Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

Förklaring:Oberoende, välfungerande och effektiva domstolar utgör en förutsättning för realiseringen av en rättssäkerhet som motsvarar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt för en rättssäkerhet som krävs både i den ekonomiska verksamheten och vid ordnandet av medborgarnas inbördes relationer. Upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och utredandet av konflikter på lika villkor utifrån på förhand fastställda allmänna regler förutsätter ett välfungerande rättssystem.

Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Utvecklingen av informationsteknik och användningen av videokonferensutrustning ger möjligheter att effektivisera arbetet och förbättra de elektroniska rättstjänsterna. De projekt som gäller förbättring av rättsskipningens kvalitet bör fortsätta och domstolarnas arbetsmetoder och informationsadministration bör utvecklas med beaktande av de möjligheter som informationsteknologin erbjuder.

Vid de allmänna domstolarna har antalet tvistemål ökat. Antalet ärenden som har inletts genom summarisk stämningsansökan har ökat avsevärt på några år. Under de senaste åren har det kommit in klart fler summariska ärenden än vad som var vanligt tidigare. Antalet ärenden bedöms minska 2014 med ca en femtedel jämfört med året innan, men tros fortfarande vara högt jämfört med situationen för några år sedan. En stor del av ökningen av antalet summariska ärenden som kommer in till tingsrätterna hänför sig till kreditverksamhet som gäller kortfristiga krediter. För att lindra dessa missförhållanden har bestämmelserna om snabblåneverksamheten gjorts strängare, vilket troligen påverkat utvecklingen av antalet ärenden positivt.

Domstolarna får allt oftare behandla omfattande och rättsligt sett krävande mål samt nya rättsliga frågor. En orsak till detta är att EU-bestämmelserna så småningom sträcker sig till ett allt större område inom förvaltningsprocessen och till privaträttsliga och straffrättsliga frågor. Även den helt inhemska lagstiftningen ändras kontinuerligt, vilket kräver sakkännedom och tolkningsförmåga av domstolarna. Förväntningarna på rättssäkerheten har också ökat. Alla dessa omständigheter ställer allt större krav på att rättsskipningssystemet fungerar och personalen är yrkeskunnig.

För att undvika att rättsprocesser drar ut på tiden är det viktigt att resurserna är rätt fördelade till domstolarna och att de används effektivt. Domstolarnas genomsnittliga behandlingstider är skäliga, men en del av rättsprocesserna är alltför långa. När det gäller lika tillgång på rättssäkerhet är det viktigt att handläggningstiderna vid de olika enheterna inte avviker särskilt mycket från landets genomsnitt i liknande ärenden, och att den totala längden på en rättsprocess är skälig. Man måste ta ansvar för den totala behandlingstiden i ett ärendes alla behandlingsfaser bl.a. genom att följa upp särskilt sådana ärenden som har legat kvar i domstolsinstanserna i över ett år och vidta åtgärder för en snabb behandling.

Strukturreformen av hovrätterna och förvaltningsdomstolarna genomfördes den 1 april 2014 genom att Östra Finlands hovrätt och Kouvola hovrätt slogs samman. Östra Finlands förvaltningsdomstol bildades av Kuopio och Kouvola förvaltningsdomstolar. Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar slogs samman till Norra Finlands förvaltningsdomstol. Samtidigt genomförde man vissa arrangemang i fråga om domkretsar beträffande dessa domstolar. Omstruktureringen bidrar till sin del på lång sikt till att skapa bättre möjligheter att utveckla domstolarnas allmänna kompetens och specialkompetens i en allt mer krävande rättslig miljö. Det är även lättare att fördela personalresurser på ett ändamålsenligt sätt i en domstolsstruktur som består av större domstolsenheter.

Vid de allmänna domstolarna behandlas och avgörs åtalsärenden som gäller straffrättsligt ansvar samt tvistemål och ansökningsärenden som gäller rättsförhållanden av privaträttslig natur. De allmänna domstolarna ser således till att de straffrättsliga åtgärderna fullföljs inom alla områden av privat och samhällelig verksamhet. De ansvarar även för att enskilda, företag och andra sammanslutningar garanteras rättsskydd i sina inbördes relationer och även i relation till offentliga samfund när det inte är fråga om tillämpning av förvaltningsrättslig lagstiftning.

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätts åtgärderna för bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi inom olika förvaltningsområden. Särskild uppmärksamhet fästs vid behandlingen av ekonomiska brott för att främja snabb behandling.

Användningen av experthjälp blev möjlig vid alla tingsrätter från och med den 1 maj 2014 i alla tvister som gäller vårdnad av barn eller umgängesrätt. Målet är att man i dessa ärenden uppnår bästa möjliga slutresultat med tanke på barnets bästa utan att behandlingen drar ut på tiden. Avsikten är att utvidga den fortsatta handläggningen vid hovrätterna under 2015 så, att allt fler ärenden ska omfattas av tillämpningsområdet för fortsatt handläggning. Syftet med förfarandet är att skapa förutsättningar för att resurser kanaliseras mera på ärenden där det finns ett klart behov av rättsskydd. Utvecklingen av åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning (AIPA) fortsätter. Målet är att skapa ett informationssystem som befrämjar effektiva arbetsmetoder och som möjliggör en förbättrad produktivitet.

Hos förvaltningsdomstolarna söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Inom förvaltningen fattas det ca 20—30 miljoner beslut per år och av dem kommer ca 30 000 besvärsärenden in för behandling till förvaltningsdomstolarna. I ca 4 000 besvärsärenden söks ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Antalet besvärsärenden som handläggs vid besvärsdomstolarna är litet i förhållande till antalet förvaltningsbeslut, vilket visar att förvaltningen fungerar väl. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolars avgöranden, styr lagligheten och förverkligandet av rättssäkerheten inom hela den offentliga maktutövningen. Avgörandena inverkar även på samhällets verksamhet och konkurrensförmåga. Avgöranden som gäller t.ex. beskattning och ekonomisk konkurrens, offentlig upphandling, planering av markanvändning, byggande och trafikförbindelser, miljötillståndsärenden och utlänningsärenden har ofta även direkta samhällsekonomiska effekter. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att trygga en snabb handläggning av ärenden samt rättssäkerheten hos besluten. Långa rättsprocesser kan inverka negativt på konkurrenskraften när olika investeringsbeslut fördröjs.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds uppgifter överfördes till förvaltningsdomstolarna från och med den 1 september 2014.

Uppgifter om personalen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Allmänna domstolar      
Antal anställda, årsv. 2 497 2 490 2 410
Medelålder 47,6 46,0 46,0
Kvinnornas andel, % 68,6 69,0 69,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,3 8,0 8,0
       
Förvaltningsdomstolarna      
Antal anställda, årsv. 667 670 660
Medelålder 48,4 47,0 47,0
Kvinnornas andel, % 69,8 70,0 70,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 8,2 8,0 8,0

Målet för rättshjälpen är att rättsskyddet ska vara lika för alla i rättshjälpsärenden och tillgodoses i rätt tid och till rimliga kostnader. De statliga rättshjälpsbyråerna ska fatta beslut om rättshjälp och tillhandahålla advokater för rättshjälpsärenden. En medborgare kan få ett biträde från statens rättshjälpsbyrå för att sköta rättsliga ärenden helt eller delvis på statens bekostnad. Av de ärenden som behandlas av rättshjälpsbyråerna sköts i genomsnitt 69 % utan ersättning medan rättshjälp mot partiell ersättning ges i 24 % av fallen.

Familje- och arvsrättsliga ärenden utgör största delen av de ärenden som sköts vid rättshjälpsbyråerna. Även advokater och andra privata jurister ger rättshjälp i rättegångsärenden.

I enlighet med regeringsprogrammet har man utrett om den offentliga rättshjälpen riktas på ett rättvist sätt. Rättspolitiska forskningsinstitutet har gett ut en utredning om inriktandet av den offentliga rättshjälpen (tutkimustiedonanto 117/2013), utredningen Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu (tutkimustiedonanto 119/2013) och en utredning om privata biträdens verksamhet (tutkimustiedonanto 124/2014). Utmaningar för den offentliga rättshjälpen är säkerställandet av den regionala tillgången till rättshjälpstjänster som ges av både rättshjälpsbyråer och privata biträden samt tryggandet av kvaliteten på tjänsterna. Tillgången till rättshjälp har enligt utredningarna förbättrats genom elektroniska tjänster, telefontjänster och distansservice.

År 2014 inleddes en helhetsutredning om nuläget beträffande juridiska rådgivningstjänster och rättshjälp och behovet av dem före 2025. I det första skedet gör man upp en plan i vilken man definierar målen för helhetsutredningen, hur den ska framskrida och hur dessa hänger samman med annan rättsvård och offentliga rådgivningstjänster.

Den genomsnittliga kötiden vid rättshjälpsbyråerna är ca 14 dagar. Tidsbeställningssystemets rutiner och tidsbeställningen via den elektroniska tjänsten vid rättshjälpsbyråerna utvecklas. Målet är att tidsbeställningen ska vara flexiblare och snabbare än för tillfället och kötiden kortare.

Klienterna inom den allmänna intressebevakningen är personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter på grund av sjukdom eller av någon annan orsak. Till intressebevakarens uppgifter hör att sköta privaträttsliga ärenden, såsom att ingå avtal, sköta bokföring och placeringsverksamhet, betala räkningar och ansöka om förmåner. Magistraten eller tingsrätten utser en intressebevakare. Till intressebevakare kan man utse antingen en privat eller en allmän intressebevakare.

Konsumenttvistenämnden förverkligar rättsskyddet genom att ge skriftliga rekommendationer om hur meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare samt mellan enskilda i ärenden som gäller bostadsköp ska lösas. Nämnden förebygger, medlar i och avgör tvistemål som faller inom dess behörighet opartiskt, sakkunnigt och ekonomiskt. Nämndens mål är en snabb behandling av ärenden. Genom sin vedertagna beslutspraxis och sina principiellt viktiga avgöranden i plenum drar nämnden upp riktlinjerna för konsumenträtten och styr den. EU har antagit ett direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (2013/11/EU) och en proposition om saken ska lämnas. På grund av genomförandet av direktivet utvecklas den elektroniska kommunikationen och förfarandena vid konsumenttvistenämnden.

Uppgifter om personalen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Rättshjälpsbyråer och allmän intressebevakning      
Antal anställda, rättshjälpsbyråerna, årsv. 940 943 949
Medelålder 48,8 49,0 49,0
Kvinnornas andel, % 82,1 83,0 83,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,1 10,0 10,0
       
Konsumenttvistenämnden      
Antal anställda, årsv. 32 32 32
Medelålder 47,6 48,0 48,0
Kvinnornas andel, % 63,6 64,0 64,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 12,8 11,0 10,0

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 006 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

Av de ärenden som kommer in till högsta domstolen kan man se att rättsnormerna blivit mera varierande, bl.a. genom EU-lagstiftningens och den övriga internationella rättens ökade betydelse. I och med att regleringen och övriga rättskällor utökas och förändras och ärendena blir mera komplicerade blir även behandlingen av ärenden allt mera krävande.

Rättspraxis styrs genom prejudikat inom alla berörda rättsområden enligt de aktuella behoven vid respektive tidpunkt.

År 2015 beräknas det komma in ca 2 500 ärenden till högsta domstolen. Målet är att beslut som gäller beviljande eller förvägran av besvärstillstånd ska ges så snabbt som möjligt, så att det inte tar onödigt lång tid för avgörandet att vinna laga kraft i sådana ärenden där besvärstillstånd inte beviljas. I samband med att systemet med tillstånd till fortsatt handläggning tagits i bruk har man även tagit i bruk en möjlighet att anföra besvär direkt till högsta domstolen. I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 65 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2015 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 582 2 600 2 450
— beviljade besvärstillstånd 134 150 150
— avgöranden i sak i besvärsärenden 131 150 135
— offentliggjorda avgöranden 102 110 100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 6,2 7,0 6,8
— ärenden som gäller besvärstillstånd 4,8 5,0 5,1
— avgöranden i sak 19,9 17,0 24,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 3 427 3 589 3 869
— produktivitet (beslut/årsv.) 34 33 31

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta domstolens beslut beräknas 110 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 844 9 002 9 009
Bruttoinkomster -4 3 3
Nettoutgifter 8 848 8 999 9 006
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 662    
— överförts till följande år 758    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationsförvaltningsutgifter -1
Utgifter för lokaler 30
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -13
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Löneglidningsinbesparing -16
Lönejusteringar 38
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -45
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -6
Sammanlagt 7

2015 budget 9 006 000
2014 budget 8 999 000
2013 bokslut 8 944 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 905 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen är högsta rättsinstans i förvaltningsmål. Avgörandena styr och förenhetligar rättspraxis. Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen bör kunna svara för sitt rättssäkerhetsuppdrag genom att avgöra ärenden som gäller ändringssökande snabbt och motiverat. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen bl.a. genom att ge akt på förvaltningsdomstolarna när det gäller behandlingstider, tillräckliga resurser och kvaliteten på besluten samt genom att arrangera konferenser.

Antalet ärenden som högsta förvaltningsdomstolen avgör borde vara minst lika stort som antalet nya ärenden som blir anhängiga. På grund av att anslagen är knappa är det inte sagt att man lyckas med detta.

Trots de knappa resurserna måste den genomsnittliga behandlingstiden fås att hållas vid högst 12 månader. Av ärendena avgörs 30 % inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2013 inkom 374 asylärenden. Antalet asylärenden förväntas fortsättningsvis ligga på en hög nivå år 2015. Målet är emellertid att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden ska vara mindre än 8 månader (8,6 månader år 2013).

Tabell med nyckeltal

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 4 304 4 000 3 900
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 12,2 11,0 12
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 2 522 2 737 2 760
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 42 40 40

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 290 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 872 10 975 10 915
Bruttoinkomster 16 5 10
Nettoutgifter 10 856 10 970 10 905
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 626    
— överförts till följande år 677    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationsförvaltningsutgifter -55
Utgifter för lokaler 20
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -15
Indexhöjning av hyresutgifterna 18
Löneglidningsinbesparing -20
Lönejusteringar 49
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -55
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -7
Sammanlagt -65

2015 budget 10 905 000
2014 budget 10 970 000
2013 bokslut 10 907 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 246 138 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och äktenskapsförordningen (820/1987).

Förklaring:Till hovrätterna kom det år 2013 in sammanlagt 9 689 ärenden (9 777 ärenden år 2012). Antalet ärenden som kommer in sjunker fortfarande och det bedöms att det år 2015 kommer in ca 9 500 ärenden. Av de ärenden som inkom 2013 var 37 % civilmål och 63 % brottmål. Den genomsnittliga behandlingstiden har förkortats till 5,8 månader. Av ärendena behandlades 61 % på mindre än sex månader och 6 % låg kvar vid förvaltningsdomstolarna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt översteg genomsnittet för hela landet med som mest 1,5 månader år 2013. Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 7 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

Till tingsrätterna inkom det år 2013 ca 571 000 straff- och civilrättsliga ärenden. Antalet civilrättsliga ärenden som inkom uppgick till 500 000, varav 88 % anhängiggjordes genom summarisk stämningsansökan. Dessa s.k. summariska ärenden har ökat kraftigt i antal under de senaste åren och på grund av den ekonomiska situationen torde antalet förbli högt, även om lagändringar som avser kreditverksamhet som gäller kortfristiga krediter har minskat antalet ärenden under detta år jämfört med året innan och det förutspås att antalet summariska ärenden fortsättningsvis minskar år 2015.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling är målet att 35 % ska avgöras inom mindre än 6 månader och att högst 25 % ska ha en behandlingstid på över ett år. Enkla brottmål kan behandlas i ett skriftligt förfarande utan huvudförhandling. År 2015 beräknas andelen brottmål som avgörs genom skriftligt förfarande ligga på samma nivå som tidigare år (ca 33 %).

I nämndemannasammansättningen gjordes en minskning genom en ändring som trädde i kraft den 1 maj 2014 så, att från de olika alternativa sammansättningarna minskades en nämndeman. Med bestämmelserna om sammansättningen eftersträvas ekonomiska inbesparingar.

I fråga om inställande av huvudförhandling i brottmål är målet att andelen brottmål som ställs in minskar från nuvarande 20 %. Behovet att ställa in sammanträden bedöms minska bl.a. genom att antalet höranden per videokonferens ökas. Avsikten är att användningsområdet för videokontakter ska utvidgas på basis av förslagen från den arbetsgrupp som utrett saken.

I slutet av 2013 uppgick antalet gamla och omfattande tvistemål som varit anhängiga i över ett år till 3 364, dvs. 38 % av de omfattande tvistemål som var anhängiga. Målsättningen är att andelen gamla ärenden ska vara märkbart mindre än detta år 2015. Den genomsnittliga behandlingstiden i omfattande tvistemål förutspås dock kvarstå på en hög nivå år 2014, eftersom många omfattande tvistemål som torde avgöras under 2014 är anhängiga vid tingsrätterna. Den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål var 4,0 månader 2013 och 4,7—7,6 månader vid de stora tingsrätterna i huvudstadsregionen. År 2015 är målet att den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen får vara högst 2 månader och att den får överstiga 9 månader i högst 10 % av brottmålen.

I slutet av 2013 uppgick antalet brottmål som varit anhängiga i över ett år till 3 013, dvs. till 17 % av de anhängiga ärendena. Målsättningen är att andelen gamla anhängiga ärenden ska vara mindre år 2015.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål. Målet för den genomsnittliga behandlingstiden är 9 månader i sådana ärenden där förundersökning och åtalsprövning har tagit sammanlagt över två år. Samma mål gäller för alla ekonomiska brottmål och stöder således målen för programmet för bekämpning av grå ekonomi. För att undvika anhopning av ärenden inriktas det resurser på behandling av egentliga ekonomiska brott. Antalet avgjorda ärenden ska vara lika stort som antalet inkommande ärenden.

Ett förlikningsförfarande med experthjälp i tvistemål som gäller vårdnaden av barn togs i bruk den 1 maj 2014 i hela landet.

Till förvaltningsdomstolarna kom det år 2013 in sammanlagt 20 824 ärenden. År 2013 var de största kategorierna av ärenden social- och hälsovård (31 %), utlänningsärenden (16 %) och skatter (15 %). År 2015 beräknas det inte ske några betydande förändringar i ärendestrukturen.

Den genomsnittliga behandlingstiden var 7,9 månader 2013. Av ärendena behandlades 46 % på mindre än sex månader och 24 % låg kvar vid förvaltningsdomstolarna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol översteg genomsnittet för hela landet med som mest 2,2 månader år 2013. Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 10 % av alla anhängiga ärenden (1 245 ärenden vid utgången av år 2013, dvs. 9 %).

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till kategorin utlänningsärenden och dessa ärenden behandlas enbart vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Över 1 000 asylärenden inkom 2013. Antalet asylärenden förväntas ligga på en hög nivå även år 2015. Målet är att asylärenden behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden är mindre än 6 månader.

Till försäkringsdomstolen kom det år 2013 in sammanlagt 6 696 ärenden (6 521 ärenden år 2012). Antalet ärenden beräknas ligga på ungefär samma nivå. En ökning av insynen i rättsprocesserna vid försäkringsdomstolen i enlighet med regeringsprogrammet kräver att man förbereder sig på att kostnaderna för sakkunnigutlåtanden ökar.

Antalet ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen kommer att öka avsevärt 2014, när koncentrationen av IPR-ärenden från och med den 1 september 2013 inverkar på antalet för hela året.

Till arbetsdomstolen har det varje år under 2000-talet inkommit 100—190 ärenden. År 2013 kom det in 222 ärenden, och antalet ärenden förväntas ligga på samma nivå också 2015.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet ställt upp följande preliminära uppskattningar och mål för verksamheten 2015:

Tabell med nyckeltal

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål/uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 9 675 9 850 9 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 5,8 5,8 5,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 760 1 711 1 700
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 48 50 52
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 570 725 567 700 450 000
— Brottmål 55 455 57 500 60 000
— Omfattande tvistemål 10 446 11 800 9 500
— Summariska ärenden 430 322 420 900 300 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,0 3,9 3,8
— Omfattande tvistemål 11,4 13,1 8,5
— Summariska ärenden 2,5 2,6 2,4
— Skuldsaneringsärenden 5,9 5,8 5,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 604 580 580
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 120 127 127
       
Förvaltningsdomstolarna      
Avgjorda ärenden, st. 20 187 20 900 21 400
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 7,9 8,3 8,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 088 1 062 1 080
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 72 74 73
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 6 000 7 000 7 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 12,3 11,5 11,5
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 326 1 136 1 100  
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 58 67 68
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 558 590 700
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,4 10,0 9
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 4 961 6 660 5 000
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 18 13 16
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 190 180 180
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 4,1 5,5 5,5
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 5 075 5 400 5 400
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 22 21 21

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 31 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10. Av de totala kostnaderna för de prestationer för vilka avgifter tas ut med stöd av den nämnda lagen kan ca 33 % täckas med avgifterna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 244 462 259 252 246 638
Bruttoinkomster 746 70 500
Nettoutgifter 243 716 259 182 246 138
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 513    
— överförts till följande år 24 383    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolar  
Hovrätterna 39 200
Tingsrätterna 140 390
Arbetsdomstolen 1 000
Sammanlagt 180 590
   
Förvaltningsdomstolarna  
Förvaltningsdomstolarna 34 800
Marknadsdomstolen 3 692
Försäkringsdomstolen 7 980
Sammanlagt 46 472
   
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 19 076
Sammanlagt 246 138

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag av engångsnatur år 2014 (anhopning av ärenden vid domstolarna) -1 000
Koncentration av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) till marknadsdomstolen (överföring från moment 32.40.03 i budgeten för 2014) -231
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -49 000 euro och produktivitetsanslaget 19 000 euro) -30
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (överföring från moment 28.70.20 i budgeten för 2014) -8 500
Överföring av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds uppgifter till förvaltningsdomstolarna (överföring från moment 30.01.04) 544
Överföring av tjänst från Kouvola förvaltningsdomstol till justitieministeriet -45
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -343
Indexhöjning av hyresutgifterna 481
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -100
Löneglidningsinbesparing -404
Lönejusteringar 1 169
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -1 229
Sparbeslut -4 200
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -156
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt -13 044

2015 budget 246 138 000
2014 I tilläggsb. -34 000
2014 budget 259 182 000
2013 bokslut 254 587 000

04. (25.10.04 och 05) Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 056 000 euro.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana intressebevakningstjänster som avses i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008).

Vid nettobudgeteringen har inte beaktats sådana i 8 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen.

Förklaring:Omkostnadsmomentet för allmänna intressebevakningstjänster 25.10.05 har sammanslagits med moment 25.10.04 och omkostnaderna för den allmänna intressebevakningen budgeteras enligt bruttoprincipen från och med den 1 januari 2015.

År 2013 kom det in ca 44 700 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de ärenden som kommer in är 84 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 16 % brottmål. Den största ärendekategorin utgjordes av familje- och arvsrättsliga ärenden (49 %). År 2014 beräknas det komma in ca 47 500 ärenden och år 2015 ca 47 600 ärenden. Den genomsnittliga kötiden vid rättshjälpsbyråerna i hela landet var 13,9 dagar år 2013. Målet är att den genomsnittliga kötiden i hela landet ska vara 12 dagar år 2014 och 11 dagar år 2015. Målet är att minska de regionala skillnaderna i kötiden genom en riktig dimensionering av personalresurserna inom rättshjälpen samt genom distansservice och andra effektivitetsåtgärder. Målet är att den regionala tillgången till rättshjälpstjänster säkerställs och att tillgången till tjänsterna är jämnt fördelad över hela landet.

År 2013 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen vid rättshjälpbyråerna till ca 35 900. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 32 500 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 3 400 huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 93 % uppnått myndighetsåldern. Köpta tjänster behövs för att komplettera den intressebevakning som rättshjälpsbyråerna utför som tjänsteuppdrag. Tjänster köps i synnerhet när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster.

År 2013 kom det in ca 5 400 besvär till konsumenttvistenämnden. Hos nämnden anfördes mest besvär över persontransporter (försening eller inställning av flyg), bostadsfrågor (byggande och renovering) samt bilköp. År 2014 beräknas det komma in ca 5 500 ärenden och år 2015 ca 5 600 ärenden. Den genomsnittliga totala behandlingstiden vid konsumenttvistenämnden var 8,7 månader 2013. Målet är att den den totala behandlingstiden ska vara 8,5 månader år 2014 och 8 månader år 2015. Den elektroniska behandlingsprocessen av besvär utvecklas för att förkorta den totala behandlingstiden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2015:

Rättshjälp

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Ärenden som behandlats, st. 44 164 46 100 46 100
Rättshjälpsinfo, antal gånger 8 651 10 000 10 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 24 184 24 500 25 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 113 116 118
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 478 484 486

Allmän intressebevakning

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Antal huvudmän, st. 35 891 36 900 37 300
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare 32 530 33 300 33 700
— intressebevakning i form av köpta tjänster 3 361 3 600 3 600
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 820 825 830
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 61 64 64

Konsumenttvistenämnden

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Besvär som behandlats, st. 5 009 4 900 5 000
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 419 440 440
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 159 157 157
Behandlingstid, mån. 8,7 8,5 8,0

I arvoden som enligt lag 575/2008 tas ut för den allmänna intressebevakningens tjänster beräknas 22 200 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 69 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 62 185 65 182 65 256
Bruttoinkomster 27 349 23 400 5 200
Nettoutgifter 34 836 41 782 60 056
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 983    
— överförts till följande år 22 024    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 591 3 700 3 700
— övriga intäkter 97 - -
Intäkter sammanlagt 3 688 3 700 3 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 470 6 450 6 450
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 782 -2 750 -2 750
Kostnadsmotsvarighet, % 57 57 57

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 451 1 500 1 500
— övriga intäkter 27 - -
Intäkter sammanlagt 1 478 1 500 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 616 1 700 1 616
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -138 -200 -116
Kostnadsmotsvarighet, % 91 88 93

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom den allmänna intressebevakningen (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 22 237 18 200 22 200
— övriga intäkter 4 - -
Intäkter sammanlagt 22 241 18 200 22 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 0 0 22 200
Intäkter sammanlagt 22 241 18 200 22 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 27 829 29 100 28 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 588 -10 900 -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 80 63 77

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Buttobudgetering av allmänna intressebevakningstjänster 19 726
Informationsförvaltningsutgifter -20
Rättsgenetiska faderskapsundersökningar (överföring av engångsnatur till moment 25.01.20) -39
Verkningar av den gottgörelse som betalas till huvudmän för köpta tjänster inom den allmänna intressebevakningen på verksamhetens förvaltningsutgifter och övriga utgifter 90
Överföring i budgeten för 2014 av engångsnatur till moment 25.10.01 600
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -85
Indexhöjning av hyresutgifterna 72
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -85
Löneglidningsinbesparing -111
Lönejusteringar 270
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -306
Sparbeslut -1 100
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -29
Ytterligare besparing i omkostnaderna -709
Sammanlagt 18 274

2015 budget 60 056 000
2014 I tilläggsb. -2 000 000
2014 budget 41 782 000
2013 bokslut 38 876 543

(05.) Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 25.10.04.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 44 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning.

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och vissa lagar som har samband med den.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Rättshjälp och försvar 38 700 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatpersoner 1 300 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 1 100 000
Sammanlagt 44 800 000

År 2013 gavs ca 32 600 betalningsbeslut för rättshjälpsärenden som sköttes av privata biträden. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 89 % vid de allmänna domstolarna och 6 % vid förvaltningsdomstolarna. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,3 miljoner euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 9,8 miljoner euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 1,1 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnadsökning för offentlig utredning 100
Rättshjälp och försvar 400
Skuldsanering för privatpersoner -500
Utgift av engångsnatur i budgeten för 2014 för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (Avilon Fibres Oy) -350
Sammanlagt -350

2015 budget 44 800 000
2014 I tilläggsb. 70 000
2014 budget 45 150 000
2013 bokslut 57 817 023