Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring:Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i handläggningen av brottmål på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättssäkerhet. För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är det hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att samarbetet mellan åklagaren och polisen utvecklas i fråga om förundersökningar och genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Bestämmelserna i den nya förundersökningslagen som trädde i kraft vid ingången av 2014 binder åklagarnas arbetsinsatser i allt större utsträckning till förundersökningssamarbetet, men efter ett övergångsskede snabbar de upp åtalsprövningen.

Verksamheten anpassas till de krympande anslagsramarna genom att arbetsprocesserna och lagstiftningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i reformprogrammet för rättsvården 2013—2025.

Behandlingen av ekonomiska brottmål effektiviseras i enlighet med regeringsprogrammet och programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Till de lokala åklagarna inkom år 2013 ca 83 720 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 82 829. Dessutom avgjordes ca 180 000 summariska ärenden. När den nya lagstiftningen om summariska ärenden träder i kraft, behandlar åklagarna i fortsättningen ca 60 000 summariska ärenden. Antalet inkomna ärenden beräknas vara ca 86 000.

Uppgifter om personalen

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Åklagarväsendet      
Årsverken 543 533 531
— varav åklagare1) 370 361 359
— varav lokala åklagare 349 340 339
Medelålder 46,4 46,0 46,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,4 7,0 7,0

1) Till åklagarna räknas även konsultativ tjänsteman, överinspektörer och jurister vid riksåklagarämbetet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 050 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2015:

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 1,9 2,0 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 1 791 2 000 2 000
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 169 150 150
Produktivitet      
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen) 152 171 171
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 828 827 827
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare) 224 248 248
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 215 1 223 1 223
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande, euro 553,3 458,0 458,0
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 101,9 102,12 102,0

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål, där arbetsmängden bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 542 45 983 46 110
Bruttoinkomster 102 60 60
Nettoutgifter 45 440 45 923 46 050
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 708    
— överförts till följande år 6 097    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksåklagarämbetet 4 494
De lokala åklagarenheterna 39 321
Gemensamma utgifter 2 235
Sammanlagt 46 050

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) 1 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -63
Indexhöjning av hyresutgifterna 56
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -45
Löneglidningsinbesparing -87
Lönejusteringar 224
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -227
Sparbeslut -700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -31
Sammanlagt 127

2015 budget 46 050 000
2014 budget 45 923 000
2013 bokslut 45 829 000