Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

03. (25.01.03 och 26.01.04) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 733 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt datasekretessnämnden.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den. I propositionen föreslås det att den nuvarande tjänsten som minoritetsombudsman ersätts med en tjänst som diskrimineringsombudsman. Det föreslås att den nuvarande jämställdhetsnämnden och den nuvarande diskrimineringsnämnden slås ihop till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Regeringen lämnar en kompletterande proposition som anknyter till ovannämnda regeringsproposition, i vilken det föreslås att barnombudsmannens, jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens byråer samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden flyttas till justitieministeriets förvaltningsområde från ingången av 2015. Barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska verka som självständiga och oberoende myndigheter.

Barnsombudsmannen har till uppgift att i samarbete med andra myndigheter samt organisationer och övriga liknande aktörer inom sitt verksamhetsområde bedöma och främja barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). För att främja barns ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs på samhällslivets olika områden. 

Diskrimineringsombudsmannenska övervaka att lagen om likabehandling följs på det sätt som bestäms i den nämnda lagen samt att även i övrigt främja likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel. För utbyte av information mellan aktörer och myndigheter som är av betydelse för det allmänna främjandet av likabehandling och för förebyggande av diskriminering samt för behandling av frågor som gäller likabehandling finns det en delegation för likabehandlingsärenden i anslutning till ombudsmannens byrå.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hör till nämndens uppgifter.

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Datasekretessnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt personuppgiftslagen ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 954 14 798 6 833
Bruttoinkomster 5 980 6 977 100
Nettoutgifter 8 974 7 821 6 733
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 344    
— överförts till följande år 2 132    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Barnombudsmannens verksamhet 551
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet 899
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet 1 328
Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens verksamhet 230
Barnombudsmannadelegationen 20
Gemensamma utgifter för ombudsmännen, nämnden och delegationen ovan 392
Dataombudsmannens verksamhet 1 700
Datasekretessnämnden 15
Olycksutredningscentralen 1 388
Servicecentralernas avgifter 210
Sammanlagt 6 733

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförandet av ändringarna i lagen om likabehandling (6 årsv.) 540
Omkostnader för ombudsmännen (överföring från moment 26.01.01) 187
Omkostnader för ombudsmännen (överföring från moment 33.01.01) 1 650
Omkostnadsbesparing -10
Överföring till moment 25.01.05 -3 397
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Löneglidningsinbesparing -6
Lönejusteringar 16
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -40
Sammanlagt -1 088

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 6 733 000
2014 budget 7 821 000
2013 bokslut 7 762 000