Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
              01. Åklagarväsendets omkostnader
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring: Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i handläggningen av brottmål på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättssäkerhet. För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är det hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att samarbetet mellan åklagaren och polisen utvecklas i fråga om förundersökningar och genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Bestämmelserna i den nya förundersökningslagen som trädde i kraft vid ingången av 2014 binder åklagarnas arbetsinsatser i allt större utsträckning till förundersökningssamarbetet, men efter ett övergångsskede snabbar de upp åtalsprövningen.

Verksamheten anpassas till de krympande anslagsramarna genom att arbetsprocesserna och lagstiftningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i reformprogrammet för rättsvården 2013—2025.

Behandlingen av ekonomiska brottmål effektiviseras i enlighet med regeringsprogrammet och programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Till de lokala åklagarna inkom år 2013 ca 83 720 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 82 829. Dessutom avgjordes ca 180 000 summariska ärenden. När den nya lagstiftningen om summariska ärenden träder i kraft, behandlar åklagarna i fortsättningen ca 60 000 summariska ärenden. Antalet inkomna ärenden beräknas vara ca 86 000.

Uppgifter om personalen

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Åklagarväsendet   
Årsverken543533531
— varav åklagare1)370361359
— varav lokala åklagare349340339
Medelålder46,446,046,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,47,07,0

1) Till åklagarna räknas även konsultativ tjänsteman, överinspektörer och jurister vid riksåklagarämbetet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 050 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2015:

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Behandlingstid   
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.1,92,02,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.1 7912 0002 000
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år169150150
Produktivitet   
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen)152171171
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1)828827827
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare)224248248
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)1 2151 2231 223
Resurshushållning   
— omkostnader/avgörande, euro553,3458,0458,0
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro101,9102,12102,0

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål, där arbetsmängden bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter45 54245 98346 110
Bruttoinkomster1026060
Nettoutgifter45 44045 923 46 050
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 708  
— överförts till följande år6 097  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Riksåklagarämbetet4 494
De lokala åklagarenheterna39 321
Gemensamma utgifter2 235
Sammanlagt46 050

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)1 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-63
Indexhöjning av hyresutgifterna56
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-45
Löneglidningsinbesparing-87
Lönejusteringar224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-227
Sparbeslut-700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-31
Sammanlagt127

2015 budget46 050 000
2014 budget45 923 000
2013 bokslut45 829 000