Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
              20. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

50. ValutgifterPDF-versio

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 899 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksdagsvalet (19.4.2015), valdatasystemet, övriga valutgifter 8 309
Engångsersättning till kommunerna för riksdagsvalet (2,1 euro/röstberättigad, minst 2 400 euro/kommun) 9 340
Sametingsvalet (hösten 2015) 250
Sammanlagt 17 899

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Riksdagsvalet 2015 och sametingsvalet 2015 650
Sammanlagt 650

2015 budget 17 899 000
2014 budget 17 249 000
2013 bokslut 2 195 495