Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 306 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet och som tar hand om brottsoffer samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) till understöd till Opinionsnämnden för massmedier och sammanslutningar som publicerar författningsmaterial

4) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor.

Anslaget får även användas till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 405
Övriga understöd (högst) 901
Sammanlagt 4 306

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019 fr.o.m. 2020
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser 2015 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexhöjning av hyresutgifterna 2014 18
Lönejusteringar 2014 6
Ökning av kostnaderna för sametingets sammanträden och valnämnden (överföring från moment 25.01.01) 45
Indexhöjning av hyresutgifterna 19
Sammanlagt 88

2015 budget 4 306 000
2014 I tilläggsb. 24 000
2014 budget 4 218 000
2013 bokslut 4 068 795