Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 649 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 642 27 992 27 049
Bruttoinkomster 587 400 400
Nettoutgifter 27 055 27 592 26 649
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 778    
— överförts till följande år 2 565    

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

   
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation 8
Lagberedning 18
EU-samarbete och internationellt samarbete 12
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet 20
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter 6
Ministeriets interna förvaltning 23
Frånvaro med lön 13

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag av engångsnatur i budgeten för 2014 1
Valforskning 200
Ökning av kostnaderna för sametingets sammanträden och valnämnden (överföring till moment 25.01.50) -45
Överföring av tjänst från Kouvola förvaltningsdomstol 45
Överföring i budgeten för 2014 av engångsnatur från moment 25.10.05 -600
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -38
Indexhöjning av hyresutgifterna 41
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -15
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -120
Löneglidningsinbesparing -41
Lönejusteringar 97
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -135
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -18
Ytterligare besparing i omkostnaderna -315
Sammanlagt -943

2015 budget 26 649 000
2014 I tilläggsb. 34 000
2014 budget 27 592 000
2013 bokslut 26 842 000