Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring:I samband med verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder ser man till att verkställigheten sköts på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Förutsättningarna för ett liv utan brott förbättras för dem som avtjänar straff och risken för att de ska begå nya brott minskas. Verkställigheten av straff utvecklas så att särskilt samhällets normala tjänster utvecklas för att säkerställa kontinuiteten.

Det bedöms att fångtalet år 2015 sjunker något från året innan. Den ökade användningen av övervakad frihet på prov och övervakningsstraff minskar antalet fångar i fängelse. Den relativa andelen långtidsfångar, häktade och utländska fångar har ökat under hela 2000-talet. Bara livstidsfångarnas andel av fångarna är redan nästan 7 %. Dock är tiden i fångenskap högst tre månader för majoriteten av fångarna. Antalet sakkunnigutlåtanden som anknyter till påföljder och samhällspåföljder beräknas ligga på 2014 års nivå.

Verksamhetens omfattning

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antalet fångar i genomsnitt 3 175 3 175 3 150
Antal som placerats i fängelse från frihet 5 809 5 700 5 650
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt 3 324 3 250 3 250
Samhällspåföljder som ska verkställas 4 270 4 200 4 200
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder 7 940 7 400 7 400

Brottspåföljdsmyndigheten ser över sin anpassnings- och lokalplan för att säkerställa snabbverkande och bestående omkostnadsbesparingar. Det sjunkande personalantalet kräver att nätverket av lokaler reduceras genom sammanslagning av enheter och genom att lägga ned enheter. Verksamhetsnivån anpassas till de tillgängliga resurserna.

Ombyggnaden av fängelset i S:t Michel blir färdig och ombyggnaden av Helsingfors fängelse inleds under 2015.

De uppgifter som anknyter till inledandet av verkställigheten av samhällspåföljder och fängelsestraff överförs från utsökningsmyndigheterna till Brottspåföljdsmyndigheten. Ändringen gör det möjligt att utveckla processen för inledandet av verkställigheten innehållsmässigt. Resurserna inriktas på verkställigheten av övervakningsstraff, förberedelse och övervakning av övervakad frihet på prov samt på nätverkssamarbete i frigivningsskedet. Man minskar frigivning direkt från slutna fängelser. Målet är att år 2015 avtjänar dagligen i genomsnitt 190 fängelsefångar övervakad frihet på prov. Verkställigheten av samhällspåföljder utvecklas innehållsmässigt. Inom Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av verksamheten och ett klientdatasystem (Roti) fortsätter man med utvecklandet av produktivitetsfrämjande verksamhets- och arbetsprocesser.

Uppgifter om personalen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antal anställda, årsv. 2 768 2 742 2 709
Medelålder 45,1 45,2 46,1
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 14,0 13,0 12,5

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 942 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av dessa uppgifter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2015:

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Verksamhetens mål      
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % 99,2 99,2 99,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 35 37 37
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, % 63 62 60
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda 87 80 80
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade 85 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,36 1,33 1,38
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 12,0 11,9 12,0
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. 261 260 260
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 61 896 63 085 64 635
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 5 327 6 074 6 084

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 190 748
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 7 290
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 791
Verkställighetsenheten 1 657
Hälsovårdsenheten 15 779
Tjänster som köps av servicecentraler 10 677
Sammanlagt 228 942

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 238 275 243 771 242 712
Bruttoinkomster 14 291 14 565 13 770
Nettoutgifter 223 984 229 206 228 942
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 635    
— överförts till följande år 11 614    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 105 10 000 9 700
— övriga intäkter 889 955 800
Intäkter sammanlagt 10 994 10 955 10 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 10 574 10 300 9 500
— andel av samkostnaderna 10 726 10 800 10 850
Kostnader sammanlagt 21 300 21 100 20 350
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -10 306 -10 145 -9 850
Kostnadsmotsvarighet, % 52 52 52

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centralisering av uppgifter vid inledande av verkställighet av fängelsestraff till Brottspåföljdsmyndigheten (överföring från moment 25.20.01) 274
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -47 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro) -30
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20) 530
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20 i budgeten för 2014) -1 670
Utgifter för lokaler 800
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -324
Indexhöjning av hyresutgifterna 639
Löneglidningsinbesparing -327
Lönejusteringar 1 158
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -1 159
Sparbeslut -1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -155
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt -264

2015 budget 228 942 000
2014 budget 229 206 000
2013 bokslut 225 963 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring:Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 165 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.


2015 budget 5 400 000
2014 budget 5 400 000
2013 bokslut 5 400 000