Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 359 000 euro.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen sköter även uppgifter i anknytning till planering av blanketter inom förvaltningsområdet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Bruttoutgifter 11 359
Bruttoinkomster 8 000
Nettoutgifter 3 359

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 25.01.03 3 397
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Löneglidningsinbesparing -14
Lönejusteringar 38
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -17
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -40
Sammanlagt 3 359

2015 budget 3 359 000