Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 628 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna.

Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring:Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Rättspolitiska forskningsinstitutet sammanslås med Helsingfors universitet 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 582 2 571 928
Bruttoinkomster 653 500 300
Nettoutgifter 1 929 2 071 628
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 433    
— överförts till följande år 566    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Löneglidningsinbesparing -1
Lönejusteringar 11
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -3
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -1 441
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -2
Ytterligare besparing i omkostnaderna -7
Sammanlagt -1 443

2015 budget 628 000
2014 budget 2 071 000
2013 bokslut 2 062 000