utifrån det reformprogram för rättsvården som blev färdigt år 2013, det kortsiktiga anpassningsprogrammet som ingår i det samt anpassningsplanen för Brottspåföljdsmyndigheten. De betydande omstruktureringar som har genomförts inom förvaltningsområdet under de senaste åren och som kommer att genomföras under de närmaste åren förutsätter att nätverket av verksamhetsställen utvecklas inom alla sektorer och att lokalerna används effektivare, men omstruktureringen skapar även möjligheter för dessa åtgärder. Ledningen när det gäller lokaler samt upphandlingen effektiviseras utifrån godkända strategiska riktlinjer. Inom informationsförvaltningen fortsätter förnyandet av de informationssystem som stöder de grundläggande processerna och utvecklandet av de tjänster som stöder arbetet i samarbete med olika verksamhetsområden. Domstolarnas, åklagarnas och Brottspåföljdsmyndighetens datasystem ersätts under de närmaste åren med nya system som ska stödja arbetet bättre.

Inom personalpolitiken är det väsentligt att strukturomvandlingar stöds och att verksamheten och arbetsgemenskaperna utvecklas på lång sikt, sporrande och enligt principerna för en god och balanserad personalpolitik.

Uppgifter om personalen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Justitieministeriet      
Årsverken 249 250 246
Medelålder 46,7 46,5 46,5
Kvinnornas andel, % 69 69 69
Arbetstillfredsställelseindex 3,7 3,7 3,7
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,8 7,0 7,0
       
Övriga särskilda ämbetsverk      
Årsverken 241 200 168
Medelålder 46,0 46,0 46,0
Kvinnornas andel, % 58 63 63
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 9,4 9,0 9,0

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 649 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 642 27 992 27 049
Bruttoinkomster 587 400 400
Nettoutgifter 27 055 27 592 26 649
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 778    
— överförts till följande år 2 565    

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

   
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation 8
Lagberedning 18
EU-samarbete och internationellt samarbete 12
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet 20
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter 6
Ministeriets interna förvaltning 23
Frånvaro med lön 13

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag av engångsnatur i budgeten för 2014 1
Valforskning 200
Ökning av kostnaderna för sametingets sammanträden och valnämnden (överföring till moment 25.01.50) -45
Överföring av tjänst från Kouvola förvaltningsdomstol 45
Överföring i budgeten för 2014 av engångsnatur från moment 25.10.05 -600
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -38
Indexhöjning av hyresutgifterna 41
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -15
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -120
Löneglidningsinbesparing -41
Lönejusteringar 97
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -135
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -18
Ytterligare besparing i omkostnaderna -315
Sammanlagt -943

2015 budget 26 649 000
2014 I tilläggsb. 34 000
2014 budget 27 592 000
2013 bokslut 26 842 000

(02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral (1035/2005) har upphävts genom statsrådets förordning (135/2014) som trädde i kraft den 1 mars 2014. Justitieförvaltningens datateknikcentrals uppgifter och funktioner flyttade den 1 mars 2014 till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.


2014 budget 1 000
2013 bokslut 1 000

03. (25.01.03 och 26.01.04) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 733 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt datasekretessnämnden.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den. I propositionen föreslås det att den nuvarande tjänsten som minoritetsombudsman ersätts med en tjänst som diskrimineringsombudsman. Det föreslås att den nuvarande jämställdhetsnämnden och den nuvarande diskrimineringsnämnden slås ihop till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Regeringen lämnar en kompletterande proposition som anknyter till ovannämnda regeringsproposition, i vilken det föreslås att barnombudsmannens, jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens byråer samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden flyttas till justitieministeriets förvaltningsområde från ingången av 2015. Barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska verka som självständiga och oberoende myndigheter.

Barnsombudsmannen har till uppgift att i samarbete med andra myndigheter samt organisationer och övriga liknande aktörer inom sitt verksamhetsområde bedöma och främja barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). För att främja barns ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs på samhällslivets olika områden. 

Diskrimineringsombudsmannenska övervaka att lagen om likabehandling följs på det sätt som bestäms i den nämnda lagen samt att även i övrigt främja likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel. För utbyte av information mellan aktörer och myndigheter som är av betydelse för det allmänna främjandet av likabehandling och för förebyggande av diskriminering samt för behandling av frågor som gäller likabehandling finns det en delegation för likabehandlingsärenden i anslutning till ombudsmannens byrå.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hör till nämndens uppgifter.

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Datasekretessnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt personuppgiftslagen ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 954 14 798 6 833
Bruttoinkomster 5 980 6 977 100
Nettoutgifter 8 974 7 821 6 733
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 344    
— överförts till följande år 2 132    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Barnombudsmannens verksamhet 551
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet 899
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet 1 328
Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens verksamhet 230
Barnombudsmannadelegationen 20
Gemensamma utgifter för ombudsmännen, nämnden och delegationen ovan 392
Dataombudsmannens verksamhet 1 700
Datasekretessnämnden 15
Olycksutredningscentralen 1 388
Servicecentralernas avgifter 210
Sammanlagt 6 733

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförandet av ändringarna i lagen om likabehandling (6 årsv.) 540
Omkostnader för ombudsmännen (överföring från moment 26.01.01) 187
Omkostnader för ombudsmännen (överföring från moment 33.01.01) 1 650
Omkostnadsbesparing -10
Överföring till moment 25.01.05 -3 397
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Löneglidningsinbesparing -6
Lönejusteringar 16
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -40
Sammanlagt -1 088

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 6 733 000
2014 budget 7 821 000
2013 bokslut 7 762 000

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 628 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna.

Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring:Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Rättspolitiska forskningsinstitutet sammanslås med Helsingfors universitet 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 582 2 571 928
Bruttoinkomster 653 500 300
Nettoutgifter 1 929 2 071 628
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 433    
— överförts till följande år 566    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Löneglidningsinbesparing -1
Lönejusteringar 11
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -3
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -1 441
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -2
Ytterligare besparing i omkostnaderna -7
Sammanlagt -1 443

2015 budget 628 000
2014 budget 2 071 000
2013 bokslut 2 062 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 359 000 euro.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen sköter även uppgifter i anknytning till planering av blanketter inom förvaltningsområdet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Bruttoutgifter 11 359
Bruttoinkomster 8 000
Nettoutgifter 3 359

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 25.01.03 3 397
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Löneglidningsinbesparing -14
Lönejusteringar 38
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -17
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -40
Sammanlagt 3 359

2015 budget 3 359 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 191 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader

4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

6) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002)

7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005)

8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän för köpta tjänster inom den allmänna intressebevakningen som en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattebeloppet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den. Enligt propositionen ska barn som har fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft ges rätt att väcka talan för fastställande av faderskap oberoende av den övergångstid som föreskrivs i lagen angående införande av lagen om faderskap, vilket uppskattas föranleda en engångsutgift om 39 000 euro för år 2015. Med stöd av 4 kap. 8 § i förundersökningslagen (805/2011) ersätts de kostnader som uppstår vid förordnandet av en intressebevakare för en part som är yngre än 18 år samt intressebevakarens arvode och kostnader av statens medel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalning av ersättningar enligt lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (överföring till moment 28.50.50) -200
Gottgörelse för mervärdesskatt för köpta tjänster inom den allmänna intressebevakningen 587
Rättsgenetiska faderskapsundersökningar (överföring av engångsnatur från moment 25.10.04) 39
Utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång så att det också omfattar förvaltningsdomstolar och specialdomstolar 100
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -200
Sammanlagt 326

2015 budget 11 191 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 10 865 000
2013 bokslut 10 293 782

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 295 000 euro.

Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får även användas till betalning av löneutgifter för visstidsanställd personal i anslutning till projekt som främjar produktiviteten.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget till att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av produktivitetsanslaget 44
Sammanlagt 44

2015 budget 295 000
2014 budget 251 000
2013 bokslut 207 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 000 000 euro.

Anslaget får också användas till att från moment 25.10.50 betala utgifter för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -3 343
Nivåförändring 1 343
Sammanlagt -2 000

2015 budget 58 000 000
2014 budget 60 000 000
2013 bokslut 59 582 146

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 306 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet och som tar hand om brottsoffer samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) till understöd till Opinionsnämnden för massmedier och sammanslutningar som publicerar författningsmaterial

4) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor.

Anslaget får även användas till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 405
Övriga understöd (högst) 901
Sammanlagt 4 306

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019 fr.o.m. 2020
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser 2015 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexhöjning av hyresutgifterna 2014 18
Lönejusteringar 2014 6
Ökning av kostnaderna för sametingets sammanträden och valnämnden (överföring från moment 25.01.01) 45
Indexhöjning av hyresutgifterna 19
Sammanlagt 88

2015 budget 4 306 000
2014 I tilläggsb. 24 000
2014 budget 4 218 000
2013 bokslut 4 068 795

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 160 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner 160
Sammanlagt 160

2015 budget 18 160 000
2014 I tilläggsb. 100 000
2014 budget 18 000 000
2013 bokslut 16 762 920