Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
              01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
              74. Arbeten vid öppna anstalter
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring: I samband med verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder ser man till att verkställigheten sköts på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Förutsättningarna för ett liv utan brott förbättras för dem som avtjänar straff och risken för att de ska begå nya brott minskas. Verkställigheten av straff utvecklas så att särskilt samhällets normala tjänster utvecklas för att säkerställa kontinuiteten.

Det bedöms att fångtalet år 2015 sjunker något från året innan. Den ökade användningen av övervakad frihet på prov och övervakningsstraff minskar antalet fångar i fängelse. Den relativa andelen långtidsfångar, häktade och utländska fångar har ökat under hela 2000-talet. Bara livstidsfångarnas andel av fångarna är redan nästan 7 %. Dock är tiden i fångenskap högst tre månader för majoriteten av fångarna. Antalet sakkunnigutlåtanden som anknyter till påföljder och samhällspåföljder beräknas ligga på 2014 års nivå.

Verksamhetens omfattning

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Antalet fångar i genomsnitt3 1753 1753 150
Antal som placerats i fängelse från frihet5 8095 7005 650
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt3 3243 2503 250
Samhällspåföljder som ska verkställas4 2704 2004 200
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder 7 9407 4007 400

Brottspåföljdsmyndigheten ser över sin anpassnings- och lokalplan för att säkerställa snabbverkande och bestående omkostnadsbesparingar. Det sjunkande personalantalet kräver att nätverket av lokaler reduceras genom sammanslagning av enheter och genom att lägga ned enheter. Verksamhetsnivån anpassas till de tillgängliga resurserna.

Ombyggnaden av fängelset i S:t Michel blir färdig och ombyggnaden av Helsingfors fängelse inleds under 2015.

De uppgifter som anknyter till inledandet av verkställigheten av samhällspåföljder och fängelsestraff överförs från utsökningsmyndigheterna till Brottspåföljdsmyndigheten. Ändringen gör det möjligt att utveckla processen för inledandet av verkställigheten innehållsmässigt. Resurserna inriktas på verkställigheten av övervakningsstraff, förberedelse och övervakning av övervakad frihet på prov samt på nätverkssamarbete i frigivningsskedet. Man minskar frigivning direkt från slutna fängelser. Målet är att år 2015 avtjänar dagligen i genomsnitt 190 fängelsefångar övervakad frihet på prov. Verkställigheten av samhällspåföljder utvecklas innehållsmässigt. Inom Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av verksamheten och ett klientdatasystem (Roti) fortsätter man med utvecklandet av produktivitetsfrämjande verksamhets- och arbetsprocesser.

Uppgifter om personalen

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Antal anställda, årsv.2 7682 7422 709
Medelålder45,145,246,1
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.14,013,012,5

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 942 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av dessa uppgifter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2015:

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Verksamhetens mål   
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %99,299,299,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %353737
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, %636260
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda878080
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade858383
Produktivitet   
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1,361,331,38
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.12,011,912,0
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv.261260260
Resurshushållning   
Omkostnader (netto)/fånge61 89663 08564 635
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd5 3276 0746 084

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Verkställighet av straff190 748
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)7 290
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral2 791
Verkställighetsenheten1 657
Hälsovårdsenheten15 779
Tjänster som köps av servicecentraler10 677
Sammanlagt228 942

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter238 275243 771 242 712
Bruttoinkomster14 29114 56513 770
Nettoutgifter223 984229 206 228 942
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 635  
— överförts till följande år11 614  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer10 10510 0009 700
— övriga intäkter889955800
Intäkter sammanlagt10 99410 95510 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader10 57410 3009 500
— andel av samkostnaderna10 72610 80010 850
Kostnader sammanlagt21 30021 10020 350
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-10 306-10 145-9 850
Kostnadsmotsvarighet, %525252

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Centralisering av uppgifter vid inledande av verkställighet av fängelsestraff till Brottspåföljdsmyndigheten (överföring från moment 25.20.01)274
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -47 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro)-30
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20)530
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20 i budgeten för 2014)-1 670
Utgifter för lokaler800
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-324
Indexhöjning av hyresutgifterna639
Löneglidningsinbesparing-327
Lönejusteringar1 158
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-1 159
Sparbeslut-1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-155
Nivåförändring1 000
Sammanlagt-264

2015 budget228 942 000
2014 budget229 206 000
2013 bokslut225 963 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring: Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 165 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.


2015 budget5 400 000
2014 budget5 400 000
2013 bokslut5 400 000